Nieuw Sjahrir zou een voorloopig accoord wenschen UMBERTO PROTESTEERT Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: EVACUATIE WORDT VERSNELD „Het staat vast, dat Nederland niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis sen te Tangerang". DE EVACUATIE LABOUR VONNIST DE COMMUNISTEN Altijd tegenstrijdige politiek KARDINAAL HLOND Regeering deed 'n revolutionaire daad Een proclamatie Opstand in Bolivia H. Ruyter f Staking verloopt Bijenkort" loopt tegen de lamp Ondernemingsbelasting ook voor den landbouw (2aalsle nieuws De doodstraf DE HARINGPRijS Heilige wetenschap Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum I 4.—. Fam. ber. 20 ct p. m.m.: in alle edities 30 ct Noordhollandsch Dagblad f Buiten God is nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 14 JUNI 1948 41e JAARGANG - NUMMER 10953 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80: tel. K 2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank In een interview heeft Sjah rir verkaard, dat de Indone sische tegenvoorstellen zullen voorslaan een voorloopige overeenkomst, waarbij ver schillende politieke verschil punten buiten beschouwing zullen worden gelaten. Deze punten zullen bij de latere onderhandelingen worden besproken. Sjahrir verklaarde, dat de for- muieering van de Indonesische tegenvoorstellen op de republi- keinsche kabinetszitting van Woensdag besproken was. Hij gaf toe. dat de jongste gebeur tenissen hiermede bedoelde hij blijkbaar den toestand in het binnenland van Java en Tange rang vertraging van de de finitieve formuleering tot gevolg hadden gehad, doch op zijn laatst zouden d'e tegenvoorstellen aan het begin van de volgende week worden overgelegd. Deze tegen voorstellen zullen een antwoord vormen op ihet Nederlandsche voorstel, dat dr. Van Mook. te gen d'e verwachtingen der Indo nesiërs in. reeds een week na zijn terugkeer uit Nederland aan de Indonesiërs heeft overhandigd. Sjahrir hoopt, dat de Neder landers en de Indonesiërs tot sa menwerking komen, hetgeen men noodzakelijk acht met het oog op den huidigen toestand op Java. Een der groote zorgen, die voortvloeien uit het Indo nesisch probleem, is het persoon lijk leed, dat vele duizenden Nederlandsche onderdanen als gevolg hiervan ondergaan Het lot van de nog niet bevrijde ge- interneerden is ons allen een be nauwing. De terreurdaden bij Tangerang vormen, zoo meldt men ons van bevoegde zijde, een gebeurtenis, waarvan de politieke beteekenis in het niet verzinkt bij het onheil, dat hier honderden menschen heeft getroffen en de angst en rouw waarin de overle venden nog verkeeren. Aangezien terecht de Neder landsche SQuvereiniteit over den Oost-Indischen Archipel is er kend, was het juist, dat de Chi- neesche regeering zich mede tot de Nederlandsche regeering richt te, naast haar protest bij de feite lijk verantwoordelijke Indonesi sche instanties Dat er van een feitelijk aandeel van Nederland in de verantwoordelijkheid voor het gebeurde geen sprake is, staat onomstootelijk vast. Immers, de Britsche opperbev el- hebber gaf de Indonesische strijd krachten bevel zich terug te trek ken op den Westelijken oever van de Tjisedane, en dezen gaven hieraan gevolg. In aansluiting hieraan bezetten Nederlandsch- Indische troepen practisch zonder V_. strijd de plaats Tangerang op den Oostelijken oever van de rivier De terreurdaden werden verricht Westelijk van de Tjisedane, aan de Bantamsche zijde, waar het Nederlandsche gezag niet over middelen beschikt om zich te doen eerbiedigen. Incidenten van dezen aard openen de gelegenheid voor vele en uiteenloopende conclusies. Menschelijk bezien is de voor naamste gevolgtrekking uit het gebeurde, dat eens te meer blijkt hoezeer het in het belang van alle partijen is, dat de tegemoetkomen de houding van Nederland zonder te lang dralen een passende be antwoording vindt. Het republikeinsche ministerie van voorlichting heeft medege deeld. dat de evacuatie van ge- interneerden door de lucht zal worden versneld door vanaf 15 Juni a.s. 500 personen per dag te vervoeren. Bovendien zullen met