Nieuw DE UITSLAG SN HET GEHEELE LAND Zal Perzië zich verkoopen bok Amerikaansche mijnwerkers weer aan den slag DE „PREMIER" van Azerbeidsjan, Pisjevari, heeft geweigerd de onderhandelingen met de Iraansche regeering voort te zetten. Daardoor is de toestand in dezen rumoerigen hoek vrij ernstig toegespitst. Minister-president Sultaneh zou het ontslag van al zijn ministers hebben aangevraagd en men vrees, dat Sultaneh daarna zal trachten een pro-Russisch kabi net te vormen. Dat is ongetwijfeld een gevolg van den onder- grondschen Russischen druk. VIJF COMMUNISTEN T- Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: DE UITSLAG Tragedie van 'n onvermijdelijk dilemma De Japansche keizer Maar de stakingsgolf is ongebroken Siameesche klacht niet1 op agenda Steeds sneller! Wettelijke maatregelen tegen staking DRUK OP FRANCO MEISJE DOOR BLIKSEM GEDOOD THEE- EN KOFFIE POTTEN VRIJ Mededeeiing 29 Mei 1946 17 Mei '46 1939 Totaal geldig 4.674.203 4.760.206 4.112.802 1. Prot. Unie 5.905 32.013 0 2. C.P.N. „De Waarheid" 533.182 502.935 132.738 3. Anti Rev. Partij 588.766 610.177 519.498 4. Partij van den Arbeid 1.206.275 1.347.664 1.238.980 5. Staatk. Geref. Partij 100.959 101.772 84.643 6. Katholieke Volkspartij 1.468.820 1.466.510 1.228.005 7. Chr. Hist. Unie 454.883 377.191 405.648 8. Partij van de Vrijheid 297.431 305.202 256.031 Overige partijen 17.982 16.742 247.259 al Unie AR 9); 903 vdVr ilksp S.eldig 1,304 "ie 0 (5-0) 20 (216) Stk Geref -781); Chr' 69 (58- 1 (O-0); |lA «sVlillï 16 (9—17). 4: CH 227 r-l (102—105). rtij 12 (0—0).' (4—65) 58) 18 Totaal geldig Prot. Unie 0 25O); AH 9 (160-108)- ■0); KVP 775 (56): PvdV Dem. Volksp artijen 0 (0— Tot. geldig Prot Unie 0 5—4); AH 19 (72—72); Stk KVP 1746 16 (4-0); hr. Dem. Vip, artijen 0 (3— otaal geldig Unie 0 (2— AR 6 (4—7). 1); Stk Ger! 31 (438—363) 38 (33—79); (0—4) il geldig 1192 Unie 0 (1— AR 12 (8— 7—188); Stk. CVP 869 (868 -6): PvdV 28 Volkspartij irtijen 0 (0— geldig 1018 Jnie 0 (2—0) R 11 (13—8); 44); Stk. Ger 10 (684—558) 44 (28—79); tij 2 (0—0); 3—32) otaal geldig Prot Unie 0 :48—64); AR A 782 (837— 11 (1—2); 727); CH 77 116—80; Chr (00); over' EN: Totaal •1139): Prot 20 (12—0); A 137 (147— (0—0); KVP H 3 (6—8); r. Dem. Vip. rtij en 0' (1 haakjes ge loor de ver haald bij de kiezingen in taal geldig Unie 0 (0); PvdA 1077 0 (26); KVP R 174 (188); )em. Volksp. otaal geldig: Jnie 0 (427); AR 10 710 (26,594); Stk |5,939 (5.846); 'vdVr 6,635 (0); overige iCH: Totaal Prot Unie 78); AR 660 :5156); Stk. KVP 18316 231); PvdV Volksp. 0 taal geldig nie 104 (85); R 613 (696); tk Geref 32 19); CH 470 0; Chr Dem (57). taal geldig Jnie 99 (78) 1282 (1377); tk Ger P. (3Ö86)CH 360 (2523)! 6 (0); ove- Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 et. p. m.m.; minimum f 1.50, in alle edities 26 et. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 31 MEI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10942 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draaf singel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80: tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank WOORAL uit politiek oog- punt heeft de totaal-uit slag van de Statenverkiezin gen een algemeen beeld, hoe wel de eigen aspecten in elke provincie anders zijn. De Katholieke Volkspartij heeft zich meer dan gehand haafd; haar positie is nog ver sterkt bij 17 Mei vergeleken, want er zijn 86.000 stemmen minder uitgebracht en zij ver kreeg nog 2000 stemmen meer. Verheugend is het algemeene, hoewel niet afdoende herstel in het Zuiden. In Noord-] Holland wonnen de Katholie ken een zetel, waarmee zij hun positie verstevigden ver geleken bij 1939, toen twee in 1935 verloren zetels werden teruggewonnen. De nu gewon nen zetel kwam, met een klein verschil boven den Statenkies- kring Haarlem, in den Staten- kring Hoorn terecht. Een lang gekoesterde wensch van de K.V.P. in dezen Kring is daar mede in vervulling gegaan. Het tweede punt is de ver dere teruggang van de Partij van den Arbeid, die duchtig gehavend werd. Zij kreeg 140.000 stemmen minder dan op 17 Mei. Zij heeft opnieuw eenige duizenden