Nieuw Het vertrek van de geaf lieerden uit Italië De vroege aardappelen-kwestie DE VOORUITZICHTEN VAN DE FRUITVOORZfENING Voor Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux: RONDOM DE FORMATIE Overeenstemming te Parijs Spook over een Wesferseh blok DE PRIJSREGELING Publiek betale geen abnormale prijzen Nederlamdsch-Belgisehe toSunie SPEER WILDE HITLER VERGASSEN Schiet Rusland vliegende bommen af? De ware wijsheid Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten: binnenland p. Sigon. Abonnementsprijs I 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m-m.; in alle edities 30 ct NoordhoUandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) VRIJDAG 21 JUNI 1946 41e JAARGANG NUMMER 10959 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank ZOOWEL het Vrije Volk als Parool komen in zekeren zin tot de ontdekking, dat het ook in hun oog toch wel goed wordt met het nieuwe kabinet van dr, Beel, da-t nu aanstaande is. Hoe wel Parool b.v, aanvankelijk weinig vertrouwen toonde in de mogelijkheid .van samenwerking en liever had gezien, dat de Partij van den Arbeid in de op positie was gegaan, terwijl men daarna maar nauwelijks zijn weerzin tegen de katholieke lei ding bij de kabinetsformatie kon verkroppen, kan het blad nu mededeelen, dat het program radicaal en vooruitstrevend zal zijn. Wij hebben daar geen oogen- blik aan getwijfeld Het zou, in dien dr. Beel. met medewerking van de' Katholieke Volkspartij dus, slaagde, een regeeringspro- gram worden, dat een radicale en vooruitstrevende christelijke po litiek zou voeren. Daarvoor stond het program van de KVP en de persoon van den formateur borg. Het verwondert ons dan ook niet, dat dit program allereerst bij zondere aandacht zal besteden zooals in parlementaire kringen in Den Haag verzekerd wordt aan de versterking van de zede lijke en geestelijke grondslagen van ons volksleven, waarbij dan ook een einde zal komen aan de achteruitsteliing van het katho lieke volksdeel ten aanzien van sommige hatelijke wetsbepalin gen. Te denken valt hier aan het processieverbod en aan het ver bod voor bedienaren van de Kerk, om een huwelijk te doen sluiten alvorens dit burgerlijk gesloten is Er zou een systematisch wel vaartsplan komen en uitbreiding van de sociale verzekering in den zin van een algemeene volksver zekering. De ordening van het bedrijfsleven zal meer gaan in de richting van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, als door de K.V.P steeds gepropageerd, dan in de'richting van het plan-Vos, dat maar nauwelijks van staats socialistische tendenties was los te maken. Er komt ook socialisatie. Een groot woord, dat echter ook in het program van de K.V.P. genoemd werd, waar met name de sociali satie van de Nederlandsche Bank genoemd werd, terwijl op ander gebied deze socialisatie of natio nalisatie noodig geacht, werd, in dien het algemeen welzijn die on vermijdelijk maakt. Ten aanzien van Indonesië zal de regeeringsverklaring van 10 Februari uitgangspunt blijven. Waar de zaken zoo staan, willen wijgaarne oog hebben voor de interne en' andere moeilijkheden, waarmee de Partij van den Ar beid en haar pers blijkbaar te kampen hebben, zoodat het „Vrije Volk", dat zich nu accoord ver klaart met de declaraties van van der Goes, het noodig vindt, zich hedenmorgen te uiten in exclama ties als daar Zijn, dat uit het ko mende regeeringsprogram zal blij ken dat maatschappelijke ver nieuwing de antithese doorbreekt, en dat.... het nieuwe kabinet een linksche koers zal varen. Wij zeggen, dat wij gaarne oog hebben voor de moeilijkheden, waarmee de P. v. d. A. in de nieuwe situatie kan komen te zit ten. Maar dit kan natuurlijk niet te ver gaan. Dat het „Vrije Volk" na de mis lukking blijft zweren bi; den doorbraak, hoewel duidelijk ge bleken is, dat ons volk niet wil breken maar bouwen, moet het „V. V." dan maar weten. Maar met de mode, om een vooruitstre vende koers een linksche koers te noemen, gaan wij niet accoord. Wij houden ons aan wat we voor de verkiezingen hebben geschre ven: Niet links en niet rechts, maar recht vooruit. En als de par- lementsredacteur van het blad schrijft, dat „geestelijke vragen niet op den voorgrond gedrongen behooren te worden bij de ko mende samenwerking", dan zeg- §en wij: de vragen niet, maar de antwoorden wel!