T Nieuw Noordhollandsch Dagblad VRIJDAG 17 MEI 194e Stad en Onttrek 2383 ONZE NIEUWE BURGEMEESTER W. J. Wognum uit Oostzoan PATER DE WIT NAAR DE MISSIE De kunsf-mesteoorziening van Nederland De varkenshouderij en het tekort aan granen ARGELOOZE WANDE LAAR BLIEK SS-ER Goede vangst tè Zandvoort Leiding distributie kantoor in arrest VOLKSHOOGESCHOOL- WERK Erkenning door Episcopaat DE INSCHRIJVINGEN GROOTBOEK 1946 Aank. kantoorbed. (m. of vr.) TIMMERLIEDEN NETTE JONGEN DEN HELDER Publicatie verkiezingen De publicatie van den uit slag der verkiezingen zal he denavond tusschen 6 en 12 uur door middel van geluids- versterking plaats hebben voor het pand Spoorstraat 112. CANDIDAATSTELLING GEMEENTERAAD In de gecombineerde verga dering van het bestuur der K. V. P. en het adviescollege is de voorloopige candidatenliist voor de gemeenteraadsverkie zingen als volgt samengesteld: 1. P Luvr-kx- 2 C Pan- r^ A. A. Terra; 4. W. J. Smit; 5. A. J. Mulder; 6. W. J. Mes kers; 7 C. J. Bosch; 8. J. B. Ramler; 9. J. Zijp. Óp Zondag 26 Mei a.s. zal de proefstem ming plaats vinden voor de definitieve samenstelling der candidatenliist. DEN HELDER Ons telefoonnummer Wij hebben weer een nieuw telefoonnummer: DE LAMMERENMARKTEN OP TEXEL B en W, hebben bekend ge maakt, dat 'de groote lammeren- markten dit voorjaar*- gehouden worden op: Maandag 20 en 27 Mei en 3 Juni. Verder op Dins dag 11 Juni en Maandag 17 en 24 Juni SCHAGEN Zooals wii bereids gemeld heb ben, is met ingang van 1 Juni a.s. benoemd tot burgemeester onzer gemeente, de heer W. J. Wognum uit Oostzaan, die daar ter plaatse secretaris is van de gelijknamige polder. En wat was er beter om vooraf onze gemeentenaren te oriëntee- ren over den nieuwen, nog jeug digen burgervader, dan hem per soonlijk in zijn vriendelijke wo ning in Oostzaan te gaan opzoe ken. Dan is er tusschen twee kop jes thee juist genoeg tijd den heer Wognum te hooren vertellen, dat hij geboortig is uit Oostzaan, maar zoo verzekert hij ons, „van origine ben ik eei> volbloed Westfries". Misschien heeft de heer Wognum daarom wat meer noordwaarts willen trekken. Na beëindiging der 3 jarige H.B.S. trok den burgermeester het bedrijfsleven aan .?n accep teerde hij een functie als adjunct inspecteur van de B.I.M. Na eeni- gen tijd werd hij verplaatst naar Rotterdam als inspecteur. Maar in 1933 keerde de heer Wognum te rug naar zijn geboorteplaats, om daar de functie van secretaris van de polder „Oostzaan" te aan vaarden. Daarmee werd hij op vier en twintigjarigen leeftijd de jongste poldersecretaris van ge heel Noordholland. In zün vriien tijd studeerde hij nog en behaalde achtereenvolgens de diploma's ge meente-administratie en Staatsin richting M.O. De nieuwe burger meester heeft alzoo een breede op leiding genoten en misschien daarom ook is zijn belangstelling zoo veelzijdig georiënteerd. Gezien deze opleiding ook is de heer Wognum gedeeltelijk ambtenaar, gedeeltelijk zakenman. En het vertrouwen is gerechtvaardigd, dat dit voor de gemeente Schagen een gelukkige combinatie zal zijn. Burgemeester Wognum' heeft zich naast zijn eigenlijke werk kring, ook op ander terrein ver dienstelijk gemaakt. Hij was o.m. bestuurslid van de zoo bloeiende Oostzaansche gemeenschap, de Vereeniging van Noordhollandsche Waterschappen, en lid van het dagelijksch bestuur van den Bond van Waterschapsambtenaren. Vastbesloten is de heer Wog num, van de gemeente Sehagen te maken wat er van te maken is. En toen wij hem vroegen, of be paalde kwesties hem bijzonder in teresseerden en wat hij voor Scha gen allereerst op het program heeft staan, glimlachte de nieuwe burgervader geheimzinnig. Hij ziet er naar uit, dat