Nieuw ROODE SCHADUW VALT OVER DEN UITSLAG 'n Groote dag ging voorbij De Katholieken zijn nog de grootste partij De winst van den dag is voor de Communisten Bureaux: Katholieken moeten met 32 zetels tevre den zijn - Partij van den Arbeid met 29 10 Communisten in de Kamer! DE VERDEELING DER ZETELS K. V. P. 32 (31) P. v. d. A. 29 (31) Anti Rev. Partij 13 (17) Communisten 10 (3) Chr. Hist. Unie 8 (8) Partij v. d. Vr. 6 (4) Staatk. Cer. P. 2 (2) N.S.B. 0 (4) Kard. De Jong mocht niet- stemmen De eerste indruk DE KIESDEELER Eenige plaatselijke uitslagen MEDEDEELINGEN Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-Tedacteur fr. Otten; binnenland P Sigon. Abonnementsprijs f 3.40 %T kwartaal; 1.20 per maand; inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum f 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m-m.; in alle edities 30 ct No ordhollandsch Dagblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 18 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10933 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) 'K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank De einduitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is als volgt: Partijen SDAP VD CDU 1 Partij v.d. Arb. 2 Kath. Volksp. 3 A.R. Partij 4 C.H. Unie 5 Partij v.d. Vrijh. 6 Comm. Partij 7 Protest. Unie 8 Stk. Geref. P. 9 Bellamy Partij 9 Gr. Rodr. Lopez Overige partijen 1946 1,347,664 1,466,510 610,177 377,191 305,202 502,935 32,013 101,772 11,205 5,537 4.760.206 pet. 28,31 30,81 12,90 7,84 6,41 10,57 0,67 2,14 0,23 0,12 Prov. Staten 1939 878.225 282.418 84.786 Percentage 1.245.429 1.228.536 519.432 405.512 250.009 132.700 11.160 84.617 236.447 4.113.842 21,3 6,9 2,1 30,3 29,8 12,6 9,9 6.1 3.2 0,3 2,1 Tweede Kamer Percentage 1937 890.661 21,95 239.502 5,90 85 004 2,09 1.215.167 29,94 1.170.431 28,84 665.501 16,40 302.829, 7,46 160.260 3,95 136.026 3,35 24.543 0,61 78 619 1,94 5,7 100,0 •304.701 4.058.077 7,51 100,00 (Tusschen haakjes de cijfers in de oude Kamer) Bij de eerste verdeeling van de zetels werden aan de Par ij van den Arbeid toegewezen 28 zetels, aam de Kath. Volkspartij 30 zetels, aan de Anti Rev. Par tij 12 zetels, aan de Christ. Hist. Unie 7 ze els. Daarna verkregen rest zetels de Partij van den Arbeid 1, totaal 29, de Kath. Volkspartij 2, totaal 32, d'e Anti Rev. Partij 1. to aal 13, de Chr. Hict. Unie 1, totaal 8. De andere partijen verkregen geen restzetels. "N lAARDINAAL DE JONG kwam gistermorgen ook zijn stem uitbrengen op het stembureau van zijn district in Utrecht. De ambtenaar kon echter zijn persoons kaart niet in het register vinden. De kardinaal is daarop naar het bevolkings register gegaan en heeft er zijn beklag gedaan. Een ambtenaar van dit bureau heeft den Kardinaal toen vergezeld naar het stembu reau, waar deze ambtenaar da persoonskaart wel vond. De Kardinaal heeft daarop zonder meer zijn stem kun nen uitbrengen. V.. LIET IS NOODIG noch gezond, 1 te verbloemen, dat de uit slag van deze verkiezingen, de eerste na zeven jaar, als we re kenen sinds de Staten en Raads verkiezingen van 1939, teleur- S' 'ellend1 isvoor Nederland. De groote schaduw welke over dezen uitslag valt is de enorme winst van de communisten. Alle reclame-opinie-onderzoekers ten spijt, zijn de communisten met de grootste wins;1 gaan strijken. Zij komen met tien inplaats van met drie man in de Kamer. De Katholieken moeten met 32 ze tels tevreden zijn. De Par;ïj van den Arbeid met 29. Wij" moeten eerlijk bekennen, dat de winst van een zetel voor ons een lee- lijke tegenvaller is. Het feit, dat zonder wijfel. vooral in he;1 Zuiden, een flink aantal katho lieken op de Partij van Scher- merhorn en Geert Ruygers ge stemd heeft, kon deze Partij niet aan de verhoopte zetelwins hel pen. Daarvoor was het verloop uit de rijen der oude socialisten naar de communisten te groot. De Anti-Revolutionairen be schikken nog