- In het kader der Mirakelherden king heeft de Bisschop van Haar lem, Z. H. Exc. Mgr. J. P, Huibers, de tentoonstelling „Zes eeuwen Katholiek Amsterdam", welke in het Waaggebouw te Amsterdam wordt gehouden, officieel geopend. Mgr. Huibers en Mgr. van den Burg, Deken van Amsterdam, worden door de tentoonstellings commissie rondgeleid. De conferentie van ministers van buitenlandsche zaken der groote mogendheden heeft gis teren overeenstemming bereikt ten aanzien van de volgende punten: 1. De geallieerden zullen hun troepen uit Italië terugtrekken, 90 dagen na het teekè'nen van het vredesverdrag met Italië, mits de Sowjet-Unie uitvoering geeft aan haar belofte, het vorig jaar te Londen gegeven, dat zij haar troepen binnen een gelijken termijn terug zal trekken uit Bulgarije. Byrnes verzekerde Bevin, dat de Engelschen de beschikking zouden krijgen over een verbin dingsweg door de Amerikaan- sche zóne van Duitschland. Ook een Russisch voorstel, alle ongebruikte en gevorderde gelds waarde en goederen binnen dien zelfden termijn aan de Italiaan- sche regeering terug te geven, werd aanvaard 2. De geallieerde commissie voor het uitvoeren van de vre desverdragen zal bestaan uit de ambassadeurs te Rome van En geland, Amerika, Rusland en Frankrijk. De commissie zal 'ge durende 12 maanden in stand blijven. De regeling van de Fransch- Italiaansehe grensproblemen zal worden uitgesteld tot Molotof het rapport der deskundigen over Tendabriga heeft bestudeerd Nog steeds wantrouwen Bij de discussie over het terug trekken van geallieerde troepen uit Italië merkte Molotof op, dat De Belgische minister van bui tenlandsche zaken Spaak, heelt gisteren in den Senaat verklaard, dat hoewel hij niet aandrong op een Westersch blok, hij niet in zag, waarom in het westen niet zou mogen wat in Oost-Europa wel mag waar de Sowjet-Unie verdragen met Polen en Tsjecho- Slowakije heeft gesloten, welke een uitgesproken politieke, mili taire en economische samenwer king beteekenen. „Indien de Sowjet-Unie dit heeft gedaan, waarom zouden wij dan niet het zelfde kunnen doen?", aldus Spaak. OVer de Belgische eischen in Duitschland zeide hij. dat België hierover in) contact is gebleven met de Nederlandsche regeering en dat de beide regeeringen een vereenigd front in deze kwestie zullen vormen. de berichten, die hij gehoord had over 't vergrooten 'van Italiaan- sche vliegvelden door Engeland en Amerika den ongunstigen in druk gewekt hebben, dat beide landen een langdurigs .bezetting in den zin hebben. Byrnes op zijn beurt antwoord de, dat hij gehoord had, dat de Russische troepen in Hongarije, Roemenië en Bulgarije een acti viteit ontwikkelden, die er op wees, dat zij aan een langdurig verblijf dachten. Maar hij had reeds lang geleden geleerd, niet alles te gelooven wat hij hoorde, en hü beval deze politiek aan zijn collega aan. HET IS de Afdeeling Tuin bouw van de Stichting voor de Landbouw gebleken dat de regeering niet bereid is terug te komen op de ge troffen prijsregeling. De Stich ting heeft zich thans beraden over de actie, die moet worden gevoerd voor een althans meer bevredigende regeling in Juli, wanneer de groote aanvoer mag worden ver wacht. Aan de hand van de kostprijs berekening kwam zij tot de con clusie dat °P 1 Juli een prijs van minstens flö.zou moeten gel den, die zou kunnen afglijden tot f 13.op 13 Juli enz. Indien er rekening wordt ge houden met een juiste verhouding met de pootaardappelen, zou de exportprijs daarvoor minstens ge lijk moeten zijn aan die van het vorige jaar. Op deze regeling in een persoonlijk onderhoud met den minister door een delegade uit de Stichting met kracht aan gedrongen, waarbij tevens nog werd gewezen op de noodzaak om de prijs in de laatste week van Juni hieraan aan te passen. Maandag 24 Juni is de prijs v an de huidige regeling nl. f 16.10 en glijdt deze af met f0.40 per dag. Indien dit op f0.20 gebracht zou worden wordt daarmede aanshii- ting verkregen met de voorge stelde f 15.op 1 Juli. Het onderhoud heeft plaats gehad Donderdagavond 20 Juni. Het is ons -dus. thans niet moge lijk om mede te deelen of en in hoeverre de regeering deze rege ling zal toepassen. Vraagt »ien ons om een advies dan is dit: geen vei lingen stop zetten. Echter bestaat er geen rooigebod; men kan ook moeilijk een product aanvoeren dat of nog niet klaar is of nog een on voldoende beschot oplevert. HOEWEL de fruitteelt zich in het algemeen nog niet volledig van de tijdens den oorlog door inundaties en gevechts handelingen geleden verliezen heeft hersteld, zijn de verwach tingen voor den oogst van dit jaar niet ongunstig. In de oor logsjaren heeft de bezetter veel van ons fruit geroofd en ook het vorig -jaar was het voor velen slechts bij mondjesmaat verkrijgbaar. Het is begrijpelijk, dat het publiek thans uitziet naar deze kostelijke producten