hij vele pijlen op zijn boog heeft. Ongetwijfeld zal Schagen haar burgemeester vol vertrouwen tegemoet treden, vertrouwen, dat gezien de kwaliteiten van den 37- jarigen burgervader zeker ge rechtvaardigd is. MARKTO VERZICHT Tengevolge van de aanhouden de droogte is de teruggaande tendens in het marktbeeld voort gezet. De aanvoeren bleven ruim, terwijl overeenkomstig de ver wachting een zeer groote lam- merenaanvoer den prijs van deze dieren aanmerkelijk drukte. De reeds betrekkelijk lage prijzen van verleden week konden niet gehandhaafd blijven, doch liepen terug van f 20 tot f 10. Enkele uitzonderlijk goede ooilammeren brachten het nog iets verder. Fokschapen met lammeren bleken al evenmin in trek. Voor redelijk goede dieren werd f 52 tot f 65 gemaakt, met inbegrip van de bijbehoorende lammeren (gem. 1). Kleine of slechte lam meren bleken onverkoopbaar. Ook de handel in rundvee was traag Voor goede versche koeien met behoorlijke productiecijfers was de prijs f 450 tot f 525, de beste f 550 Gelde koeien weinig gevraagd, 'f 250 tot f 450. De enkele stuks jongvee werden vrij vlot verkocht. Ook de paaraenprijs is ge daald. Een paard, dat voor en kele weken misschien nog f 1300 opbracht^ komt nu niet verder dan f 1000. Een mooie 2-jarige bracht f 800 op. Dit is ook ongeveer de ge middelde prijs voor tuigpaarden, uitgezonderd stamboek, dat ta melijk hooger noteert De be langstelling voor ketten'daalt ook zienderoogen. Men spreekt zelfs van f 200 tot' f 600. Tengevolge vande toegeno men vraag steeg de marktprijs voor biggen tot f 30 a f 50. Melkgeiten f 20 tot f 28; jonge geitjes f 4 tot f 10; bokjes min der; konijnen voor de slacht f 8 tot f 12, handel slecht; jonge konijnen f 1 tot f 2. Ook de kip- penprijs is dalende: jonge kippen f 16 tot f 18, oude f 14 tot f 16. VERKIEZINGSUITSLAGEN Voor ons bureau in de Molen straat worden groote borden en luidsprekers geplaatst voor het bekend maken der verkiezings uitslagen Volgens de verwachtingen kunnen de eerste uitslagen tus schen 6 en 7 uur tegemoet ge zien worden. De aanwezigheid van het plantsoen maakt het mogelijk, dat iedereen hiervan getuige kan zijn. Tusschen de uitslagen door zal muziek ten gehoore gebracht worden. ANNA PAULOWNA Z A.P.-NIEUWS Programma a.s. Zondag 19 Mei ZAP IBKC II, 2 30 uur ZAP II—HRC VI, 12 30 uur. Wiron I—ZAP IV, Junioren: VIOS a—ZAP a. Adspiranten niet bekend In' verband met het vertrek van Pater Jac. de Wit naar de Missie van Afrika, had dezer dagen in de zaal van den heer W. Kossen een afscheidsavond plaats, waaraan deelnamen ver schillende besturen der Kath. Jeugdvereenigingen en de ge- heele Verkenners- en Gidsen- organisatie met hun leiders en leidsters De zaal was geheel gevuld, toen de heer L. F. Schlaman den avond opende en een hartelijk welkom toeriep aan de beide broers, de Paters Jacob en Cor de Wit met hun familie. Ook waren aanwezig de Eerw.' Heer Pastoor Vis en Kapelaan Dekker. Pater Jac. de Wit is op zijn verzoek op sobere wijze gehul digd Vele vereenigingen, die tijdens den oorlog waren weg gevaagd. zijn al.'»? door den on- vermoeiden en onversaagden ar beid van Pater de Wit wederom herboren en tot grooten bloei ;ekomen. Hij was de groote mo- lerator en adviseur. Verschillende sprekers voer den het woord, o.a. J« v. d. Berg Azn., als voorzitter van de Voet- balvereeniging Z.A.P.; Jb. Leeg water, voor de tooneelvereeni- ging; W Prins, als hopman van de Verkenners. De toespraken gingen vergezeld van envelop pen met inhoud en cadeaux. Verder werd de avond nog op geluisterd door zang, voor drachten en declamaties Na af loop spraken nog Kapelaan Dek ker en Pastoor Vis. Pater de Wit dankte