Nieuw Vijf jaar geëischt tegen Herstel en wederopbouw vereischen deviezen Arnold Meyer Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: Nog te weinig begrip bij bet publiek (2aalsle nieuws Niet spotten 'PISTES V. d, bl, Hoofdradacteur: H. N. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. man.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Dacrblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 13 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10952 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K2240) Bankrelatie: Noord erbank (Van onzen financieelen medewerker) r\E PERSCONFERENTIE, die door den nieuwen en nog jon- gen President van de Nederlandsche Bank, Dr. M. W. Holtrop, in het imposante bankgebouw aan' het Rokin te Amsterdam gisteren gehouden werd, was gewijd aan het zoo belangrijke deviezenprobleem. Dit was de eerste persconfe rentie in de geschiedenis van de Nederl. Bank, aldus de Pre sident. Voor ons is dit al een uiting van den verjongden geest, waarmee onze Circulatiebank bij het enorme werk van het economisch herstel en de vernieuwing bezield moet zijn. De President bleek groote waarde te hechten aan een nauw con tact met de pers. Het deviezenprobleem behoort tot de vele vraagstukken, waarmee de Ned. Bank zich intensief moet bezig houden. De President ontkende, dat het deviezenpro bleem een verfoeilijk product zou zijn van de geleide economie. De kern van het deviezenprobleem, waarvoor ons land zich gesteld ziet, bestaat uit het dóódsimpele feit, dat men, om in het buitenland te kunnen koopen, de beschikking moet heb ben over buitenlandsche betaalmiddelen, d.i. over deviezen en dat wij daarover in onvoldoende mate beschikken. Op den duur kunnen deze slechts verkregen worden door aan het buitenland goederen te verkoopen of diensten te verlee- nen Blijkt het niet mogelijk, dat in voldoende mate te doen, dan is tijdelijk uitkomst te vinden door óf in het, buitenland devie zen te leenen, d.w.z crediet op te nemen, öf eventueel beschik bare buitenlandsche bezittingen te liquideeren, b.v dus door verk-iop van buitenlandsche effecten. Op den duur zal men echter de tering naar de nering moeten zetten en zijn aankoop van goederen en ge bruikmaking van diensten moeten beperken tot het bedrag van den mogelijk gebleken verkoop van goederen en der prestatie van diensten Vóór den oorlog konden wij ons steeds de weelde van een grootere import dan export van goederen veroorloven, doordat het tekort op de zgn. handelsbalans kon worden goedgemaakt door een overschot op de zgn. diensten balans Thans is de toestand ge heel anders. Aangenomen wordt, dat in 1946 de invoer circa 2000 a 2300 miliioen zal bedragen, waartegenover een export zal staan van vermoedelijk slechts 600 a 700 miliioen. De export zal den import derhalve slechts voor circa 30 pet dek ken. Ter dekking van dit tekort staan ons ten dienste: de uiterste zuinigheid bij den import, de bevordering tot het uiterste van den export, het opnemen van buitenlandsche credieten en tenslotte het ge deeltelijk liquideeren van bui tenlandsche beleggingen. Bij de zuinigheid met den im port is in de eerste plaats een taak weggelegd voor de Overheid Zij dient namelijk zich af. te vragen waarvoor de deviezen dienen te worden gebruikt. Maar ook het bedrijfsleven heeft hierbij een taak,'welke vooral beslaat in het zoo zuinig mogelijk gebruik van materialen en in het streven naar zoo groot mogelijke efficiency. De bevordering van den export daarentegen is allereerst een zaak van het bedrijfsleven door het zoeken naar nieuwe markten, ter wijl de overheid dit streven dient steunen De President wees er op, Twee liter petroleum Gedurende het tijdvak van 16 Juni t.e.m. 13 Juli a.s, zal op de bonnen 334 en 834 algemeen 2 liter petroleum verkrijgbaar zijn. In verband met de bevoorra ding van den handel bestaat de mogelijkheid, dat de petroleum niet overal onmiddellijk te ver krijgen is. De bonnen mogen evenwel niet te voren worden ingeleverd. dat wij over 1945 en 1946 reeds 2 milliard van het buitenland hebben geleend. Aan het opnemen van buitenlandsche credieten zijn echter grenzen gesteld. Credieten zijn moeilijk te krijgen Vele lan den verkeeren in een soortgelijke positie als wij. De President ge waagde hier met erkentelijkheid van de houding der Belgen, die onlangs met ons een handelsver drag hebben gesloten. Nederlandsche troepen nemen bezetting over De bezetting