Nieuuu BESPREKINGEN VAN INFORMATIEVEN AARD De Veiligheidsraad en Spanje Voor Alkmaar en omgeving Bureaux: Geen contact met Engelsche regeering Openluchtspel gaat onze dank aan Engeland vertolken Noël Baker over Indonesië en Polen De cijfers „een krijgen een schoenenbon Geen verbreking der diplomatieke betrekkingen Distributie van Amerikaansche schoenen De pers over het kabinet Bidault Oosf-enrijksche eisch afgewezen Suikerfabriek fe Amsterdam stilgelegd Nieuwe taak van Prins Bernhardfonds Om 20 mille Vereeniging voor Bloembollencultuur verplaatst haar zetel Mr. Steenberghe groot- officier in Oranje Nassau-orde Doodstraf, levenslang en twintig jaar Hoofdredacteur: H. N. Smits; rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sïgon. Abonnementsprijs 1 3.40 per kwartaal; 1.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 13 ct. p. m.m.; minimum 2.50; in alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. F am. ber. 20 ct p. m.m.; in alle edities 30 ct NoonUiollandsch Daqblad Buiten God is '1 nergens veilig (Vondel) DINSDAG 25 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 109S2 ALKMAARLangestraat 42A tel 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 lijnen DEN HELDER: West straat 80; tel. K2230 SCHAGEN c Molenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank Naar het ANP verneemt, droegen de ministerieele be sprekingen, welke in het af- geloopen weekend te Londen gehouden zqn, een informa tief karakter. Alvorens ten aanzien van de Kabinetsfor matie een beslissing te ne men, heeft de formateur het gewenscht geacht, zich no pens verschillende vraagstuk ken te oriënteeren. Intusschen zijn onze ministers, naar het ANP uit Londen meldt, Zondagmiddag per vliegtuig weer in ons land teruggekeerd. De Ministers Drees, Beel en Van Royen zouden te Londen een ontmoeting hebben gehad met Mr. E. N. van Kleffens, den ver tegenwoordiger van Nederland in den Veiligheidsraad, en Jhr. Mr. Tjarda van Starkenborgh Stachou- wer, den Nederlandschen ambas sadeur te Parijs. De Nederland- sche ambassadeur te Londen, Jhr. Mr.~E; F. M. J. Michiels van Ver- duynen was bij de ontmoeting aanwezig. Over den aard van de bespre kingen is niets bekend. Wel kan echter gezegd worden, dat de Carel Briels en A. den Doo laard, de organisators der be vrij- dingsspelen, voeren besprekingen te Londen teneinde op 31 Aug. a.s. tot een Nederlandsche demon stratie van dankbaarheid aan En geland te komen. Aan deze demonstratie zulien alle bevolkingsgroepen, deels in nationale kleederdracht, alsmede de in Engeland gelegerde Nederl. militairen medewerken. Gisteren heeft minister Noel Baker in het Engelsche Lagerhuis gezegd, dat hij de verwachting koesterde, dat ue nieuwe Neder landsche regeering niet alleen de besprekingen met Sjahrir zou voortzetten, maar ze ook „snel en bevredigend ten einde zou bren gen". Thomas Driberj* (Labour) vroeg hem daarna waarop hij zijn „nogal optimistische verklaring" baseerde, en of de Nederlandsche verkiezingen eigenlijk niet een afwijzing beteekende van hen, die vrijgeviger voorstellen hadden gedaan. Noel Baker antwoordde, dat dit naar zijn meening geen afwijzing inhield, omdat de partijen, die de oude regeering hadden gevormd, oqJc het nieuwe kabinet zouden vormen. Ook heeft Baker namens den minister van buiténlandsche za ken op een desbetréffende vraag in het Lagerhuis geantwoord, dat de minister zich ernstig bezorgd maakt over het uitstellen van het houden van verkiezingen in Polen en over de teekenen die er op duiden dat dit uitstel gebruikt wordt om een der voornaamste partijen, bij de Poolsche wet toe gestaan, te ondermijnen. In dit verband herinnerde Noel Baker aan de plechtige beloften der voorloopige Poolsche regeering in Januari j.l. en betreurde hij de verhoogde 'spanning in het Pool sche politieke leven. ministers geen contact met de En gelsche regeering hebben gehad, zoodat de veronderstelling voor de hand ligt, dat zij naar Londen zijn gekomen, omdat deze stad een gemakkelijk(l) ontmoetingspunt vormde, vooral voor den heer v. Kleffens, die uit Amerika was overgekomen en in verband met de vergadering van den Vei ligheidsraad, die gisteren is be gonnen, zoo snel mogelijk naar New-York moest terugkeeren. Aan het bovenstaande kan nog worden toegevoegd dat Minister Meynen niet heeft deelgenomen aan de besprekingen. Zijn bezoek schijnt uitsluitend verband te houden met zijn inspectie van de Nederlandsche troepen, die in Engeland worden opgeleid. Het Centraal Distributiekan toor deelt mede, dat in den loop van de maand Juli voor een schoenenbon in aanmer king komen, zij, wier stam kaartnummer eindigt op het cijfer 1, voorzoover zij sedert 1 Jan. 1945 nog geen schoe nenbon hebben ontvangen. De plaatselijke distributiediensten zullen na 1 Juli a.s. bekend maken op welke dagen men onder overlegging van zijn stamkaart met bijbehoorend inlegvel, de bon kan afhalen. De Veiligheidsraad der V. "N. heeft in zijn bijeenkomst van heden het twee maanden geleden door dr. Lange, den