Nieuuu De plechtige opening van het Eucharistisch Congres Sjahrir doet een stap terug Bidault president van Frankrijk Voor Den HelderSchagen en omgeving Bureaux: Devote stemming in de concertzaal Beel op zoek naar ministers Tegenvoorstellen overhandigd NOG EEN SCHRIJVEN VAN DEN PAUS Werkschoenen „AAN DE GENADE DES KONINGS" Schoonmaken van haring thans twee cent BEGRIJPEN EN WAARDEEREN Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland F. Sigon. Abonnementsprijs t 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 et. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. man.; minimum 4.—. Fam. ber. 20 ct p. m m.: i in alle edities 30 ct Buiten God is 't nergens veilig (Vondel) DONDERDAG 20 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10958 ALKMAAR: Langestraat 42A tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; teL K 2230 SCHAGEN: Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank (Van onzen eigen verslaggever) HET IS EEN GOEDE GEDACHTE van het Comité „Zes Eeuwen" geweest de opvoeringsavond van het Eucharis tisch Congres in het Concertgebouw te houden. De sfeer, die nu eenmaal voor een dergelijk gebeuren vereischt is, is slechts te vinden in een door de kunst min of meer gewijde ruimte. In de smaakvol" met Pauselijke en Nederlandsche vlaggen versierde zaal verzamelde zich rond 8 uur de geestelijkheid van Amsterdam en een groot aantal katholieken om, met vele genoodigden, afgevaardigden en de van verre gekomen be langstellenden, de plechtige opening van het Eucharistisch Congres bij te wonen. Het podium, waarop de koren een plaats hadden gevonden, was weelderig met bloemen ge tooid. In het midden, voor het orgel, was een groot wapen van de stad Amsterdam opgesteld, waarboven een afbeelding van het H. Sacrament van Mirakel, geflankeerd door twee engelenfiguren, die scherp afstaken tegen een achtergrond van lichte wolken. Het zwart der H.H. Geestelijken en reli gieuzen overstemde de fleurige avondtoiletten der dames, waartusschen wij op vele plaatsen het bruin der Franciscanen en Capucijnen, het wit der Norbertijnen en het zwart en wit der Dominicanen opmerkten. Nauwelijks waren de woorden van den heer Herman van den Eerenbeemt, die eenige aanwij zingen gaf. tot de aanwezigen doorgedrongen of de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders w.o. Z,H> Ex, Mgr. Giobbe en Z.H, Exc, Mgr, Huibers traden de zaal binnen gevolgd door tal van ab ten en prelaten. De dejten van Amsterdam Mgr. G. van der Burg heette alle aan wezigen welkom vooral de bis schop van Haarlem die groote medewerking had1 verleend bij het tot stand komen van dit con gres en getoond had een echt Amsterdamsch hart te bezitten. Daarna las de deken van de Amstelstad in opdracht van den Aartsbisschop van Utrecht een schrijven voor van Z.H, den Paus waarin herinnerd werd aan het feit dat in het afgeloopen jaar het zes eeuwen geleden was, dat het mirakel te Amsterdam geschiedde, welk wonderbaar feit jaarlijks door duizenden mannen plechtig werd her dacht. De H. Vader verheugde zich er over dat de algemee- ne toestand zoozeer was ver beterd en schreef voorts, dat alle kath. verzekerd moesten zijn van zijn vaderlijke ge negenheid. De inhoud van dit Pauselijk schrijven werd door alle aanwe zigen met een dankbaar applaus ontvangen. De bekende toonkunstenaar Hendrik Andriessen liet daarna machtige orgeltoonen door de zaal ruischen en wist door zijn, zoowel in de hoogere als lagere registers uiterst fijn en be- heerscht spel een ware devote stemming te verwekken. Een hartelijk applaus beloon de den musicus voor zijn werk_ De Bisschop spreekt. Daarna betrad Z. H. Exc. Mgr. Huibers onder daverend hand geklap het spreekgestoelte. In naam van de H. Drieëen- heid, tot glorie van Jesus Chris tus die als zoon van God! dage lijks wordt geofferd en in Am sterdam zijn aanwezigheid iru het H Sacrament door groote teeke nen heeft getoond. Tot eer van den H, Geest, die ons tot kinde ren Gods maakt, ter eere van de H. Maagd Maria, onze moe der en onder aanroeping van alle heiligen die het H. Sacrament om ringen alsmede van de apostelen de H, Willibrordus de patroon van ons Vaderland, de H,H. Mar telaren van Gorcum en vooral de vader d'er eucharistische con gressen, de H. Paschalys, Cinder de bescherming van Z_,H, den Paus en de Nederl. bisschoppen, met blijde instemming van alle priesters