Nieuuu 29 MEI LUST 6 Perzië als steen des aanstoots in den Veiligheidsraad Roode Pimpernel" op Java! Bureaux: Rusland's inmenging DE JACHT OP ARNOLD MEIJER Staking bij A'damsche Droogdok Mij. Studesiïen naar Nederland Honderdduizend Joden rsaar Palestina? T a riefsverhooging Levensverzekeringen K.L.M.'-skymoster van New-York naar A'dam REDDE 200 MENSCHEN UIT DE KAMPEN IN SINGAPORE GEEN EVACUéES ONZE KARDINAAL IN SEPTEMBER NAAR ROME Mgr. Jan Olav Smit* naar Nederland De Geer verweert zich MEDEDEELNG Hoofdredacteur: H. N. emits; rayon-redacteur Fr Otten; binnenland P Sigon. Abonnementsprijs 3.40 ver kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordliollandsch Daqblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 23 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10937 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2048 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHA GEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Herinnert u zich nog den 29en Mei 1940? Toen zeke re Heer Sei/ss Inquart. verra der van nature en politieke in- en uitbreker van beroep, in ons land geïntroduceerd werd cis Rijkscommissaris voor het bezette gebied van Nederland en in een groote rede allerlei mooie praatjes en beloften verkocht, waarvan tittel noch jota is terecht gekomen? Alle democratische vrijheden wer den door het nazi-beest opge slokt. En nu, na zes jaar. na een jaar bevrijding van dit ergste der erge dingen, die een vrije ■menschen-maatschappij kan overkomen, hebben wij in Nederland onze democratische politieke rechten weer her wonnen en juist op den 29en Mei, precies zes jaar na de schande-rede, die recht en vrijheid en persoonïijkheids- ivaarde geweld, aandeed, gaat het Nederlandsche volk voor de tweede maal ter stembus. Het zal, dien datum in gedach ten houdend, moeten beseffen, dat het met het wapen van het stembiljet in de hand, revan che kan nemen op de belee- digingen, zijn rechtsgevoel toen aangedaan. Wij laten de vraag wat er met de persoon van den heer Seyss Inquart moet gebeuren, aan het Tribunaal te Neurenberg over. Maar het Nederlandsche volk kan zich zelf de genoegdoeninq en zijn land de weldaad bewijzen, door met zijn stembiljet tot uitdrukking te brengen.- dat het vrij wil zijn, ook van de naweeën der nazi-overheer- sching, dat het geen vreemde smet meer wil doen kleven aan het democratische gewaad van de gezonde Nederlandsche vrijheid, dat het christelijke gerechtigheid en christelijke liefde ook in het staatsbestuur tot zijn recht wil zien komen in ons lieve vaderland en dat het voorgoed en radicaal bre ken wil met alles wat aan de nazi-tyrannie herinnert. Op 29 Mei 1946 wreekt het Nederlandsche volk aan de stembus de smaad van den 29en Mei 1940. Na zes jaar Iciest het weer. En het kiest goed. Het kiest de candidaten van de Katholieke Volkspartij. Het kiest nummer één van Tijdens de gehouden vergade ring van den Veiligheidsraad, die in een gespannen atmosfeer ver liep, was de Russische afgevaar digde Gromyko niet aanwezig. De voorzitter, Parodi (Frankr.), drukte zijn spijt uit over de ont vangst van een Perzische mede- deeling zonder bijzonderheden, die bovendien kort daarna door de Perzische regeering werd tegen gesproken. "Stettlnius verklaarde, dat het verslag van de Perzische regeering over de ontruuning door de Rus sische troepen van' Perzisch grondgebied, alleen sprak over een deel van Azerbeidjan en niet afdoend was. Daarom stelde hij voor, dat de Perzische kwestie op de agenda van den Raad zou blijven. De Amerikaansche regeering is van meening, dat de Raad niet vol doende basis had om op het oogenblik handelend op te treden. De Perzische afgevaardigde, Ho^gsein Ala, verklaarde, dal de moeilijkheden in Azerbeidjan stamden en het gevolg waren van vroegere inmenging. Een vijande lijk leger van opstandelingen, ge schapen onder toezicht van de Sowjettroepen verhinderde de strijdmacht van de Perzische re geering