Nieuut Doodvonnis of herrijzenis FRANKRJJK HEEFT BESLIST STELLING GENOMEN Sjahrir's tegenvoorstellen eischen onafhankelijkheid uit de Italiaansche stembus? Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux; Een bittere pil voor de communisten Alle verkiezingsprofeten volkomen verrast De Fransche pers over Kafh. stemzege Rooiverbod wordt opgeheven Kalinin overleden HET SIAMEESCHE GRENSGESCHIL Levenslang voor ex-burgemeester Qaaisie meuto» De eenige weg uit den chaos EXTRA-TREIN NAAR DE MOTOR-RACES TE HOORN Sowjetcritiek op Anglo- Amerikaansch bloc 7 „DIAGNOSE" Eerlijk gastvrij Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum t 4. Fam. ber. 20 ct p. m.m.; in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DINSDAG 4 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10945 ALKMAAR 1 Langestraat 42A - tel 2046 (adm.,); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank ff Nu de officieuze uitslag van de Fransche verkiezingen, die wij gisteren publiceerden, of ficieel zijn bevestigd en de politieke constellatie van de nieuwe constitueerende ver gadering is te overzien, vullen de kolommen der Fransche dagbladen zich met commen taar. Zoowel het orgaan der M.R.P „Aube" als het lijfblad der communistische partij „Humanité" maken aanspraak op de overwinning van Zon dag jl. Maar de katholieken hebben het gelijk aan hun zijde, want met de 162 zetels van de M.R.P. en de 37 zetels van de Parti Republicain Li- berté (katholieke conservatie ven) beschikken zij over 50 zetels méér dan de op een na grootste partij der commu nisten, die „slechts" 149 zetels behaalde. MET OPZET schrijven wij „slechts", want voor de commu nisten zelf waren de verwachtin gen, vooral gezien de roode stroom in andere Europeesche landen, uitermate hoog gespannen. En wanneer Stalin's satelieten dan met zes zetels verlies in plaats van winst uit de bus zijn geko men, kunnen zij moeilijk de over winning voor zich opeischen. Opmerkelijk is de ferme hou ding die de Fransche katholieken in dezen verkiezingsstrijd aan den dag hebben gelegd, temeer daar reeds vóór den oorlog het verwa teren der katholieke politieke activiteit in Frankrijk spreek-1 te woordelijk was. I Maurice Schumann, de presi dent der M.R.P., schrijft de over winning toe aan twee factoren en wel deze: dat de M.R.P. generaal L-> ou v geoicen zijn eerste verzet en het feit, dat het land diegene volgt, die moed hebben en Frankrijk niet in twee elkaar vijandige helften verdeeld willen zien. Hoe opvallend het katholieke succes is, wordt bewezen door het feit dat de roode pers de uitslagen een mislukking noemt van het anti-communistisch offensief der krachten der reactie. Zij heeft het blijkbaar noodig het succes der katholieken te verbloemen, om het eigen échèc op den achter grond te duwen. Ook andere link- sche bladen valt dezen uitslag blijkbaar zwaar op den maag. De „Liberation" ziet het probleem van het evenwicht nu nog inge wikkelder en moeilijker geworden en de „Franctireur" meent, dat het uiterst moeilijk moet zijn een nieuwe regeering te vormen en gelooft dat een voorbereiding voor nieuwe algemeene verkiezin gen noodig is. WELLICHT HEEFT Frankrijk Zondag jl. zijn lot ten goede ge keerd. In ieder geval heeft het de verkiezingsprofeten van elke rich ting volkomen verrast. Zelfs de uitslagen van de 64 overzeesche districten leverden een groot suc ces op voor de M.R.P. Men kan dus gevoegelijk constateeren, dat het partijkarakter van de nieuwe constitueerende vergadering is be paald. Vanzelfsprekend ligt het thans in de lijn der verwachtingen, dat