stemmen moeten afstaan aan de Com munisten, die vergeleken met 17 Mei nog weer 30.000 stem men vooruitgingen. Het is dus niet waar, zooals het in de propaganda van de P. v. d. A. werd voorgesteld, dat zoove- len eigenlijk per vergissing of alleen maar uit baloorigheid op de Communisten hebben gestemd. De oorzaak van het kiezersverloop naar de Com munisten moet dieper zitten en beteekent allereerst, dat de „doorbraak" ook naar de zijde van de sociaal-democraten is mislukt. Dit blijkt ook uit de heroprichting van de S.D.A.P. Overigens is het probleem van de communistische stemmen- aanwas hiermede niet opge lost. Is de Katholieke Volkspar tij opnieuw het sterkste bol werk tegen den communisti- schen vloed gebleken, verheu gend is daarnaast de duidelij ke versterking van den posi tief christelijken invloed in ons land. Wel gingen, vergeleken bij 17 Mei, de Anti-Revolutio nairen 20.000 stemmen achter uit, daarnaast staat zeer op vallend een toenemend aan tal stemmen van de Christelijk Historische Unie met bijna 80.000, deels ook ten koste van de Partij van de Vrijheid, die 8000 stemmen terugliep, terwijl de Protestantsche Unie van 17 Mei niet minder dan 26.000 stemmen achteruitging. Voor zoover deze uitslag be- invloed is door, en verdere in vloed heeft op, de politieke ontwikkeling in verband met de kabinetsformatie, kan hier slechts gezegd worden, dat hij de positie van den katholieken formateur dr. Beel verstevigd heeft. Er zou geen aanleiding geweest zijn, deze formatie in verband te brengen met deze verkiezingen van de Provin ciale Staten, ware het niet, De Veiligheidsraad wil de kwestie ter hand nemen en wacht nog steeds op inlichtingen uit Teheran t.a.v. de ontruiming van Perzië door 'de Sowjet-Unie en de beweerde Russische inmen ging in de binnenlandsche poli tiek van Perzië. De Perzische Ambassadeur te New-York ver klaarde dat hij van Sultaneh op dracht heeft geen verklaring in den Veiligheidsraad meer af te leggen. Sultaneh zou verklaard hebben, dat de Sowj et-macht in het land tastbaar is en slechts passieve tegenstand Tnogelijk is. Daarmee dreigt hij zijn tand aan Stalin te verkoopen. Het is begrijpelijk dat in het land de spanningen daadroor met den dag heviger worden. De communisten wroeten hevig en trachten overal wanorde te stich ten Conflicten met de opposan ten zijn daardoor niet te voor komen. Achter de schermen werkt de drijvende bolsjewistische macht naar een „rood" Perzië en wat dat voor het land zou beteeke- nen is nauwelijks te voorspellen. Het is de vraag of de Veilig heidsraad verder iets zal en iets kan ondernemen om een derge lijke catastrophe voor het land te voorkomen Rusland ver'brgt intuss.cen het werkelijke gelaat achter een wrange glimlach, doch Stalin's houding in dezen is van dien aard dat men van alle zijden den Russischen druk proeft Zóó kan de toestand in geen geval blijven en de komende weken zal het land hebben te kiezen vóór of tegen het bolsje wisme, vó-r of tegen vrijheid. Dat is de tragedie van een on ontkoombaar dilemma Dezer dagen werd bij de werf Gusto fa. A. F. Smulders te Schiedam, een drijvende bok, geschikt voor het heffen van lasten tot 200 ton, en be stemd voor Frankrijk, om daar gebruikt te worden bij het herstel van .de zeehavens, aan een officieele test onderwor pen. Wat de afmetingen be treft, is de bok één van de grootste, zoo niet de grootste, die ooit in Nederland is ge bouwd. Naar uit Washington ver luidt. heeft de Soviet-Unie bi' de commissie voor het Verre Oosten een protest ingediend wegens de zachtmoedige bep gening van den Japanschen keizer. Trygve Lie heeft aan de re geering van Siam geantwoord, dat hij de Siameesche klacht inzake het geschil met Indo-China niet aan den Veiligheidsraad kan voorleggen, tenzij andere landen, leden van de V. N. daartoe over eenkomstig het handvest een ver zoek doen. Sinds eenige maanden wor den in Engeland proeven ge nomen met het door „iet pro- pulsion" voortgedreven vlieg tuig „Swallow", ontworpen door de Havilland Maatschap pij, dat naar schatting een snelheid van meer dan 1080 km per uur zal behalen (hui dige