van onzen eigen grond. Door de groote vraag naar fruit, zoowel van de zijde der consu menten als van de verwerkende industrie, zal het evenwel niet mogelijk zijn om dezen zomer vol ledig in de behoeften aan fruit te voorzien. Ook zal het herstel van onzen vroegeren export zooveel mogelijk bevorderd moeten wor den Een distributie van versch zacht fruit heeft groote bezwaren nu de handel in groenten is vrijgegeven en het apparaat van deze distri butie is opgeheven, levert een aparte distributie op bon van fruit ernstige moeilijkheden op, waartoe ook de aard van het pro duct bijdraagt. Een distributie- regeling zou bov indien alleen kunnen worden ingevoerd op ba sis van vaste prijzen. Hierin ligt evenwel een groot gevaar voor het ontstaan van een levendigen zwarten handel, die slechts door een enorme uitbreiding van het controle-apparaat bestreden zou kunnen worden. Hoewel de vraag in het al gemeen het aanbod zal over treffen, zal er zoo nu en dan voldoende fruit verkrijgbaar zijn. Om de vorming van te bcoge prijzen te voorkomen, dient het publiek een meer afwachtende houding aan te nemen en geen genoegen te nemen met abnormale prij zen. Een dergelijke houding van bet publiek zou onge twijfeld een redelijke prijzen- ontwikkeling bevorderen. Op de veilingen, waar de telers hun producten moeten aanvoeren, zullen bepaalde hoeveelheden uit de markt moeten worden genomen om tegen vaste prijzen aan de conservenfabrieken te worden verkocht. Door dezen maatregel zal o.m. de jam-distributie ge waarborgd blijven en zullen de jam-prijzen op een redelijk peil gehandhaafd kunnen worden Ter uitvoering van de douane overeenkomst die tusschen Ne derland en België is gesloten, is te Brussel een secretariaat-generaal gevestigd. Tot secretarislgeneraal is benoemd de Nederlander Mr. Dr. E, J, M. H, Jasper aan wien een Belgisch adjunct-secretaris zal worden toegevoegd1. Iedere tuinder zal kennis nemende van de prijzen voor zichzelf moeten uitmaken of dit hem veroorlooft, zijn aardappelen te rooien. Wij kunnen slechts hopen, dat de regeering thans op de door de Stichting van den Landbouw voorgestelde regeling zal ingaan, waarbij dan ieder zijn kansen kan berekenen en een normale aanvoer wordt bevor derd JAC. GROEN Azn. Alkmaar Speer heeft gisteren te Neuren berg verklaard dat hij twee maanden voor het einde van den oorlog het plan had opgevat Hit- Ier in zijn ondergrondschen schuilkelder te Berlijn met een nieuw soort gifgas om het leven te brengen. Speer toonde echter aan hoe deze pogingen gefaald hadden, maar aldus verklaarde hij. de feiten kunnen bevestigd worden door een onderzoek in den tuin van de Kanselarij. Toen Speer zijn plannen tot het ver moorden van Hitier bekend maakte zaten Goering en de an dere beklaagden met uitdruk- kingslooze gezichten te kijken. Een speciale correspondent van de „Daily Mail" seint uit Stock holm, dat een geheimzinnig voorval de Zweedsche bevolking voor een raadsel stelt: Gedu rende 'de laatste weken zijn met regelmatige tusschenpoozen ra diografisch bestuurde vliegende bommen, naar men meent, over Zweden gekomen. Slechts één ontploffing werd gemeld maar er was geen spoor van een bom te vinden. De bevolking is over tuigd, dat het Sowjetrussische bommen zijn en dat zij van de Baltische kust worden afgescho ten. Een bijzonder type „raket- bom" is boven Finland waarge nomen. Volgens de Finnen wordt deze door explosies voortgedre ven en heeft zij „een lang vurig spoor" achter zich. jKZELF heb mij pijnlijk ver baasd en geschaamd, terwijl ik in de dagen van Pinksteren deze korte meditaties over de gaven van den H. Geest neer schreef, over de onverschillig heid waarmee ik totdusver over deze onschatbare rijk dommen heb heengeleefd. Zal dit nu beter worden? Wij we ten dat er maar één weg is: Christus in het Mysterie der Eucharistie. Niet door véél lezen zullen de gaven van den H. Geest in ons ontwikkelen doch door steeds inniger deel neming aan het Altaarmyste rie van de Goddelijke Liefde. En als die Liefde dan in ons over stroomt, dan zal de zevende gave van den H. Geest in ons tot bloei komen: de wijsheid. Niet d> wijsheid van wat men „groote den kers" noemt, doch die der heiligen, voor wie mediteeren geen „prakkizeeren" was maar „God proeven". Die wijsheid kan in ons bloeien, in ons allen zonder uitzondering, wanneer onze liefde warmer, vuriger, offervaardiger wordt, voor Christus omwille van Zijn Mysterie en voor alle menschen omwille van Chris tus. Dan zullen wij „de ware wijsheid bezitten". MARCUS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1