Nieuw Lijst 6-29 Mei Tsjecho-Slowakije - beleefde een verkiezingsstrijd Truman werkt op het gemoed Schermerhorn twijfelt terecht aan goede trouw 29 Mei - lijst 6 Voor Den HelderSchagenen omgeving Bureaux: VAN ZUIVERE VERHOUDINGEN GESPROKEN Ook hier een katholiek blok tegen het communisme? Kwart millioen stakers weer aan den slag De E.V.C. en het zeeliedenconflict Prinselijk paar naar V.S.? Ei of schorpioen? Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum t 1.50. in alle edities 26 ct. p. m.m.1 minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; In alle edities 30 ct No ordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) MAANDAG 27 MEI 1946 42a JAARGANG - NUMMER 10940 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243JK 2290) "2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank MEN ZAL zich nog wel her inneren. dat het „Parool" o.a. zich tot tolk maakte, zelfs na den verkiezingsuitslag nog, van degenen, die meenden, dat het bestaan van de Katholieke Volkspartij ongewenscht was voor de zuivere partij-politie ke verhoudingen in ons land. Mede in verband daarmede slaat ons met verbazing een beschouwing in het „Parool" van Vrijdag, waarin te lezen staat, dat het communistische aanbod, om een regeering te vormen met de Socialisten, de Communisten en de Katholie ken, serieuze overweging kan verdienen. Kijk eens aan. re deneert het „Parool" met kin derlijke openhartigheid, het kan best zijn, dat de Commu nisten een manoeuvre op het oog hebben en dan hebben we niets gezegd, maar het kan ook zijn, dat ze het eerlijk be doelen en dan is het nog niet zoo gek. Want als de Partij van den Arbeid eerst eens met de Communisten gaat praten (dat stond er in de resolutie van de C. P. N. heelemaal niet bii) dan kon de Partij van den Arbeid, als ze met de K.V.P. ging onderhandelen, heel wat meer bereiken, omdat ze dan niet namens 29, maar namens 39 zetels kon praten.... En daarop voortredeneerend palmt het „Parool" de Communisten heelemaal voor de Partij van den Arbeid in. De tien com munistische zetels worden een voudigweg geannexeerd voor de gecombineerde groepeerin gen! Dat noemen wij nog eens zui vere verhoudingen! Wij dachten, dat ep zooiets van een princl- pieelen verkiezingsstrijd was ge voerd, waarbij de principes en de methoden en de opvattingen van socialisten (P.v.d.Aen communisten nogal ver uiteen liepen. En ook, dat men elkaar nogal harde waarheden heeft ge zegd, Ook al is men, gelijk wij, bereid om niet alles wat in ver kiezingsdagen gezegd wordt, zoo heel tragisch te nemen, wij heb ben altijd begrepen, dat in Ne derland vooralsnog een diepe klove de P.v.d.A. en de C.P.N. scheidt. Daaraan is door den ver kiezingsuitslag natuurlijk niets veranderd. Hoe het nu ter we reld mogelijk is, dat een blad als „Parool"' kan meenen, dat de communisten zich zoo maar eventjes met de Partij van den Arbeid laten gelijkschakelen, hoe dai blad kan meenen, dat over alle principieele bezwaren in de kringen van de P.v.d.A. tegen de communisten zoo maar wordt heengestapt, dat is ons ten eenenmale onbegrijpelijk. Voor de zuiverheid van de partijver houding in ons land in het bij zonder en voor de politieke ver houdingen in ons land in het al gemeen, is dat zeker niet be vorderlijk! De eenige troost is er voor hen, die op die zuiverheid wel Prijs stellen, dat „Parool" dë Partij van den Arbeid niet is. Reeds eerder heeft Koos Vor rink let wel, niet wij deden dat, maar de voorzitter van de Partij van den Arbeid gezegd, dat de opvattingen van „Parool" kruidenierspolitiek geleken. Toen ging het over de kwestie, dat de P.v.d.A. maar in de oppositie moest gaan. Nu zou Vorrink mis schien kunnen zeggen, dat het Jongste pleidooi van „Parool" veel weg heeft van dilletantisme, Politiek en journalistiek. Maar omdat wjj nog niet weten of vorrink dat zegt, zeggen wij het vast maar TSJECHO-SLOWAKIJE heeft l gisteren denzelfden