Nieuuu Partij van den Arbeid brengt verklaring van de Bisschoppen in discussie Interne moelijkheden tusschen Indonesiërs Maar er valt niet aan te tornen! Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: NOC STEEDS ACTUEEL Passagierslijst „Oranje" en „Sloterdijk" m Saaiste nieuws Een „nationale concentratie" Gele rozen en viooltjes voor Churchill BEDEVAART L. T. B. NAAR HEILOO Extra treinen. De K.R.O. en de verkiezingspropaganda Een van de tv/ee Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, ln alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandscli Daqhlad Buiten God is nergens veilig (Vondel) DINSDAG 14 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10929 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Morgen is het vijf en vijf tig jaar geleden, dat de encycliek „Rerum Novarum" werd uitgevaardigd. Sinds men- schenheugenis is de dag van de vijftiende Mei het Meiteest van de christelijke arbeiders, wier treurige sociale en economische toestand Paus Leo xiii in zijn beroemd rondschrijven duidelijk heeft geschetst. En nog altijd is de geest van „Rerum Novarum" actueel, ook nadat in 1941, bij het veertig jarig jubilé van deze encycliek,, een nieuwe verscheen, onder den titel „.Quadragesimo Anno", die zich in 't bijzonder richtte tegen het liberalisme in de economie. Nog altijd actueel. Nog altijd is de oplossing van „het" socia lisme verwerpelijk. IMog altijd is de juiste oplossing, dat de Kerk, de Staat en de belanghebbenden medewerken om in het sociale vraagstuk uitkomst te brengen. Nog altijd moet de Staat en het is voor ons in deze dagen bijzonder actueel, ons dit in te scherpen door den geest van zijn wetgeving en bestuur zor gen voor het algemeen welzijn; zijn zorg dient zich uit te strek ken, zoo drukt de encycliek zich uit, tot alle burgers zonder uit zondering, maar speciaal tot de arbeiders, wier werkzaamheid de onontbeerlijke factor is in de productie der goederen. De na tuurlijke vrijheid van 'gezin en individuen eerbiedigend, heeft de Staat in het algemeen belang het recht in te grijpen in tal rijke aangelegenheden van indi viduen en groepen. Maar ook de belanghebbenden hebben een taak! En hier raken wij het groote punt van het ver- eenigingsleven, op welk gebied het woord van Deo xiii over heel de wereld een macht van katholiek organisatieleven heeft ontketend, welke de sociale actie in het algemeen en het geeste lijk en tijdelijk welzijn van mii- lioenen arbeiders op de eerste plaats, tot zegen geweest is. Veertig jaar na „Rerum Nova rum" verscheen „Quadragesimo Anno". Ook op den vijftienden Mei. Zoo is deze dag geworden tot de groote sociale vierdag van de katholieke wereld. Aanvanke lijk speciaal van dé arbeiders, later meer van de andere stan den, die zeker eveneens reden hebben, zich op dezen dag te be zinnen. Want in „Quadragesimo Anno" gaat het niet meer over den toe stand van de arbeiders en over de veroordeeling van het socia lisme in het bijzonder, doch over de gansche sociale orde, die vol gens de Wet van het Evangelie moet worden hersteld en vervol maakt. Daar wordt met name ook voor den Staat een breedere en die- per-ingrijpende taak vastgesteld, die nog niet voltooid is! Zoo is op den vierdag van „R.N." ook, sinds 1931, de encyelieï?„Qua dragesimo Anno" van brandende en dringende actualiteit. De vijftiende Mei was aan vankelijk de vierdag van de christelijke arbeiders. Deze dag is thans sinds vijftien jaar de vierdag van alle christelijke wer kers, die de sociale gemeenschap vormen Moge de wereld het nog beleven, dat zij eens zal zijn de froote vierdag van heel de wer ende wereld, van heel de sociale gemeenschap Dan is de vervul ling van de idealen van de so ciale encyclieken nabij. Dan is het groote woord vervuld: „Dat allen één zijn". Versterkte sociale actie op de basis van de groote sociale ency clieken kan daartoe krachtig bij dragen. Dit scherpt onze plicht m, met vernieuwde toewijding op sociaal en politiek gebied! De passagierslijst van de m.s. „Oranje" en „Sloterdijk", inet de namen van resp. 911 en 1030 re- patrieerenden, liggen op onze bureaux voor een ieder ter in zage. pE BISSCHOPPEN hebben duidelijk proken Hun gesp: verklaring komt hier op neer, dat het in de staatkunde ook gaat om zedelijke normen en dat de naleving daarvan het best ge waarborgd wordt door de Katho lieke Volkspartij. Men zou zoo meenen dat dit nu duidelijk genoeg is. Niet aldus de Partij van den Arbeid, wier presidium, waarin naast drie an deren ook een katholiek zitting heeft, een mededeeling ver spreidt, waarin allereerst