en geloovigen en in dankbaarheid' voor de genaden van het H. Sacrament dat in Am sterdam zoovele wonderen ver richtte en de stad zichtbaar in den oor-log heeft gespaard, ver klaar ik de plechtige zitting van het Euch. Congres heden ge opend. (Van een parlementairen medewerker) f"\R. BEEL IS gisteren weer bij U H. M. de Koningin geweest, om tusschentijds verslag uit te brengen over den stand der kabi netsformatie. Ook uit het feit, dat hij daarna voort gegaan is met het voeren van besprekingen, kan worden afgeleid, dat de zaken zich verder ontwikkelen in de richting van een spoedige tot standkoming van e«n kabinet Dat woord spoedig schijnt een beetje met een korreltje zout te moeten worden genomen, hoewel in het bijzonder ook de minder-gunstige ontwikkeling van de Indische kwestie tot snel handelen dringt. Dr. Beel is nu op zoek naar mi nisters. Zoo heeft hij langdurige besprekingen gevoerd met minis ter Drees, met minister Lieftinck, met minister van Royen en met Ir. Otten van de Philipsfabrieken, hoewel geen enkele zekerheid be staat, dat dit laatste in verband staat met de kabinetsformatie. Onder de namen, die in het alge meen zeker wel wat voorbarig worden genoemd als toe te behoo- ren aan nieuwe ministers hoorden we ook den naam van jhr Tjarda van Starkenborg Stachouwer noe men. Het lijkt ons onwaarschijn lijk, dat deze figuur van den af getreden gouverneur-generaal van Indië, die thans onze gezant in Parijs is, in de gegeven omstan digheden met deze functie zou worden belast, gezien de invloed ook, welke van den Minister van Buitenlandsche Zaken op de ver dere behandeling van het Indische probleem uitgaat. Op den 17den Juni zijn aan den Luit. Gouverneur-Gene raal vanwege den heer Sjahrir de voorstellen over handigd, waarmede hfj die van Nederlandsche zijde be antwoordt. De voorstellen omvatten het sluiten van een verdrag, inhoudende in hoofd zaak een de facto erkenning van het gezag der regeering van de republiek Indonesia over Java en Sumatra en de samenwerking met die regee ring tot de vestiging van een Indonesischen vrijen staat, die met Nederland in een bondgenootschap zal treden. De vijandelijkheden zullen wor den gestaakt en van weerszijden geen uitbreiding worden gegeven aan de ingenomen posities en aan wezige troepenmachten. Vertegenwoordigers der buiten gewesten zullen deelnemen aan de onderhandelingen over de vesti ging van den Indonesischen vrijen staat. Een bijzondere verhouding daartoe en tot het Koninkrijk der Nederlanden zal worden gescha pen voor die gebiedsdeelen, die bezwaren maken tegen een on voorwaardelijke toetreding Over deze verhouding zal na drié jaren verder bij volksstemming worden gedecideerd. Deze voorstellen vormen een ernstigen terugtred ten aanzien van die, welke in April jl. aan de Nederlandsche Regeering ter be oordeeling zijn voorgelegd. Deze laatste toch voorzagen o.a. in een intreden van de republiek als con- stitueerend onderdeel van een vrijstaat Indolnesië in het Ko ninkrijk en hielden geen beper king in van den toevoer van Ne derlandsche troepen. BIDAULT is tot president van Frankrijk gekozen met drie honderdvierentachtig stemmen voor. Er werden 545 stem men uitgebracht. De communisten stemden blanco. Met het hijschen van de vlag, Geus en -wimpel is in den Helder de ka. ftonneerboot "Van Speyck" in dienst gesteld door den commandant luit. ter zee 1ste klasse B. J. Velderman. De "Van Speijck" is de voormalige K- 3, welke door de Duitscliers is misbruikt en teruggevonden werd bi een Noorsche haven, A.N.P. P. Georges Bidault is een vu rig katholiek, die voor den oorlog leeraar in de geschie denis was en hoofdredacteur van het blad „Aube", dat toen slechts een kleine oplaag had. Gedurende den oorlog was hij actief leider van de Fran- sche ondergrondsche bewe ging en in September 1944 werd hij voorzitter van den nationalen raad van verzet en minister van buitenlandsche zaken. Hij heeft in den slag Volgens een bericht van l'Os- servatore Romano -heeft Z.H. Pius XII een schrijven gezonden aan den president van den bij- zonderen raad der St. Vincen- tiusvereenig'ing, in Nederland ter gelegenheid van het gouden jubileum, dat in Juli gevierd wordt. Tot en met 29 Juni kunnen wederom aanvragen voor werk schoenen worden ingediend bij de plaatselijke distributiedien sten. Arbeiders in bedrijven met 10 arbeiders of minder moeten