ver kiezingsstrijd gestreden als wij en met een frappante overeen komst ook in de partijen, zv het dan met dien verstande, dat de Slowaaksche districten het voor de katholieken goed moesten maken vor de Tsjechi sche landen. Zóó laat het zich althans aanzien, hoewel de to tale uitslag bij het schrijden van dit bericht nog niet be kend is. De eerste resultaten bevesti gen den verwachten achter uitgang van de sociaal-de mocraten ten gunste van de communisten. Tusschen de drie overige partiien (com munisten, katholieken en Tsjech, socialisten) wordt een verwoede strijd om de eerste plaats geleverd De verkiezingsdag is zonder incidenten verloopen. De kiezers zijn bijna voor honderd procent opgekomen. Zondag om 12 uur had 60 procent der kiezers zijn stemplicht vervuld, om 2 uur reeds 95 procent. De eerste uitslagen der ver kiezingen in het Tsjechische landsdeel toonen aan, dat de communisten de leiding hebben, met de Tsjechische socialisten (partij van Benesj) als tweede. Zondagavond laat werd gemeld dat van de tot dusver getelde 470.000 stemmen de communisten 189.000, de Tsjechische socialis ten 142.000, de sociaal-democra ten 78.000 en de Katholieke Volkspartij 63.000 stemmen be haalden. Tot dusver is slechts bekend, dat de overwinnaars vermoede lijk een coalitie-regeering zullen handhaven onder President Be nesj, en dat zijn partij de (Tsje chische socialisten) voornemens is aan de nieuwe volksvertegen woordiging voor te stellen hem tot President voor het leven te benoemen. In de Tsjechische lan den stonden tegenover elkaar de communisten, de sociaal-demo craten, de Tsjechische socialis ten (partij van Masaryk en Be nesj) en de Christelijke Volks partij (Katholieken). In Slowa kije waren de beide tegenstan ders de communisten en de recht sche democraten. Nog twee andere volkomen nieuwe groepen deden hier mee, de z .g. Katholieke Bart ij van de Vrijheid en de Partij van den Arbeid, maar zij bleven tot dus ver ver ten achter bij de eerst- genoemden. In de Tsjechische gebieden Bohemen, Moravië en Silezië zijn de tot op hedenmorgen bekend geworden verkiezingscijfers als volgt: Communisten: 1.618.000, Tsjechische Socialisten: 1003.000, Katholieke Volkspartij: 897.000 en de sociaal-democraten 657.000. De resultaten uit 19 Slowaak- sche districten luiden ais volgt: rechtsche democraten: 175.000, communisten 90.000, Partij van den Arbeid: 6.500 en Partij van de Vrijheid 6.000 stemmen. In het district Bratislava leid den de democraten met 133.000 stemmen, gevolgd door de com munisten met 67.000 stemmen. Tot na het bekend worden van de uitslagen was de verkoop van sterke drank verboden. President Benesj had Zaterdagavond een oproep tot de bevolking uitge vaardigd om rustig naar de stem bus te gaan. De laatste voorspel lingen warén, dat de twee ge matigde Tsjechische partijen een kleine meerderheid zouden be halen op de linkervleugel, be staande uit sociaal-democraten en communisten Ook in Slowakije, waar het vandaag den geheelen dag ont zettend hard regende, is de stem ming kalm verloopen. 't Katho lieke karakter van het land kwam tot uiting vóór de stem- bureaux, waar men in de rijen zeer vele nonnen en kloosterlin gen zag staan. De eerste locomotief op de nieuwe spoorbrug over het Twente kanaal bij Delden. Het beroep van President Truman op de spoorwegsta kers heeft uiteindelijk suc ces opgeleverd. Het conflict is geregeld, dóch niet nadat Truman den regeeringsver-- tegenwoordigers Zaterdag bevel had gegeven, hun be middelingspogingen in het geschil, te staken Truman wist daarmee wat hij deed, want in een brief van de vakbonden aan de regeering heette het al: „Wij zijn er van overtuigd dat onze mannen onmiddellijk weer aan het werk zouden gaan indien Het overzicht van het zeelie denconflict, door den heer Blokzijl, voorzitter der Een heidsvakcentrale tijdens een persconferentie te Amsterdan verstrekt, geeft de