daarna allen die hadden medegewerkt om dezen avond zoo schitterend te doen slagen Hij verzocht vooral allen om "hun gebed; ook hij zou niemand in Afrika ver geten en altijd met groote vol doening terugdenken aan Anna Paulowna en Breezand, Wij besluiten thans ook met den vurigen wensch, dat het hem in de Missie goed moge gaan en hij daar onder Gods besten ze gen in een vruchtbaar arbeids veld zijn schoonen arbeid moge voortzetten. Tot ziens dan. Pater, over 10 jaar. BURGERBRUG R.K. LAND ARBEIDERSBOND In aanwezigheid van een lid van het hoofdbestuur vergaderde de plaatselijke afdeeling van de zen bond, om een stimulans te geven aan de arbeiders, die zich nog niet aangesloten hebben. De spreker wees in een propagan distische toespraak op de nood zakelijkheid van organisatie. In dezen tijd, aldus spr., zienwij allerwegen, dat personen met gelijke belangen zich aaneenslui ten; en in het verleden is door de practijk spr. wees op een Kinderbijslagwet bewezen, dat een organisatie van groot belang is Voor den katholiek is slechts plaats in de principieele organisatie. Tot secretaris van de afdeeling werd gekozen de heer S. Licht hart Jr De heer C. Boudewijn direc teur van het kunstmest-distri- butiebureau, heeft dezer da gen voor de radio gesproken over de kunstmestvoorziening van Nederland. De heer Boudewijn zeide o.m.: Er bestaat momenteel een dringende behoefte aan kunst mest, mede doordat de bo demreserve bjjna geheel op geteerd is door het jaren lange gemis aan voldoende kunstmest. Alleen voor den aankoop van buitenlandsche kunstmeststoffen zou voor een gelijke hoeveelheid als in 1940 bij de tegenwoordige prijzen al een bedrag van ruim 175 millioen gulden gereserveerd moeten worden, hetgeen bij het huidige tekort aan deviezen niet mogelijk is. Kali moet geheel ingevoerd worden, fosfaatstoffen kunnen hier te lande door de superfos- faatfabrieken, welke niet zoo zwaar getroffen zijn, bereid wor den, mits- voldoende grondstoffen worden aangevoerd. De Nederlandsche stikstofmest stoffen-industrie is grootendeels onafhankelijk van buitenlandsche grondstoffen. Deze industrie werd door den oorlog zwaar gehavend. Fabrieken werden geheel of ge deeltelijk door de Duitschers ge demonteerd en weggevoerd. Het stikstofbindingsbedrijf van de Staatsmijnen te Lutterade is nog het best door den oorlog gekomen en werkt nu weer in beperkten omvang. 0e huidige kolenpositie vormt echter een ernstige belem mering voor de stikstofmeststof- industrie. Om aan de dringendste kunst- mestbehoefte voor den land- en tuinbouw van Nederland te vol doen, zouden thans minstens noo- dig zijn: 125.000 ton zuivere stik stof, 150.000 ton fosforzuur en 150.000 ton zuivere kali. Op zulk «gen hoeveelheid kan echter de eerste paar jaren niet gerekend worden. Wegens het uitvallen van Duitschland als stikstofleverancier zal thans in de behoefte aan stik stof voorzien moeten worden door import uit Noorwegen, Bel gië, Amerika, Canada en Chili en voornamelijk ook door verhoogirig van de binnenlandsche productie. De aanvoer van grondstoffen voor de fabricage van Superfos faat zal waarschijnlijk bevredi gend verloopen. Tevens zijn er mogelijkheden tot den aankoop van Thomas slakkenmeel in Bel gië en Luxemburg. Aan de fosfaatmeststoftoewijzing voor het .jaar 1946-47 wordt hier te lande reeds hard gewerkt. Ge tracht wordt een toewijzing te verkrijgen van 40 KG fosforzuur per HA voor alle akkerbouw-, grasland op de zee-, rivierktei- en zavelgronden 60 KG per HA voor den zandgrond. Voor de tuinbouw- gewassen in den vollen grond wordt 60 a 80 KG en voor de groenten- en fruitteelt onder glas 100120 KG fosforzuur per HA verstrekt. De