Nieuut Koninklijke concurrentie op het poleis Soestdijk Begin Juli start het Tribunaal Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: EEN LAWINE VAN WITTE ANJERS Een verkeerscontrole en twee gelukkige kleuters EERST DE LICHTE GEVALLEN Weer een ei (2aalste nieuws Vleeschrantsoen wordt verhoogd De zege van de christelijke gedachte Een vooruitstrevend kabinet GEEN OVEREENSTEMMING TE PARIJS INZAKE ITALIË Hoofdredacteur: h. n. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigon. Abo nnem entsprij s I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, Inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct p. m.m.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Dagblad Buiten God is 'i nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 19 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10957 ALKMAAR: Langestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draatoingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHA GENMolenstraat 52 tel 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank i Het paleis soestdijk ligt in den zomerzon en de frissche geur van zaeht- paarsche rhododendrons dringt vanuit den schitterenden tuin naar het bordes boven bet bioscoopzaaltje waar wij met veertig collega's wachten op de komst van Prins Bernhard, die ons een uitleg zou geven van het „Prins Bernhard- Fonds". Het wachten duurt niet lang hier, daarvoor is de omgeving te rustiek. Merels schieten schichtig weg onder bloeiende struiken en vinken wippeD van tak op tak. En als wij, gezellig keuve lend, de dingen afwachten die komen gaan, staan plotseling Prinses Juliana en Prins Bernhard voor ons; doodge woon, zooals hun houding langzamerhand spreekwoorde lijk is geworden. Spontaan en hartelijk klinkt hun „goedenmorgen heeren". Dan steekt de Prins meteen maar van wal, draait er niet om heen, maar neemt ons onmiddellijk mee in de kern der kwestie, het doel waar het om gaat, het fonds dat zijn naam draagt. Het wordt een gemoedelijk praatje en wekt juist daarom het enthousiasme. Wat deed en doet dit fonds? Het Prins Bernhardfonds werd reeds in den nazomer van 1940 in Londen opgericht, toen vooraan staande Nederlanders het initiatief namen tot stichting van een groot fonds, dat zou moeten dienen om het Nederlandsche aandeel in de geallieerde oorlogvoering te ver- gróoten. Een en twintig millioen gulden werd door collectes, schenkingen enz. aan het fonds afgedragen en belangrijke hoeveelheden oorlogs materiaal konden de regeering ter beschikking worden gesteld, in de vorm van reeksen jagers en bom menwerpers, motortorpedobooten, hospitaalvliegtuigen, enz. Aldus droeg het Prins Bernhard_ fonds ziin steentje bij tot <fe uitein_ delijke overwinning. De oorlog is thans gewonnen, maar de vrede nog lang niet. En met even veel elan als in de oorlogsjaren, heeft thans ditzelfde fonds als doel gekozen, ons volk geestelijk en cul_ tureel weerbaar te maken. Daarvoor is echter materiaal noodig èn geld. Voor dit mooie doel nu, zoo hoopt het bestuur van het fonds, op 29 Juni a.s. den ver. jaardag van Prins Bernhard, het geheele Nederlandsche volk getooid zijn met een witte anjer. Voor deze gelegenheid zul. len alle witte anjers die maar in Holland verkrijgbaar zijn, wor. den opgehouden en in daarvoor aangewezen bloemenwinkels ver. krijgbaar zijn. De hoogere op. brengst hiervan zal bestemd zijn voor het fonds. Waren op 29 Juni 1940 tallooze Ne. derlanders met een witte anjer ge tooid als symbool van hun onge schokte geestelijke weerbaarheid, als een openlijke demonstratie tegen den bezetter, op den a.s. 29sten Juni, zal dit het symbool zijn van den vasten wil, ook geestelijk en cultureel er weer bovenop te komen. Churchill lanceerde in 1940 zijn historische woorden; Give us the tools and we will finish the Job; (geef ons de werktuigen en wij zullen het zaakje wel opknappen). Diezelfde spreuk geldt thans in niet mindere mate want ook voor den g'eestelijken opbouw zijn materialen noodig. De Prinses is er ook nog. Als Prins Bernhard uitgespro ken is, eischt Prinses Juliana ook haar deel op. Zij heeft zich nh bij zonder ingezet voor het „Fonds Noodgebieden" en het toeval wil, dat dit fonds, zooals bekend, van 16 tot 30 Juni juist een collecte actie op touw heeft gezet, in welke termijn dus precies de „anjerdag" valt. En met evenveel enthou siasme als haar gemaal voor Z ij n fonds