Nieuw Italië voert een catastrophaal drama op Een geheime boodschap Arnold Meyer voor het front van Sjahrir aan Truman? Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: 1UMBERTO WEIGERT BALLINGSCHAP Arrestatie van den koning geëischt IHopelooze verwarring in 't geheele land DE DERDE ETAPPE Bon 09 voor schoenreppraties COEDEWAAGEN In Duitschland gegrepen Saaiste nteuws Chineezen vragen wapens Nuntius onder Russische druk teruggeroepen Godsvrucht De traplooper van de tenlastelegging Generaal Mihailowitsj staat terecht Hoofdredacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr otten; binnenland P 'Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 ner kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 et. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber, 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct t Noordhollandsch Daqhlad Buiten God is 'i nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 12 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10951 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noorderbank IV ON ING UMBERTO heeft geweigerd de officieele bevesti- ging van de overwinning der republikeinen door het Hof van Justitie te erkennen. Hij meent goede gronden te hebben, dat er onrechtmatigheden bij het gehouden referendum heb- Iben plaats gehad en'sprak tegenover de Gasperi zelfs openlijk lover gepleegde vervalschingen door republikeinsche kringen. I Officieel heeft (ex)-koning Umberto bekend gemaakt, dat hij I dan ook geenszins van plan is de monarchie te laten varen. I De ministerraad en vooral de minister-president de Gasperi zitten thans met de handen in het haar, hoe uit deze netelige I situatie te komen, temeer daar het land in hevige beroering is gekomen, die een toestand van hopelooze verwarring nabij is. De woordvoerders der linksche partijen eischen van de Gasperi dat hij de Gordiaansche knoop zal doorhakken door het voor- hopig presidentschap op zich te nemen en Umberto te dwin- I gen, zich in ballingschap te begeven. De rechtsche partijen I hebben echter de republikeinsche handschoen opgenomen en voeren een feilen strijd in woord en geschrift voor het be- |Jiomcï van het koningschap. Onder deze omstandigheden is I het begrijpelijk, dat tallooze gewa pende botsingen tusschen beide partijen voorkomen. In Napels hjelden de monarchisten groote bëtoogingen waardoor de gewa- I pende botsingen welhaast tot een completen burgeroorlog dreigen uit te groeien. Politie en militairen die herhaaldelijk hun automati sche wapens op de menigte moes ten richten, om de orde te her stellen, staan voor een schier hopelooze taak Tot gisteravond laat woedde er in Napels een verwoede strijd tusschen monarchisten en repu blikeinen, die ontstond toen de Met de candidaatstelling voor ie gemeenteraden is de derde étappe van de volksraadpleging ingeleid, welke op 17 Mei begon met de verkiezingen van leden van de Tweede Kamer en op 29 Mej vervolgd werd met de- ver kiezingen van leden voor de Pro vinciale Staten. Die derde étappe is bereikt als op 26 Juli a.s. de verkiezingen van leden van de gemeenteraden plaats hebben. Wij zijn er nu aan begonnen. Door middel van ver- kiezingen viert de democratie baar schoonste triomfen. Maar, de ware democratie wordt bij verkiezingen voor den gemeente raad nog al eens op een zware proef gesteld. Daarom is een woord van aan sporing om ons te bezinnen op bet belang van deze verkiezin gen wel op zijn plaats. Het gaat daarbij op de eerste Plaats om het algemeen belang van de plaatselijke volksgemeen schappen. zoo ver die geplaatst zijn in het kader van het belang van de Nederlandsche Volksge meenschap. En daarnaast gaat 't onmiddel- dellijk om de vraag, welke princi bij die behartiging van dat alge meen belang ten grondslag moe- 'en worden genomen. Iedereen zal het duidelijk zijn, dat het nu op 26 Juli a.s., evenals °P 17 en 29 Mei het geval was, weer gaat om bij al dit politiek handelen ook de christelijke be ginselen tot uitgangspunt en grondslag te nemen. Om persoonlijke belangen en zekere groepsbelangen mag het gegaan zijn bij de candidaatstel- nng, hier meer daar minder, moeilijkheden zijn er veelal ge weest dat alles moet nu ach ter den rug zijn. Nu de derde étappe begonnen