Nieuw \GEN TER eken TER Dienst aan de gemeenschap NIEMAND VROEG'T WOORD „HET IS SMARTELIJK DIT LAND TE VERLATEN rgen DAMES HRIJVERS 8 Juni elen dag TEN zijn vegen KING oederen Voor Den HelderSchagen en omgeving ner9ens v(f^del] Bureaux: Gefundeerd op geestelijke en politieke verscheidenheid Franco en Giral! Veiligheidsraad sprakeloos over Spanje Voedsel voor Duitschland Vaticaansch blad bepleit verdraagzaamheid Het lot der Chineezen umberto naar lissabon? v de vakbeweging IG 6 JUNI 1945 st worden opleiding NOORD- Wl-JO" voor ivens Stompetoren afstanden, laar keuze Juni t/m ik zal af- eschieden cien" in inwoners CHAGEN aanmerking worden ver- 'P te geven oij den heer raat, of bij OEL, Hoog- film) e Formby 30 uur. 2e /oensdag- jaar BOYER Zaterdag 7 en 9,30 'oeg. 18 j. Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief Incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.: in alle edities 30 ct Noonlliollandscli Daqblad Buiten God, is 't VRIJDAG 7 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10948 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draaf singel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank MET BIJNA ALGEMEENE STEMMEN 91 van de nog niet voltallige Kamer van honderd is de heer Mr. van Schaik benoemd tot voorzitter van de Tweede Kamer. De her kozen president heeft daaraan herinnerd, toen hij Donderdag middag zijn ambt aanvaardde met een interessante toespraak: „dat het aanvangsvotum van deze uit een harden strijd der meeningen voortgekomen volksvertegenwoordiging het beeld eendracht vertoonde, schijnt mij meer dan alleen een „bonum omen". Ik beluister er in de eerste klank van een gemeen schappelijke begeerte om bij de vervulling der grondwettelijke opdracht elkander zooveel mogelijk te zoeken en te vinden." Laat de parlementaire strijd zich niet noodeloos toescherpen op den politieleen tegenstander maar vóór alles op de behartiging van de belangen van het Koninkrijk. Indien wij in welwillendheid trachten elkander te begrijpen en te waardeeren zal dit .gemakke lijker leiden tot oplossingen die in breede lagen weerklank en be vrediging zullen vinden. Moge Gods zegen op ons land en onze werkzaamheden rusten." IN DE AFGELOOPEN JAREN heeft ons volk behalve de el lende van den oorlog en van de bezetting ook gekend' den geesel van het verraad aan eigen va derland. Gelukkig is de sterke toeneming van het gevoel van onderlinge verbondenheid daar van het weldadig gevolg gewor den. Aan dat versterkt nationaal bewustzijn behoeft verschil van levensopvatting en van staatkun dig inzicht geenszins in den weg te staan, aldus de president. In tegendeel. Nederland dankt zijn harmonische ontwikkeling, zijn vooruitgang en beschaving niet aan een kunstmatig gevormde, eenheid' gelijk men ons die gedu rende 5 jaren tevergeefs heeft trachten op te dringen, maar aan eene nu eenmaal historisch ge worden geestelijke en politieke verscheidenheid. Die verschei denheid is er echter bij voortdu ring meer of minder bewust op gericht geweest om gezamenlijk de gemeenschap te dïenen. en wel doordat ieder in samenwer king met den ander daaraan het beste gaf, wat hij had. Zoo kon Nederland als klein land1 groot worden. Waar wij weliswaar weder in vrede leven, maar de zorgen nog zeer groot zijn, zal ook de Ka mer begrijpelijkerwijze levendig beseffen, 'dat men de vereende krachten zal moeten inspannen om de zedelijke en stoffelijke welvaart van het volk te herstel- Laten wij dit doen, zonder de illusie te koesteren of te wekken, dat de regeering en d'e Kamer dit herstel geheel in eigen hand zouden hebben, daarvoor is te veel