Nieuw LDT Minister Mansholt over onze voedselpositie DssaöaO I LOENEN ergen uziek r BAL m J ANS BUGS Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: V ARNHEM Ruwe suikermeer vleesch en goedkoope haring Prinselijk bezoek te Londen Tuinbouwproducten C.D.K. KRIJGT CONCURRENTIE Maar de klant krijgt suiker CHINEEZEN BIJ TANGERANG OMSINGELD Beel ontvangen door H.M. de Koningin BERICHT Saaiste tiieuws Roemeensch leger 100.000 man sterk Vuur! 7 JUNI 1946 planten- n zaden JONEN, ie, zeer zonder WOR- e volle d; AN- r. Onze tDHANDEL oude zaaizaden. randags, HULL dmuziek IGENBERG vloer ORKEST rij entree TEL. 4170 Hoofdredacteur: H. N, Smits; rayon-redacteur Fr Otten; binnenland P Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand; inclusief incasso. 1 Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m., minimum 2,50; in alle edities 26 ct. p. m-m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. No ordhoilandsch Dagblad Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 8 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10949 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank VAN „Protestantsche" zijde is een adres gezonden aan H.M. de Koningin, den Minister-pre sident en den Minister van Bin- nenlandsche Zaken, om geen ge volg te geven aan de gewekte verwachting, den heer C. Matser, den katholieken waarnêmenden burgemeester van Arnhem, tot burgemeester dier gemeente te benoemen. Omdat hij katholiek is en de meerderheid van Arn hem dat niet is. Er is hier en daar al iets over gezegd. Over het treurige ver schijnsel, dat ondanks alle sa- menwerkingsidealen en eensge- zindheidswenschelijkheden, on danks alle doorbraakverschijnse len en vernieuwingsdenkbeelden, toch nog weer de mogelijkheid bestaai, dat de benoeming van een katholiek wordt bestreden, omdat hij katholiek is. Het is een hopeloos en zielig geval, dal de kerkeraaci van de Ned, Herv,. Kerk zich tot dit stiel heeft geleend Verheugend is het alleen, dat de kerkeraad van de Geref Kerk, welke aan vankelijk in dit verband ook ge noemd werd, zich van de zaak vollkomen heeft gedistancieerd De onderteekening van één lid van dien raad berustte op een misverstand en de betrokkene heeft zich niet alleen gehaast, den waarnemend burgemeester zijn excuus aan te bieden, maar ook telegrafisch aan de Konin gin verzocht, het bewuste adres naast zich neer te leggen. Men heeft in dit adres eerst gesuggereerd, dat de benoeming van een katholiek ongewenscht was, omdat de gruote meerder heid van de ingezetenen tot een der protestantsche kerken be hoort Dit bleek echter onhoud baar. De verkiezingsuitslagen ge ven 'een heel ander beeld! Toen maakte men ervan, dat „die groo- te meerderheid althans niet den katholieken godsdienst belijdt." Maaar dat klopt evenmin Arn hem is tweemaal zoo katholiek als protestant en zelfs al wil men zich aan de fout schuldig maken, de kerkelijke en politieke cijfers te verwarren dit zijn nu een maal geen gelijksoortige groot heden dan nog komt de reke ning van den kerkeraad niet uit. Tenslotte echter gaat het niet om de rekening precies. Het gaat om de tragiek der misleiding, dat de kerkeraad van de Ned, Herv. Kerk, wier generale synode plotsloos voor nieuwe dingen als een nationale omroep bleek ge porteerd te zijn, als puntje hij paaltje komt, heel dien hang naar nationale waarden vergeten is. Daarbij gaat het toch, meeneri wij, niet om een geforceerde een heid, maar om verdraagzaamheid en gezonden wil tot eensgezind heid ten aaanzien van dingen, waarop samenwerking en saam- hoorigheid mogelijk zijn. Welnu, hier is een strijdvaar dig, energiek, voortvarend en bekwaam man, die op uitstekende JUjlNLSTER MANSHOLT heeft, teruggekeerd van de Voed- selconferentie in Amerika, gesproken over de voedsel voorziening in ons land. Hij merkte op, dat men niet algemeen er van overtuigd is, dat de toestand inderdaad critiek is. Het vet- en