DE INSTALLATIE VAN BURGEMEESTER WOGNUM Gemeenteraad van Wieringen 2 Nieuw Noordhollandsch Dagblad Blijdschap hij Schager bevolking VEELBELANGSTELLING VEEL VLAGGEN Aangenaam entree van nteuwen burgervader ZATERDAG 15 JUNI 1946 Reeds in de morgenuren heerschte in Schagen een feeststemming De vlaggen gingen uit, en het was de De valuing aan te zien, dat er iets bijzonaeis ap til was. Om half twee verzamelden zich de diverse vereenigingen op de Prov. weg en vormden een kleurige optocht Voorafge gaan door ruiters, openden een aantal verkenners den stoet. De Schager Harmoniekapel zorgde voor de muziek, waar na weer padvinders volgden, die tevens de auto's waarin de nieuwe burgemeester, de E. Achtb. Heer Wognum met gevolg had plaats genomen, flankeerden Vervolgens liepen een aantal deputaties der diverse sportver- eenigingen, de welpen, gidsen, ka- bou.ers, AJC, NJN Vrije Vogels en VCJC in den optocht mede, die besloten werd met ruiters. Nadat de burgemeester aan den rand der gemeente was verwelkomd door de Ontvangstcommissie, zette de op tocht zich in beweging, om langs de Spoorlaan, Landbouwstraat, Laan en Gracht naar hei Gemeen tehuis te gaan De burgemeester verheugde zich kennelijk In deze ontvangst, en sloeg mei belang stelling tijdens den rit naar het gemeentehuis den op-ocht gade, terwijl hij tevens vriendelijk de bevolking, die langs de route stond opgesteld, groette. Het bleek wel, dat ZEd Achtb. onmiddellijk de harten der bevolking had gestolen, want overal stegen luide hoera's op. Nadat de Burgemeester, zijn fa milie, de gemeenteraad en- diver se notabelen uit Schagen en om liggende gemeenten in de raad zaal hadden plaats genomen, opende de loco-burgemeester, de heer Blaaubeer deze buiiengewo- ne raadsvergadering Hij verzocht den secretaris het ingekomen stuk voor deze vergadering voor te lezen, waarna deze het Konink lijk Besluit dd. 11 Mei 1946 no. 31, waarbij H M. de Koningin de heer Wognum tot burgemeester van Schagen werd benoemd, als mede de acte van beëediging voor las. Vervolgens sprak de heer Blaauboer de installatierede uit, waarin hij begon met den burgemeester geluk te wenschen mei de benoeming tot hoofd der gemeente Schagen. Spr ging ver volgens in gedachten terug tot den tijd van voor den oorlog. Schagen was toen een welvarende plaats Door den oorlog werd het aanzien van Schagen zeer ten on gunste veranderd, vervelooze ge bouwen,. kapotte straten, ontsie rende bunkers, dat was wat het oog zag. Veel werk wacht in deze gemeente, aldus spr. Schagen is een centrumgemeente, ik denk daarbij aan het marktwezen, dat een nauw contact geeft met land bouw en veeteelt Hierdoor is het organiseeren van een groote landbouw- en veeteelttentoonstel- ling mogelijk. Ik denk verder aan de onderwijsinrichtingen, land bouwschool, ULO, Landbouwhuis- houdschool, patroonscursus voor bouwbedrijf etc. Wij mogen ons voorts gelukkig achten, dat aller lei uitingen op kunstgebied tot stand kwamen Schagen heeft echter de omliggende gemeenten noodig, doch andersom ook. Ik hoop daarom, aldus spr., dat U tot een juiste samenwerking mpt alle omliggende gemeenten zult gera ken tot wederzijds belang Veel werk wacht nog, zooals woning vraagstuk, voorts dient hier op bescheiden voet een ambachts school te komen. Hier zijn in den omtrek zeker voldoende leerlin gen voor een nijverheidsschool. Tenslotte zeide spr dat Schagen gelukkig niet tot de noodlijdende gemeenten behoort. Voorts verrichtte de heer Blaauboer de plechtige installatie door den nieuwen burgemeester den ambtsketen om te hangen, als symbool van het hoogste gezag, en droeg den voorzittershamer en daarmede de leiding van de ver gadering over. De burgemeester. Door het vertrouwen van Hare Majesteit, onze geëerbiedigde Ko ningin tot het burgemeestersambt geroepen, aldus begon de Edel- Achtb. Heer Wognum zijn rede, is het mij een behoefte in'de