slechts over 13 ze tels inplaats van 17. Merkwaar dig is het standhouden, ondanks de affaire-De Geer het verloop naar de Partij van de Arbeid1 en de concurrentie van andere pro- testantsche partijen, van de Christelijk Historische Unie, die haar ach' zetels handhaafde. Wat is nu de algemeené ten- denz van dezen uitslag? Een groote ruk naar links-radicalis- me, die gedeeltelijk door het standhouden van de Katholieke Volkspartij te niet gedaan word;1. De Anti's hebben hun vroegere winst uit liberale rijen niet kun nen behouden. Vele liberalen zijn naar de Partij van de Vrijheid teruggekeerd, die deze terug- winst zelfs in ze 'elwinst kon uitdrukken. In de meer conser vatieve groepen is dus een ver schuiving geweest, zonder d'at dit aan het totaal van de con servatieve macht veel afbreuk heef;1 gedaan. Maar als geheel is het met de conservatieve opvatting in de politiek gedaan. Nederland heeft vooruitstrevend gestemd1. De Katholieken vormen me;1 de Par tij van den Arbeid met hun 61 zetels een sterke kracht in het parlement, sterk genoeg om een constructieve poll'lek te voeren. Daarnaast staa.' het vast. dat een meerderheid van het kiezersvolk De overige partijen en groepen waren bij de verkiezingen in 1937: N.S.B Rev, Soc, Arb, Par tij; Kath. Dem. Partij; Actie- Bouwman; Chr. Nat. Actie; Alg. Belang, Zwart Front; Nat. Boe ren-, Tuinders- en Middenstands partij Verbond voor Nationaal Herstel; Nat. Soc. Arb. Partij. In 1939 waren de overige par tijen en groepen: N.S.B.; RSAP; lijst Bauwens, Recht en Vrijheid, Federatie van Transportarbei ders; Actie Bouwman; Troelstra- beweging Nederland; Diss. R.K Clevers, Diss R. Ie Iuewe. Aanteekening: Ter vergelijking van de cijfers der huidige verkiezingen met die van vorige verkiezingen zijn: 1. de cijfers van Sociaal-Demo cratische Arbeiderspartij; Vrij zinnig Democratische Bond en Christelijk Democratische Unie tezamengevoegd ter vergelijking met die van de Partij van de Arbeid; 2. de cijfers van de Liberale Staatspartij gegeven ter verge lijking met die van de Partij van de Vrijheid. 3. de cijfers van de Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij ge geven ter vergelijking met die van de Protestantsche Unie; 4. de cijfers van de overige partijen en groepen tezamen ge voegd ter vergelijking met die van de Nederlandsche Bellamy Partij en de Groep Rodrigues Lopez Dezè vergelijking moge in feite niet geheel zuiver zijn, niettemin was dit de eenige mogelijkheid om vergelijkende cijfers te pu- bliceeren. Aangezien het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen 4.76&.206 bedroeg, is de kies- deeler 47602 van Nederland gestemd heeft voor volwaardige erkenning van de christelijke beginselen in het staatsbestuur. Het zal voor de Katholieke Volkspartij een eer zijn, in de toekomstige regeering, die niet zonder haar tot stand za kunnen komen, de groote kracht te vormen, om in den ra dicalen hang, welke in he-' toe komstig beleid tot uitdrukking zal willen komen, de koers recht te houden. Tusschen een christelijk-iïatio- nale koers en een sociaal-voor uitstrevend bewind mag geen tegens telling bestaan. In de taak van de toekomstige regeering en toekomstig parlement om hier een synthese te zoeken en te be vestigen. heeft <Je Katholieke Partij een eere-plicht te vervul len! HAARLEM: Totaal geldig: 82,881; PvdA 30,500; KVP 23,186; ARV 7,472; CHU 2,501; PvdV 5,630; CPN 12,320; Prot. Unie 418; St. Ger. Partij 254; Ned. Bellamy P. 600. VELSEN: Totaal geldig: 19,998; PvdA 6,758; KVP 4,515; ARP 2,176; CHU 1,007; PvdV 916; CPN 4,287; Prot. Unie 127; St. Ger. P. 113; Ned. Bellamy Partij 99. BEVERWIJK: Totaal geldig: 13,026; PvdA 3,074; KVP 5,479; ARP 696; CHU 321; PvdV 443; CPN 2,854; Prot. Unie 85; St. Ger. Partij 17; Ned. Bellamy P. 57. HAARLEMMERMEER: Totaal geldig: 17,189; PvdA 4,036; KVP 4,006; ARP 3,999; CHU 2,418; Pvd V 571; CPN 1,627; Prot. Unie 