Nieuw UüfBERTO BRITSCH ULTIMATUM aan Indonesiërs bij Soerabaja Atoomgevaar onder de knie? De tragedie van ex-koning Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Society-moord Zeeliedenstaking gaat niet door Wat zal de Gaulle zeggen Een staking die toe juiching verdient! Wetenschap van het Mysterie Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum f 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct. Noordhollandsch Daqblad Buiten God ts nergens veilig (Vondel) ZATERDAG 15 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10954 ALKMAARLangestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank BATAVIA, 15 Juni (ANP-Aneta) Britsche vliegtuigen hebben rondom het gebied van Soerabaja pamfletten met het volgen de ultimatum uitgeworpen: „Indonesische strijdkrachten worden thans in de nabijheid van Soerabaja geconcentreerd. Dit is strijd met de door uw leiders gegeven verzekering, dat alles zou worden gedaan om een gewapend conflict tusschen geallieerden en Indone siërs tijdens den voortgang van de onderhandelingen te ver mijden. Indien niet alle troepenbewegingen en verdere maat regelen in het gebied begrensd door de lijn Pangkon-Modjo- kerto, de rivier de Porong en de kust onmiddellijk worden gestaakt, zullen de concentraties binnen 24 uur en zonder verdere waarschuwing uit de lucht worden aangevallen." DE KABINETS- FORMATIE HET IS INTERESSANT de verschillende speculaties in diverse bladen te lezen inzake de kabinetsformatie. Terwijl Trouw verkondigt, dat dr. Beel op zoek is naar de breede basis, ver telt het „Vrije Volk" dat Beel nog steeds koerst in d'e richting van een roomsch-roode coalitie. De kabinetsformatie is practisch geslaagd, verklaart de „Tijd", tenminste wat de programbe sprekingen betreft. De „Maasbo de" beweer; dat - alles afhangt van de beslissing, die dë fractie van de Partij van den Arbeid gisteren. Vrijdag, zou nemen. Het maakt den indruk, dat een defi nitieve beslissing nog niet ge nomen is het „Vrije Vok" van hedenmorgen vermeldt er ten minste niets van. In de Patij van den Arbeid gingen stemmen op. zoo schijnt het om met de beslissing te wachten tot de nadere inhoud van de tegenvoorstellen van Sjahrir inzake Indonesië bekend is. In die Partij acht men dit mee een van de voornaamste punten van het regeerbeleid. Van andere zijde staat men echter op het standpunt, dat zoo lang niet kan worden gewacht De publi catie van die tegenvoorstellen kan nog wel eenige dagen uit blijven. Wat er van bekend' ge worden is, zal bovendien ook wel op tegenstand stuiten bij de Par tij van den Arbeid. Dat minister Beel zich intus- schen oök vergewist van de mo gelijkheden van verbreeding van de basis, Schijnt ons heel begrij pelijk. De ontwikkeling in die Partij is als gevolg van den ver kiezingsuitslag zoo. dat de kabi netsformateur zich van te voren moet dekko tegen eventuali teiten. De formateur heeft besprekin gen gevoerd met de leiders der AR, de CH en de Partij van de Vrijheid. De visie van deze frac ties op het ontworpen program is bekend De formateur zal daar rekening mee houden. Veel kans schijnt een program op breede ba sis niet te maken, hoewel de „Tijd" meent te kunnen consta teren, dat de hoop op terbree- ding van het kabinet nog niet is uitgesloten. Intusschen gaat dr. Beel heden, Zaterdagmiddag naar Brussel, om daar het eeuwfeest van de Post en Telegraaf bij te wonen, hij komt Zondag terug. Hij zal de oplossing van de kabinetsformatie wel niet in Brussel zoeken, maar onze relaties met België zijn van zoo groot belang, dat zij wel een plaats in het nieuwe regeerings- program zullen innemen, zoodat er wellicht wel eens wat te pra ten valt De „Maasbode" weet tenslotte nog te vertellen, dat de formateur rond loopt met het plan, drie mi nisteries op te heffen, nl. dat voor Algemeene Oorlogvoering, Ver keer en Energie en Scheepvaart In deze veronderstelling