van verschillende plaatsen langs den weg Klender naar Bekassi werd door Neder landsche troepen overgenomen, nadat Britsche eenhedep van Meester Corneiis uit in oostelijke richting waren opgerukt. De brugoverspanning over het Twente werd dadelijk na aankomst Rijnkanaal te Almen bij Zutphen op haar plaats gebracht. UMBERTO VERLAAT TIJDELIJK ROME Uit Rome werd bericht, dat Koning Umberto uit Rome naar San Rossoro bij Pisa is vertrokken, waar hij tot 18 Juni zal verblijven. Het Fransche Persbureau meldt, dat markies Lucifero in een brief aan den ministerraad uitdrukking heeft gegeven aan het plan van den koning, de de finitieve uitslagen van het refe rendum, die 18 Juni zullen wor den bekend gemaakt, af te wach ten. De ministerraad heeft hier op geantwoord dat, gegeven de uitslagen van het referendum en overeenkomstig de wet. de be voegdheden van het staatshoofd1 voorloopig overgaan op den voorzitter van den ministerraad. Volgens Reuter dringen de linksche partijen er bij den pre mier de Gasperi op aan, dat hij officieel zal aankondigen hoofd van den staat te zijn. De links georiënteerde avondbladen wil len, dat Umberto buiten de wet wordt geplaatst, indien hij na een dergelijke aankondiging op de souvereiniteit aanspraak zou blijven maken. De Moefti, die op zeo'n geheim zinnige wijze uit Frankrijk is ver dwenen, is weer terecht. Hij is in Syrië gesignaleerd Er loopen geruchten, dat Joegoslavië voornemens is, Triëst bij verrassing aan te vallen. In het ïiotterdamsche Sparta stadion heeft het Rotterdamsehe cevhaleiÊtal met, niet minder dan 90 gewonnen van een vertegen woordigende ploeg uit Hull. Met overweldigende meerder heid heeft het congres van de Engelsche Labourparty zijn goed keuring gehecht aan Bevin's bui tenlandsche politiek Wanneer Rusland blijft wei geren medewerking te verleenen, zou Bevin vast besloten zijn, zelf vredesverdragen met de asrno- gendheden af te sluiten. Chineezen bevrijd Behalve de 3000 Chineezen, die op Maandag j.l. Ie Maoek zijn be vrijd en die thans le Tangerang verblijven, zijn nog 2000 Chinee zen ten zuidwesten van Tange rang bevrijd. PENVOUD1GE brave men- schen kunnen soms be straffend zeggen „Foei! Niet spotten!" en „verlichte" mo derne menschen glimlachen dan, vinden dat „bekrompen". Ook in katholiek gezelschap wordt soms te „gemoedelijk" gezwetst en gegrapt over het Heilige. Van boosaardige spot moet ons de vreeze des Hee- ren reeds weerhouden, onze godsvrucht verbiedt ons ook goedkoope mopjes omtrent wat heilig en gewijd is. Tot het boosaardige behoort ook het spoedig klaar staan met op merkingen als: „hij is een dweeper"; zij is een „kwezel"; een „pilaarbijter'; die „loopt de kerk plat"; die maakt van zijn huis een „beeldenwinkel'. Heusch, het groote gebrek, het ernstige gevaar, de schande van de hedendaagsche Chris tenheid is niet: overdreven godsvrucht, maar minimum- godsvrucht, gelegenheidsgods-t vrucht, water en melk gods vrucht. Spot niet met hen die ijveriger zijn dan gij, want dan spot gij riet de tweede gave van den H. Geest! Volg hen liever na! En laat Onze Lieve Heer maar over de „bedoelin gen" oordeelen. MARCUS Lijst F 15 van het Roode Kruis De lijst F 15 van het Nederl. Roode Kruis, vermeldende de namen van personen, die zich buiten de geallieerde gebieden op Java bevinden, ligt op onze Bureaux voor een ieder ter inzage. yiJF JAREN GEVANGENISSTRAF zijn gist'eren geëischt tegen den voormalig leider van Nationaal Front, Arnold Meyer. Felle woorden zijn er op deze zitting geuit door den procureur fiscaal, vooral over het feit, dat zonder zijn voor kennis en toestemming in zijn ambtsgebied vanofficieele zijde maatregelen in de zaak Meyer zijn genomen. Felle woorden anderzijds werden uitgesproken door den verdediger, wiens pleidooi een kunstig mozaïk was van verdedigingswerk. In de antwoorden op de ondervraging van den President betoog^ Arnold Meyer vervolgens dat het schrijven van zijn artike len niet alleen diende om zijn volgelingen voor te lichten, doch tevens om de Duitschers te be wegen een voor ons land gunstige politiek te voeren. Hij meende zich verder steeds gehouden te hebben aan de voorschriften van de Nederlandsche regeering van 1939 en zou zelfs in den goeden zin nog verder zijn gegaan. President: Maar U ijverde toch voor duurzame samenwerking met Duitschland? Meijer: Ik moest door vriende lijke uitlatingen het den Duit schers mogelijk maken op mijn voorstellen in te