176; St. Ger. Partij 291; Ned. Bellamy Partij 65. HILVERSUM: Tot. geldig 43,883; PvdA 13,275; KVP 9,350; ARP 6,283; CHU 2,768; PvdV 4,456; CPN 5,773; Prot. Unie 757; St. G. Partij 760; Ned. Bellamy Partij 461. IN VERBAND met de publicatie van de verkiezingsuitslagen is het den dagbladen toegestaan, heden in dubbelen omvang te verschijnen. HET NUMMER van heden ver schijnt in den ochtend, om onzen lezers het nieuws van de verkiezingen zoo spoedig moge» lijk te geven. Het auteursrecht van alle ver- kiezingsberichten berust bij het A.N.P. Nadruk geheel of gedeel* telük verboden. DE STRIJD is gestreden. Niet alleen in de groote steden maakten partijen kranten re clame met de publicatie van den erkiezingsuitslag. Ook kleinere plaatsen deden een duit in het zakje en als we de plaatsen, waar in Noordhol land onze kantoren gevestigd zijn, nagaan, dan kunnen we zeggen, dat het een groote duit is geweest. Het Nieuw Noordhollandsch Dagblad was overal troef. Alkmaar spande de kroon. Hoorn overtrof ook wat de publieke belangstelling betrof, de stoutste verwach tingen, in den Helder liep al les ook al even vlot en in Schagen heeft de krant zich ook door de bekendmaking van den uitslag duchtig ge roerd. De Katholieke Pers in ons gewest heeft getoond, dat ze ook thans weer „bij" was en wij mogen van deze plaats af allen, die aan dit prachtige resultaat hebben medegewerkt wel hartelijk dank brengen. Ook in dit opzicht was het voor ons gewest een groote dag. Een GROOTE DAG. Op het oogenblik, dat wij aan de ze indmkken beginnen, in het nachtelijk uur, twee uur na de klok van twaalf, wachten wij nog op het eindresultaat van twee kieskringen: Amsterdam en Utrecht. De totaaluitslag is er dus op dit oogenblik nog niet. In het hoofdkwartier van de krant zitten redacteuren en tellers en helpers met spanning te wachten op het moment, dat de Telex het beslissende oogenblik zal door-ratelen. Wel kunnen eenige commentaren gegeven worden over eenige kringuitslagen. Zij zijn interes sant genoeg! Het beste resultaat voor de Katholieke Volkspartij is be haald in den kieskring Leiden. Daar steeg ons stemmenper centage met niet minder dan 11.75. Het stemmen cij f er steeg omhoog met 12.600. Een schitterend resultaat voor het roomsche platteland van Zuid- Holland. Daarnaast mag onmiddel lijk onze kieskring den Helder genoemd worden. Daar steeg ons stemmencijfer met 13.000, op een totaal van rondom 215.000. Ons percentage klom van 27.70 op 30.24. Hier daal de het percentage van de Par tij van den Arbeid van 41.1 op 35.30. De communisten gingen vooruit van 4.2 op 14.92 Merkwaardig is ook het cijfer van de Partij van de Vrijheid. Deze haalde nu 5.32 tegen slechts 2.9 in 1937. Opmerkelijk en niet zoo verheugend zijn de resultaten in de Zuidelijke provincies, die in de stijging van hun percen tages de stijging van het ka tholieke bevolkingscijfer niet tot uitdrukking brengen, ter wijl Limburg zelfs een daling van iy2 vertoont. De Zuidelijke provincies ga ven dit beeld te zien: zonder twijfel heeft daar een grooter aantal katholieken op de P. v. d. A. gestemd dan verwacht werd. In het Noorden heeft men over het algemeen een sterkere gehechtheid aan de Katholieke Volkspartij ge toond. Dat geeft stof tot over denken in verschillende rich tingen In die overwegingen, die in rustiger momenten moeten be tijen, worden wij om kwart voor drie vannacht gestoord door het geratel van den aar zelenden Telex, die eindelijk, met den vertraagden uitslag van Amsterdam doorkomt. De groote schaduw is hier het stemmencijfer van de commu nisten, die van 12.8 op 30.07 kwamen. Van ruim 51.000 stegen de communis ten op ruim129.000. De mannen van den sikkel en dm hamer behooren tot de groote overwinnaars van den voorbijen grooten dag. Dit roode aandeel in de overwin ning is de groote schaduw van den uitslag.... v

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1