verwoest te veel geroofd en te veel gedesorganiseerd, daar voor zijn wij te zeer van buiten- land'sche hulp afhankelijk. Door echter de nationale ar beidskracht tot het uiterste te 'concentreeren op waarlijk producieven arbeid, door alle onvruchtbare uitgaven ook in den overheidsdienst te ver mijden, door de lasten die op de gemeenschap drukken zoo rechtvaardig mogelijk te ver- deelen, zullen regeering en Kamer in gemeen overleg er zeker in slagen de bevolking uit haar stoffelijke inzinking en uit haar psychische on rust geleidelijk op te heffen. Het zou kunnen zijn, dat ons land economisch maar ook staat kundig een moeilijken tijd tege moet ging. Als de Kamer noch tans hare synthetische taak weet te verstaan, zal zij een bron van kracht voor het Nederlandsche volk kunnen blijken te zijn en een verzoenenden invloed kunnen uitoefenen. Mij gesteund wetend door uw vertrouwen zal ik mijnerzijds pogen, onbevangen en zonder aanzien des persoons leiding te geven aan onzen parlementairen arbeid. Het ligt op onzen weg de heer- schende nooden klaar in het licht te stellen en voor het ge- meene welzijn onze stem te ver heffen. Gij zult echter mijn ge voelen deelen. dat naar goede traditie onze beraadslagingen zich zullen behooren te kenmer ken zoowel door kloekheid als door waardigheid, opdat de volks vertegenwoordiging haar aanzien beware en vergroote. Het Fransche persbureau A.F.P. beweert, dat twee mi nisters van het kabinet van Franco een onderhoud gehad hebben met Giral, den presi dent van de z.g. republikein- sche regeering. Barrio, de mi nister-president van deze re geering, heeft dit officieel ont kend. Officieele Spaansche kringen te Parijs verklaren echter, volgens Reuter, dat de „mogelijkheid van een contact tussehen personen met minder bevoegdheid" niet uitgesloten is. Het bericht van A.F.P. be trof een interview van een blad in Biarritz, waarin door een der Spaansche ministers gezegd zou zijn, dat de huidige Spaansche regeering, als ge volg van de beslissing van den Veiligheidsraad, alles zou doen om een burgeroorlog te ver mijden. Spanje zou alles in het werk stellen, om een terugkeer van het roode regime te ver hinderen, maar het zou weer een republikeinsch bewind in stellen. De VOORZITTER, de Franschman Parodi, opende Donderdagavond de zitting van den Veiligheids raad met woorden van leed wezen naar aanleiding van het aftreden van Stettinius als vertegenwoordiger der Ver. Staten by den Raad en richtte woorden van welkom tot zijn voorloopigen opvol ger, Johnson. De Australische vertegenwoor diger. Evatt, nam vervolgens het woord om het rapport van de subcommissie over Spanje voor te leggen. Hij deed e.en beroep op den Raad om een .rechtvaar dige en onbevreesde beslissing" te nemen: de daden van Spanje zijn een aangelegenheid van in ternationaal belang en de situatie is 't volledige tegendeel van een „binnenlandsche toestand". Het doel van de voorstellen van de commissie is het verwijderen van een gevaar voor den internatio nalen vrede en een oorzaak van internationale wrijving Het is een tragedie, dat terwijl Italië thans wordt gedemocratiseerd, het fascistisch regiem nog steeds bestaat in Spanje. weid en d'at zich ook door geweld handhaaft. Dat is een uitdaging aan de vereenigde naties, aldus Evatt. De commissie dringt er op aan dat de algemeene vergade ring van de V. N. een beslissing zal nemen omdat alle vereenig de volken hierbij betrokken zijn. Toen na de rede van Evatt de voorzitter het woord aan een volgenden spreker wilde verleenen, bleek, dat nie mand zich hiervoor aanmeld de. De Amerikaansche ver tegenwoordiger stelde