de M.R.P. zal verklaren, dat haar leider, George Bidault, de huidige Minister van Buitenlandsche Za ken, in aanmerking komt voor het vormen van een nieuwe regeering en zij zal ongetwijfeld verzoeken hem tot president van de voorloo- pige regeering te kiezen. Uitge sloten is het echter niet, dat voor deze functie een socialist in aan merking zal komen, die als een noodwendige schakel tusschen de beide groote partijen zal kunnen fungeeren. Alle avondbladen wijzen op de winst van de vooruitstrevende katholieken en de achteruitgang van de socialisten. Door sommige bladen worden de communisten die zetels verloren hebben niettemin als „tweede overwin naar" beschouwd. Verscheidene kranten zijn van meening, dat thans een lid van de M.R.P. hoofd der regeering zal Het rooiverbod van aardappe len, wei'ke zijn geteeld op een tuinbouwfeeltvergunning, dan wei op een bijzondere vergun ning. zal met ingang van Woens dag 12 Juni a s. opgeheven wor den. terwijl de eerste aanvoer- datum is vastgesteld op Vrijdag 14 Juni. Agence France presse verneemt dat Michajl Iwanowitsj Kalinin, oud-voorzitter van den opper sten raad der Sowjet-Unie. is overleden. Kalinin behoort tot de oude revolutionnairen. Hij werd vóór de proletarische revolutie ver scheidene malen veroordeeld en o.m. naar Siberië verbannen. Hij was de zoon van een boer uit het gewest, dat toentertijd Twjer heettë en is geboren in 1875. Het Fransche ministerie van b-ui- tenlandsche zaken verklaarde, dat de kwestie der Fransche operaties op Siameesch grondgebied, bij de achtervolging van rebellen, van Siameesche zijde gYootelijks over dreven zou zijn in een poging om de kwestie van den terugkeer bij Laos en Cambodja van de in 1941 door Siam bezette gebieden naar den achtergrond te dringen. De aandacht van den Britschen en Amerikaan- schen ambassadeur werd gevestigd op de noodzakelijkheid van inter ventie ter stopzetting' van de Sia meesche hulpverleening aan de "re bellen" in de bezette gebieden, door welke hulp de Siameezen de terug keer van die gebieden bij Laos en Cambodja zouden willen verhinderen Tegen den ex-burgemeester van Westerbork Willem Meint Abraham Pijbes, dierenarts, werd levenslange gevangenisstraf geëlsctït, met het verbod eenig ambt te bekleeden en ontzetting uit beide kiesrechten! Tijdens de bezetting liet hij tal van personen ophalen; die bij de O.T. te werk werden gesteld. In welingelichte kringen te Batavia wordt verwacht, dat Sjahrir hedenmiddag met tegenvoorstellen naar Bata via zal terugkeeren. Men neemt in deze kringen aan, dat deze tegenvoorstellen in hoofdzaak zullen behelzen den eisch, dat de republiek Indonesia geen autonome staat binnen het kader van het koninkrijk zal zijn, doch eerder een onafhankelijke staat welke aanvankelijk met het koninkrijk door een ver drag zal zijn verbonden. De eerste verkiezingen in Italië in een kwarteeuw tijds zijn zonder incidenten ver- loopen. Van Zondagmorgen tot Maandagmiddag twaalf uur, de tijd, waarin de stem- bureaux open waren, is druk gestemd, in sommige distric ten tot 90 procent. Heden, Dinsdagmiddag zullen waar schijnlijk de eerste resulta ten voor de parlementsver kiezingen bekend worden ge maakt, doch het referendum monarchie-republiek zal niet eerder bekend worden voor dat het totaal-generaal vast staat. De extra-trein van Alk maar naar Hoorn in verband met de aldaar te houden motorraces op 2en Pink sterdag zal niet om 12.22 uur, doch om 12.10 uur uit Alk maar vertrekken. De vertrektijden uit Heer- hugowaard en Obdam zijn resp. 12.22 uur en 12.34 uur. De Weensche