komt Zij op voor datgene, wat Haar zoo na aan het hart ligt, de getroffen gebieden. Wanneer dan nog verschillende vragen door Prins Bernhard op innemende wijze persoonlijk zijn beantwoord, trekt het prinselijk paar zich terug. Er zijn zooveel dingen, die hun persoon opeisc-hen. En nauwelijks hebben wij de treden van het paleis achter ons, of Prins Bernhard stuift'ons in zijn sportwagentje voorbij, langs de angstig gladgeschoren gazons het paleispark uit. Twee minuten later, op den grooten weg, hebben wij hem weer ingehaald, want ook de Prins moet stoppen voor de verkeerscontrole. Twee kleuters langs den weg roepen spontaan: Dag Prins! Prins Bernhard glimlacht, wuift met de hand naar de gelukkige """N OP HET PALEIS Soest dijk heeft ons Prinse lijk Paar voor een aantal journalisten een lans ge broken voor een tweetal fondsen, het „Prins Bern hard Fonds" en het „Fonds Noodgebieden". Prins Bernhard nam begrijpelijk het fonds dat zijn naam draagt voor zijn rekening, maar Prin ses Juliana, als bevreesd, dat haar fonds, waarvan de collecte samenvalt met het „Prins Bernhard- Fonds", daardoor in het gedrang zou komen, was er ook nog en bepleitte met evenveel geestdrift de zaak die haar zoo na aan het hart ligt. De concurrentie-„strijd" was echter in dubbelen zin koninklijk, verliep in pais en vraie. bengels, neemt de paperassen van den controleur weer in ontvangst en stuift opnieuw weg, pijlsnel, onvolgbaar. Vóór ons hangt een dichte stof wolk tusschen het groen van geu rende dennen. P. S. EINDELIJK is het dan zoo ver, dat de eerste zitting van het Tribunaal tegemoet kan worden gezien. De eerste openbare zitting van het Tribunaal, waarin de Kamervoorzitters, de leden, de secretaris en de adjunct secretarissen voor zoover zij dan benoemd en nog niet beëedigd zijn beëedigd zui len worden en de president, Mr. A. Schenkeveld, een ope ningsrede zal houden, zal Dinsdag 25 Juni a.s. worden gehouden, des middags half 3 in de Raadzaal van het Stad huis te Alkmaar. In deze zitting zullen dus nog geen „zaken" behandeld worden. Hiertoe zullen in de eerste week van Juli de deuren worden ge opend. In die week .zullen twee zittingen worden gehouden, één onder presidium van Mr. Schen keveld en één onder presidium van mr. Windhausen. Naar mr. Schenkeveld ons me dedeelde, zal met een aantal lichte gevallen worden begonnen. De uitspraken van het Tribunaal zullen uiterlijk binnen 14 dagen worden gedaan. Wanneer het Tribunaal op volle toeren kan draaien, zullen circa 60 „gevallen" per week kunrien worden afgewerkt. Hooger beroep is niet mogelijk, wel kunnen veroordeelden bij den Hoogen Autoriteit, die het „fiat justitia" moet verleenen, i.e. mr. J. Verdam, President van het Ge rechtshof te Amsterdam, een be zwaarschrift indienen als de straf hun te zwaar voorkomt. De „beschuldigden", zooals de genen, die voor het Tribunaal moeten verschijnen, officieel ge noemd worden, kunnen zich door een raadsman zelfgekozen of toegevoegd laten verdedigen. De maximum-straffen, die het Op 20 Juni zal een bon wor den bekend gemaakt, waarop personen geboren in 1925 of vroeger, opnieuw een ei zul len kunnen koopen. Tribunaal kan opleggen, zijn' 10 jaar interneering; 10 jaar ontzeg ging van rechten of van het recht eenig ambt of beroep uit te oefe nen; en verbeurd-verklaring van het geheele vermogen. De opgelegde straffen kunnen ten allen tijde door de Kroon ver minderd worden. Wij waren nog in de gelegen heid een kijkje te nemen in de zittingszaal op Huize „Voorhout". Het ziet er alles zeer sober uit; er is ook een publieke tribune, die in den beginne wel te klein zal zijn, totdat ook hier, ,,'t nieuwtje" er af zal zijn en het publiek gaat zeg gen: „Ik lees 't. wel in de krant!" De Veiligheidsraad heeft nog geen besissing genomen in de Spaansche kwestie. Maandag a.s. wordt de zaak opnieuw in behandeling genomen. Joodsche terroristen in Pa lestina hebben zes Britsche Offi cieren ontvoerd, die hun leven zouden verliezen, wanneer nog doodvonnissen tegen Joodsche verzetslieden ten uitvoer zouden worden gebracht. Naar de Volkskrant meldt zou minister-president Schermer- horn burgemeester van Amster dam wordên. Mei ingang van 23 Juni zal het vleeschrantsoen voor de leeftijdsgroepen boven vier jaar worden verhoogd van 150 tot 200 gram per persoon per week. Tevens zal op 20 Juni voor verbruikers bo ven vier jaar een extra