Nieuw Rusland is bang voor een wereldketen Morgen lijst 6 Katholiek Tsjecho-Slowakije stelt teleur Morqen29Mei Morgen lijst 6 Tastbaar succes AUTO- r? GINCS- HET ONEEL EN 'aar der vaar Jr. EELS Voor Alkmaar en omgeving Bureaux MERKWAARDIGE OPDRACHT Een sfeer van ruzie in de conferentiezaal ZIJ BLIJVEN FEL. DIPLOMATEN IN PARIJS Saaiste nieuws Roode vloed in Praag Dat blijft zoo! VOORLOOPIG GEEN SUIKER MEER Dankzij de stakers! 170 MILLIOEN VOOR PUINRUIMEN 27 MEI 1946 Engelsch ik |dding maat- onal Lifeboat m de Noord- 8h» Redding motorstrand- chenke gege. Ban hetzelfde den tijd in ddingbooten, ,80 M. breed 60 M., uitge- nzinemotoren meiheid plm. |ixr. bouwjaar :n kracht van erdam, waar 'an de RNLI, ux, DSC, RN Rosilee" aan eg. bestemd voor nenkort zul- •d worden in rscbelling en eeft op het Arnhem de plaats gehad stigde Cana- atie-autopark he autoritei- ien de depar- g en van Fi- k beheeren. orvoertuigen pel van Dee- is eveneens Iche instantie |dat het in de |iet autopark :s September ïdeereri. binnenland- nciëni en van teld een in- |mmissie, die ijn moet ad- maatrege- worden ge- van de be- van het po- relijk zijn 28 MEI gazijn 1 bedrijf eg 22 del Itraat 41 •htneltcn ngestraat LSTRAAT 3 [ALKMAAR DINGEN [GZAKEN RATIËN NIGINGEN ULIEREN ÏSBUREAU Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p 'sigon. Abonnementsprtls t 3.40 per kwartaal; '11.20 per maand; inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m-m.; minimum 1 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 28 MEI 1946 42e JAARGANG NUMMER 10941 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.): 2047 (redactie") K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West- straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank pE OPDRACHT van H. M. de Koningin aarl dr. Beel is in meer dan één opzicht een merkwaardige opdracht. Wij willen er in de eerste plaats, na de voorbije jaren van on derdrukking, anti-democratisch en on-parlementair optreden, een verheugend bewijs in zien, dat na den - gelukkigen stem busuitslag de parlementaire en democratische wagen weer in het rechte spoor begint te ko men. Wij zien er vervolgens het tastbare bewijs in van het succes der Katholieke verkie zingscampagne. Zoo gezien, is het bericht van gisterenmiddag een feit van voldoening voor de katholieke propaganda-acti- viteit. Wat hebben wij nu te ver wachten? Wij zullen moeten afwachten. Maar uit verkla ringen en redevoeringen van minister dr. Beel, voor de ver kiezingen afgelegd, kunnen wij wel afleiden, dat hij het meesjU gevoelt voor een poging, on?| allereerst een accoord aan te gaan met de vertegenwoordi gers van de Partij van den Ar beid. Het schijnt geenszins uit gesloten te zijn, dat daarna ook andere partijen in de ge legenheid gesteld werden, zich bij het program van 'het nieu we ministerie aan te sluiten. Daarop duidt vermoedelijk ook de omschrijving van de op dracht, die ook al heel bijzon der en anders-dan-anders is: er moet komen een kabinet, dat geacht kan worden het ver trouwen te genieten van de Tweede K^mer. Dat kan een parlementair kabinet zijn, het kan ook een kabinet op breede basis wezen. Het is, als wij het goed zien, een tusschenvorm tusschen een parlementair en een nationaal kabinet. Maar hier kunnen wij zeker van zijn: minister dr. Beel is een vooruitstrevend man, die de staatkunde ziet in het licht van de eeuwigheid. Dat zal zijn leidster wezen bij zijn pogin gen, om ons land, voor 't eerst, na zes jaar, weer een normaal kabinet te schenken. Bij die pogingen wenschen wij hem alle succes en wij bid den Gods zegen voor zijn werk en ons land voor hem af. MOLOTOF heeft in een persconferentie te Mos kou het Russische standpunt bij de conferentie van de mi nisters van buitenlandsche zaken te Parijs uiteengezet en ditmaal op een voor de Russen ongewoon openhartige wijze, al kan men-zich ook niet ont trekken aan de gedachte, dat met opzet de feiten mooier worden voorgesteld dan zij in werkelijkheid zijn en de ver draaiingen er vaak al te dik bovenop liggen. „Het was steeds meer duidelijk" zei Molotof, „dat zekere