Nieuuf Massamoord op Chi neezen Italië stoot zijn koning uit „Wij verlangen welwillendheid van Rusland" s IUNI 1946 ni Q.s. start! 1946 J J N.-H. Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: Het zaad voor een nieuwen wereldoorlog 7 DE FORMATIE Sjahrir zal trachten de terreur te breken Mr. v. Scha ik voorzitter Tweede Kamer Dreigende splitsing in twee kampen De suiker (2aalsle nieuws a, Vee- oprt 21; traat 78 V.V.V. •N.M.V. Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand; inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Datrhlad x Buiten God is 'i nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 6 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10947 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHA GEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank Winston Churchill, de leider der oppositie, zeide gisteren bij de opening van het debat over de Britsche buitenland- sche politiek in het Lager huis, dat het afgeloopen jaar verduisterd is door de feite lijke afbreking in de overeen stemming en samenwerking tusschen de Jrie groote mo gendheden etrtevens door een pijnlijke vermindering in den Britschen invloed en prestige Hij wees er op, dat de oppositie niet is geraadpleegd in zake de buiteniandsche politiek. De regee ring heeft het Russische principe van een regeering van een partij in de buiteniandsche politiek ge volgd. Verwijzend naar het regime van Franco in Spanje geloofde hij dat het beter is het Spaansche volk zijn eigen heil te laten bewerk stelligen. Het idee om ambassa deurs uit Spanje terug te roepén zou alleen het resultaat heboen, dat wij er door worden verhin derd het Franco lastig te maken en te waarschuwen door middel van diplomatieke stappen en lang zamerhand den weg voor betere tijden in Spanje te effenen. Ik geloof, dat wjj reeds ge noeg moeilijkheden hebben, zonder dat wij ons met zulke beuzelachtige en onbenullige verwikkelingen inlaten." OVER DE kabinetsformatie zeggen ernstige mensehen en spotters hun meening. De ern stige menschen volgen de bewe gingen van den kabinetsformateur van uur tot uur. Het lijkt soms op hinderlijk volgen. Men weet pre cies, te precies, dat dr. Beel uren lang geconfereerd heeft niet mr. v. d. Goes van Naters. Anderen drijven, soms niet heelemaal ten onrechte, den spot met al dit ge schrijf en steken den draak met de methode van enkele kranten, die er zelfs formatiedagboeken op na houden.... Zooveel is intusschen zeker, dat dr. Beel ernstig bezig is, den grondslag te leggen voor samen werking tusschen de Katholieke Volkspartij en de Partij van den Arbeid. Een eerste symptoom van de geneigdheid, welke ook bij de Katholieke Fractie aanwezig is, om die samenwerking in de land te werken, mag genoemd worden het feit, dat de Katholieke Fractie er bij de verkiezing van den eer sten waarnemend voorzitter van de Tweede Kamer toe heeft mee gewerkt dat niet meer, zooals vroeger, een antirevolutionair, op die plaats gekozen werd, maar een vertegenwoordiger van de Partij van den Arbeid. En in dit geval geen S.D.A.P.'er, maar een vroe gere V.D.-er, mr. Joekes Voorts schijnt het zoo te zijn, dat de Frac tie van de Partij van den Arbeid uitvoerig beraadslaagd heeft over het program, dat noen daar ver schillende wijzigingen heeft ont worpen, maar ernstig naar over eenstemming met de K V.P. streeft, hoewel de ultra-linksche vleugel in de Partij van den Ar beid op die samenwerking niet zoo erg gebrand was, maar liever in de richting van de oppositie ging. De algemeene overtuiging in parlementaire kringen is wel" dat dr. Beel, na overeenstemming be reikt te hebben met de Partij van den Arbeid, alsnog zal trachten, ook andere fracties tot medewer king met zijn program bereid te krijgen. Dan wordt het dus toch een gemengd parlementair-nationaal kabinet. Zooals men weet, kao dr. Beel binnen het kader van zijn opdracht alle kanten uit, daai hij tot taak had, een kabinet te for- meeren, dat het. vertrouwen ge niet van de Tweede Kamer. Ten aanzien van Zuid-Tyrol drong hij aan op een plebisciet onder toezicht der groote mogend heden en voor Triëst wilde hij internationalisatie van de haven. Churchill was getroffen door het enorme herstel, dat in Nederland en België is bereikt en hij ver heugde zich over het feit, dat Frankrijk in toenemende mate zijn plaats in de voorste rij van de vrije democratieën der wereld inneemt. Nieuwe wereldoorlog In Groot-Brittannië wordt het betreurd, dat het contact en de welwillendheid tusschen Engeland en Rusland afneemt. Wij verlan gen van de Sowjet-Unie niets an ders dan welwillendheid en wij zouden, indien haar rechten en veiligheid zouden worden aange vallen, alles wat in ons vermogen is doen om haar te hulp te komen. De