hun aanvraag individueel indienen. Voor arbeiders in bedrijven met meer dan 10 arbeiders moet door het bedrijf een collectieve aan vraag worden ingediend. om Frankrijk als korporaal ge vochten, werd in Juni 1940 krijgsgevangen gemaakt en met het oog op zijn leeftijd in December 1941 vrijgelaten, waarna hij in April 1942 door Laval werd gearresteerd. Hij wist uit de gevangenis te ont snappen. Hierna begon hij met zijn ondergrondsche werk zaamheden. Bidault staat op een door en door democratisch standpunt en heeft op politiek gebied 'n merkwaardige flair. In Decem ber van het vorige jaar hij was toen 46 jaar trouwde hij Frankrijk's eenige vrouwe lijke diplomaat, Suzanne Bo- rel, die zijn assistente geweest was. Koning Faroek van Egypte heeft den Moefti van Jeruzalem ontvangen. Volgens het Egypti sche blad Aktaar Alyom heeft c!-e Moefti zich „Aan de genade des Konings" overgegeven! De minister van landbouw heeft thans bepaald dat voor het schoonmaken van haring twee cent in rekening mag worden gebracht. De maximumprijs voor maatjesharing voor den consu ment blijft gehandhaafd op 8 ct. per stuk. In de besprekingen op de Hooge Veluwe werd ten aanzien van 2 punten geen overeenstemming bereikt, t.w. de verdragsvorm (waartegen uit constitutioneele redenen bezwaren moesten wor den gemaakt) en de erkenning van het de facto gezag der repu bliek over Sumatra (hetwelk in strijd werd geacht met de feiten). Verwacht; mocht worden, dat op deze basis naar verdere overeen stemming zou worden gezocht. Het plotseling loslaten van het geleidelijk bereikte doet nu de hoogst ernstige vraag rijzen of de gesprekspartner der Nederlan ders wel in een positig verkeert, waarvan men zich resultaten mag voorstellen. De regeering bestudeert de thans ontstane situatie. HEEL WAT BETER en pret tiger dan de zure en verbeten commentaren van het „Vrije Volk" en jParool" geeft jhr. v d. Goes van Naters de stemming in de Partij van den Arbeid weer, als hij in een verklaring aan het Al gemeen Nederlandsch Persbureau inzake de kabinetsformatie zegt „dat hij zeer ingenomen is met de tot dusverre bereikte resultaten inzake de besprekingen met be trekking tot de kabinetsformatie. De Partij van den Arbeid wil gaarne de volledige medewerking geven aan het vooruitstrevende programma van minister Beel, wanneer dit wordt uitgevoerd. Er bestaat de oprechte wensch, dat de K.V.P en de P.v.d.A. elkaar begrijpen en waardeeren en niet als het ware een verstandshuwe lijk sluiten". Dat is betere taal dan de com mentaren in diverse democratisch en radicaal-soeialïstische bladen, die den indruk wekken, alsof de P.v.d.A. vanuit de hoogte van haar serene positie is neergedaald tot de klungelige stumpers van de K.V.P., die met allerlei vleugels zitten te hannessen en blij mogen zijn, dat de Partij van de mislukte doorbraak haar helpt, om tenmin ste nog iets van haar zoogenaamd vooruitstrevend program terecht te brengen. In het kader van het nauw- verholen enthousiasme van van der Goes past allerminst de twij fel. waaraan het Vrije Volk nu nog in zijn editie van heden morgen uiting gelieft te geven. Past allerminst het gestook over vermeende en verhoopte mee- ningsverschillen in de katholieke fractie, welke door pater Stok man in de Maasbode van giste ren ten overvloede nog eens ten duidelijkste naar het rijk der fabelen worden verwezen. Past allerminst de dwaasheid, om te beweren, dat de katholieke fractie thans voor ordening te vinden is terwijl de waarheid is, dat de KVP de gezonde orde ningsgedachte altijd al jaren gepropageerd heeft tegenover het staatssocialisme, dat de SDAP vroeger steeds voorstond. Past zelfs ook niet de bewering, dat jde Katholieke Volkspartij zich m zake Indië achter het stand punt van de Regeering en dus achter Minister Logeman en de PvdA geschaard heeft, terwijl de waarheid is, dat de Katholieke Fractie in den vorm van de motie-van Poll een platform heeft gebouwd, waarop Regee ring en Kamer elkaar konden vinden. Regeering en PvdA volg den eerder de motie-van Poll dan andersom Bovendien is het vol gens de algemeene opvattingen in Haagsche kringen vrij zeker, dat Minister Logemann niet zal terugkeeren Wij willen van onzen kant gaarne medewerken, om KVP en PvdA elkaar te doen begrijpen en waardeeren, maar Wij hopen dan dat dat wederzijds zal zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1