ingang van 20 Juni 2000 Ja- panneezen per week per trein worden vervoerd. QE AFWIJZING van fusie met de Communisten is door de Engelsche Labour- partij op krasse wijze gemoti veerd. Het congres wees met overweldigende meerderheid het verzoek der communisti sche partij om in de Labour partij te worden opgenomen, van de hand. Vele communis ten leveren waardevolle ar beid in de vakbeweging en steunden Labour in verschil lende plaatsen, maar men was algemeen van oordeel, dat de communistische partij er steeds op uit is, de sociaal-democra tie te ondermijnen. Morrison gaf voorbeelden van tegen strijdige communistische poli tiek, zelfs in volkomen tegen stelling tot eigen beginselen zooals in Amerika en op het Fransche platteland. De partij verandert steeds van politiek en draagt het karakter van een samenzwering en is bo vendien afhankelijk van een buitenlandsche macht, aldus Morrison. Z.H. de Paus heeft Z.Em. kar dinaal Augustus Hlond', primaat van Polen, tot aartsbisschop van Warschau benoemd. KONING UMBERTO heeft bij zijn vertrek naar Portugal een boodschap aan het Italiaansche volk achtergelaten, die niet vóór heden door de Italiaansche radio zal worden omge roepen, wanneer de Gasperi om 11 uur voor de radio spreekt. Te middernacht wachtten de dagbladen te Rome, die twee uur later ter perse zouden gaan, nog op de beslissing van hun partijen, of zij de proclamatie van Umberto, die de radio nog vasthield, zouden publiceeren. - In deze proclamatie zegt de Koning dat de Regeering „plotseling, in strijd met de wetten en met de onafhanke lijkheid en souvereine mach ten der overheid een revo lutionaire daad verrichtte door eenzijdig en willekeurig macht tot zich te trekken, die haar niet toekomt, terwijl zij mij voor het alternatief stelde, bloèdige botsingen uit te lokken of voor geweld te buigen." Uit Indonesië. Kinderen, waarvan de ouders overleden of onvindbaar zijn, worden in weeshuizen te Batavia ondergebracht. De kleinen tijdens het ontspanningsuur. (De Regeering deed reeds een soort van voorloopige afkondi ging van de republiek, terwijl het Gerechtshof pas Dinsdag a.s. 18 Juni de officieele uitslag be kend zal maken. Red.) Daar ik aldus Umberto, niet de aanleiding wil zijn van usur patie en mij niet wil medeplichtig maken aan de wetsschending. die de regeering heeft gepleegd, ver laat ik mijn landsgebied in d'e hoop het nieuwe smarten en nieuwe rouw te besparen. Terwijl ik dit offer breng voor de hoogste belangen van het land, voel ik het als Italiaan en tooning als mijn plicht een woord van protest te doen hooren tegen het geweld, dat gepleegd is. De Koning vermant allen, die iniog trouw blijven aan de mo narchie geschillen te vermijden. Allen die een eed aan hem heb ben afgelegd mogen zich ontsla gen achten van hun eed aan den koning niet van hun eed aan het land. De proclamatie eindigt aldus: „Wat ons land ook overkomt, het kan altijd op mij rekenen als een van zijn meest toegewijde zonen." De eerste indruk, die de bood schap van Umberto onder de Italianen heeft gewekt is, vol gens Reuter, deze, dat zij een ernstige aanhitsing tot tweedracht onder de burgers bevat. Men is v>*i meening, dat het antwoord van de Gasperi van het hoogste belang zal zijn voor het geven van een richtlijn aan het land na het vertrek van Umberto. OP 13 JUNI is des morgens te La Paz een revolutie uitgebroken onder leiding van kolonel Ulanes. Volgens een officieel communiqué is de beweging onderdrukt en zijn er dooden en gewonden te betreuren. In weerwil van het officieele communiqué der Boliviaansche regeering, zeggende, dat de re- volutionnaire beweging onder leiding v. kolonel Illanes onder drukt is, wordt volgens AFP uit La Paz vernomen, dat de bewe ging zich uitbreidt en dat eenige leden der regeering d'e hoofdstad zouden hebben verlaten. Aan de grens zijn voorzorgsmaatregelen genomen. Slechts 53 jaren oud is na een langdurige en ernstige ongesteld heid te Wassenaar overleden de heer H Ruyter, sinds twintig jaar algemeen secretaris van den Aartsdiocesanen Boeren- en Tuin dersstand, oud lid van