Nieuui H* Geen Engelsch-Amerikaansch blok FRANSCHE TROEPEN-ACTIE Publicatie van van den uitslag Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: GEEN BUITEN- LANDSCHE HULP NOODIG Minister Van Royen geen ambassadeur Byrnes antwoordt Molotoff Beroep Antonescu verworpen Bankbiljetteneirculatie gestegen met 40 millioen verstoort- de vreedzame rijstproductie Kwestie Siam voor. den Veiligheidsraad TOESTAND IN SOERA- KARTA GESPANNEN NATIONALISATIE DER ENGELSCHE STAAL INDUSTRIE PRINSES JULIANA MAAKT TOCHT DOOR BRABANT Onze hoop Bericht Staatsuitgaven zullen worden verlaagd E.V.C. WIL ERKEND WORDEN EEN KRUISTOCHT Dwars door Frankrijk J Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur yr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand: inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.i minimum t 1-50; In alle edities 26 et. p. m.m.i minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; tn alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig Vondel WOENSDAG 29 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10941 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank MR. v. d. GOES v, NATERS, de fractieleider van de Partij van den Arbeid, heeft in een interview met „Associated Press" samenwerking tusschen de P.v. d.A en K.V.P. als de eenige mo gelijkheid aangewezen. Hij for muleerde drie eischen: voortzet ting van de Indonesische politiek, nationalisatie van de Nederland- sche Bank en plan-economie, zij het op minder strenge basis dan tot dusver. Hij achtte een voort zetting van het ministerschap van prof. Schermerhorn wen- schelijk met het oog op het ver trouwen, dat de Labour-regee- ring en de Belgische regeering in het prestige van den minister stellen. Bij dit laatste herhalen wij onze aanteekening, vroeger al gemaakt tegenover een soortge lijke opmerking: de andere lan den zullen er aan moeten wen nen, dat niet het prestige van een bepaald persoon, maar het prestige van het land den door slag dient te geven in de ver houdingen tusschen de landen onderling De politiek van Ne derland wordt niet door het bui tenland, noch door buitenland- sche wenschen of toevallig aan het bewind zijnde politieke par tijen, maar door Nederland zelf bepaald. Wij Hebben zes jaar geleden een historisch woord herhaald, dat we alles hadden verloren, behalve onze eer. Nu we na de nederlaag, samen met onze bond- genooten, alles weer hebben te ruggewonnen, hebben wij onze eer niet prijs gegeven.' Noch onze eer, noch ons nationaal zelf respect. Zoo 'heeft de kabinetsforma teur. in opdracht van de Neder- landsche constitutioneele vorstin, de taak om vrij en onverveerd, gedicteerd alleen door het wer kelijk belang van Nederland, zijn politieke opdracht te volbren gen. Het zou wel wenschelijk zijn," dat men dit allerwege in het oog hield Er wordt tóch ai zooveel naar het buitenland gekeken. Bij het oplossen van de vraag,hoe wij onze regeering moeten samen stellen, hebben wij ge.gn buiten- landsche hulptroepen noodig. Naar het ANP van het depar tement van buitenland'sche za ken verneemt, is het bericht van een Amerikaansch persagent schap. dat de minister van bui- tenlandsche zaken, mr. J. H. van Royen. binnenkort benoemd zal worden tot ambassadeur te Was hington, volkomen uit de lucht gegrepen. Een aantal jeeps zullen ter beschikking worden gesteld van den landbouw BYRNES de Amerikaansche minister van buitenland- sche zaken heeft tijdens een persconferentie verklaard, dat generalissimo Stalin vorig jaar December Byrnes' voor stel om het sluiten van een viermogendhedenverdrag van 25 jaar over Duitschland, toejuichte. Byrnes sprak de verklaring van Molotof, die hem van onnauwkeurigheid had beschuldigd, met nadruk tegen. Byrnes verklaarde voorts. (Jat er geen „Engelsch-Amerikaansch blok" bestaat, en dat de Ameri kaansche regeering bereid is we reldproblemen aan de wereld opinie voor te leggen. In ant woord op de beschuldiging van Molotof van Amerikaansch im perialisme bij d;e pogingen van Amerika bases op IJsland te ver krijgen z,eide Byrnes, dat de Amerikaansche voorstellen voor bases op IJsland aan de Russi sche en de Britsche regeering waren