Nieuw EN Seyss blijft dubbele rol spelen Enerveerende motorraces met prominente coureurs BssamssaO Wie de schuld van Tangerang? r.aterdag luni a.s. IM J ■M <rgd s iheik J IDIIK Voor Den HelderSchagen en omgeving nergens $%del) Bureaux: GEHEIMZINNIGE ONTSNAPPING VAN DEN MOEFTI Plotseling in Damas cus opgedoken DE ITALIAANSCHE REPUBLIEK UITGEROEPEN Geen doodvonnis zonder overweging van genade Plotselinge dood van Siam's koning Mysterieuse dood MOTORONGEVAL MET DOODELIjKEN AFLOOP Motorrijder zwaar gewond Hoorn beleeft een ware invasie Menschenlawine op hef Hoornsche sfation Tribunes zakken ineen \nti-Kafholieke ferreur in Korea Officieel protest van China 8 JUNI 1946 lie van IUNI illecteeren van de Jding der aan on- op Don- eweg 28, Cennerner- Iw. VAN I) - FR. C. 'el. (4333) tin-: LSE, Arts, igmeester REEZAND lebrengen DOOR 1946 ELLING van: ren der 1.25 ARBEID. iRDAPPE- N. kon tot ;en toeslag orger was el AARD- laten, zoo- wordt be- i derhalve >or bijzon- >rd-Schar- malig ge- 13 Juni in woude. 3etaalkan- jg 1~7 Juni t, Pancras 12 uur en Hoofdredacteur: H. N, Smits! rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.( minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 cl Noordhollandsch Dagblad Buiten God is 't DINSDAG II JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10950 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank Plotseling en mysterieus is de Moefti van Jerusalem Haj Emin el Hoesseini uit Frankrijk ontsnapt en in Damascus aangekomen. Hij stond reeds langen tijd in Frankrijk onder politie toezicht, omdat hij betrok ken zou zijn geweest bij de pro-nazi-activiteit van Rasjid Alï el Gailani van Irak. Men neemt in Engelsche kringen aan, dat de Fransche regeering zich bewust was van het feit, dat de terugkeer van den Moefti naar het Midden- Oosten in de huidige omstan digheden zeer onwelkom zou zijn. Het Fransche ministerie van binnenlandsche zaken acht het mogelijk, dat hij inderdaad het land heeft verlaten. Er bestaat trouwens geen Fransche wet waardoor hij verhinderd kon worden het land te verlaten. Niettegenstaande dat, is men thans in Fankrijk aan het on derzoeken, hoe de Moefti zoo plotseling is kunnen verdwij nen. Volgens informaties van het vliegveld Cairo is Maandag avond een verdacht persoon, die zich Saad noemde, in ge zelschap van een vrouw en twee kinderen aldaar gearri veerd. Nadat het vliegtuig ge tankt had, vloog het verder naar Beiroet, de hoofdstad van den Libanon. Men vermoedt thans, dat dit inderdaad de Moefti was. PJE Italiaansche eerste ml- U nister, Alcide de Gasperi, heeft Maandagavond ver klaard, dat de Republiek is uitgeroepen. H(j voegde er het volgende aan toe: „Het kan worden afgekondigd vanuit een balkon, of waar dan ook vandaan." Het Italiaansche Hooggerechts hof heeft de volgende eindcijfers van het referendum bekend ge maakt: voor de republiek 12.672.767 stemmen; voor de mo narchie 10.688.905 stemmen. Toen de Gasperi gevraagd werd of de bekendmaking vam de cij fers van het referendum door het Italiaansche Opperste Gerechts hof de officieele proclamatie van de republiek beteekende, zeide hi.i „Indien het Hof zich gema tigd voelt, cijfers bekend te ma ken. die een meerderheid voor de republiek aantoonen. moeten wij dat tra deze beteekenis opvatten, dat het Hof ervan overtuigd' is, dat verdere gegevens geen prac- tische wijzigingen meer kunnen aanbrengen". De Gasperi zeide, dat het vertrek van Umberto vandaag of morgen verwacht werd'. De passagierslijst van het m.s. „Kota Baroe" met de namen van 1127 repatrieerenden ligt op onze Bureaux voor een ieder ter in zage. SEYSS INQUART begon, bij de behandeling van de hoofd aanklacht inzake Nederland, breedvoerig zijn eigen rede voeringen te citeeren, ten bewijze, dat hij nooit de bedoeling had gehad het nationaal-socialisme aan Nederland op te drin gen. Seyss verzuchtte echter, dat hetgeen hij in redevoeringen geproclameerd had, in de praktijk niet uitvoerbaar was ge bleken. „In Nederland zijn zelfs schaakvereenigingen politiek geörienteerd". Op advies van zijn Nederlandsche adviseurs had hij geen Quisling-regeering ingesteld. Dat hij N.S.B.'ers