gaan. President: Was dat niet mislei dend voor het publiek? Meijer: Het publiek las over de passages heen en wist precies wat het serieus moest nemen. Samenwerking had Meijer ech ter steeds afhankelijk gesteld van onafhankelijkheid „Ik zag het", aldus M., „als mijn voornaamste taak te verhinderen, dat Mussert aan de macht kwam, want dat be- teekende annexatie. Kort na de capitulatie waren de Duitschers bij hem geweest en hadden ge zegd: Wij moeten van Mussert niets hebben U bent onze man. Daarop zou M. geantwoord heb ben, dat eerst zou moeten blijken dat onze wenschen ook geëerbie digd worden. President: Uw bedoeling was misschien goed, maar gij hebt toch ernstige fouten gemaakt Meijer: Als ik nu lees, wat ik in 1941 schreef, denk ik ook wel eens, dat het fout was, maar dat kon*ik toen niet weten. Ik was er liever mee opgehouden, maar dan was Mussert aan het bewind ge komen. Daarom ook was het noo- dig nu en dan een beetje stroop- likkerij te bedrijven Pres.: Uw fout was o.m. dat u zelf hebt willen uitmaken wat goed vaderlandsch was en wat niet Meijer: Inderdaad, als ik niets gedaan had, had ik ook geen fou ten kunnen maken. Dan komt Meijer's oproep voor het anti-bolsjewistische legioen ter sprake. Meijer ontkent, dat Rusland ook bondgenoot was De rede van de Koningin van 24 Juni kende hij op dat moment niet. Bovendien was de bedoeling van den oproep juist de vorming van een legioen Je voorkomen door voorwaarden te stellen die de Duitschers zeker niet zouden in willigen De plannen van Mussert voor een SS-legioen werden den NSB-leider daardoor uit de hand geslagen. Pres.: Voor uw volgelingen hebt u in die dagen een rede gehouden, waaruit blijkt dat u aan het Le gioen zou hebben deelgenomen als het zuiver Nederlandsch zou zijn geworden in Nederlandsche uni form en onder eigen officieren. De oproep was geen oproep, doch slechts bedoeld om de NSB dwars te zitten en de Duitschers te dwingen open kaart te spelen. De getuige a decharge," de heer Petillon, hierna gehoord, verleide da; het artikel was bedoeld als tegenwerking van het legioen. Het was een paardenmiddel. De tweede getuige, Dr. v. Schaik legde dezelfde verklaringen af. Na een fel requisitoir eischte de procureur-fiscaal mr. Deelen te gen Arnold Meijer vijf jaren ge vangenisstraf, ontzetting uit de kiesrechten en het verbod een ambt uit te oefenen voor het ge- heele leven. De verdediger aan het woord. Vervolgens was het woord aan den verdediger mr. J J. A, van der Putten. „Er zou van dit plei dooi alles te maken zijn", aldus mr van der Putt, „zelfs een ro man met een heuschen abt en een broeder-portier, doch ik ben van plan Koos Koos te lafen. Or.der het verzamelwoord Koos versta ik dan alle menschen, die zich tijdens de rel voor het vaderland ver dienstelijk hebben gemaakt. Dat de Procureur-fiscaal alles heeft gedaan wat zijn plicht hem voor schrijft, daarvan ben ik over tuigd," De behandeling, die Arnold Meyer direct na de bevrijding heeft moeten ondervinden noemde pleiter klein en onwaardig en hij verklaarde: Twintig dagen voor de bezetting was Arnold Meyer nog een fel vaderlander en even fel anti-Duitsch. Vele volgelingen van Meyer hebben zich goede vaderlanders getoond. „Critiek", zoo meende de verdediger, „is door zoovelen in den bezettingstijd geleverd Van Meyer was deze nog meer begrijpelijk, omdat hij reeds voor den oorlog hetzelfde deed. Kunnen wij nu Meyer die critiek kwalijk nemen, nu einde lijk de provisiekast van de regee ring schijnt open te gaan en naar buiien blijkt hoe zwak onze Lon- densche regeering was, hoe ver deeld en defaitistisch? Meyer zal misschien wel fouten gemaakt hebben. Misschien zullen wij over 5 óf 10 jaren daar anders over oordeelen Hoe zullen wij dan Rusland beoordeelen?" To; het Hof zeide pleiter: „U moet niet denken dat ik dat alles zeg om wille van Arnold Meyer. Het gaat boven hem uit naar U toe. De procureur heeft al een kans gemist om M in vrijheid te stellen. Hij krijgt die kans thans nog eenmaal." Arnold Meyer aan het woord Tot slot sprak Arnold Meyer. Hij bekende gevaarlijk spel te hebben gespeeld, doch dit als een principieel aanhanger van het vorstenhuis en als. een man die het vaderland liefheeft. „Als gij vindt dat ik een land verrader ben, dan verdien ik de doodstraf Ik was bezield of liever bezeten van vaderlandsliefde en had slechts een doel: „Nederland en Oranje ie dienen." BBB

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1