mogend heden poogden haar wil aan de andere op ite leggen Amerikaan- sche kringen willen met mede werking van hun •Britsche vrien den een wereldomvattende .keten van lucht- en vlootbases vormen. Diezelfde kringen scheppen een sfeer van ruzie in de conferentie zaal." Molotof vond het uitgeslo ten, dat eenige mogendheden, die niet behooren tot de Donaulan- den, zich veroorloven, haar wil In zake den Donau op te leggen aan de Donaustaten. Het voornaamste geschilpunt in Parijs noémde hij de herstelbeta lingen van Italië „De fascistische Italiaansche legers hebben het Russische land verwoest. Ook bij de invasie van Joegoslavië en Griekenland richtten zij enorme schade aan Met het oog op de omverwerping van het fascisme in Italië en 'de hulp aan de gealli eerden gedurende den oorlog heeft de Sovjet-Unie haar gerechtvaar digde eisch tot schadevergoeding gematigd doch wenscht te kennen te geven, dat agressie niet onge straft mag blijven" Dat dient toegegeven, doch dan wordt het de hoogste tijd, dat die zelfde Molotof voor zijn vazal- politiek t.a.v, de Baltische staten b.v., zélf met den mattenklopper krijgt. Molotof meent dat de herstel betalingen aan zijn land door Italië heusch wel opgebracht zou den kunnen worden, als de Britsch-Amerikaansche bezet tingsrekening maar niet zoo .dui zelingwekkend hoog was Daar wil hij nu een stuk van af bijten, om Italië in staat te stellen aan zijn schadevergoedingsverplich ting aan Rusland te voldoen. „Misschien", zoo zeide Molotof „zijn wij 't.a.v, meerdere proble men veel te toeschietelijk ge weest". Daar heeft men anders in Parijs weinig van kunnen mer ken. Dan sprak de Rus nog over een strooming, die er op uit zou zijn, de Sovjet-Unie van haar voorna- Minister S. L. Mansholt in gesprek met den Noorschen ge delegeerde Andres Fjelstad tijdens de voedsel- en landbouw- Qonfexentie der Vereenigde Volkeren in Washington. me plaats, die haar rechtens toe komt, af te stooten. Hij meende dat dergelijke acties onvermijde lijk .tot mislukking waren ge doemd Als dat z°o is, dan had Molotof er beter niet over kunnen spreken. „Door haar rechten te verdedi gen", zoo besloot Molotof, „haar samenwerking met andere landen te handhaven en door het afwij zen van imperialistische en reac- tionnaire poging sn, is de Sovjet- Unie zich bewust van de recht vaardigheid van haar politiek, die gericht is op de verdediging van den vrede en de welvaart van het menschdom". Wie heeft daar veel vertrouwen in? In den nacht van 25 op 26 Mei zijn in verschillende straten van Luxemburg naziïstische pamflet ten verspreid. Men verzocht daarin den ..goeden vaderlanders" lijsten op te maken van de „ver drukkers der nazi's". De politie stelt een onderzoek in. De plaatsvervangers der vier ministers van buitenlandsche za ken Groot-Brittannië, de V.S., Frankrijk en de Sovjet-Unie, zijn gisterenmorgen om 11 uur in het Paleis Luxembourg te Parijs bij eengekomen. Zij zullen bespre kingen houden ter voorbereiding van de conferentie der ministers van buitenlandsche zaken, welke op 15 Juni zal worden hervat. De aanwijzing van dr. Beel, den Katholieken Minister van Binnenlandsche Zaken, tot ka binetsformateur, is een tast-' baar succes van den jongsten verkiezingsstrijd. Een tastbaar succes voor de vooruitstreven de bedoelingen van de Ka tholieke Volkspartij. Dit tast bare succes kan men onder steunen, bevestigen, uitbrei den, door ook morgen zijn stem te geven aan de K.V.P. In ons gewest lijst 6..Opnieuw met tastbaar succes. Hoe meer stemmen de K.V.P. morgen krijgt, hoe beter het kabinet van Beel aan onze verwach tingen zal' beantwoorden! Vijf mannen, in vliegeruniform vei kleed, hebben op het vlieg veld van Milaan een driemotorige jager uit den hangar gehaall. ge start en verdwenen vervolgens in oostelijke richting. In Mon treal is het proces begonnen te gen Alfred Rose, den communist, die betrokken is bij de atoom bomaffaire. In Palestina drei gen onlusten uit te breken, wan neer de Joodsche immigratie niet wordt stopgezet. ONDANKS de hoopvolle eerste uitslagen zijn de katholieken in de Tsjecho- Slowaaksche