suikerrantsoen waren nauwelijks te handhavenAl maandenlang leefden we van de hand in den tand. Zes a acht weken geleden is op korten termijn 10.000 ton suiker geleend van Engeland. Voor vetten was er soms slechts een werkvoor- raad voor tien dagen. Zoo is het al maandenlang; we zitten werkelijk heel moeilijk. Tot dusverre heeft men met kunst- en vliegwerk de rantsoenen op peil kunnen houden. Zoo zijn er bijvoorbeeld op de bonnefooi schepen naar Canada gestuurd om suiker te halen. Het is gelukt daar 30.000 ton te laden. Toen bralc hieprompt de havenstaking uit en de suiker bleef lig gen. Er is gesuggereerd, dat de verlaging van het suikerrant soen een truc was om de staking te breken, maar de heer Mansholt verzekerde, dat dit niet het geval is. Iedere storing, welke zich voordoet, heeft tot gevolg, dat de rantsoenen niet te handhaven zijn. Het eenige middel is de ruwe suiker te laten lossen door vrijwilligers en soldaten. Dan wordt de ruwe suiker in distributie gebracht. Dit zal onmiddellijk geschieden. Deze ongeraffineerde suiker is in thee niet te gebruiken, in kof fie echter wel. Er zijn natuur- en rechtschapen wijze de moei lijke functie van waarnemend burgemeester van een zwaarge- troffen stad met veel problemen vervult. Maarhij ls katho liek. Eri dan slaat zelfs de nieuwe N.R.C., vroeger de Nieuwe Rotterdammer, nu. is het de Na tionale Rotterdammer, een insi nueerenden toon aan. Welnu, niet wij, die nog al eens voor scherpslijpers worden uitgekreten door menschen, die ongaarne de waarheid hooren, maar het dagblad „De Tijd", dat modern heet en nog gisteren door een radio-commentates gi,s „on afhankelijk katholiek' werd beti teld, stelt het volgende in een hoofdartikel vast: „Liberalen en Protestanten vinden elkaar, wan neer ihet er om gaat, den katho lieken den voet dwars te zetten. Het is voor ons een nare .bezig heid, deze dingen nog weer eens te moeten schrijven. Wij stellen echter vast, dat niet'wij, doch de oude anti-papen niets geleerd hebben en dat onverdroten waakzaamheid aan onze zijde ook in deze richting nog even onmisbaar is als ooit." Tot zoover „de Tijd". Wie ooren heeft om te hooren, hij hoore. De outsider "Airborne" won de te Epsom voor het eerst na 7 jaren weer gehouden Derby Stakes. Een overzicht tijdens de beroemde race. lijk bezwaren aan verbonden; er zullen verliezen komen, maar die worden genomen, omdat we de suikerdistributie wenschen te handhaven. Het is verre van ons al dus de minister om de sta kingen hierdoor te willen be ïnvloeden. Thans wordt» bijna een vieiue van de suikerbe hoefte uit eigen oogst bestre den. De productie voor dit jaar zal 20.000 ton 'zijn,, het vol gend jaar 25.000 ton. Ten aanzien van het vet zit ten we in een critieke positie. Als we de grondstoffen, welke in Indië liggen, niet krijgen, zullen er moeilijkheden ko men. Maar de rantsoenen kun nen op peil gehouden worden door het doen lossen door vrij willigers. Met het graan zijn we wat gelukkiger geweest. Er waren groote voorraden gedurende den winter. De voorraad is thans voldoende om 't brood rantsoen tot half Juli te hand haven. Dan komt er een moei lijke periode, totdat ons eigen graan komt. Van 1 October af kunnen we putten uit eigen oogst. Tot dien datum hoopt men echter het rantsoen te kunnen handhaven. De eigen oogst lijkt gunstig, maar we weten niet, wat er nog gebeu ren kan. In Amerika heeft het een goeden indruk gemaakt, dat hier te lande het rantsoen onmiddellijk verlaagd is, Prinses Juliana en Prins Bern- hard ziin gisterenavond om 17.50 uur met een Dakota op het vlieg veld Hendon aangekomen. Na aankomst begaven zij zich naar de woning van dén Neder- landschen ambassadeur, alwaar een diner gegeven werd De minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening heeft voorschriften vastgesteld met betrekking tot de kwaliteit, de sorteering en de verpakking van uit te voeren tuinbouwpro