eer ste plaats mijn diepgevoelden dank uit te spreken voor de op mij uit gebrachte benoeming. Spr. eaf uiting aan zijn gevoelens van groote erkentelijkheid voor de medewerking van Harer Majesteits adviseurs, die gemeend hadden hem ter benoeming' tot dit ambt voor te dragen. Immers, aldus spr., hun aan_ heveling daartoe veronderstelt zulk een groot vertrouwen in mij, als ik slechts met voortdurende inspanning van mijn beste krachten zal kunnen waardig worden. Spr, zeide diep ge troffen te zijn door de vriendelijke wijze, waarop hij door de Wethouders en den Secretaris was verwelkomd. Spr. gewaagde ervan dat een stil gekoesterde wenseh, nog eens het ambt van burgemeester in een flinke plattelandsgemeente te mogen be- kleeden, in vervulling is gegaan. Z. Ed. Achtb. had naar Scha gen willen komen omdat Schagen hem niet geheel onbekend was Schagen, een plattelandsgemeente met een stedelijken inslag, van een zeer bekende en terecht vaak bewonderde levendigheid, ge adeld door een niet geheel onbe langrijke historie die uit enkele monumenten nog spreekt, gele_ in het geliefd Westfriesland, een landstreek bekend om zijn goeden bodem en vooral ook om zijn stoere bevolking, wier groote sieraden eenvoud, oprechtheid, trouwheid en doortastendheid zijn, bevoorrecht door zijn ligging in het centrum van een welvarende streek gelegen aan goede water., spoor, en landwegen en daardoor onmiskenbare voordeelen bieden, de als markt, en stapelplaats voor den handel en de vestiging van publieke, en onderwijsin stellingen voor de geheele omlig gende streek, met een uitstekende naam op cultureel gebied. Deze en vele andere motieven, lei den mij tot het aanvaarden van de benoeming. Aan goeden wil ontbreekt het mij niet. aldus de burgemeester, doch een andere vraag is of ik over de kracht zal beschikkendie nodig is. Wat dit betreft is mijn hoop op God gevestigd, moge Rij ook mij de noodige wijsheid schenken. Vervol gens bood de burgemeester zijn me dewerking aan van ganscher harte en hoopt ook anderzijds op de noodi ge medewerking te mogen rekenen. Spr. zeide aan alle geuite meeningen recht te zullen doen wedervaren. Spr. zegde toe, steeds voor iedereen klaar te willen staan, de burgemeesters kamer zal voor ieder open staan, die deze in het belang van de gemeente wil bezoeken. Voorts wis; spr. van tevoren zich overtuigd van de steun en medewerking van de wethouders en den gemeentesecretaris. Spreken de over de verhouding tot de burge rij; zeide spr., dat hij een burge meester wil zijn steeds tot de dienst voor de geheele burgerij bereid. Na het uitspreken van de wensch, dat hij nuttig' voor de gemeente en het land mogen blijken ie zijn, verklaar de burgemeester Wognum het voor zitterschap van den raad der ge meente Schagen te hebben aanvaard. Namens de noodgemeenteraad sprak de heer de Veer woorden van wel kom. Van u, aldus spr., wordt de zoo noodige stuwkracht in deze ge meente verwacht. De scheidende loco_burgemeester sprak woorden van dank voor de prettige samenwerking, vooral Jen heer Roltrap, gemeentesecretaris', werden lofwoorden toegezwaaid, om dat hij een onvermoeid werker voor de gemeente is. De heer Roltrop gemeentesecretaris vertolkte namens het secretariepersoneel aller vreugde dat Schagen weer een burgemeester heeft en dat de ver wachtingen hoog gespannen zijn en deed toezegging van de volledige me dewerking van het gemeenteperso- neelf Hij uitte de hoop. dat de bur gemeester zonder aanzien des per_ soons beslissingen zal nemen in het belang der geheele gemeente. Weth. Jaspers bracht namens de gemeenteraad /den scheidenden loco_ burgemeester dank voor zijn véle nuttigen arbeid voor de gemeente verricht. Tot slot van de officieele plechtig heid dankt de burgemeester voor alle woorden gesproken en zeide geen krachtpatser, doch een gewoon menschje te zijn, hoewel hij voorne mens is zijn uiterste