Azerbeidjan binnen te trekken. De Sowjet-ambassadeur te Teheran had getracht Soeltaneh over te halen in te stemmen De rechter-commissaris te Bre da heeft besloten de voorloopige hechtenis van den Amsterdam- schen hulprechercheur K.. die betrokken was bij de bekende jacht op Arnold Meyer met 30 dagen te verlengen. De raadsman van K. diende een verzoek in, dit bevel op te heffen. De vol tallige raadskamer der Breda- sche rechtbank heeft dit evenwel afgewezen. De staking bij de Amsterdam- sche Droogdok Mij. is algemeen §eworden Hadden Dinsdagmid- ag reeds achthonderd van de dertienhonderd man personeel het werk neergelegd, thans heb ben gisteren de resteerende vijf honderd zich bij de anderen aan gesloten. waarmede 'het werk bij de Droogdok Mij. volledig tot sitlstand is gekomen. Z. H. de Paus op de troon tijdens het klein consistorie, dat de H. Vader hield met de nieuw benoemde kardinalen Saliege van Frankrijk en Caro Lodrigues van Chili, die wegens ziekte het groot Consistorie in Februari niet konden bijwonen. R U S TUR'-,^L a d KiF'ï;> "V V O. tsTEBRIS V i' ^"^.JtXRMIAMEEH j-.^CAGHE! IRAK; +A u I R A N N. (PEfiZIÈI SOOK.M. |4G55|VAN PELT met hetgeen de opstandelingen wenschlen. Ala noemde dit in menging in de binnenlandsche aangelegenheden van Perzië en zeide, dat hij den Raad niet kon mededeelen of de inmenging in Azerbeidjan heeft opgehouden. In de maanden Juli.en Augus tus zullen Belgische, Deensche, Noorsche en Zweeds_che studen ten hun Nederlandsche kamera den gaan helpen bij d'e droogleg ging van het eiland Walcheren. Het departement van buiten- landsohe zaken der V.S. heeft meegedeeld, dat de V. S. voor stander zijn van onmiddellijke immigratie van 100.000 Joden in Palestina. In verband hiermee zal overleg worden gepleegd met Joden en Arabieren. 1 December 1945 gingen de gezamenlijke levensverzeke ringmaatschappijen hier te lande tot een tariefsverhoo- ging over. De economische omstandigheden 'blijken zich nadien echter zoo te hebben ontwikkeld, dat deze inge voerde verhooging niet vol doende geacht kan worden. Het gevolg is dat opnieuw, en wel per 4 Juni a.s. door de gezamenlijke maatschap- Pijen een verhooging van premie en koopsom-tarieven voor kapitaalverzekering en voor lijfrenten zal worden ingevoerd, welke inmiddels door de Prijsbeheersching is goedgekeurd. Verwacht wordt dat deze nieuwe tarieven niet spoedig gewijzigd behoeven te wor den. De K.L.M. skymaster PH TAS is om 15 uur 14 van het vlieg veld Laguardia naar Amsterdam vertrokken, juist op den 127sten verjaardag van hel oversteken van1 den Atlantischen Oceaan door het eerste Amerikaansche stoomschip, n.l. de „Savannah'', dat op 22 Mei 1819 uit Savannah vertrok. Het toestel vliegt via New Foundland en Schotland en wordt Donderdag om 12 uur 10 te Amsterdam verwacht. Het vertrok voordat de passagiers van het aankomende K.L.M.-toe- stel uit Amsterdam van boord' gingen. Deze konden het toestel pas om 16 uur 45 verlaten, 2 uur nadat het op het Laguardia- vliegveld was aangekomen. Ban- denpech was de oorzaak van d'e vertraging. De schade moest namelijk eerst worden hersteld. u CEN ENGELSCH officier »- kapitein F. A. Clarke, die over geheel Java bekend staat als de „Roode Pimper nel" en die nog slechts twee maanden geleden de bevrij ding van door de Indonesi sche terroristen gevangen genomen Nederlanders be raamde, is thans terug in Engeland. Hij vertelde aan een verslaggever hoe hij meer dan 209 mannen, vrou wen en kinderen uit de streng bewaakte gevangen kampen der extremisten wist te smokkelen. Kapitein Clarke, die een keer door de Indonesiërs werd ont voerd en vijfmaal in een hinder laag viel. .zei, dat het werk, dat hij met deze reddingspogingen deed, geheel los stond van zijn werk als politiek intelligence-of- ficier. In feite was 't een negee- ren van de order van zijn briga de-generaal. „Doch toen ik de resultaten zag van d'e mishandelingen en de massamoorden, waarbij vrouwen en kinderen