mag er maar één doel zijn: de 'listen van de Katholieke Vólks- Partij tot de grootst-mogelijke overwinning te voeren. Ook in de gemeentepolitiek het beginsel voorop! Inwoners van Milaan lezen na referendum, dat Italië een republiek is geworden liet monarchisten het hoofdkwart;er der communisten in brand wilden steken. Tientallen dooden bleven op de straten achter. Door dezen gang van zaken nog meer verhit, hebben de republikeinen hun eischen verscherpt Nu zij inzien, dat Umberto niet voornemens is. afstand van de troon te doen willen zij hem met geweld dwingen. In den afgeloopen nacht hielden zii nog demon straties waarbij de arrestatie van Umberto werd geëischt Ook in Rome is de toestand eri- tiek en kan elk oogenblik de bom barsten Voor het koninklijk paleis vonden demonstraties plaats en middernacht zag de minister van binnenlandsche za ken zich genoopt, op het beroemde Piazza del Popolö, de menigte te verzekeren, dat de wil van het volk zal worden verwezenlijk', en toen een uur later door hem werd verklaard, dat de wettigheid van de republiek werkelijk was beves tigd, brak de razernij der monar chisten eerst- recht los, en konden zij pas eenigermate gekalmeerd worden, toen de Gasperi toezegde, dat er hedenmorgen maatregeien afgekondigd zouden worden, om de rust in het land te herstellen. Italië bevindt zich daarmee in een toestand die fnuikend moet zijn voor zijn toch reeds niet roos- kleurigen toekomst en die, wan neer niet zeer spoedig een zwen king ten goede komt, het land de catastrophe nabij zal brengeD Bon 09 der lederkaart is aan gewezen voor het doen reparee- ren van schoenen met leder zo lenmateriaal. Naar „Trouw" meldt is dr. T. Goedewaagen, de vroegere NSB- secr.-gen. van het departement van Volksvoorl.. in Duitschland gearresteerd1. Hij had kans ge zien. in de Britsche zone onder te duiken bij de administratie van de bezettingstroepenHij zal naar Scheveningen worden overgebracht. President Truman heeft zjjn veto uitgesproken over de wet op de arbeidsgeschillen Het Huis van afgevaardigden heeft dit veto goedgekeurd. Volgens de laatste geeevens zouden de in Roemenië gearres teerde employes van de Amerl- kaansche en Britsche gezant schappen allen Roemenen zjjn. Hun arrestatie geschiedde op grond van persoonlijke activiteit zoo heet het Byrnes heeft verklaard, dat een mislukken van de conferentie der groote vier op 15 Juni a.s. een nederlaag zou zijn voor de gebfele menschheid De eerste nieuwe overspan ning van de Moerdijk ligt te Dordrecht gereed. VOLGENS een Amerikaansch journalist zou Truman zoo juist een geheime boodschap van Sjahrir hebben ontvangen met verzoek om hulp. De briei zou dateeren van Kerstmis en inhouden om Truman's invloed te doen aanwenden „voor hei doen ophouden van het bloed vergieten". Sjahrir wil dat In donesië een vrij volk wordt, dat recht en veiligheid ten deel valt. „De Merdeka" weet te mel den, dat de Chineezen ver zocht hebben, bewapend te mogen worden, om zich te kunnen verdedigen tegen aan vallen. Het Indonesische blad wijst er op, dat dit ernstige gevolgen met zich zou bren gen. De Nederlandsche troe pen hebben 2500 Chineezen, die ten Westen van Tangerang wonen, gered. Ten Oosten van Batavia na men de ongeregeldheden toe. Tusschen de geallieerden en de Republikeinen is thans een overeenkomst tot stand geko men, welke een duidelijke scheidingslijn tusschen de ge allieerde en de republikein sche troepen verzekert. Naar ANP-Aneta uit Bata via meldt wordt uit bevoegde Indonesische kringen verno men, dat Sjahrir het ontwerp voor de nieuwe Indonesische Reuter vreneemt, dat op ver zoek van de Roemeensche regee ring. mgr. Cassulo Andrea, de pauselijke nuntius vgos Roeme nië, is teruggeroepen. Met het oog op de groote ka tholieke belangen in Roemenië zou de H. Stoel een hoogen niet- Italiaanschen vertegenwoordiger hebben benoemd, wiens naam nog geheim wordt gehouden. Men gelooft, dat de vertegen woordiging van het Vaticaan in Albanië in overweging is geno men. De vroegere apostolische delegaat voor Albanië bevindt zich op het oogenblik in Rome en is nog niet vervangen. tegenvoorstellen zoo goed als voltooid heeft. Zij liggen over het algemeen in het kader van de besprekingen, welke gedurende het verblijf van Lord