best voor de ge meente te doen. Intusschen had zich een groote menigte voor het gemeentehuis ver zameld. De jeugdvereenigingen ston den opgesteld, de schoolkinderen brachten een keurige zanghulde, ter wijl enkele meisjes elk van een der lagere scholen bloemen aan boden. De gezamenlijke zangvereeni- gingen voerden op lofwaardige wijze enkele nummers uit. De voorzitter van de Ontvangst- commissie, Notaris de Boer, sprak de Burgemeester toe, en gewaagde van de groote blijdschap der bur gerij Hij bood namens alle ver eenigingen goede wenschen aan. Op zeer gemoedelijke wijze sprak de burgemeester de bevolking toe. Het begin met „Schagineezen" ontlokte een daverend applaus. Hij zeide, zeer getroffen te zijn door deze grootsche ontvangst en betuigde daarvoor zijn dank. De hierop volgende receptie werd don- 'aPonzen bezocht Vele notabelen uit omliggende ge meenten, w.o. burgemeesters van Winkel, Barsingerhorn, Opmeer, Zijpe, Anna Paulowna, Den Hel der, Wieringermeer enz. Vele in - gezetenen uit Schagen maakten persoonlijk met den nieuwen b ir- gemeester kennis. Een lange rij sprekers bood daarna vele goede wenschen aan en leidden de bur gemeester in in alle mogelijke vereenigingen enz. De heer de Boer sprak namens de Ver. Alge meen Belang, over toekomstplan nen die klinken als een klok; de heer Niestadt namens de Schager Handeldrijvende en Indusirieele Middenstand; Mr. Breebaar. na mens de Ver van Burgemeesters en Secretarissen van N. H. Noor derkwartier; de heer Jaspers na mens de Schager Jeugdraad, de heer Cingel, wnd Districtscom mandant Rijkspolitie namens de Politie; Majoor Holema namens de Brigade Schagen der Rijkspolitie; de heer Filmich namens de Sport verenigingen; de heer K. S. Leg- uit namens Sparta; de heer Slot narhens de Gym. Ver. Lycurgus; de heer de Moei 'namens de Han ze, de heer Strijbis namens Kring N.H. Noord der Kon. Ned, Zwem- bond en Reddingsbrigade; de heer van Graafeiland, hoofd ULO sch., namens de rijpere jeugd, terwijl de burgemeester van Oostzaan namens vele vrienden uit Oost zaan het woord voerde. De voor zitter der Harmonie, de heer Star- reveld besloot de lange rij spre kers. In een kort woord dankte de burgemeester alle sprekers voor hun goede wenschen en zeg de ook hier alle mogelijke mede werking toe Verheugd deelde spr. nog mede, dat hij een telegram uit Paramaribo had ontvangen van den vroegeren loco-burgemeester Mr. Dr. Buiskool, hetwelk wel zeer bijzonder op prijs gesteld werd Na afloop der receptie ver zamelden de commissie van ont vangst, en andere genoodigden, met dén Burgemeester en familie om een gezamenlijke koffietafel. Zoo heeft Schagen wel op zeer waardige wijze zijn nieuwen bur gemeester ingehaald, en gezien de vriendelijke sympathieke wijze, waarop de burgemeester de bevol king tegemoet is getreden, is deze warme ontvangst zeer zeker wel verdiend. Een en ander zal de goede verstandhouding en daar door de belangen van Schagen, zeker ten goede komen DE SCHAGER KERMIS In het kader van de Schager kermis zullen in het Noordhol landsch Koffiehuis in de week van 2429 Juni a.s. verschillen de voorstellingen Worden gege ven, Dinsdag 25 Juni komt Lou Bandy in een variétéprogramma. Donderdag 27 en Zaterdag 29 Juni zal Johan Kaart met „De Comedianten'' „Een fijn span" opvoeren en Vrijdag 28 Juni het Hongaarsch blijspel „Papa is ver loofd". Men zie verder de adver- °ntie in dit nummer DEN HELDER IN DIENSTSTELLING H.M. KANONNEERBOOT „VAN SPEYK" De Marine Voorlichtings dienst meldt: Naar nader is vastgesteld, zal de in dienst- stelling van H.M. kanonneer boot „Van Speyk" thans de finitief geschieden op Dinsdag 18 Juni a.s. in Den Helder. Eerste groote Marine-tentoonstelling Op 22 Juni a.s. wordt in de Bijenkorf te Amsterdam de eer ste groote tentoonstelling gehou den over onze Koninklijke Ma rine. die een suggestief en gedo cumenteerd beeld zal geven