wereld ziet zich gesteld voir een zeer ernstig tekort aan granen Alles moet in het werk worden gesteld om de brood graanvoorziening zoo goed moge lijk te verzekeren. Deze situa.ie heeft een ernstigen terugslag op de ontwikkeling van bepaalde takken van het veehoudersbe- drijf, o.a. de varkenshouderij, want de granen moe.ten allereerst voor directe menschelijke con sumptie worden bes.emd Dit houdt in. dat wederom beperken de maatregelen moeten worden ingevoerd. De nieuwe regelingen zijn nog niet in bijzonderheden uitge werkt, maar wel kan het minis terie van landbouw, visscherij en voedselvoorziening reeds mede- dëelen, dat het aantal zeugen s.erk zal worden ingekrompen. De maatregelen zullen er op ge richt zijn. dat het waardevolle fokmateriaal zooveel mogelijk wordt ontzien. De beperking zal daarom niet gelden voor ster- zeugen; ook de oude en serieuze stamboekbedrijven zullen zooveel mogelijk gespaard worden, het geen echter niet wil zeggen, da.' de beperking geen terugslag op de stamboekbedrijven zal heb ben Voorts ligt het in de bedoeling de maatregelen er op te richten, dat de varkensfokkerij en -mes- terij in de eerste plaa.s kan wor den gedreven op de kleine ge mengde bedrijven op de lichte gronden. Op bepaalde categorieën van bedrijven zullen in d'e naaste toekomst, met uitzondering van huisslachtingsvarkens. geen var kens gemest kunnen worden. Overwogen wordt bijv. de groo te akkerbouwbedrijven en groo- .endeels de zuivere weidebedrij- ven van de varkensmesterij uit te sluiten De moeilijke veevoe derpositie is tevens aanleiding geweest tot het stellen van scherpe richtlijnen voor de afgif te van huisslach ingsvergunnin- gen voor het volgende slacht- seizoen, zoodat vele personen, die in vorige jaren nog huisslach tingen hebben verricht, dit jaar niet in de gelegenheid gesteld zullen worden huisslachtingsvar kens te houden. De Zandvoortsche recherche heeft dezer dagen twee beruchte uit de Harskamp ontvluchte SS- mannen kunnen grijpen en in verzekerde bewaring gesteld. De recherche ontdekte Dinsdag middag te Zandvoort mr. Wolt huis, in dagen van weleer Vre derechter te Arnhem, die op zijn gemak door het dorp kuierde Men besloot niet dadelijk tot een arrestatie over te gaan. Toen hij dan ook naar Amsterdam reisde werd hij geschaduwd, toen hij verschillende inrichtingen be zocht. Na verloop van eenigen tijd' vertoefde hii in gezelschap vap twee dames en een heer. Dit viertal werd gearresteerd en naar de badplaats overge bracht. Nu bleek dat men succes had, wan" men ontdekte dat men de hand had gelegd op nog een beruchten SS-man. n.l. dr. W uit Groningen, die eveneens uit de Harskamp was ontvlucht. Bij fouilleering bleek mr. Wolthuis in het bezit te zijn van een be drag van f 1100.De dames bleken vrijuit te gaan en zijn op vrije voeten gesteld. Door de CCD zijn onregelma tigheden ontdekt op het gem. dis tributiekantoor e Eindhoven. De geheele leiding is geschorst, ter wijl* de directeur en adjunct directeur in arrest gesteld zijn. Het bestuur van de stichting „Gemeenschapsoord", gevestigd op het landgoed „Drakenburgh" nabij Baarn, alwaar in het aldaar geschapen Katholiek Nationaal Cultuurcen rum de eerste Volks- hoogeschool op Katholieken basis tot stand kwam, mocht dezer da gen van 't Hoogwaardig Episco paat een schrijven ontvangen, waaruit de volledige instemming van de Hoogwaardige Bisschop pen met he streven van de stich ting blijkt. „Met groote voldoening,' al dus dit vereerend schrijven „heb- ben de Hoogwaardige Bisschop pen kennis genomen van het ini tiatief van uw bestuur, tot hei organiseëren van katholieke volkshoogescholen op Draken burgh. Zij zijn u daarvoor