zou Landbouw dus blijven, hetgeen in vele opzichten te hopen is. De Prinses voor de radio e H.K.H. Prinses Juliana zal als voorzitster van 't Nederl. Volks herstel Maandag a.s. 20.40 uur een radio-toespraak houden over „Volk in nood" TOCH SUIKER? De directie van de N. V. Centrale Suikermaatschappij heeft de bedoeling, bij voort during van de staking, haar fabriek te Breda, die een ca paciteit heeft welke nog bo ven die van Dinteloord ligt, in te schakelen en zal bin nenkort een desbetreffend voorstel aan den minister doen. Daarmee hoopt zij te bereiken, dat de suikermisere spoedig tot het verleden zal behooren. In een te goeder naam en faam bekend staand huis te Londen, dat betrokken zou worden door den koning van Griekenland, is het lijk van een vrouw gevonden. Zij was gedood door een schot in de hals. De vrouw, die volgens de getuigenissen zeer schoon van uiterlijk is, kan, naar de politie meent, niet zelf gescho ten hebben. De commissie voor de atoom energie is gisteren voor de eerste maal in het gebouw van de V.N. te New York bijeengekomen. De regeering van de Vereenig- de Staten stelde de commissie voor. over te gaan tot oprichting van 'een internationale organisa tie, te noemen „Atomic Develop ment Authority" (afgekort; ADA). Deze organisatie zou alle phasen in de ontwikkeling en het gebruik van de atoomener gie, te beginnen bij de productie van grondstoffen, moeten con- 'troleeren. In een uitgebracht rapport wordt voorgesteld, alle reeds bestaande atoombommen ter be schikking van de nieuwe orga nisatie te stellen. De organisatie zou dan moeten beslissen, wat met deze bommen gedaan moet worden Inzake alle kwesties be treffende de atoomenergie, welke de Veiligheidsraad te behandelen zou krijgen, zou het veto-recht van de groote mogendheden ter zijde gesteld moeten worden, teneinde het uitvoeren van straf maatregelen, indien noodig, te kunnen bespoedigen. De ADA zou i(j staat gesteld worden om, onafhankelijk van den Veiligheidsraad, mi litaire actie te ondernemen ter verijdeling van een oor log met atoomwapenen of van een voorbereiding daar toe. Daartoe zouden voor de ADA, wanneer de V.N. dit zouden wenschen, eenige atoombommen beschikbaar gehouden kunnen worden Naar verluidt zou de Veilig heidsraad, wanneer het plan door de V.N, wordt aanvaard, al zijn eventueele bevoegdheden inzake fcontröle op de atoom energie ter voorkoming van oor logen met atoomwapenen, aan de AD -overdragen en van zeg genschap over de ADA zelf af zien. De ADA zou aldus een on afhankelijk lichaam worden, dat op eigen gelegenheid een actie zou kunnen doen ondernemen TE WASHINGTON is of ficieel medegedeeld, dat de staking van de Amerikaansche zeelieden, welke heden zou begin nen, niet doorgaat. Harry Bridges,, de voorzitter van de vakvereeniging, kon digde vijf minuten voor het begintijdstip aan, dat een voorloopïge overeen komst tot stand was ge komen; hij ried aan de staking uit te stellen. GENERAAL DE GAULLE zal Zondag te Bayeux, ter ge legenheid van zijn landing in Frankrijk op 14 Juni 1944 ge durende twintig minuten een rede houden in een groote bij eenkomst van zijn aanhangers en zijn inzicht betreffende Frankrijk's toekomstige grond wet ontvouwen, terwijl hij zal vermijden te spreken over par tijpolitiek. Alle Fransche gene raals, die in eenig opzicht be trokken zijn geweest bij de eindoverwinning op Duitsch- land, zijn uitgenoodigd. energie. De passagierslijsten van de m.s. „Johan de Witt". „Sumatra" en „Tegelberg" liggen op onze bu reaux voor een ieder ter inzage. "CEN TIJDPERK zonder waardigheid is op onwaardige wijze afgesloten", zoo heeft minister-president de Gasperi t.a.v. het vertrek van ex-koning Umberto van Italië in een commu niqué verklaard. „De regeering wilde zijn vrijheid volledig respecteeren. De verantwoordelijkheid van Umbeto is zwaar", voegde hij er aan toe. Uit het communiqué zou