voorgelegd voor zij aan de regeering van IJsland waren overhandigd. Byrnes deelde mede, dat hij generaal Clay, den commandant van de Amerikaansche bezet tingszone van Duitschland, in structie had gegeven aan den ge allieerden bestuursraad te Berlijn voor te stellen plaatsvervangers een onderzoek te doen instellen naar de voortgang 'van de demi- litarisatie en de ontwapening in alle zones van Duitschland, doch d'at dit voorstel door het Russi sche lid van den' raad was ge blokkeerd. Byrnes verklaarde, dat hij er van overtuigd was dat de woor den van Molotof over het voorge stelde viermogendhedenverdrag over Duitschland door de „Praw- da" verkeerd waren weergege ven. of dat er een misverstand in het spel was. „The Times" over Molotofs verklaring. Naar aanleiding van de verkla ring, door den Sowjet-Minister van Buitenlandsche Zaken, Molo tof, aan de Sowjet-pers verstrekt, schrijft „The Times", dat Mololofs Het beroep van Ion en Mihail Antonescu, resp voormalig dic tator en voormalig vicepremier van Roemenië is verworpen. De Antonescu's waren ter dood ver oordeeld wegens verraad. uiteenzetting zeer bewijskrachtig maar weinig hoopgevend is Het blad legt er den nadruk op, dat rnep. het spoedig eens zal moeten worden, wil er geen on duldbare toestand ontstaan. De „New-York Times" schrijft, dat men in bevoegde Amerikaan sche kringen van meening is, dat de U.S.S.R, al datgene in het le ven roepen, waarvoor zij vreezen: door een Oostelijk blok op te bou wen, drijven zij naar een Weste lijk blok. Door te trachten Enge land en Amerika te scheiden, heb ben zij de Amerikanen dichter bij de Britten gebracht Door veel vuldig gebruik te maken van het recht van veto, vernietigen zij het, en door „de imperialistische droc- men van den Tsaar" te koesteren verwekken zij in de V.S. een soort militair imperialisme De weekstaat van de Nederl. Bank vermeldt een stijging van de bankbiljetteneirculatie van 40 millioen gulden, welke ver meerdering in hoofdzaak op re kening zal moeten worden ge steld van betalingen door den Staat, ET SPREEKT VANZELF, dat men, na onze succesvolle publicaties van de vorige maal, ook nu weer verwacht, dat wij op den avond van den verkiezingsdag zoo snel mo gelijk met het nieuws van den dag zullen komen. Dat zal dan ook weer op de zelfde wijze geschieden. Dus: te Alkmaar: op den Steenenbrug te Hoorn: op het Nieuwland te Den Helder: in de Spoorstraat te Schagen: in de Molensjtr. De publicatie geschiedt weer op de bekende groote borden, en door .luidsprekers, afgewis seld door muziek. Te Southampton worden 145.000 kisten sinaasappelen en grapefruit verwacht. DE PRESIDENT van den Raad der Ministers van Siam heeft een brief geschreven aan den se cretaris-generaal van de Veree- nigde Naties, Trygve Lie, waarin Frankrijk wordt beschuldigd van inbreuk op de Siameesche souve- reiniteit; in den brief wordt ver zocht deze kwestie door den Vei ligheidsraad te laten behandelen. Volgens den brief van den Sia- meeschen Eerste Minister, zijn Fransc'ne troepen de rivier de Me kong overgestoken en hebben met geweld Siameesch grondgebied bezet, dat zij thans behouden. Deze aanvallen moeten worden be schouwd als een weloverwogen actie tegen de Siameesche souve- reiniteit en het behoud van den vrede Tegenover deze ongerecht vaardigde agressie houdt Siam Ve opbouw in Limburg vordert huls té Biecht bij Venfo, gestadig. Op de foto zien wij een daf bijna gereed is. VOLGENS een betrouwbaar en objectief ooggetuige, die zoo juist uit Soerakarta in Batavia is teruggekeerd, is de toestand aldaar gespan nen. Deze spanning dateert voornamelijk van de laatste drie weken en heeft de re- publikeinscbe militaire politie genoopt dr. Moewardi te ar resteeren. Dr. Moewardi is de leider van het plaatselijke ongeregelde leger „Barisan Banteng" (Buffelleger) en is zeer bekend als leider van de militaire jeugdorganisatie „Angkatan pemoeda Indo- Moe wardi en zijn leger zijn er in geslaagd een der onafhanke lijke vorsten n.l. de soesoehoe- nan Pakoe Boewono, te dwingen afstand' te doen van alle rech ten, die hem door de republi- keinsche regeering waren toege kend. Toen evenwel een derge