republiek er niet in geslaagd de communisten de baas te blijven. Berichten uit Praag zelf en vooral uit de Slowaakscbe districten spreken van een onprettige verrassing en een blaam voor het katholieke volksdeel. Slowakije heeft niet aan de ver wachtingen beantwoord Meer dere katholieken moeten zich daar hebben laten meesleeperi door de iqtense roode propaganda en de Tsjechische districten, die met hun veel grooter aantal katholieken de weegschaal in het voordeel der katholieken hadden moeten doen overslaan, zijn ook in gebreke ge bleven. In de Nieuwe Nationale Ver gadering zullen de zetels tenge volge van dezen mitslag zijn ver deeld over de navolgende partijen: Communisten 115 zetels; Chr. Volkspartij 47; Rechtsche Demo craten 42; Partij van de Vrijheid 3. De Partij van den Arbeid heeft hel ten gunste van de communis ten niet hooger dan 52 zetels kun nen brengen en de Nationaal De mocraten brachten hun zeteltal op 36. Desondanks zijn de drie katho lieke partijen t.w de Chr, Volks partij, de Rechtsche "democraten en de Partij van de Vrijheid, in de onderscheiden Tsjechische en Slo- waaksche districten met hun to taal van 92 zetels, het sterkste bol werk egen de 115 communistische Zetels En met de Partij van den Arbeid, die voor een zeer grobt gedeelte uit gematigde groepen en katholieken bestaat, zullen deze hopeniijk in staat blijken het land I in evenwicht te houden tegen den rooden vloed. De berichten van hedenmorgen uit Praag wijzen erop, dat het land, nu de uitslag bekend is ge worden uit den slaap is geschrikfc Misschien is dat de wrange winst van het feit, Sat men niet bijtijds op zijn qui vive is geweest. Wel wat laat zijn de Berlij- ners aan het werk getogen om tuintjes aan te leggen, waar zij voedsel kunnen verbouwen. Het omspitten van den grond in den Tiergarten. %1/AT de Hoogwaardige Bis schoppen van ons land hebben gezegd met betrekking tot de rechten en plichten van de Katholieken bij de verkie zingen voor de Tweede Kamer geldt natuurlijk ook voor de verkiezingen voor de Provin ciale Staten. Ook daar gaat het om het uitoefenen van een reCht, dat invloed uitoefent op den gang van zaken in staat en maatschappij, in het huise lijk en het persoonlijk leven. Ook daar gaat het om de er kenning van de zedèlijke nor men van het Christendom. Ook nu is het zoo, 'dat, \$ooals de Bisschoppen hebben gezegd, de toepassing van de zedelijke 'normen van het Christendom gewaarborgd is bij de Katho lieke Volkspartij. Daarom ook morgen gestemd op de Katho lieke Volkspartij. MORGEN LIJST 6, Zooals bekend, is ons land in de laatste maanden voor zijn suikervoorziening geheel aangewezen od invoer. De stakingen in de ha vens van Rotterdam en Am sterdam hebben er toe ge leid, dat groote hoeveelhe den aangevoerde ruwe sui ker niet konden worden gelost. Ofschoon hierin de laatste week een wijziging is ingetre den, heeft de staking reeds te lang geduurd om het suiker- rantsoen onverminderd te kun nen handhaven. Daarbij is inmiddels nog gekomen de staking in de Wester-suikeraffinaderij te Amsterdam, zoodat thans van een regelmatige suiker- voorziening geen sprake meer kan zijn. Men moet ei dan ook reke ning mee houden, dat na den loopenden bon voorloopig geen •bon voor consumptiesuiker zal kunnen worden aangewezen. Het publiek wordt dan ook dringend aangeraden, met de .suiker, welke zii thans nog ter beschikking heeft, "uiterst zui nig Tie zijn. Door den consu mentenbon te laten -vervallen, hoopt men in staat te zijn de voorziening van de industrieën nog zoo lang mogelijk in stand te houden. Er bestaat dus kans dat de voorziening van het pu bliek met jam en andere pro ducten op den iambon. ver snaperingen e. d. voorloopig niet te zeer zal stagneeren. De aan de geallieerde kom- mandantur voorgelegde Berlijn- sche begroo'ting voor opruiming van het puin en voor den op bouw in 1946 bedraagt 170 mil- lioen R.M. Hierbij komt nog 30 millioen van hetgeen uit het boek jaar 1945 is overgeschoten. Morgen Statenverkiezing Morgen weer de K.V.P. Dat verzekert succes 1 mé

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1