bon voor 100 gram vleesch worden bekend gemaakt, welke van 23 Juni af veer tien dagen geldig blijft. Zooals reeds eerder is aan gekondigd tracht de regeering de beperkingen, die het levens middelenpakket o.a. door de verlaging van het broodrant soen heeft ondergaan, aan te vullen met andere producten. Het ligt in het voornemen om, indien mogelijk, regelmatig boven dit nieuwe rantsoen een extra bon voor vleesch aan te wijzen, opdat het vleeschrant soen, behalve voor de kinde ren van 0 t.e.m. 4 jaar, in dat geval gemiddeld 250 gram per week zal bedragen. Het diocesaan blad van het Fransche bisdom Toulouse wijsf op de resultaten van de recente ver kiezingen in Nederland, België, Frankrijk, Italië, Ts'jecho-Slowa- kije en Duitschland en constateert dat deze successen van de Clrris- telijk-democratische gedachte een wereldgebeurtenis vormen In Europa staan thans twee stroo mingen tegenover elkander, waar van de eene de materialistische gedachte propageert en de andere de pleitbezorgster voor de men- scheiijke rechten is. De individu- eele vrijheid wordt vclgens het blad van twee zijden belemmerd. Tijdens den oorlog waren het voornamelijk het nazisme en het fascisme en evenzeer de discipelen van Marx en Lenin, die deze vrij heid miskenden. URENLANGE besprekingen, heeft ook de Partijraad van de Partij van den Arbeid gewijd aan den stand van za ken met betrekking tot de ka binetsformatie, waarna is be kend gemaakt, dat ook deze instantie voor samenwerking met de K.V.P. is. De Partijraad oordeelde, dat wat de grondslagen van een program betreft, de voorwaar den voor een vooruitstrevend bewind aanwezig zijn. Wan neer de samenstelling van het kabinet hiervoor de noodige v/aarborgen biedt en wanneer dit program en dit kabinet ook van de zijde der K.V.P. in pro gressieven geest worden ge steund, zal, zoo meende de Partijraad, een constructieve welvaartspolitiek in Nederland mogelijk zijn. De Partijraad verzocht de fractie hierop niet alleen thans, maar ook tijdens het optreden van het te vor men kabinet het oog gericht te houden. Er zou over deze formulee ring wel een en ander in het midden te brengen zijn. Wij zullen dit thans niet doen. Wij constateeren, dat gebeurd is, wat ons van den beginne af wenschelijk en mogelijk heeft toegeschenen, op grond van den verkiezingsuitslag, die aan het vooruitstrevende program van christelijke politiek der Katholieke Volkspartij het grootste vertrouwen had ge schonken. Dankzij de Katholieke Volks partij is nu een vooruitstrevend regeeringsprogram mogelijk, waarbij vast staat, dat van de zijde van de Partij van den Arbeid moet worden medege werkt aan die eischen van christelijke politiek, die op het oogenblik en in de naaste toe komst noodzakelijk vervuld moeten worden. Bij de besprekingen over de Ita- liaansche herstelbetalingen zijn de ministers niet tot overeenstem ming kunnen komen. Molotof eischte 100 millioen dollar voor Rusland en 200 millioen dollar voor Griekenland en Joegoslavië. De heropening van de Alkmaarsche gewogen. Burgemeester v. Kinschot zijn afscheid deze groote gebeurtenis Kaasmarkt. De eerste kaas wordt kijkt verheugd toe dat juist voor voor Alkmaar nog kon plaats hebben Byrnes stelde voor de Italiaansche activa in den Balkan aan te spre ken en eenige schepen aan Rus land toe te wijzen, de rest zou hij op de Italiaansche productie wil len verhalen. Bidault wilde Italië de herstelbetalingen geheel uil de productie laten voldoen, terwijl Bevin verklaarde legen het Fran sche en Russische voorstel te zijn. De besprekingen gingen voorts nog over de vraag of de Italiaan sche vloot als oorlogsbuit moest worden beschouwd of als herstel betaling kon dienen. Aangezien de Duitsche vloot als' oorlogsbuit was verdeeld, wilde Molotof dit ook t.a.v. de Italiaansche. Engeland verklaarde alle eischen aan Italië op te willen geven indien ook de andere mo gendheden dit zouden doen Bidault en Molotof waren daar sterk tegen waarop men besloot dit punt later te behandelen. •Voor heden staan nog op de agenda: geallieerd bezit in I'alië en Italiaansch bezit in gebieden die aan andere landen zullen vi or den toegewezen. Voorts moeten nog behandeld worden: de grenzen van Italië met Frankrijk, Oostenrijk en Joego slavië, het terugtrekken der geall. troepen uit Italië en de beperking der Ital. vloot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1