ducten, Defee voorschriften zijn opgenomen in de Nederlandsche Staatscourant van 5 Juni 1946. De 100ste Indië-vlucht na den oorlog. Een kijkje tijdens het vertrek van Schiphol van de PH-TAM naar Indië; waarmede de 100ste vlucht naar dè Oost werd ingezet. j De vereeniging van winkeliers en grossiers in kruidenierswaren te Bergen op Zoom heeft met klem geprotesteerd tegen 't niet- aanwijzen van een suikerbon. Volgens hen kan in het zuiden zonder d'en geringsten aanvoer, uit daar opgeslagen voorraden" best een bon voor suiker worden gehonoreerd In een aan den minister en CDK gericht telegram verzoeken zij uiterlijk Zaterdag alsnog een suikerbon aan te wijzen. Wan neer zulks niet geschiedt, zijn zij voornemens daags na Tweeden Pinksterdag zelf een bon voor suiker aan te wijzen en dezen te honoreeren aan ieder, die koopen wil. De republikeinsche minister van voorlichting en vertegen woordigers van een Chineesche organisatie hebben een bezoek gebracht aan Tangerang teneinde een onderzoek in te stellen. Het hoofd van de T. R. I. te Serang heeft naar den minister van de fensie te Djogjakarta getelegra feerd'. dat de TRI stappen heeft ondernomen om een einde te maken aan den massa-moord. 400 Chineesche vluchtelingen zijn in prauwen uit Kebon Ba- roe te Batavia aangekomen. Op dit oogenblik zijn te Kebon Ba- roe 2000 Chineesche inwoners volkomen door de Indonesiërs omsingeld, wier aantal dagelijks aangroeit. Tot nu toe hebben d'e Indonesiërs geen aanval onder nomen. daar eenige Chineezen gewapend zijn. maar zonder hulp van buiten is hun lot bezegeld. De Kabinetsformateur; Dr. Beel, is vanochtend door H. M. de Koningin ontvangen ten einde Haar tusschentijds ver slag uit te brengen van zijn bemoeiingen omtrent de vor ming van een kabinet. Tweede Pinksterdag zal onze courant niet verschij nen, Het papier van dien dag mogen de dagbladen in deze week op een dag naar verkiezing gebruiken. Wij doen dit heden, des wege heeft dit nummer een omvang van acht pa gina's. Het Prinselijk Paar is in Lon den aangekomen. - Roemenië heeft de protestnota's van Lon den en Washington afgewe zen. - Men heeft hoop, dat de Amerikaansche zeeliedensta king zal kunnen worden voor komen. - De nieuwe wapen stilstandsvoorwaarden voor Ita lië zijn gepubliceerd. <- Enge land heeft voorgesteld, een viermogendhedencommissie naar Libye te zenden, ter op lossing van de ItaTiaansche koloniale kwestie. - Koning Umberto is door Z. H. den Paus in audiëntie ontvangen. - De afgetreden Italiaansche Koning heeft het Italiaansche volk in een radio oproep gevraagd, zich van demonstraties te ont houden. - De Italiaansche ko ninklijke familie gaat zich in Portugal vestigen. - Het Bijzon der Gerechtshof te Assen eisch- te de doodstraf tegen den agent-rechercheur de Kruyff, clie in dienst van Duitsche in stanties den dood van ver schillende Nederlanders op zijn geweten heeft. Het geregelde Roemeensche leger zal aan het eind van deze maand tot 100.000 man worden teruggebracht. De plaatsvervan gers van de vier ministers van buitenlandsche zaken zijn aan 't eind van de vorige maand het eens geworden over de beperking van het Roemeensche leger. |N het Heilig Mysterie der Mis wordt morgen de instor- tina van den H. Geest in ons vernieuwd. Misschien is ons geloof een goedmoedig ia-en- amen-zeggen geworden in plaats van een vurige overga ve aan de Waarheid: onze hoop: een berekening van loon en straf; onze liefde: een zorg vuldig afwegen van plichtjes tegenover (vooral!) „rechten". Dan geldt voor ons het woord: „Waart ge heet of koud. maar nu ge lauw zift. zal Ik u uit den mond spuwen!" Bidden wij daarom vanavond wegens de Vigilie en morgen in de Alleluia-zang: „Kom. Heilige Geest, vervul de harten van Uw aéloovigen: en ontsteekt in hen het vuur van Uw lief de!" Opdat Jesus niet langer van onze lauwheid behoeft te walaen. MARCUS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1