politie heeft onlangs een aantal oorlogsmisda digers, die zich schuil gehouden hadden, gearresteerd. De meesten waren voormalige opzichters van concentratiekampen. In de kassen te Blokker (N.H.) staan de druiven er goed voor en men is thans druk bezig met het "krenten" Naar de miniser-president De Gasperi meent, zullen de uitsla gen voor parlement en referen dum elkaar niet dekken. Het is best mogelijk, dat voor Het par lement veel meer republikein- sche stemmen zijn uitgebracht dan voor het referendum. Het historisch instinct en de sociale structüur weerspiegelen zich in het constitutioneele referendum, waarbij het laatste woord' niet gesproken wordt door de par tijen, aldus De Gasperi. Nu de uitslagen van de in Frankrijk gehouden verkiezingen een volkomen verrassing hebben opgeleverd, wagen zelfs insiders niet een gooi te doen naar de re sultaten van de Italiaansche stembus. Al gaat dan een ver gelijking in de politieke constel latie van Frankrijk en Italië niet op, toch zijn velen geneigd, ook hier een rechtsche winst te voor spellen. Bepaalde kringen in Rome zijn anderzijds pessimistisch gestemd en gelooven dat de uitslagen een stevig rood blok naar voren zul len brengen. Maar al die voorspellingen blij ven gevaarlijke gissingen, grepen in de lucht Men kan vooruit niet zeggen of het Italiaansche volk zijn evenwicht heeft herkregen of dat het in den chaos heeft gegrepen naar den stroohalm van Het communisme. Voor Italië is het echter te ho pen. dat het de stem van 't Ita liaansche episcopaat niet in den wind heeft geslagen, want in de opvolging daarvan ligt voor het land' de eenige juiste weg om uit de chaotiscHe impasse te gera ken. De erkenning van het de fac to gezag over Sumatra zal waar schijnlijk eveneens deel uitmaken van de in het tegenvoorstel ver vatte eischen, In republikeinsche kringen wordt verklaard, dat dit of een daarop zeer gelijkend' schema in tegenwoordigheid van Sir Ar chibald Clark Kerr tusschen Van Mook en Sjahrir te Patavia in het laatste stadium der bespre kingen is besproken, waarna Van Mook het aan de Nederlandsche regeering heeft overgelegd', wel ke, aldus deze republikeinsche bron, daarmee niet accoord heeft willen gaan. Betreffende het republikein sche kabinet te Batavia verwacHt men in republikeinsche kringen, dat, behalve de drie kabinetswij zigingen, die door Sjahrir zijn aangekondigd, gisteren nog eerii- ge mutaties te Djogjakarta zijn besproken. Waarschijnlijk zal Mohammed Natsir, de minister van voorlichting, in zijn functie worden hersteld, terwijl wellicht nog eenige portefeuilles op an dere wijze zullen worden ver deeld' Naar men verwacht, zal het nieuwe kabinet worden ge vormd uit leden van de vier grootste partijen: de socialistische partij van Sjahrir, de PNI, de Masioemi en de PBI. Vooral dë laaste partij in het huidige ka binet slechts vertegenwoordigd door een onderminister schijnt in het binnenland belangrijk ge groeid te zijn. Men verwacHt géén communist in het nieuwe kabi net. Scherpe critiek is geleverd op Byrnes' uiteenzettingen over 'de conferentie van de Groote Vier In Parijs. Volgens de "Iswjestja" heb ben de V.S. en Groot Brittannië een bloc gevormd tegen de Sovjet-Unie. Byrnes' plan tot het sluiten van een verdrag' aangaande Duitschland, welk verdrag vijfentwintig jaar van kracht zou zijn; is, zoo zegt het blad, een terugkrabbelen ten aan zien van vroegere geallieerde be sluiten. Inzake de aanwezigheid van honderdduizenden manschappen met hun officieren en hoofdkwartieren, allen deel uitmakend van het voor malige Duitsche