wereldrecord 970 km.). dat twee punten de aandacht verdienen. In de eerste plaats is het no.g niet in de parlemen taire geschiedenis van ons land voorgekomen, dat verkiezingen voor de Provinciale Staten ge houden werden in de schaduw van den stembus-uitslag voor de Tweede Kamer en dus tijdens een kabinetsformatie. Tn de tweede plaa'ts is het ver band tusschen de nieuwe ver kiezingen en de algemeene politieke situatie van verschil lende zijden zoo onmiskenbaar gelegd, dat de consequenties daarvan aanvaard moeten wor den. Met name aan de zijde van de Partij van den Arbeid is er alle reden tot meer re serve en minder aanmatiging nu de nederlaag van 17 Mei voltooid is. De Vierhonderdduizend Ame rikaansche arbeiders van de vetkolenmijnen hebben, na een onderbreking van twee dagen, het werk hervat, nadat eenige gestelde eischen ge deeltelijk waren ingewilligd. Dit schijnt het gevolg te zijn van Truman's ingrijpen. Daarmee heeft men echter den stakings geest nog niet kunnen doen ver dwijnen. Dat blijkt uit de '.elle critiek op het beleid van Truman In de Senaat werd Woensdag j.l. een der onderdeelen van Tru man's anti-stakingswetgeving met overweldigende meerderheid ver worpen en wel dat onderdeel, waardoor stakers in een doov de regeering overgenomen industrie fedwongen zouden kunnen wor- en onder militaire orders het werk te hervatten Republikeinen zoowel als democraten hebben zich daartegen verzet, omdat dit allesbehalve democratisch zou zijn. Met dat al gaat de stakingsgolf in de Vereenigde Staten verder. Terwijl de 400 000 arbeiders van de vetkolenmijnen in de Vereenig de Staten weer aan het werk to gen. dreigden ongeveer 75.000 ar beiders van de anthraciet-mijRen tegen Vrijdag in staking te gaan; zij eischen herziening van tun loonen en arbeidsvoorwaarden naar het voorbeeld van de toezeg gingen aan de arbeidens der vet- koolmijnen. Een plaatselijke staking van machinisten en bestuurders op den Hudson-Manhattan-spoorweg trof voornamelijk een honderdduizend tal personen, die dagelijks voor hun werk van New York naar Noord-New-Yersey moeten reizen De maatschappij zeide niet in staat te zijn, de loonsverhooglng, welke vorige week aan de spoor- weg-employes werd toegestaan, uit te betalen. Er was voorts tot op heden nog geen teeken van overeenstemming in het geschil tusschen de haven arbeiders en de zeelieden en hun werkgevers. Eerstgenoemden heb ben gedreigd op 15 Juni aanstaan de in staking te zullen gaan, wan neer niet wordt tegemoet gekomen aan hun eisch om loonsverhooging van 12 dollar 55 cents per maand en overwerktoeslag Het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft met 230 tegen 106 stemmen een wets ontwerp goedgekeurd, dat een drastische beperking oplegt aan industrieele stakingen en dergelijke acties van vakver- eenigingen. Het wetsontwerp is aan president Truman ter goedkeuring voorgelegd. Te Washington is bekend ge maakt, dat de regeering van de V. St. een schip gezonden heeft naar Bilbao voor het transport van Duitschers naar Duitschland. Dit wordt gedaan om druk op Franco uit te oefenen teneinde nazi's in Snanie uit te leveren. Tijdens hevig onweer werd aan de Zandvoortschelaan in Bentveld (gem. Zandvoort) het 6-iarige meisie M. Bosman tijdens het schuilen onder een boom. door den bliksem op slag gedood. De 5-iarige H. Barnhoorn, die bij haar was, werd eveneens getroffen en moest zwaar gewond naar de Mariastichting worden ver voerd. Thee- en koffiepotten alle ma ten, alsmede vuurvaste thee- en koffiepotten, mogen met ingang! van 1 Juni 1946 vrij worden af geleverd. dus zonder punten voor serviesgoed. Daar de krant gisteren niet verscheen, heeft dit nummer acht pagina's. Op grond van den uitslag der Statenverkiezingen kan berekend worden, dat de Eerste Kamer als volgt zal wor den samengesteld: K.V.P. 16, evenals voorheen; Partij van den Arbeid 14, evenals voorheen; Anti-Rev. 7, even als voorheen, Christelijk Historischen 5, voorheen 6; Communisten 5, voorheen geen; Partij van de Vrijheid 3, evenals voorheen; N.S.B. geen, voorheen 4.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1