tevens moeten blijken, dat de Italiaansche regeering door den koning niet op de hoogte is gebracht van zijn besluit om het land te verlaten. In een radiorede voor het Ita liaansche volk heeft de Gasperi o.m gezegd: „Alle voorzorgs maatregelen zijn genomen voor een ordelijk verloop van 3e ver kiezingen. Iedereen mocht stem men en de verkiezingen waren Na het referendum in Italië vonden in verschillende plaatsen ongeregeld, heden plaats. Een vrachtauto met gewapende politiemannen temidden van demonstranten in Napels vrij. Hoe gij ook gestemd moge hebben, slaaf uw handen aan den ploeg en arbeidt Mijn geweten is zuiver. Ik ben geen advocaat, maar mijn gezond verstand zegt mij, daj, de regee- ring zich niet schuldig gemaakt heeff aan het betwisten of in twijfel trekken van de bevindin gen van het Hooggerechtshof. Niettemin hebben wij even ge aarzeld en getracht, een midden weg fe vinden, al ware het maar om wanordelijkheden voor en kele dagen te voorkomen. Waar om hebben 's konings raadslieden hem aangeraden een dergelijke proclamatie uit te vaardigen? Wij moeien evenwel de tragedie van dezen man uit menschelijk oogpunt beschouwen. Deze laat ste daad van de monarchie lijkt op een bedreiging met een natio nale ramp Ik zou graag alle par tijen c> het hart drukken, dat er slechts één schepper is van onze toekomst: het Italiaansche volk. Al onze gedachten moeten ge richt zijn op de welvaart van ons land. Laat ons één zijn. Laten wij, met het oog op de vredes verdragen, toonen, dat Het Ita liaansche volk vastbesloten is zijn heilig recht op zijn eigen toekom të verdedigen." Umberto van Italië is, per vliegtuig uit Barcelona komend, in Lissabon gearriveerd. Frederic Joliot-Curie, leider der Fransche delegatie voor de commissie voor de atoom energie der V.N., heeft op een persconferentie verklaard, dat een staking van alle atoom deskundigen over de geheele wereld verwacht kan worden, t e n z ij overeenstemming wordt bereikt betreffende de interna tionale controle der atoom- Concerf gebouworkest Het Amsterdamsch Concertge bouworkest zal van 13 Juli tot en met 28 Juli een reeks concer ten geven te Interlaken in Zwit serland. Slechts onder het vaan Christus "JNJDEIVS de ontvangst van een aantal Amerikaansche legerofficieren hield Pius XII een toespraak, waarbij Hij o.m. zeide: De wereld ivacht met vertrouwen, dat men haar uit de ontelbare moeilijkheden van het oogenblik zal verlos sen, opdat zij eindelijk in een sfeer van vrijheid voor allen zal kunnen leven. Dit vertrou wen mag niet worden bedro gen, maar zij die van goeden wil zijn, kunnen die vrijheid slechts verkrijgen, wanneer zij zich scharen onder het vaandel van Christus. QMDAT de H. Geest één is met den Vader en den Zoon, woont door de instor ting van den H. Geest de H. Drie'èenheid geheel in ons. En in de H. Communie voedt Zij ons met het Lichaam en Bloed van Gods verheerlijkten Zoon. Bij dit Mysterie kunnen wij geen andere woorden vinden dan Sint Paulus in het Epistel van morgen: „O diepte der rijkdommen van Gods wijs heid en wetenschapDit Mysterie behoort tot de we tenschap, die de H. Geest ons, als derde van Zijn zeven ga ven, heeft geschonken. Die wetenschap moet steeds rijker en dieper in ons worden. Deze verrijking en verdieping wordt ons niet door godgeleerde stu die en intellectueel onderzoek geschonken, doch in gebed, overweging, naar de Kerk luisterennederig lezen en vooral: in daden van liefde. Godgeleerden kunnen soms achterlijk zijn in deze weten schap, ongeletterden soms er diep in doordringen. Morgen vieren wij het Mysterie van de H. Drievuldigheid, opdat dit groot Geheim niet alleen ons ontzag en eerbiedige vrees zal inboezemen, door ons niet al leen met oefeningen van gods vrucht zal vereerd worden, doch tot een wetenschap in ons zal worden, die heel ons leven vervult. MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1