leger, allen nog ge organiseerd in de Westelijke zones, zijn in de wereldpers overtuigende rapporten bekend. Het voortbestaan van deze Duitsche eenheden is ook nilmmer van officieele zijde vol mondig ontikend. Indien deze een heden eerst ontbonden en ontwa pend zijn, kunnen nieuwe maatre gelen ter sprake komen. Byrnes veranderde verder opeens van houding ten aanzien van het vraagstuk der door Italië te ver richten herstelbetalingen, toen dë Britten vroeg'en of Cyrenaica onder beheer van Engeland kon worden gesteld. Deze en dergelijke daden zijn slechts te verklaren, zegt de "Iswjestja" uit het bestaan van een Uritsch-Amerikaansch ibloc. Amerikaansche congress men willen de kwestie-Indonesië voor den Veiligheidsraad bren gen. Edward Stettinius, gedele geerde der V.S. bij de Vereenig* de Naties, heeft zijn functie neergelegd. Tot zijn opvolger is benoemd John G. Winant Alle Duitsche bezittingen in Finland worden aan Rusland overgedragen. Een Soedaneesche detegatie heeft te Cairo aan Egypte scher pe eischen gesteld. Frankrijk en Siam schijnen elkaar zekere provincies van Gambodja en Laos te betwisten. Engeland tracht te bemiddelen. IN EEN OPENHARTIG artikel, I waarin hij terloops de fusie in de Partij van den Arbeid vereen zelvigt met „de frontverbreeding van de S.D.A.P.", tracht ds, Bus- kes een diagnose te geven van den. verkiezingsuitslag Hij geeft o.a. te kennen, dat de Partij van den Arbeid heeft vergeten dat aan haar linkervleugel tienduizenden arbeiders staan, die in den korten tijd yan het bestaan van de nieuwe Partij niet overtuigd zijn, dat „ons socialisme even wezenlijk het socialisme is als het socialisme van de S.D.A.P van vroeger", Dit is een merkwaardige beken tenis, welke elhter tegelijk een nieuw licht werpt op het twee* slachtige .karakter van de P.v.d.A. Men heeft zich voor de verkiezin gen zoo veel mogelijk voorgedaan als een partij van het nieuwe socialisme, om zooveel mogelijk Katholieken te vangen. Dit is mis lukt. Nu draaien we de bordjes weer om en gaan weer naar links Dat is nog eens een partij van houvast! Dat is nog eens een par tij, die wel het recht heeft, ande ren partijen iets te verwijten over vleugels! De Diagnose van ds. Buskes is openhartig en leerzaam, ook voor de toekomst. Want als in de naaste toekomst het oude socialisme van de S.D.A.P. het wint, dan beves tigt de meening van hen, die altijd gewaarschuwd hebben, dat een Katholiek in de Partij van den Arbeid niet thuis behoort, omdat een Katholiek geen socialist kan zijn. En wij zijn er trotsch op, tot deze waarschuwer? te behooren en dat, blijkens de uitslagen in ons gewest, onze lezers daaraan waarde hebben gehecht. CEN van de gestalten waar- in Christus ons huis be treedt. is die van den gast, die aanbelt en tot wien wij zeg gen: Kom binnen! Dat is nog niet zoo zeer het geval, wan neer het visite is waar wij eer mee inleggen (bij de buren) of waar wij „beter" van wor den fin onze portemonnaie), doch vooral indien de bezoeker een arm of eenzaam measch is, die ons noodig heeft. Toch kunnen we ons voor den eerste zoo misselijk uitsloven, stra lend van genoegen, en den laatste zoo kortaf en zakelijk (d.w.z. liefdeloos) afhandelen. Wij laten hem in den regen of op den drempel staan of, als wij hem toelaten in onze aan gebeden „meubeltjes", laten wij hem voelen: hoe eerder je weggaat, hoe liever. Dat be doelde Sint Petrus Zondag in het Epistel met: „Weest gast vrij voor elkander, zonder ge kanker". Al hoort onze gast het niet „God hoort ons brom men". MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1