Regee- ringsvoorlichtingsdienst na in formatie bjj den Minister-Pre sident, aanleiding het volgende hierbij aan te teekenen: 1. Inderdaad is Prof Scher- -ïQ-ho-n vm ganisatie als de EVC, die groote invloed heeft op bepaalde arbei dersgroepen, betrokken zou moe ten worden in het overleg over de arbeidsvoorwaarden 2. Anderzijds is de Minister- President uiteraard volkomen doordrongen van het feit, dat er geen vruchtbaar overleg mogelijk is, dan alleen door partijen die be reid zijn, de regels van het spel te eerbiedigen Terecht wordt van de zijde der overige vakbewegin gen betwijfeld, of de EVC aan deze voorwaarde voldoet. 3. Met dat al bevinden wij ons, aldus Prof. Schermerhorn, in een slop, de EVC blijft prestige- politiek voeren, met alle noodlot tige gevolgen van dien, zoolang men haar niet erkent, en van de andere wijze eischt men met reden een loslaten van de tot dusver ge volgde tactiek, alvorens tot er kenning en samenwerking over te gaan 4. Zijnerzijds is het streven van den Minister-President er op gericht, geweest, deze vicieuse cir kel te doorbreken, hetzij doordat men bereid zou zijn, het risico te nemen van een erkenning der EVC (ondanks de ervaringen van dit jaar), hetzij men, aan de zijde der EVC, zou kunnen komen tot een principieele verwerping van het prestige-conflict als strijdmid del Tot dusver heeft dit streven echter nog geen succes gehad. De eerste 750 geëvacueerde vrouwen en kinderen van Mid- den-Java arriveerden uit Cheribon te Batavia, beschermd door TRI-mannen. Tijdens een in de Nederland- sche Club te New York gege ven diner heeft de heer Wil son. publicity-manager van de K.L.M.. medegedeeld, dat pnin- ses Juliana en Prins Bernhard voornemens zijn over ëenigen tijd een bezoek te brengen aan de Ver. Staten. De passagierslijst van het m.s. Boissevain met de namen van 1902 repatrieerenden, ligt op onze bureaux voor een ieder ter inzage. zij er op zouden kunnen rekenen dat er geen repressailles tegen hen genomen zouden worden Onze mannen wachten op uw woord." Zaterdagavond laat heeft Tru man zich nogmaals tot de stakers gewend. Hij zei o.m.: „Terwijl de situatie in de Ver Staten bijzonder acuut is, moet de toestand in Europa tragisch genoemd worden. De meesten van onze vrienden in het bevrijde Europa krijgen nog geen derde van de gemiddelde Amerikaan- sche rantsoenen. Wij hebben beloofd de hongerlijdende massa's van Azië en Europa te helpen en wij hebben ze geholpen. Wij hebben ons uiterste best gedaan en wil dienen onze verschepeningen nog te doen toenemen Op dit oogenblik wordt als gevolg van de sta king 100.000 ton graan vast gehouden. Dit beteekent dat binnen een week tijds het dagelijksch brood aan 45 millioen menschen wordt onthouden. Truman eindigde zijn rede met een waarschuwing tot de sta kingsleiders der spoorwegarbei ders weAe weten wat zij doen, en zich af te vragen of zij het met hun geweten kunnen over eenbrengen, dat door hun optre den over tal van menschen dood en verhongering zal komen. Dit heeft ingeslagen en te mid dernacht boden de vakvereem- gingen aan. hun mannen naar het werk terug te zenden. (\NS BIDDEN is dikwijls zoo ongodsdienstig! Maar al te veel doet het dienst als een soort toovermiddel, waarmee wij egoïstische wenschen en materialistische verlangens ho pen te bevredigen. Het „vraagt en gïj zult verkrijgen" worcit door ons nog al eens listig uit zijn evangelisch verband ge wrongen! Teleurstellingen blij ven dan ook niet uit. Mogelijk bidden wij om maatschappe- lijken voorspoed en krijgen het tegendeel! Toch. is God een. goede Vader die zijn kind geen schorpioen geeft, als het om een ei heeftgevraagd. Maar wij vragen wel eens om din gen. die wij voor „eieren" aan zien. doch die voor ons ge vaarlijke „schorpioenen" zou den zijn. Als de Vader ons die weigert, verhoort Hij daardoor ons gebed: „En leid ons niet in bekoring". MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1