van alle verrichtingen van alle on- derdeelen onzer Marine geduren de de oorlogsjaren. De Nederlandsche kunstschilder Jan Hoowij, die zich inmiddels metterwoon in New Yorik heeft gevestigd, had een belangrijk aandeel in de artistieke verzor ging der expositie. Behalve in Amsterdam zal de expositie ook op vele plaatsen in de provincie haar instructieve taak vervullen. DE WEDEROPBOUW VAN DEN HELDER Naar wij vernemen ligt het in de bedoeling van den Rijkswater staat om een begin te maken met «e herstelwerkzaamheden van de Buitenhaven, de Dijk en het z.g. Ruitje EEN VERRE VLUCHTELING Door de politie is in Den Hel der een vrouw van Duitsche nationaliteit aangehouden. Zij had den dag tevoren kans ge zien op clandestiene wijze de grens over te komen. Eenige jaren voor den oorlóg is deze vrouw, toentertijd nog Nederlandsch onderdaan, naar het Groot Duitsche Rijk uitge weken. Heimwee of honger? Het zal wel op het laatste uitdraaien. GEVAARLIJK Op het politiebureau is een jongen gebracht, die een hem passeerenden auto met een steen bekogelde, zoodat de steen rake lings langs den chauffeur vloog. Na een schrobbeering mocht de knaap zijn weg naar huis ver volgen. HET BLIJFT MAAR ZOO! In het buitenland heet de Nederlander vaak conservatief. En inderdaad beginnen wij er Gok aan te gelooven Telkens worden er door de politie be keuringen uitgereikt, steevast gevolgd door nieuwe overtredin gen Een beetje hoogere boete zou het kwaad misschien kunnen HAVENNIEUWS In den kop van de haven lig gen nog steeds een aantal wrak ken, voor het meerendeel Duit sche booten. Vanzelf vormen deze een obstakel voor de scheepvaart, om nog niet eens over de visschersschuiten te spreken. Dezer' dagen arriveerde in de buitenhaven de M.O.D. I, die speciaal voor het verrichten van bergingswerkzaamheden is inge steld. Met behulp van een dui- kersihstallatie zoekt men den zeebodem af, waarna tot het lichten der wrakken wordt over gegaan. Momenteel is de M.O.D. bezig mej; een wrak, dat zeer waar schijnlijk het overblijfsel van de O 11 is. Bovendien ligt er nog een elevatorbak van 650 ton. Commandant en bemanning werken zoowel 's nachts als overdag, als tenminste het weer geen spaak in de wielen steekt Ook in Amsterdam en Keizers- veer heeft de M.O.D. I haar diensten verricht en thans is Den Helder de eer te beurt ge vallen. Bij 'de onderscheidingen, die onlangs in Leiden uitgereikt zijn, was er ook een bestemd voor den chef van den Mijnen Opruimings Dienst, die op Walcheren pio nierswerk heeft verricht, door de Zeeuwsche wateren van mij nen te zuiveren, alvorens de Rijkswaterstaat kon overgaan tot het dichten der dijken. TEXEL HOOG BEZOEK Minister Kingers bezocht Vrij dag het eiland Texel, teneinde* zich op de hoogte te stellen met den toestand. PINKSTERDRUKTE De Texelsche boot vervoerde tijdens de Pinksterdagen meer dan 4000 passagiers, een bewijs van de belangstelling die Texel bij de vreemdelingen geniet! INZAMELINGSACTIE De collecte voor de Stichting 1940'45 bracht op het eiland f 21.930.34 op. Aansluiten Geel Intusschen vernemen 'wij, dat de heer Geel den wnd. burge meester van Bergen wederom in kort geding heeft gedagvaard naar aanleiding van de nieuwe vordering en dat de rechtbank deze zaak heden, Zaterdagmor gen, opnieuw heeft behandeld. In ons blad van Maandag komeii wij daarop nader terug. CALLANTSOOG GESLAAGD Bij de door het Nederlandsch Radio Genootschap te 's-Graven- hage gehouden "examens voor radiomonteur slaagde onze plaatsgenoot de heer C. A. Worp, Donderdagmiddag kwam de tijdelijke raad der gemeente bij een onder voorzitterschap van burgemeester L. C Kolft' Alle leden waren aanwezig. Het presentiegeld van de leden der stembureaux werd gehand haafd op 50 cent per uur, doch- het maximum per dag gebracht van f 4 op f 6. Hierna werd de instructie van den gemeentee-ontvanger op nieuw vastgesteld. Ook de leden