voor, het debat te verdagen, omdat de regeeringen niet voldoen de tijd hebben gehad om het rapport te bestudeeTen. De Britsche afgevaardigde steunde dit voorstel. De voorzit ter, Parodi was van meening, dat het ernstige karakter van het on derwerp een nader onderzoek noodzakelijk maakte. De Raad werd verdaagd tot Dinsdag, terwijl de voorzitter zich het recht voorbehield een late- ren datum vast te stellen wan neer de gedelegeerden dan nog geen instructies zouden hebben ontvangen. Radio Berlijn deelt mede. dat aanzienlijke hoeveelheden voed sel en goederen voor de Duit- sche burgerbevolking in de ha ven van Hamburg in d'e Brit sche zone zijn ontscheept, o.m. waren hierbij 2000 ton tarwe uit De democratie staat in geheel I Canada. 5000 ton gerst en 1270 Europa weer op, behalve in I ton aardappelen uit Engeland en Spanje, waar een bewind' is ge- een hoeveelheid haring uit Noor- vestigd door middel van ge- wegen en Denemarken. „IJET IS ZEER DROEVIG n voor mij Italië te verla ten, waaraan ik zooveel her inneringen bewaar", verklaar de Koningin Marie José aan boord van den kruiser „Duca Degli Abruzzi", die haar naar Portugal zal brengen. „Dit maal kan men niet zeggen, dat het vertrek van de koninkiyke familie een vlucht is." De Koningin zeide verder: „De Koning zal zich zoo spoedig moge lijk bij ons voegen. Ook voor hem zal he;, vertrek smartelijk zijn, doch wij hopen in het land, dat ons ontvangt, de rust en vrede te vinden, waaraan wij na de laatste gebeurtenissen zoozeer behoefte hebben". Marie José is de zuster van Ko ning Leopold van België, die zich eveneens buiten zijn land bevindt en dit nief kan betreden. Haar vier kinderen zijn de 11-jarige prinses Maria Pia, de negenjarige prins Victor Emmanuel, de zes jarige prinses Maria Gabriella en de driejarige prinses Beatrix. De „Osservatore Romano" het blad van het Vaticaan, geeft een commentaar op den uitslag van het in Italië gehouden referendum en het doet daarbij uitkomen, dat er een sterke minderheid is ten gunste van de monarchie. Het blad bepleit de godsvrede, opdat er een sfeer geschapen wordt van wederzijdsche verdraagzaamheid, waarin het volk en de demoeiatie gered kunnen worden. Het orgaan van het Vaticaan doet een beroep op de minderheid om den eerlijken Koning Umberto n overhandigt zijn stembiljet in een der stembureaux te Rome tijdens het referendum in Italië Volgens een niet-officieel be richt zijn duizend Chineezen, van wie een aantal met geweren is gewapend ,ruim 14 kilometer ten Westen van Tangerang door de Indonesiërs omsingeld en strijden zij tegen een groote overmacht. Hedenmorgen is een verkenningsvliegtuig uitgezon den, dat weer is teruggekeerd zonder de juiste plaats te hebben kunnen bepalen. Gisterenavond heeft men ver nomen, dat brigade-generaal Laudër Sjahrir een bezoek heeft gebracht en er op heeft aange drongen dat de Republikeinsche regeering passende maatregelen zal treffen om aan deze onlusten een einde te maken. Hij heeft er den nadruk op gelegd, dat net geallieerde commando zich an ders genoodzaakt zal zien krach tige maatregelen te nemen. Sjah rir heeft beloofd hedenochtend een aantal tri-officieren uit te zenden om rapport over de si tuatie uit te brengen. De kruiser, aan boord waarvan zich de koninklijke Italiaansche familie bevindt, is nu van Gaeta weggevaren op weg naar Lissa bon. Het vertrek van Umberto kar» tot na Zondag uitgesteld worden doordat de formeele uit roeping van de republiek eenigen tijd uitgesteld wordt. Gisteren is bekend gemaakt, dat de kruiser ter hoogte van Gaeta voor anker ligt. Naar uit Rome wordt gemeld, zal Umberto naar