Nieuw BISSCHOP WEKT OP TOT EUCHARISTISCH LEVEN Diplomatieke betrekkingen verbreken Verder dan ooit van den vrede verwijderd Katholieken de sterkste partij in Frankrijk Als vrucht van het aanstaande Mirakelfeest Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Geyechten in Koerdistan? DE KABINETSVORMING ANTONESCU TERECHTGESTELD Tenzij Franco aftreedt REDE VAN PAUS PIUS XII Sluiting van de Staten-Generaal Zetel van cultuur Bloembollen- Hillegom naar BANANEN VOOR KINDEREN MET SUCCES UIT DEN VOEDSELNOOD Christus' Gelaat Hoofdredacteur: H. N. Smite: rayon-redacteur pr_ otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal: 1.20 per maand, Inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum f 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.i minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct p. m.m.: in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) MAANDAG 3 JUNI 1946 42e JAARGANG - NUMMER 10944 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 21iinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbanlc QP DEN 15DEN MAART van het jaar 1945 was het 600 jaar geleden, dat God in Zijn aanbiddelijke wijsheid on ein- delooze liefde in Amsterdam op zichtbare wijze Zijne aan wezigheid toonde in het H. Sacrament Dit memoreerend in een schrijven aan zijn Diocesanen, verklaart Mgr. Huibers, dat wij met groote dankbaarheid vervuld zijn om dit liefdebe- wijs van onzen dierbaren Zaligmaker, Die voor het Geloof aan dit Goddelijk Geheim zijn trouwe kinderen heeft willen beloo- nen en voor de toekomst heeft willen sterken: „Ons Credo, dat wij vol eerbied stamelen op Zijn Goddelijk Woord, ons in de Schriften overgeleverd, klinkt jubelend op, nu Hij, al is het maar een enkelen keer, een tipje heeft opgelicht van den sluier Zijner verborgenheid." Om door uiterlijk feestbetoon en door grootsche betoogingen hulde te brengen aan den ver borgen Eucharistischen Koning, Die in ons midden woont, Die als een goede Herder Zijn scha pen weidt en voedt, Die ons le ven en onze kracht is, Dien wij noemen mogen „thesaurusus fi de.lium", den kostbaarsten Schat der geloovigen, heeft Z.H. Exc. aangewezen den H Sacraments dag en de daaropvolgende dagen tot en met den Zondag onder het octaaf. Al moet ook nu door allerlei moeilijkheden, vooral van reis- en verblijfgelegenheden de feestviering zich hoofdzakelijk tot Amsterdam beperken, heel ons Bisdom wil het meevieren, zooals het ieder jaar op steeds meerdere plaatsen den Stillen Omgang medeviert. Maar ook weten wij, dat heel Nederland in den geest met ons vereenigd is. De Bisschop spoort de geloo vigen aan om aan deze Sacra mentsfeesten heel bijzonder deel te nemen. Het is zijn wensch, dat in alle kerken en kapellen waar over een rector is aangesteld, in die dagen bijzondere oefeningen gehouden worden ter eere van 'het H Sacrament; dat algemeene Communies plaats hebben zoo wel van volwassenen als van kinderen, dat het H. Sacrament, zoo mogelijk iederen'dag, althans enkele uren ter aanbidding wor de uitgesteld en dat de lof van het H. Sacrament blijde wordt verkondigd. De Bisschop verwacht van dit feest schoone en blijvende vruch ten vooral een dieper bewust Eucharistisch leven bij al onze geloovigen. Dat wil zeggen: Wij Kunnen nooit genoeg ons groot geluk beseffen, en wij mogen dat nooit vergeten, dat wij als Gods uitverkoren kinderen,' God mo gen dragen in onze harten. Dat moet zichtbaar zijn in ons ge drag, niet tot ijdele zelfverhef fing, maar tot een stipt en trouw volbrengen van onze christelijke plichten. In alles willen wij han delen standvastig en blij over eenkomstig het heilig geloof, dat Christus ons heeft geleerd en overeenkomstig de heilige wet ten van zedelijkheid en naasten liefde. die Christus ons heeft ge geven. Wij moeten Hem zoo be- minnen in ons hart, dat in al De avondbladen te Teheran maken melding van nieuwe ge vechten tusschen Koerdische en Perzische regeeringstroepen in Koerdistan. Naar het schijnt val len zoowel de Koerd'en als de strijdkrachten der democratische Partij de Perzische regeerings troepen aan. De berichten wer den nog niet van officieele zijde bevestigd. 