tot staatsfuncties riep, was volgens Seyss noodzakelijk, omdat hij vertrouwde medewerkers hebben moest. Het was vanzelfsprekend, dat de Nederlandsche politie aan Rau- ter ondergeschikt gemaakt werd. Over de Duitsche politie had hij zelfs niets te zeggen gehad. De landwacht was gerechtvaardigd als tegenweer van de N.S.B. tegen aanslagen. Uitvoerig sprak hij over de Justitie, waarbij hij zeide, dat geen doodvonnis zonder over weging van genade was uitge voerd. Tegen de beschuldiging, dat vierduizend executies zijn uit gevoerd, betoogde Seyss, dat de Duitsche gerechten tot mid den 1944 minder dan achthon derd doodvonnissen uitspra ken of minder dan er slacht offers vielen bij den luchtaan val op Nijmegen. De massa executie kwamen in 1944 en nadien op grond van Hitler's executies kwamen in 1944 en tegen hadden zoowel Seyr,s als Rauter bezwaar gemaakt, om dat zit vreesden, dat geheel Nederland erdoor ia de ille galiteit gedrongen zou worden. De toestand in het kamp Mi chielsgestel wilde Seyss geheel voor zijn verantwoording nemen doch voor de toestanden in de Ne derlandsche concentratiekampen noemde Seyss zich niet verant woordelijk Langdurig sprak Seyss over den arbeidsinzet, waarbij hij toegaf, dat van het half millioen Nederlanders in Duitschland de helft gedwongen was.' Hij zeide niet te zijn opgetreden tegen de sabotage van Nederlandsche amb tenaren, waardoor er een millioen vrijstellingen werden gegeven. In 1944 had hij nieuwe eischen van Sauckel voor 250 duizend man afgewezen. De daarna door de weermacht uitgevoerde razzia's waren bedoeld als maatregel tegen de verzetsbeweging en vielen bui ten zijn verantwoordelijkheid „Ik moet openlijk zeggen, dat ik als antisemiet naar Holland gekomen ben" zoo begon Seyss zijn verantwoor ding over de jodenmaatrege- len. Hij zag de joden als vij anden van Nazi-Duitschland en zonder zich in de schuld vraag te verdiepen meende hij slechts met dit feit rekening te moeten houden. Enkele ma len had hij geprotesteerd zoo als tegen de wegvoering van vierhonderd jonge joden naar Mauthausen en tegen Hey- drichs evacuatiebevel. „Het is moeilijk thans over deze din gen te spreken, omdat alles klinkt als een hoon" aldus sloot Seyss zijn getuigenis. De 21-jarige koning Ananda Mahidol van Siam is door een ongeval om het leven geko men. Het lijk van den jeugdi gen vorst, waarvan het hoofd door een kogel doorboord was, werd in de slaapkamer gevon den. Men sprak aanvankelijk van moord. Prins Phoemiphon Aboeldet, de 18-jarige broer, is als nieuwen koning geko zen. De markies van Zahara, de Spaansche gezant te Parijs, is dood gevonden in den expres- trein Parijs-Hendaye; hij was op weg naar Spanje. De doodsoorzaak is nog niet vast gesteld. Ov verzoek van den Brit- schen afgevaardigde Cadoqan is de vergadering van den Vei ligheidsraad, welke het Spaan sche vraagstuk zou behande len. tot Donderdag a.s. uitge steld. In den afgeloopen nacht om streeks half twee heeft zich onder de gemeente Zwaag, ter hoogte van de Balklveide een motorongeval voorgedaan met doodelijken afloop. Hoewel men nog in het duis ter tast over de juiste toe dracht, neemt men aan, dat de motorrijder Niissen uit Zwaag. toen hij op deze hoogte met behoorliike snelheid door de gemeente reed, door een te genligger is verblind en niet bemerkte, dat zich ter plaatse de 47-iarige Karsten. eveneens uit Zwaag. bevond. Omwonenden hoorden plot seling een gil en toen zii naar buiten snelden, vonden zii Karsten en Niissen bloedend op den weg. Een onmiddellijk ontboden geneesheer kon bii den aangeredene Karsten noe slechts den dood constateeren, Niissen werd ernstig gewond naar het St. Jans gasthuis te Hoorn overgebracht. Zijn toestand liet zich he denmorgen minder ernstig aanzien. Volgens Radio Vaticaan zijn twee Benedictijner Missionaris sen door Sovjettroepen in Korea vermoord en is 50% van) de Ka tholieke bevolking van Korea over de Zuidgrens gevlucht. Een ware invasie van mo torsportliefhebbers heeft Hoorn beleefd op den Tweeden Pink sterdag. Ruim vijftien duizend menschen volgens officieuze gegevens hadden zich om twee uur rond de 565 meter lange grasbaancirkel