Inverchapel te Batavia ge houden zijn. Dezelfde Indonesi sche kringen wijzen er op, dat de meening, welke in sommige Indo nesische kringen bestaat en vol gens welke de laatste Nederland sche voorstellen niet zoo ver gaan als de oorspronkelijke, niet juist is. WAANNEER wij Zondags naar de Mis gaan en omstreeks Paschen de H. Communie ont vangen, omdat er een laatste rest van ontzag voor door de Kerk gegeven Goddelijke be velen in ons is overgebleven en schrik voor de eeuwige straf dan blijkt daaruit, dat wij althans één van de zeven gaven van den H. Geest: de vreeze des Heeren, nog benut ten. De tweede is echter die, waardoor wij meer dan een maal per jaar te Communie en te biechten gaan, meer dart één Mis per week willen bij wonen, ons inspannen om deze heilige handelingen zoo goed mogelijk te verrichten, den dag met gebed beginnen en met gebed eindigen, graag „heilige boeken" lezen, enz. enz. Dat is de gave der gods vrucht. Ook die is ons ge schonken. Door deze gave gaan wij ook op reis naar de Mis en bidden wij voor het eten, ook in restaurant of schaftlokaal, (wanneer het gezin ons niet controleert, nemen wij bij een kerk onze hoed af, ook in an dersdenkend gezelschap. En- zoovoorts. MARCUS (Van onzen eigen redacteur) r\VERSTELPEND is de belangstelling heden (Woensdag)- morgen voor de zaak Arnold Meyer, die eenige weken geleden zooveel stof in de pers deed opwaaien. De publieke tribune in de grootste zaal van het zwaar beschadigde Bossche paleis van justitie, die normaal meer leege dan volle plaatsen telt, puilt uit aan alle zijden. Met twintig collega's uit alle oorden van het land hebben wij een goede, gereserveerde plaats gekregen. Klokslag tien uur, als het Hof de zaal bin nentreedt, wordt het muisstil. Niemand wil zich zelfs ook maar het onbelangrijkste woord laten ontgaan. Gelijk hebben zij, want de berechting dreigt, wanneer men insiders mag gelooven, zoo vlijmscherp te worden, dat elke woordschakee- ring, misschien zefs een stemmodulatie, een totaal ander licht ten voordeele of ten nadeele van Arnold Meyer kan zijn. Bo vendien is het te verwachten, dat rechters en publiek elk geuit woord zullen uitpluizen om een verhelderend licht te doen werpen op de rol van Koos Vorrink. Achtereenvolgens zien wij achter de groene tafel plaats nemen de president mr. Th. Wiiers en mr. dr. Eras, mr. Drion, generaal majoor H. ba ron van Lawich, kapitein ter zee W. J. Dalinghaus als le den. de griffier mr. G. Cor- stens. procureur fiscaal mr. Deelen en mr. J. Poerink en A. Mathon als biizitters. Er ziin slechts getuigen a décharge gedagvaard, van wie de vroegere secretaris van Na tionaal Front, H. Petillon te Den Haag de kroongetuige mag heeten. Ook de reserve-rit meester dr. H. van Schaik, de bekende springer van vele con coursen. die destiids lid was van Nationaal Front, zal zoo is de verwachting van den ver dediger mr. Putt uit Eindhoven heel belangrijk kunnen zijn. Dan bogen het publiek en de persmenschen zich naar voren, om geen enkel detail te missen van de tenlastelegging. Een vol half uur had mr. Deelen daar voor noodig. Het liivige docu ment zit vol geciteerde pas sages uit de achttien artikelen, in 1940 en 1941 door Arnold Mever geschreven in het week blad „De Weg" en „Het Neder- landsch Dagblad". Nauwkeur - hebben de ambtenaren van de griffie de in den vorm van een traplooper aaneengeliimde en dicht-betvpte vellen nageme ten. Vier en een halve meter meet het dossier. En wii. die vanaf onze persplaats de rol steeds verder uit de handen van mr. Deelen zien glijden, kunnen het best beoordeelen, dat het voorlezen ervan in een half uur tiid nog als een zeer goede prestatie gekwalificeerd dient te worden. Op de voornaamste punten van deze tenlastelegging zullen wij in ons blad van morgen meer uitvoe rig terugkomen. Generaal Mihailowitsj. de voor malige Joegoslavische min. van oorlog en leider van de Tsjek- nieks, is voor het Gerechtshof verschenen, beschuldigd van ver raad en collaboratie. Het proces wordt gevoerd in een zwaar be waakt militair kamp in de om geving van Belgrado. Tegelijk met Mihailowitsj zijn tegen drie- en-twintig andere voormalige ministers en politici beschuldi gingen uitgebracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1