van de Woning commissie (distributie van woon ruimte) krijgen hun presentie geld Het werd bepaald op f 2.50 per lid per bijgewoonde verga dering. Aan den secretaris werd een toelage van f 2.50 per week verstrekt. Daar in de maand April 1945 door doortrekkende Duitsche troepen de trekker-manschap- penwagen van de motorbrand spuit te Hippolytushoef werd weggevoerd en ondanks herhaal de pogingen niet opgespoord kon worden, zit Wieringen nu zon der. Besloten werd nu om mid dels den Inspecteur van het Brandweerwezen een z.g. bellen wagen aan te schaffen. De rekening van armvoogden, beheerende de Hervormde of Gereformeerde kassen, werd hierna z.h.st. goedgekeurd Even eens wérd z.h.st, beslotèn mr. D Breebaart, burgemeester van Zijpe, aan te bevelen als regent van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar. Voorschriften bioscoop vergunningen Op aanwijzing van den Minis ter van Binnenlandsche Zaken werd besloten de voorschriften inzake het verleenen van bios coopvergunningen op dezelfde wijze als de verordening van 1928 wederom van kracht te doen worden. Ook het toezicht op de leeftijdsgrens zal wederom wor den uitgeoefend Crediet werd vervolgens ver leend om een betonnen privaat inrichting te doen aanbrengen bij het woonwagenkamp in de Betterlaan. tot een bedrag van f 500. Als lid van de Commissie van Toezicht op het Eager Onderwijs werd benoemd de heer C. van Kalsbeek. Onderwijsmisèl'e Aan de navolgende leerkrach ten op Wieringen werd eervol ontslag verleend wegens benoe ming elders: mevr. T Bleeker- Wouda, den heer J. -R. Groos (Hippo) en den heer' C. F. Schutte (Den Oever). Bovendien werd mej. J. H de Groot, thans onderwijzeres aan de O.L. School te Oosterland, benoemd als onderwijzeres aan de O.L. School te Hippo. Op verzoek van den heer Boon (hoofd O.L. School te Ooster land) waren de leden eerst in comité-vergadering hieV>ver ge weest. Mej'. M E. C. de Wit, onder wijzeres aan dé O.L. School te Den Oever, werd benoemd als onderwijzeres aan de V.G.L.O.- school te Hippo Een grobté ver schuiving, veel vacatures en weinig of geen sollicitanten. De Federatie van Vereenigin gen vopr Vreemdelingenverkeer in Noord-Holland kreeg ook dit jaar zijn f10 subsidie. Besloten werd geen adhaesie te betuigen met het adres van den tijdelijken Raad te Ameron- gen inzake sportbeoefening op Zaterdag en achterwege blijven daarvan op Zondag. Als leden vaii het College van Armvoogden, beheerende de Hervormde en Gereformeerde Armenkassen werden resp in de vacaturen S. Koorn, C. J. Bos- ker en M. Bakker benoemd de heeren: P Bakker Jz., N. Mul der Dz. en J. Bakker Mz. Na ampele besprekingen werd ondanks het advies van het Col lege van B. en W besloten om adhaesie te betuigen aan het adres van de Algemeene Neder landsche Onderwijzers Vereeni- ging ter verbetering der salaris sen. Rondvraag met een staartje Het raadslid L, Niemeijer hield tijdens den rondvraag een uitge breid betoog inzake de zuivering, terugkeer en eventueel opnieuw in functietreding van P. de Haan voorheen Ontvanger der Ge meente Wieringen Niemeyer vond de zuivering dikwijls een aanfluiting en zou het niet goed vinden als de heer de Haan te rugkwam. Een motie werd inge diend welke zou worden toege zonden aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, aan den Minister van Justitie en diverse Zuiveringsinstanties, om den heer P. de Haan als Ontvanger te weren. De Burgemeester was tegen deze motie omdat hem bij een bezoek aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken wel was gebleken dat men niet bereid was aan een eventueele benoe ming van P de Haan mede te werken. De motie van den heep Nie meyer, in stemming gebracht, werd evenwel met bijna alge meene stemmen aahgenomen. Alleen het raadslid J. C. Lont stemde (bij vergissing?) tegen. Hierna volgde sluiting.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 2