Lissabon vlie gen, waar zijn gezin zich bij hem zal voegen. Het Quirinaal echter weigerde de berichten t.a.v, de plannen des konings te bevesti gen of te ontkennen. De konink lijke vlag woei gisteren nog steeds van het paleis. wil van de meerderheid te aan vaarden, het spoort hen aan daar door het bewijs te leveren dat de burgerlijke en democratische overwinningen geen oorlogso:; er- winningen zijn, waarbij de haat gevoelens tussehen overwinnaars en de overwonnenen blijven be staan. Het blad schrijft verder, dat er geen breuk tussehen Noord en Zuid mag bestaan, omdat er in Italië geen grenslijn is tussehen opbouw en afbraak. Het land heeft onder een zware beproeving gele den en het blad eindigt met den wensch dat het de taak van de re publiek zal zijn om de eensgezind heid van het volk, van het geloof en van den geest te bevorderen. Het Jubileumcongres van de Internationale Christelijke Vak beweging geeft aanleiding enkele opmerkingen te plaatsen van ac tueel belang. Zoo heeft de secretaris van het Fransche Christelijke Vakver bond, Gaston Tessier, op de bij eenkomst te Amsterdam beharti genswaardige woorden gezegd over de vrijheid van vakbeweging die hij ook thans maatschappelijke noodzaak noemde. Aanhangers van eenheidsvakbewegingen trach ten vaak, terwijl zij zich achter een democratisch masker verber gen, de vakbewegingsvrijheid te verdedigen met miskenning even wel van het recht op meervoudige vakbeweging voortvloeiend uit het beginsel. Deze voorstanders van eenheid zien alleen het terieele belang en het is juist de noodzaak van het geestelijk be lang, die het bestaan van een meervoudige vakbeweging wet tigt. Zeer merkwaardig was een uitlating van dezen kenner van da Fransche toestanden, toen hij zei, dat de invloed van de Fransche arbeidersorganisaties naar buiten altijd groot geweest is, „omdat, zij zich op een levensbeschouwing baseerden", terwijl de invloed der Fransche werkgeversorganisaties practisch nihil was, „omdat zij alleen de materieele belangen voorstonden". Dit is niet alleen een compli ment voor de katholieke vakbewe ging, van alle standen, in Neder land, het is ook een bewijs van de onjuistheid van de dezer dagen geciteerde verklaring van socialis tische zijde, dat de verdeeldheid van de arbeidersklasse in Duitsch land een der oorzaken is geweest van het succes van het Hitier- regime. Dat kan niet waar zijn en dat is niet waar. De „successen" van het Hitler-regiem als er ooit van Phyruss-overwinningen ge sproken kon worden, dan toen! hebben zeker verschillende oor zaken, van welke de afschuwe lijke dwangmethoden wel een der voornaamste is maar het is dwaas om te veronderstellen, dat een vakbeweging, die zich alleen of vooral op stoffelijke belangen zou baseeren, meer verzetskracht tegen de Nazi-leer zou hebben bezeten, dan de principieele vak beweging. Het is dan ook in strijd met de diepere waarde van de mensche- lijke persoonlijkheid, waarover velen tegenwoordig zoo den mond vol hebben en waarvoor o.a. de laatste oorlog zou zijn gevoerd, als de Geallieerde autoriteiten in het bezette Duitschland wel de pogingen tot het tet stand bren gen van een eenheidsvakbeweging steunen, maar niet den vereisch- ten steun verleenen aan het her oprichten van de principieele vak- vereenigingen. Wie, om de woorden van Gaston Tessier te herhalen, „de vrije vor ming van vakorganisaties en de vrije aansluiting van arbeiders bij organisaties van hun eigen keuze verhindert, beweert ten onrechte dat hij de vrijheid respecteert erf verloochent de beginselen -van de ware democratie."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1