de Eerste en lid van de Tweede Kamer. Hij begon vijf en twintig jaar geleden zijn loopbaan in de katholieke landbouwor ganisatie bij het secretariaat van den L.T.B. in het bisdom Haarlem Met hem is een goed huisvader van een groot gezin, een strijdbare katholieke figuur, die twintig jaar in wöord ên ge schrift op de bres stond voor de beginselen en belangen van den Boerenstand, heengegaan. Hij was ridder in de orde van Oranje Nassau. Een speciale verslaggever van de „Volkskrant" meldt, dat de staking in de havens verloopt. Alle binnenkomende schepen worden gelost. Er werken reeds vijfduizend vrij willigers en er gaat geen voed sel verloren. De staking is ge broken voor honderd procent. De geheele staking drijft nog slechts op een zekere angst welke men heeft voor deE.V.C. Ambtenaren van de Prijs- beheersching hebben hun con trole thans uitgestrekt tot de Warenhuizen en als eerste het oog gericht op de zaken van de „Bijenkorf" in Amster dam, Rotterdam en den Haag. Vooral in de afdeeling luxe artikelen werden verschillende te hooge prijzen aangetroffen. In hoeverre maatregelen zul len worden genomen, is nog in onderzoek. Thans is bij de Tweede Ka mer het gevreesde wetsont werp ingediend, dat tot strek king heeft, de landbouw ook onder te brengen bij de on dernemingsbelasting. Er be staat geen deugdelijke reden meer, om dit niet te doen, zegt de Regeering. De bate uit de nieuwe belasting te verkrijgen wordt geraamd op 35 millioen. Zij wordt bestemd voor uitkee- ringen aan de gemeenten! Op doorreis naar Portugal is koning Umberto te Barcelona in Spanje aangekomen. - De Arabische Liga dreigt de im migratie van Joden naar Pa lestina desnoods met geweld stop te zetten. - Een aanval vreezend van Joego-Slavische zijde, besluiten vele Italianen Triëst te verlaten. - Volgens een overeenkomst met Tehe ran zou Azerbeidsjan tot de centrale regeering van Iran terugkeeren. De Engelsche mi nister van Staat, Noël Baker, is gekozen tot voorzitter van de Engelsche Labourpartij. Voor het Bijzonder Gerechts hof te Utrecht is de doodstraf geëischt tegen den voormali- gen beruchten kapitein bij de Staatspolitie P. L. M. Thyssen, die vele jaren Utrecht heeft geterroriseerd. Zelfs den Duit- scners was zijn optreden eens zoo bar, dat hij tot gevange nisstraf veroordeeld werd! Hij arresteerde vele Joden en ge droeg zich beestachtig tegen over zijn arrestanten, waarbij hij in het bijzonder vrouwen niet ontzag. Mishandeling, be dreiging, afpersing was hem ten laste gelegd. De Vakgroep Detailhandel Visch acht een prijs van 12 cent voor venters en van 15 cent voor den detailhandel een redelijke prijs voor de haring, zoo is op een persconferentie betoogd. Komt men niet tot deze prijzen, dan zal de handel gedwongen zijn. de verkoop van maatjesharing ie staken, en alleen niet-schoonge- maakte, onbewerkte steurharing te verkoopen, die slechts een derde van de voedingswaarde van maatjesharing heeft. Had de Regeering niet ingegrepen, dan zou, verklaart men, de prijs van zelf tot het aangegeven niveau zijn gedaald'. ALLEEN vreeze des Heeren zou ons tot angstige gees telijke menschen stempelen. Door de godsvrucht echter gaat onze angst over in gees telijke ijver. Het ijverig naloo- pen van godsdienstige oefe ningen, het trouw in acht ne men van vrome gebruiken, het opzeggen van vele gebeden kan echter in gewoonte-activi teit, in domme sleur ontaar den. Wij moeten weten tot wie wij bidden en waarom wij Sacramenten ontvangen, wel ke zin dat alles heeft. Daartoe nu is ons de derde gave van den H. Geest gegeven: de gave van wetenschap. Als een zaad bij ons Doopsel, in het cate chismusonderricht tot een frisch jong sprietje opgegroeid, bij ons Vormsel een sterke, veelbelovende halm geworden. Tot een volrijpe gouden ko renaar moet deze heilige we tenschap in ons uitgroeien. Dat is het werk van den H. Geest, waaraan wij mede werken door aandachtig luis teren naar de Kerk, geestelijke lezing en: mediteerend (in plaats van soezend) bidden. Laat de gave niet ongebruikt! MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1