verminkt werden, had ik vlug een besluit geno men," zoo deelde kapitein Clar- ke mee. Vooral toen ik 't nieuws vernam, dat de 13-jarige zoon van een van mijn zakenvrien den gestorven was in de* handen van de terroristen. Dag op dag trok "kapitein Clar ke er op uit. om, ongewapend' en slechts gekleed in een shirt met de woorden „Great Britain" de grens te overschrijden en het In donesisch gebied rond Bandoeng binnen te d'ringen. Bij zijn eerste poging slaag de kapitein Clarke er in, om 3 personen uit een gevangenkamp te bevrijden. Later gelukte het hem zelfs, om 70 personen te gelijkertijd te bevrijden. Hoe hij moest nog zulks klaar speelde een geheim blijven, daar er nog tal van gevangenen in de kampen vertoeven en hij bij het prijsgeven van zijn ge heim 'het leven van anderen, die zijn werk zouden voortzetten, in gevaar zou kunnen brengen. Bij een bepaalde gelegenheid sleurden de Ind'onesirs hem uit zijn wagen en brachten hem naar een plaatselijke gevangenis. Men vertelde hem, dat hi.i on middellijk zou worden neerge schoten. „Ik ken het temperament d'er Indonesiërs," alcfjis kapitein Clarke en ik begon ^met stevig tegen hen te keer te gaan en te eischen. dat er een Indonesisch hoofdofficier zou worden geroe pen. Mijn bluf had op wonder baarlijke wijze succes. Kapitein Clarke heeft thans mobilisatie-verlof. Hij hoopt bin nenkort naar Java terug te kee- ren als een handelsvertegen woordiger. Zijn Javaansche vrouw gaat met 'hem mee. 1000 Nederlandsche evacuées (de laatsten van dte 13.000, die 9 maanden geleden naar Singa pore kwamen) hebben aan boord van de „Johan de Wit" Singa pore verlaten met bestemming Nederland Het Wilhelmina-kamp, waar de geëvacueerden waren onderge bracht, zal deze week worden gesloten en ter beschikking van de landsregeering worden ge steld. Practisch bevinden er zich nu geen Nederlandsche geëvacueer den meer te Singapore. De eenige daar aanwezige Nederlanders zijn leden van militaire en con sulaire missies, vafl commercieele diensten en personeel van den evacuatiedienst, die thans wordt afgewikkeld. Mgr. jan olav smit, de vroegere apostolischvicaris in Noorwegen, thans kanunnik van St. Pieter te Rome, zal op 4 Juni naar Nederland vertrekken, waar hi.i op verzoek van Kardi naal De Jong im eenige dekena ten van het aartsbisdom het H. Vormsel zal toedienen. Mgr. Smit keert in Septem ber naar Rome terug in ge zelschap van Kardnaal Be Jong, die alsdan uit handen van den Paus den rooden hoed. zal ontvangen, aldus meldt ons een speciaal be richt uit Rome. Het bezoek van het Prinselijk Paar aan Zwitserland. Prin ses Juliana en Prins Bernhard in gesprek met Nederlandsche kinderen, die in Zwitserland vertoeven. Jhr. Mr. D J. de Geer verweert zich in een brochure „Een voor loopige correctie" tegen de pas sage in Prof. Gerbrandy's memo randum, waarin deze spreekt over het voorstel van De Geer om con tact met den vijand te zoeken ter bereiking van een compromis. De Geer verklaart, dat Duitsch- land op 19 Juli 1940 per radio een oproep tot de Geallieerden had gericht voor een samenspreking om tot vrede te komen en dat, hoewel er ernstige twijfel be stond aan de oprechtheid hiervan, sommigen waartoe ook Da Geer behoorde meenden, dat de Geallieerden in elk geval kon den pogen een nadere verklaring uit te lokken via een neutrale mo gendheid. Besloten werd hierover de Britsche regeering te polsen. Voorts zegt De Geer, dat tevoren reeds drie achtereenvolgende po gingen tot bemiddeling werden gedaan en dat daarin niets onre delijks of gevaarlijks werd gezien, omdat het in den zomer van 1940 nog volstrekt niet als een axioma gold, dat overleg onduldbaar was en dus de strijd tot het bittere einde moest worden gevoerd. I«ST VERBAND met de verkiezingsactie voor de Provinciae Staten is het den dagbladen toegestaan, eenige malen in dubbelen omvang te verschijnen. Daarom heeft dit nummer acht pagina's.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1