geschaard om zich niets te laten ontgaan van de eerste motorrace na de. bevrijding Drie, vier en meer rijen dik stond het publiek opeengepakt De toegangen tot het Sportpark konden den stroom slechts langzaam ver werken al deed dan de politie nog zoo haar best een vlotten gang van zaken te bevorderen. Mef allerlei vervoersmiddelen was motorsportminnend publiek van heinde en ver naar Hoorn ge stroomd, per trein, per bus, met eigen auto of motor dan wel te voet. Zij die aangewezen waren op den trein waren werkelijk niet te benijden. Opeengehoopt in goe derenwagens was men een uur of meer opgesloten als in een broei kas. En de grootste ellende begon eerst bij den uitgang van het Hoornsche station Het publiek wilde zoo gauw mogelijk in de motorarena zijn en menig klee- dingstuk sneuvelde in den strijd naar de controle. Veel te laat kreeg de dienstdoende stationsbe ambte bet lumineuze idee de hek ken maar open te zetten. Toen was het perron spoedig leeg en bleven een drietal flauwgevallen reizigers achter.... Het weer dreigde Al met al heeft het weer niet al te zeer tegenwerkt. Den geheelen dag dreigde een fiksche regenbui uit de loodgrau we lucht, maar de stevige wind hield het droog. Na de pauze dreigden de wed strijden alsnog letterlijk in Het water te vallen. Twinig minuten moest gepauseerd worden omdat de baan die inmiddels door de regendruppels zeer glad was ge worden weer winddroog moest. Toen konden de courses uitgere den worden, juist op tijd, want toen de duizenden na afloop huis waarts dromden, stak er een storm op, een orkaan gelijk, waar door van meerdere boomen zware takken werden afgescheurd. De outsider "Airborne" won de te Epsom voor het eerst na 7 weer gehouden Derby Stakes. Een overzicht tijdens de beroemde DE CHINEESCHE Minister van Buitenlandsche Za ken liet bii de Indonesische autoriteiten een krachtig pro test hoeren tegen den massa moord op de Chineesche on derdanen op West-Java. Een woordvoerder van het geallieerde hoofdkwartier heeft verklaard, dat volgens waarnemingen uit de lucht dorpen in brand stonden over een gebied van 160 KM2 ten Noordwesten van Tangerang. Bij het Chineesche Roode Kruis schat men het aantal dooden op duizend. De Re- pubiikeinsche regeering heeft een officieele verklaring uit gegeven, waarin zij de ge beurtenissen bij Tangerang betreurt en veroordeelt. Een woordvoerder van de Ne- derlandsch-Indische regeering heeft in een radiotoespraak de deelneming van de regeering be tuigd met de te Tangarang plaats gehad hebbende moorden. Alles zal worden gedaan om het leed te verzachten. Volgens een Indonesische le zing zou de schuld bij de Neder landers berusten. Van andere zijde wordt gemeld, dat Sjahrir verklaard heeft terzake verkeerd ingelicht te zijn geweest- Berichten uit Amerikaansche bron deelen mede, dat de schuld van het gebeurde berust bij ex tremistische elementen van het Indonesische volksleger, de T.R.I. Door de proclamatie van pre sident Soekarno, waarbij over geheel Java den uitzonderings toestand wordt afgekondigd, is voor de Indonesiërs thans het oogenblik gekomen, waarop zij zullen worden opgeroepen om de integriteit van de republiek tot iederen prijs tegen de Nederlan ders te verdedigen, zoo meldt de zender der Republiek. Van Indonesische zijde is een Nationale Verdedigingsraad inge steld ,met het doel, een grootere interne eenheid te verkrijgen en wet en orde te handhaven. Van hooggeplaatste Nederlandsche zij de in Batavia wordt er op gewe zen. dat ds- Indonesische autori teiten hun greep op de massa verliezen. Nederlandsche zeestrijdkrach ten hebben een Japansch inter- neeringsvaartuig, dat door de Indonesiërs was ontvoerd, weer in bezit genomen. Van Indonesi sche zijde wordt een andere Ie-, zing van het geval gegeven. Al met al is de toestand in In- dië de laatste dagen weer veel meer verontrustender geworden. De evacuatie van Nederlandsche geïnterneerden uit het binnen-, land is onderbroken en van In donesische zijde blijft men in ge breke, het accoord inzake de levering van rijst voor het gealli eerde bezettingsgebied na te ko men....

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1