wordt uitgesproken, dat men de waarde beseft welke de stem van het hoogste kerkelijke gezag voor onze katholieke landgenooten heeft Derhalve spreekt het wel vanzelf, heet het verder, „dat in de kringen van de Partij van den Arbeid deze uiting van de zijde der Bisschoppen wordt geëerbie digd en dus niet in debat behoort te worden gesteld". Men zou meenen, dat het pre sidium er derhalve verder het zwijgen toe zou doen. Deze ver wachting wordt echter niet ver vuld. Hoewel, heet het dan nl. ver der, de Bisschoppen een voorkeur uitspreken ten gunste van de Katholieke Volkspartij, wordt geenszins uitgesloten geacht d.w.z. door ue Partij van den Arbeid, niet door de Bisschop pen! dat „candidaten van de Partij van den Arbeid bij hun staatkundig streven evenzeer door de zedelijke normen van het christendom worden geleid" Natuurlijk is dat niet uitgel sloten. Maar dat achten de Bis schoppen niet voldoende. Het gaat er niet om, wat er „niet- uitgesloten" wordt geacht, maar wat naar de meening van het ook door de Partij van den Arbeid zoo geëerbiedigde hoogste kerke lijke gezag „gewaarborgd" is. Het gaat nu niet meer aan, om gevaarlijke risico's te nemen, het faat om zooveel mogelijk waar- o r g e n En naar de meening van de Bisschoppen ligt de waarborg voor het naleven van de zedelijke normen, door welke candidaten zich in de staatkunde moeten laten leiden, in de Katholieke Volkspartij. En weer komt men dan nu van de zijde van de Partij van den Arbeid met het motief, dat het stemmen op de candidaten van de Partij van den Arbeid, die zich wel door de zedelijke nor men gebonden weten, niet door een verbod is getroffen. Een dergelijk verbod is ook ten eenenmale overbodig. Het gaat immers bij de tegenwoordige wijze van stemmen niet om het stemmen op bepaalde candidaten persoonlijk ook' zou stem- i, komt ten goede ahn de ge- maar men stemt feitelijk een lijst. Iedere stem, op de lijsten van de Partij van den Arbeid uitgebracht, welke candidaat men men, heele lijst Iedereen, die op de Partij van den Arbeid stemt, werkt mee aan de verkiezing van tal van candidaten, vdn wie geen enkele waarborg bestaat, dat zij voldoen aan wat de Bis schoppen verlangen, nl. dat zij zich laten leiden door de zede lijke normen van het christen dom Laat ons eens aannemen, dat de Partij van den Arbeid dertig zetels zou behalen. Daar zouden wellicht een viertal katholieken bij kunnen zijn. Hoe staat het met de waarborg inzake het er kennen van de zedelijke normen van het christendom door deze 26 candidaten? Het is toch dui delijk, ö«t wij van een derge lijke waA'borg niets wet'en. En het is ook duidelijk, dat nu de Bisschoppen zulk een waarborg onomwonden verlangen, geen enkele katholiek tegenover de Bisschoppelijke verklaring ver antwoord is als hij op de Pgrtij van den Arbeid stemt. Nogmaals en ten overvloede zij het vastgesteld: Het gaat in de staatkunde om de zedelijke normen van het christendom. Nu moeten wij, katholieken, perso nen kiezen, waarvan wij met recht mogen verwachten, dat zij |^.E-E.R EN MEER krijgt men den indruk, dat het in het Indonesische kamp zelf rom melt. Wel tracht de republi- keinsche voorlichtingsdienst de abnormale feiten een normaal aanzien te geven, maar ook hij kon niet verbloemen, dat, ter wijl Soekarno overleg zou ple gen met Sjahrir, thans Soe karno plotseling naar Cheribon is afgereisd, om een mili taire academie te openen. Daaruit vloeit voort, dat de „kabinef'-zitting is verdaagd En dit alles is onmiskenbaar een ge volg van het feit, dat de Indone siërs op principièele punten, in- Voor zijn vertrok uit Nederland bracht Winston Churchill een be zoek' aan Rotterdam;; waar hij daar Rotterdam het eereburgerschap niet kent; tot eereraadslid benoemd werd. Churchill tijdens zijn rede tot den Rotterdamschen gemeenteraad. Op weg naar Rotterdam, heeft Churchill een kort bezoek ge bracht aan Aalsmeer, als dank voor de prachtige versiering van de Pieterskerk en de aula van de Universiteit te Leiden, welke hem door den Aalsmeerschen Tuindersbond was aangeboden. De dagelijksche bloemenveiling werd hier juist gehouden. Hij werd ontvangen door den bur gemeester. Mevrouw en Miss Churchill werden uiteraard bloe men aangeboden. Churchill toonde groote belangstelling voor de uitgestalde bloemen en bleef herhaalde malen staan om na dere inlichtingen over een be paalde soort in te winnen. Het bezoek duurde slechts een kwar tier, maar van dezen tijd was gebruik gemaakt om den hof- auto, waarmee Churchill reist, met gele rozen en viooltjes te versieren. tern, niet tot overeenstemming