Sowjet-Unie heeft in een enkel jaar door haar propaganda en houding vele vriendschappen in de Engelsch sprekende landen doen verkoelen en achter het ijzeren scherm, dat zich heeft uit gebreid van de Baltische landen tot de Adriatische Zee, vooraf het zaad gestrooid voor een nieuwen wereldoorlog. Attlee aan het woord Na Churchill nam de Britsche minister-president Attlee het woord. De moeilijkheid van het Spaansche vraagstuk is hoe wij het Spaansche volk het best in staat kunnen stellen voor zichzelf te beslissen en een behoorlijke regeering te krijgen. „Ik ben van meening dat de Russen de geest, waarin wij te Potsdam de moeilijkheden be sproken hebben, miskennen." Al dus Attlee. „Een onzer grootste moeilijkheden is te trachten m de geesten van onze Russische vrien den een werkelijk begrip te wek ken voor de wijze waarop wij in de Westersche democratieën de zaken trachten op t.e lossen. Het Russisch volk kan tot op zekere hoogte beschouwd worden alsof het in een donker boseh geboren *is." Attlee drong voorts aar. op een grooter begrip voor de Russi sche mentaliteit, de Russische ge- scniedenis en de achtergronden van de houding van het Rusland van heden. Men moet 'en huidi- gen staat van zaken in de wereld niet geheel pessimistisch bezien Ongeveer 40.000 Chinee- sche boeren en kleinhandela ren in Bantam, ten westen van het onlangs bezette Tan- geran, zijn agn de genade overgeleverd van het reeds eeuwen bestaande Bantam- sche bandietenwezen, dat Amok is gaan maken en j.l. Zondag begonnen is met brandstichting, plundering, ontvoering en moordpartijen. In de berichten, die gisteren door het Indonesische Roode Kruis hieromtrent zijn ont vangen. wordt het aantal vermoorde Chineesche bur gers op '70 tot 100 geschat. Een zegsman op het geal lieerde hoofdkwartier schatte het aantal slachtoffers ech ter op 600. De Chineesche consul-generaal de heer Tsiangchia Tung, heeft de toebereidselen voor zijn reeds voorgenomen vertrek naar Nan king verhaast en zal heden uit Batavia vertrekken teneinde met zijn regeering overleg te plegen. Hij heeft een onderhoud ge had met den opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in Nederlandsch-Indïë, lt.-generaal Mansergh. en hem verzocht troe-( pen te zenden om de Chineezen ten westen van tangeran te eva- cueeren. Tot dusver heeft hij daarop nog geen definitief ant woord ontvangen, doch volgens de laatste berichten is het niet waarschijnlijk, d'at een strijd macht op korten termijn zal kun nen worden uitgezonden. Gene raal Mansergh heeft toegezegd een onderzoek naar het gebeur de te zullen instellen. De Chineesche consul-ge neraal heeft ook met Sjah rir een onderhoud gehad en er bij hem sterk op aange drongen, dat er maatregelen worden genomen om de Chi neezen, die zich steeds afzij dig hebben willen houden van het politieke conflict, tegen terreur te beschermen. Sjahrir heeft daarop ver klaard, dat hij de zaak per soonlijk ter hand zou nemen. De heer Tsiangchai Tung heeft medegedeeld, dat de Chineezen aan het geallieerde hoofdkwar tier zouden voorstellen hem van wapens te voorzien, zoodat zij zich zouden kunnen verdedigen. Hij wees er op, dat de tragedie van Tangeran onderdeel is van de lange fèfks aanvallen op Chi neesche burgers; Ambarawa, Be kassi en Bandoeng. „De gealli eerden zijn er in tekort gescho ten de levens van hun Chinee sche bond'genooten te bescher-, men." De reden van deze oplaaiing van terrorisme schijnt te zijn, dat de terugtrekkende Indone siërs na de bezetting van Tange ran bij de Nederlandsche troe pen eenige Chineezen hebben ge zien, daarop is het moorden en plunderen begonnen. Tot dusver zijn 4000 Chinee sche vluchtelingen te Tangeran gearriveerd, van wie de helft naar Batavia zal worden ge bracht. Een vluchteling uit Groedoer beeft verklaard' dat elf leden van zijn familie zijn ver moord en dat hij zelf zich twee nachten heeft schuilgehouden ini een rivier, voor hij in staat was uit Tangeran te ontkomen. Het Chineesche Roode Kruis heeft officieel melding gemaakt van een geval, waarin een ge- heele familie van 21 personen is uitgemoord. Over het lot van hen, die niet niet konden vluch ten. is niets bekend daar nie mand zich buiten Tangeran waagt. Bij Kon. besluit is mr. J R. H, van Schaik voor het tijdvak der thans aangevangen zitting be noemd tot voorzitter der Tweede Kamer I ANGER dan vier weken heeft in Italië Umberto den ko ningstroon niet mogen bezetten. Het Italiaansche volk heeft gesproken. Met een meerderheid van bijna twee mïl- lioen stemmen heeft het gekozen voor de republiek. En juist het geringe verschil tusschen monarchisten en republikeinen bergt het gevaar in zich van een groote crisis. Er dreigt een splitsing in twee kampen. Vooral de steden ten Zuiden van