807 zieke Indonesiërs ge wezen dwangarbeiders zijn gisteren aan boord van d'e „Tji- sadane" in Tandjong Priok aan gekomen. onze gedragingen niets is wat in tegenspraak zou komen met onze heilige en hooge uitverkiezing. Om een enkel voorbeeld te noemen: wat zou het een wam klank zijn, wanneer katholieken, die na de vergiffenis hunner zonden God in hun hart dragen, zich lieten verieiden tot haat jegens mensehen die vroeger hebben misdaan en die dien menschen het leven onmogelijk zouden maken ook al werden zij voor hun fouten reeds gestraft. Wat een schrille tegenspraak zou het wezen, als katholieken, wier lichamen de tenjpels zijn waarin God woont zouden mee doen aan heidensche modes van naaktcultuur of in het a.s. sei zoen in naam van gezondheid en sport op badplaatsen, zoowel aan het strand als aan meren en plassen, hun ziel en hun 'lichaam zouden blootstellejn. aan erger lijke zonden. Dit kan en dit moet voorko men worden door een echt Eucharistisch leven. Nadat de kabinetsforma teur gedurende vorige dagen den voorzitter van de kamer fractie van de Katholieke Volkspartij ontvangen bad, zal hü heden den voorzitter van de kamerfractie van de Partij van den Arbeid ont vangen Het ligt in zijn voornemen in den loop van deze week ter bespreking van het door hem ontwor pen regeeringsprogram met de voorzitters van andere fracties contact op te nemen. Maarschalk Ion Antonescu, de voormalige dictator van Roeme nië en Mihail Antonescu. Con- stantin Vasiliu en Georges Alex- ianu zijn. nadat hun gratie-ver zoeken door koning Michael op advies van de regeering afge wezen werden, Zaterdagavond terechtgesteld'. DE SUBCOMMISSIE voor Spanje van den Veiligheids raad' heeft rapport uitgebracht. De commissie stelt voor dat tenzij de regeering van Franco af treedt, de algemeene vergadering van de vereenigde volken er bij de leden op aan zal dringen de diplomatieke betrekkingen van Spanje te verbreken. De regee ring van Franco vormt geen be dreiging voor den vrede, doch schept een situatie die een po- tentieele bedreiging vormt voor den internationalen vrede en die het handhaven van den inter nationalen vrede wellicht in ge vaar brengt, zooals bedoeld in artikel 34 van het handvest der vereenigde naties. Indien alle verlangde voor waarden zijn vervuld, n.l. het af treden van de regeering Franco, politieke amnestie, terugkeer van T/ In zijn Zaterdag uitgespro ken radiorede heeft Z. H. de Paus gewezen op de ontgoo chelingen, die het menschdom ondervindt met betrekking tot het herstel van den vrede. De Paus deed daarbij een beroep op allen, die van goeden wille zijn, om den ïmperialistischen geest uit te bannen en daarbij de dreiging van terugkeer naar het geweld. Het Agence France Presse meldt de volgende officieuze definitieve uitslagen van de Fransche verkiezingen betreffen de alle 522 zetels in het moederland: M.R.P. 159 zetels, Com munisten 147 zetels. Socialisten 116 zetels, Parti Republicain Liberte (grootendeels Katholieke conservatieven) 35 zetels. Radicalen 35 zetels, andere partijen 30 zetels. Volgens .de definitieve resulta ten hebben de socialisten 14 ze tels verloren. In October 1945 kregen zij 130 zetels tegen thans 116. De communisten verliezen 1 zetel, de MRP wint 14 zetels en de rechtsche groepen winnen 4 zetels. Het aantal stemmen, dat door de voornaamste partijen is be haald', is als volgt: MRP 5491180 stemmen; Comm 5136334; Soc. 4165813; Prl 1537395 Vrijwel zonder eenig ceremo nieel en met een zeer korte rede heeft d'e minister van binnen- landsche zaken, dr. Beel, Zater dagmiddag te 3 uur de voorloo- pige zitting der Staten-Generaal voor gesloten verklaard Het meest opvallende in deze rede van den Heiligen Vader is de besliste toon waarop hij over dit onderwerp sprak. Bij het be spreken van internationale, zoo- web als nationale toestanden Joe- dient Pius XII zich van een taal waaraan men niet gewoon is. In scherpe en vaak ontgoochelen de termen, stelt de Paus vast, dat men thans verder dan ooit van den vrede verwijderd is, in- plaats van daar naar te streven en met kracht wees Hij op de hinderpalen die een rechtvaar digen vrede in den weg staan. De eerste stap op dien weg is naar 's Pausen meening niet ge zet, zoolang een bedreiging met terugkeer naar machtsmiddelen ofwel politiekeneneconomischen druk. de stem van het recht ver smoren Voorts wees Pius XII er op hoe de noodtoestand en het wantrouwen de internationale betrekkingen kunnen vertroebe len. In het streven van de kerk met dat der geloovigen