zeer erkentelijk." Bovendien werd in dit schrij ven goedkeuring gehecht aan hel initiatief van de S ichting. om na gevoerd overlegd, in samen werking met andere betrokkenen de instantie te vormen, welke zal functioneeren als centrale voor katholieke volkshoogeschoolwerk in Nederland. Deze zal zoo spoe dig mogelijk in het leven worden geroepen, waartoe personen ai1 de onderscheiden diocesen zullen worden uitgenoodigd. De directie van het Grootboek 1946 deelt mede dat met de ver zending van de kennisgevingen van inschrijvingen Grootboek 1946 dezer dagen een aanvang is gemaakt, zoodat deze den in schrijvers ijdig voor den eersten vervaldag zullen bereiken. Teza men met de kennisgeving worden verzonden een circulaire, bevat tende gegevens omtrent de rente betaling, alsmede een fomi lier, waarop een keuze uit de daarop aangegeven wijzen van rentebeta ling kan worden gedaan. In verband met het zeer greoie aan'al inschrijvingen wordt ge schat. dat verscheidene maanden met deze verzending gemoeid zullen zijn waarbij echter wordt ongemerkt, dat het feit, dat een inschrijver nog niet over een kennisgeving van gedane in schrijving beschikt, geen enkele invloed uitoefen" op de voldoe ning der rente noch den inschrij ver beperkt in het uitoefenen van de hem gegeven rechten. Afzonderlijke aanvragen voor toezending of uitreiking van kennisgevingen van gedane in schrijving kunnen niet in behan deling worden genomen. Gevraagd voor zoo spoe dig mogelijk: kunnende "ypen. Br. met volledige inlich tingen en opgave verl. salaris aan de Noord hollandsche Brandwaar- borg-Maatschappij, afd. VARIA te Oudkarspel gevraagd bij C. J. Krom. Molenweg 6 Dimmen Voor direct gevraagd: R.K. HUISHOUDSTER bij wedn. met kinderen. Br. N. C'. BES Indischestraat 123 te Haarlem (Noord). gevraagd voor pakhuis- en magazii-nwerk. Br. no. 19952 bur. van di' blad. Bod gevraagd op complete huisinventaris alles in prima staat;zeer gesch. v. jongel, die willen trouwen; niet in gedeelten. Te bevragen bij J. Vroègop Dijk 617 te Br. op Langendijk. Aangeboden ca 1800 in prima staat zijnde DAKPANNEN Doorntjes 20 te Bergen Te koop wegens gedaan werk GOED WERKPAARD 5 j. oud. ANT. GROOT Has. selaarsweg B 222 te Heer Hugowaard Noord. Te koop: eenige gebruikte transportbanden 28x2 KAPTEIJN Straatweg 76 te Alkmaar. Te koop: een prima LEREN OVERALL maat 54. Te bevr. bij S. KRUIJER St Maarten Stroet B 195 Te koop: v. Delft kinderw. met bedje en sierkussen en 'n wandelwagen in pr. staat Br. no 19945 bur. v. d. blad Te koop: DROGE HARDE TURF Billijke prijs. Land'straat te Alkmaar. TE KOOP: 2 stel overgordijnen;; vloer, zeil; matten; staande sche merlamp petroleumstellen waschtaf elswaschstellen sierkannen; gangspiegel; da mes. en heerenschoenen en werkschoenen enz. St. Annastraat 22 Alkmaar Tevens inkoop van alle soorten nette goederen Te koop: 'n luidspreker en 'n groot kinderledikant met bedaegoed in prima staat. Br. no 127 Slendebroek's Adv. Bur. Heerhugowaard. Te huur gevraagd; 'n kleine nette bovenwoning met vrije keuken; ongemeubileerd. Br. met prijsopgave aan Tr. BOS Waagplein 40 te Alkmaar. HALT!! Pr. fornuizen wit en zw. geëmail. v.a. 1500; perisionfornuis 5000; stof zuigers; kachels in alle soorten v.a. 7.50; vuurdu- veis; oliestellen v.a. 2.—; bedden; ledikanten en spi ralen; tafels; stoelen; kasten en spiegels; kastbuffet; wasehmachine enz. enz. enz. Kooltuin' 11—23 Alkmaar Wit zand verkrijgbaar kan thuisi bezorgd worden. H. QUANT Achterweg te St. Pancras. Tel- 590 B.O.L. Wekelijks te koop Witte leg horns hennetjes; 7 w. oud. P. BIJL Wognumscbe buurt 17 te Alkmaar. Tel. 2466.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2