Catania, die voor bijna 80 procent op de monarchie stemden, zullen zich nooit bij het resultaat van het Noorden neerleggen, zoo heet het in deze kringen. De Engelsche bladen zijn vol van dezen uitslag. Zij meenen, dat het stemmen tegen de monarchie nog geen bewijs is van onstand vastigheid, daar de republikein- sche traditie in Italië zeer oud is en nooit geheel is verdwenen. Volgens de „Daily Herald" Vtel de toekomst van den troon niet samen met de scheiding der par tijen in links en rechts. De chris ten-democraten hebben de meeste stemmen behaald bij de verkie zing van de wetgevende vergade ring, maar het staat vast, dat een groot aantal van hun aanhangers ook voor de republiek stemde De uitslag is allereerst een veroordee ling van Victor Emanuel, die zijn volk verried door de zijde der tyrannen te kiezen. Daarom mag men aannemen, dat onder dege nen die voor de republiek stem den velen zijn die geen bezwaar hadden tegen een constitutionele monarchie als zoodanig, maar boven alles er prijs op stellen, elke spoor van fascisme uit het leven van hun land te wisschen De „Manchester Guardian' be schouwt de onzekerheid over het vredesverdrag en het lot van Triëst als een ernstige hinderpaal voor het uitvoeren van het her vormingsprogram dat door de christen-democraten is opgesteld. Ministerpresident Gasperi doet thans zijn uiterste best, een oplos sing voor de vele moeilijkheden te vinden. Het feit, dat de voornaam ste partijen rond de regeerings- tafel hebben gezeten met den de- mocratischen wil om sameri te werken, schenkt hem vertrouwen, hoe .vel bij zich niet ontveinst, dat er groot verschil bestaat in ae ideologische principes wat betreft, het oplossen van het constitutio-' neele probleem en de nog moei lijker vraagstukken van aroeid, financiering en economie. De Gasperi weet wat het land noodig heeft en is vast bes'uten het te verdedigen tegen arglistige manoeuvres die er op gericht zijn, Italië de mogelijkheid te ontne men in overeenstemming met oen geest van zijn beschaving samen te werken bij de vernieuwing van het internationale leven De Gasperi die nu staatsnocfd is, zoolang de president nog niet is gekozen, heeft aan koning Um berto persoonlijk de uitslag van het referendum overhandigd Uiterlijk kalm werd deze jobs tijding door Umberto ontvangen Het ziet er naar uit, dat hij thans Koning Umberto II overhandigt zijn te Rome tijdens het stembiljet in een der stembureaux referendum In Italië zoo spoedig mogelijk het land dat hem verstooten heeft zal verlaten. De gelanceerde berichten als zou Umberto een poging tot zelf moord hebben gedaan, schijnen uit de lucht gegrepen te zijn;'vol gens de Gasperi Volgens hem was er nog niets definitiefs besloten met betrekking tot het vertrek van den ex-koning Italië zal dus voortaan republiek zijn. Hopenlijk voor het volk, zal dit beslissende referendum tegen de monarchie geen greep in de lucht zijn geweest. Uit een uiteenzetting van officieele zijde over de sui ker blijkt, dat onze suiker voorziening uiterst kwets baar was. Daarom heeft de staking er wel degelijk een beslissende wending aange geven. Gewezen wordt op de noodzaak, om de suikerver werkende industrie te voor zien, teneinde werkloosheid van de arbeiders te voor-ko men. Blijft de situatie zooals zij thans is. dan zal het mogelijk zijn uit de hoeveelheid suiker, welke niet voor de verwer kende industrie noodig is, om streeks half Juni de distribu tie van suiker voor de jongste kinderen (0 t.m. 4 jaar) op normale wijze te hervatten. Onder deze omstandigheden zal het niet voor begin Augus tus mogelijk zijn een bon voor een half rantsoen voor de ove rige leeftijdgroeven aan te wijzen. De regeering stelt alles in het werk de nadeelige gevolgen van het conflict voor het publiek zoo gering mogelijk te doen zijn. Zij heeft overwogen de ruwe suiker in distributie te brengen. Daaraan zijn evenwel zoo veel bezwaren van technischen aard verbonden, dat deze distributie niet op korten termijn is uit te voeren. Drie Duitschers zijn te Wuppertal opgehangen we gens medeplichtigheid aan het verbranden van vier vrouwe lijke Engelsche parachutisten. Volgens anti-fascistische kringen te Madrid bouwt Spanje thans een groote oor logsvloot op met zware slag schepen. Chineesche regeeringstroe- pen hebben Charbin, 'n spoor wegknooppunt in Centraal Mandsjoerije, op de commu nisten veroverd en trekken op in Noordelijke richting. Naar Radio Budapest heeft medegedeeld, is tijdens een speciale zittina van het Hon- gaarsche kabinet de crisis, die de coalitieregeering dreigde te verbreken, opgelost. Fer ene Nagy, de minister-president, deelde zijn collega's mede, dat men tot overeenstemming was geraakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1