ziet d'e Paus het middel om de kwalen waaraan de menschheid lijdt te genezen. „Gij zijt krachtiger dan uw tegenstanders, die op be drieglijke wijze hun rijen ver- grooten. De Kerk ziet zich thans ongetwijfeld voor een uiterst moeilijke taak gesteld, wegens de verzwakking van de volkeren door de ellende en d'e ontgoo chelingen De minister van Binnenlandsche Zaken, dr. L. J. M Beel, heeft de zitting van de beide Kamers der Staten Generaal officiëel geslo ten Minister Beel verlaat het gebouw der Tweede Kamer. De algemeene vereeniging voor Bloembollencultuur houdt op Maandag 24 Juni een buitenge wone algemeene vergadering, waarop een voorstel van het hoofdbestuur aan de orde zal komen om het hoofdbestuur te machtigen bet noodige te ver richten voor de stichting van een nieuw vereenigingsgebouw te Hillegom Ten slotte stelt het hoofdbe stuur voor hel vereenigingsge bouw aan de Leidschevaart te Haarlem, dat sinds zeven jaar aan zijn bestemming onttrok ken is geweest, terwijl nog geen uitzicht bestaat dat het spoedig zal worden teruggegeven, te ver- koopen en den zetel der vereeni ging naar Hillegom over te bren gen. In Hillegom zal dan een mo dern vereenigingsgebouw gesticht worden in combinatie met een proef- en monstertuin. Minister Mansholt is uit Was hington:. waar hij de conferentie van de voedsel- en landbouw organisatie der Vereenigde Vol ken bijwoonde, in ons land te ruggekeerd en heeft heden zijn normale ambtsbezigheden her vat. verbannen Spanjaarden, vrijheid van politieke vergadering en ver eeniging en drukpers en vrije openbare verkiezingen, dan stelt de subcommissie voor dat de ver-, eenigde naties in overweging ne men een vrijelijk gekozen Spaan- sche regeering tot het lidmaat schap van de vereenigde volken toe te laten. Het rapport verklaart voorts, 't getal mannen onder de wape nen in Spanje is veel grooter dan verwacht mag worden in een vredelievend en niet-agressief land. Voorts schijnen de bewe gingen aan de Fransche grens er op te duiden dat Spanje een conflict mogelijk acht. Voor kinderen, geboren in 1942 of later zullen 500 gram bananen werden beschikbaar gesteld. De aflevering zal plaats hebbgn naar gelang de bananen ge-importeerd worden, waarmede geruimen tijd gemoeid zal zijn. Ter verkrijging der bananen moet bon 822 der bonkaart KD of KE 606'bij een detaillist in .groenten en/of fruit ingeleverd worden en wel uiter lijk op 8 Juni In een volledige zitting van de internationale conferentie van landbouwproducenten las de voor zitter een telegram voor van de F.A.O., de landbouworganisatie van de UNO, waarin werd meege deeld, dat de bijeenkomst te Washington met betrekking tot de dringende voedselproblemen een groot succes was. De heer Alan B. Kline, voorzit ter van de commissie voor de be trekkingen van de voorgestelde federatie met de F.A.O., deelde mee dat zijn commissie dezelfde hooge idealen koestert als deze organisatie. Zij zouden evenwel verder moeten gaan. Het is de wensch der commissie, dat de goede bedoelingen worden verwe-, zenlijkt. De 'heer J. Vet (Nederland) voorzitter van de subcommissie voor technische informaties en statistieken, stelde voor, dat de meeningen en inzichten van de landbouwproducenten ten aanzien van de import- en export-politiek door de federatie moeten woiden kenbaar gemaakt zoowel aan de F.A.O. als aan de regeeringen, Waardevolle technische informa ties in een bepaald land zullen voor eenieder ter beschikking moeten staan, zoodat er over de geheele wereld een verbetering zal ontstaan in de productie, den opslag, verwerking en marktwezen ^ROOTE kunstenaars heb- ben getracht om het men- schelijk gelaat van den ver heerlijkten Christus te schil deren. Ook wij moeten ons dit edelste, schoonste en liefelijk ste menschengelaat levendig voorstellen. Zooals het ons werkelijk aanziet. In ieder oogenblik van ons leven en waar wij ons ook bevinden, ziet het ons aan. Wanneer we bidden, wanneer we ons werk doen. Ook op het sportveld, in de bioscoop en tijdens het soirée dansante. Als de jongen en het meisje -samen zijn, ziet dat Gelaat hen- beiden aan. Ontwijken we Zijn blik? Of is de Introitus-psalm van Zon dag ons richtsnoer: „Ik heb Uw gelaat gezocht, Heer! Uw gelaat zal ik altijd groeten! Wend Uw gelaat niet van mix af!" MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1