kunnen komen. Meerdere kringen ook zijn van meening, dat Soekar no voor eenigen tijd wenscht „on der te duiken", om daardoor een ontmoeting met van Mook te ver mijden of mogelijk ook, om daar door tijd te winnen, nu blijkt dat de Engelsche troepen zich inder daad gaan terugtrekken. Ook zuiver militair schijnt de extremistische motor niet gelijk matig toeren te maken. De com mandant van de TRI op West- Java heet gearresteerd te zijn door zijn eigen stafchef. Volgens uitlatingen van Sjari- foedin zou er thans in Indonesië een „nationale concentratie" tot stand gekomen zijn, die tot doel heeft, de krachten van het volk te bundelen en het te concentreeren op de verdediging van het land. Intusschen gaan de republikei nen voort, al wat Nederlandsch is te boycotten. De militaire politie te Ban doeng is er zelfs toe overge gaan een verbod uit te vaardi gen voor bezitters van radio toestellen, naar de Nica-uit- zendingen te luisteren. Met zware straffen wordt gedreigd. Anderzijds krijgt men den in druk. dat de Indonesische kop stukken de Nederlanders niet ge heel en al tegen zich in het har nas willen jagen. Een communi qué zegt n.l. dat de Indonesische autoriteiten zich ten volle bewust zijn van het belang eener snelle evacuatie van geïnterneerden naar de geallieerde zóne en dat vanaf 20 Mei a.s. 1000 geïnterneer den uit de Javaansche binnen landen per week naar de geallieer de zijde zullen worden overge bracht. Een vaste lijn in de houding der Indonesiërs valt er echter niet te bespeuren. En juist dat is het wellicht waarom dr. van Mook c.s. nog maar steeds niet tot een defi nitief resultaat en een bevredi gende oplossing kunnen geraken. In Engeland is een voorstel tot tijdelijke opheffing van militaire dienstplicht verworpen. Bii wijze van proef zullen echter voorloopig geen huisvaders worden opgeroe pen. De Italiaansche minister van binnenlandscbe zaken heeft ont kend. dat er een aanslag zou zijn gepleegd op Koning Umberto Volgens een besluit van de re geering zullen de mijnwerkers een pensioenregeling krijgen. In het najaar zullen de koning en de koningin van Engeland een bezoek aan ons land brengen. Voor de bedevaart van den L.T.B. naar O. L. Vrouw ter Nood te Heiloo (Runxputte) op Woens dag 15 Mei a.s. zal een extra-trein rijden van Haarlem naar Runx putte (vertrek 8,16 uit Haarlem) en van Alkmaar naar Runxputte (vertrek 9,54 uit Alkmaar). De trein stopt in Santpoort, Be verwijk en Uitgeest. Ook voor de terugreis is er een extra-trein tot Alkmaar en tot Haarlem. Het Algemeen Secretariaat cïer K. V.P. deelt ons mede: Van talrijke zijden wordt onze aan dacht gevraagd voor de beperkte wijze, waarop dd K.R.O. in zijn pro gram zendtijd ter beschikking stelt ten behoeve van de propaganda der Kathol'.eke Volkspartij. Voorop sta; dat de K.R.O. zich! gaarne bereid verklaard heeft zijn medewerking te verleenen aan de verkiezingsactie der K'.V.P. Het is echter tevens gewenscht er op te wijzen, dat de Katholieke omroep zich wenscht te houden aan de aan wijzingen der regeering en het is in het bijzonder herhaald in een na drukkelijk schrijven van de Radio- raad, d.e de huidige ong'ewensch- te toestand op dit terrein naar voren brengende er "met de mees te nadruk op wijst, dat de omroep, vereenigingen, overeenkomstig de aanwijzingen der regeenng, de grootst mogelijke soberheid ter zake moeten betrachten." De K.R.O. wil zijn correcte hou ding handhaven; ongeacht onjuiste methoden van anderen. De Katholieke Volkspartij, het standpunt van de K.R.O. waardeerend is eveneens van meening, dat men zich dient te houden aan de door de regeering gegeven aanwijzingen. Men had verwacht, dat de Partij van de Arbeid hetzelfde inzicht had ge toond en hoopt, dat zij alsnog tot dit inzicht zal komen. CR zijn heel wat „christe- nen". die datgene willen vertoonen wat Christus voor iedereen onmogelijk heeft ver klaard, n.l. twee heeren die nen, God en den Mammon. Toch zijn er maar twee mogelijkheden. De eene is: den Mammon aan God onderwer pen: het geld gebruiken om Gods bedoelingen te verwe zenlijken in gezin, beroep, bedrijf en gemeenschap als mede om den slechtgevoeden, schamel gekleeden, armoedig behuisden, zieken en gevangen Christus alom aanwezig!} te helpen. De andere mogelijk heid is: God aan den Mammon ondergeschikt te maken: God negeeren en het Evangelie vertrappen, wanneer het op geld verdienen aankomt en bij gelegenheid de „godsdienst" misbruiken om de brandkast te spekken. Een van de twee. Allebei samen gaal niet! MARCUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1