lijke actie begonnen werd tegen derl anderen vorst, Mangkoene- goro .die eveneens te Soerakarta resideert, rezen er moeilijkheden, daar de volgelingen van dezen vorst zich hiertegen gewapen derhand teweer stelden. standvastig en geduldig vast aan zijn politiek van geen weerstand bieden. De bevolking in de aan gevallen en aangrenzende gebie den verlaat haar huizen en rijst velden, op een oogenblik, dat mijn regeering haar uiterste best doet om haar verplichtingen, een maxi mum hoeveelheid rijst voor de door den honger getroffen gebie den voort te brengen en af te le veren, na te komen, zoo schrijft de Siameesche Regeering. Het Engelsche Lagerhuis heeft met 338 tegen 184 stemmen een motie aangenomen waarin de be slissing van de regeering om „daartoe geëigende deelen" van de Britsche staal- en ijzer- industrie te nationaliseëren, wordt goedgekeurd. Gisteren heeft H.K.H, Prinses Juliana een bezoek'aan'Brabant en het Land van Heusden en Altena gebracht. De bedoeling van Hare Koninklijke Hoogheid, die een ware zegetocht ten deel is gevallen, was zich op de hoogte te stellen van den toestand in de getroffen gebieden en van de mate, waarin reeds herstel heeft plaats gehad. Wegens den Feestdag van 's-Heeren Hemelvaart zal het N.N.H.D. morgen niet verschij nen. Morgenochtend zoo vroeg mogelijk komen wij uit met een bulletin bevattende de voornaamste uitslagen van de verkiezingen van de Provin ciale Staten. Wij verzoeken onzen agen ten, voor de verspreiding, b.v. bij den uitgang van de ker ken, zorg te dragen. De bulle tins worden zoo vroeg moge lijk bij de agenten thuis be zorgd. kilOfiGElV wordt de Paasch- kaars gedoofd. Dat is een handeling, waardoor Christus' vertrek van de aarde naar den hemel wordt verzinnebeeld. We zouden verwachten, dat de Kerk in een weemoedige afscheidsstemming zou verkee- ren, doch het tegendeel is waar. We vieren een echte vreugdemis morgen: „Alle volkerenklapt in de handen: juicht God toe met jubelstem Vanwaar die vreugde? Wij ju belen, omdat Christus met ziel en lichaam de eeuwigheid in gaat! Nu weten wij zeker, dat niet aan de wormen in het graf het laatste woord zal zijn, dat onze onsteffelijkheid naar ziel en lichaam geen illusie is! Eéns zal Christus terugkeeren, en dan zullen wij verheerlijkt verrijzen! Dat is onze Christe lijke hoop. „Mannen van Gali- lea. wat staat ge naar den he mel te staren? Zooals gij Hem naar den Hemel hebt zien op stijgen, zoo zal Hij weder ko men!" MARCUS Bij de behandeling van het wetsontwerp voorzieningen o.a. betreffende het doen van uitga ven voor het dienstjaar 1946 in de Eerste Kamer, deelde de Mi nister van financien, Prof. Mr. Lieftinck mede. dat op zijn de partement krachtig gewerkt wordt aan een plan tot saneering De minister hoopt, dat de staats uitgaven in het komende jaar aanmerkelijk omlaag gebracht zullen worden. Zonder er op vastgelegd te willen worden, zei de minister, d'at de inkrimping der staatsuitgaven 114 milliard zal bedragen, verdeeld over de verschillende departementen. Het wetsontwerp werd daarna z.h.st. aangenomen. De heer Blokzijl, algem. voor zitter van d'e EVC heeft zich gistermorgen schriftelijk tot mi nister Schermerhorn ggwend om er bij Z.Exc. op aan te dringen zijn pogingen krachtig voort te zetten bij de drie samenwerken de organisaties en andere instan ties. teneinde de erkenning van de EVC te bereiken. ONDER LEIDING van pater Simon Blake, prior der Dominikanen te Oxford, wordt door de Engelsche katholieken een kruisweg dwars door Frankrijk georganiseerd, welke in Juli a.s. zal wor den gehouden. Een der tigtal krachtige jonge mannen, die elkander af lossen, zullen een houten kruis, dat 35 kilo weegt van Dieppe naar Vezelay dragen. De pelgrims, die ongeveer 25 kilometer per dag zullen afleggen, ge bruiken onderweg een sober maal en overnach ten in schuilplaatsen. De weg, dien zij volgen, loopt over Rouaan, Chartres en Orleans. Deze kruis draging wordt gehouden op initiatief van de Bene dictijnen van Vezelay, als een kruistocht van gebed en boetedoening. Op 1 Juli a.s. zullen de pelgrims uit Londen vertrekken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1