Poclschen af gevaardigde, gedane vocrstcl, dat de raad alle leden der V. N zou verzoeken de diplomatieke be trekkingen met de Spaansche re geering van Franco te verbreken, opnieuw in behandebug genomen. Lange drong er op aan, dat zijn oorspronkelijk voorstel in stem ming zou worden gebracht, omdat het zou kunnen dienen ter ophel dering van de vraag, hoever de verschillende regeeringeti, die in den Veiligheidsraad zijn verte genwoordigd, bereid zijn te gaan om iets daadwerkelijks ten aan zien van het regiem van Franco uit te richten. Het Poolsche voor stel werd met zeven tegen vier stemmen verworpen. De Sowjet- Unie, Polen, Frankrijk en Mexico stemden voor. Na het verwerpen van zijn voorstel legde de Poolsche afge- Nu de handel met een zekere hoeveelheid uit de Vereen. Sta ten geïmporteerd schoeisel is be voorraad kan ook de distributie van deze schoenen een aanvang nemen. Voor Amerikaansche schoenen komen voorloopig alleen in aanmerking zij, die in de pe riode van 1 Januari 1945 tot 1 April 1946 geen schoenenbon heb ben ontvangen en aan wie sedert 1 April 1946 op grond van het laatste cijfer van hun stamkaart nog geen schoenenbon is uitge reikt. Deze personen moeten eerst bij hun schoenwinkelier een be reidverklaring, waarop moeten voorkomen naam en adres van den klant, alsmede soort en maat der schoenen, halen. Met deze be reidverklaring moeten zij zich wenden tot den distributiedfenst van hun woonplaats (eventueel tot dien van de woonplaats van den winkelier) onder overlegging van stamkaarten en inlegvellen. Bij het in ontvangst nemen van een bon voor Ameri- kaansch schoeisel wordt de stamkaart gecodeerd, zoodat men niet meer in aanmerking komt voor een schoenenbon als het laatste cijfer van zijn stamkaartnummer wordt aan gewezen. Door deze regeling wordt dus het afwachten van de aanwijzing van het laatste cijfer van zijn stamkaart voor iedereen, die nog geen schoenenbon heeft ontvan gen, overbodig. vaardigde een nieuwe resolutie aan de vergadering voor, waarin hij er op aandringt, dat de Veilig heidsraad de Spaansche kwestie op de agenda houdt en niet later dan 1 September weer zal opvat ten om te beslissen, welke practi- sche maatregelen genomen kun nen worden. De Britsche vertegenwoordiger Cadogan verklaarde, dat hij het tweede Poolsche voorstel niet zou kunnen aanvaarden indien dit niet zoodanig geamendeerd zou worden dat de algemeene verga dering niet tevoren zou worden uitgeschakeld van de behandeling van het Spaansche vraagstuk, en indien de kwalificatie van Spanje als een ernstig gevaar voor vrede en veiligheid niet zou worden ge schrapt. Gromyko ondersteunde het tweede Poolsche voorstel terwijl de Amerikaansche gedelegeerde Herschel Johnson hetzelfde stand punt als de Britsche vertegen woordiger innam. Na een langdurige discussie over formeele aangelegenheden stelde de .voorzitter, Najera, voor, dat de gedelegeerden zouden trachten onderling tot overeen stemming te komen. Dr. Lange, de Poolsche gedelegeerde, ver zocht een commissie te benoemen, die zich met deze aangelegenheid zal bezighouden. Aldus werd be sloten MET BETREKKING tot het nieuwe Fransche kabinet schrijft het blad „Le Monde" dat de formateur Bidault met zijn drie-partijen regeering gehandeld heeft' overeenkomstig de bedoe ling van het algemeen kiesrecht. Door de verkiezingen van 2 Juni jl. zijn de drie groote partijen weer op den voorgrond geko men. zij het dan ook in een an dere volgorde. De vorming van het nieuwe ministerie is een juist afspiegeling van het parle ment. Bidault heeft, hetgeen tot zijn eer gezegd' moet worden, al le moeilijkheden weten te over winnen. door zoowel Maurice Thorez als Francisque Gay aan zich te verbinden. Hierdoor ko men de kinderen Gods en de kin deren van Stalin aan eenzelfde tafel te zitten, waaraan ook Gouin plagts neemt. Voorts schrijft het blad. dat Bidault er goed aan deed om een minimum program samen te stellen en er zal reeds veel gewonnen zijn. in dien het nieuwe kabinet er in slaagt om de prijzen te stabili- seeren en de inflatie tegen te gaan en ondanks de verhooging der lasten, uiteindelijk een staat te formeeren. Het Katholieke blad „La Croix" acht het meest belangrijk en het wenscht zich zelf geluk, dat aan het hoofd van de nieuwe regeering een man van de poli tieke generatie staat, bezield met d;en geest van de vierde repu bliek. De draagwijdte zal wel niet' voor iedereen duidelijk zijn, zegt het blad, maar het aantal dergenen, die in staat zijn zulks te begrijpen zal weldra groeien. De conferentie van ministers van buitenlandsche zaken te Pa rijs besloot gisteren de Oosten- rijksche eisch op een gedeelte van Italiaanscn grondgebied, waanwcr de spoorweg/erbinding loopt tus- schen de Oostenrijksche steden Innsbrueck en Villach, af te wij zen. Voorts kwam men tot over eenstemming over een lijst van kruisers, die Italië zal mogen te- houden. Men besprak verder on derwerpen van minder belang. Molotof wacht nieuwe instructies van zijn regeering af over het vitale probleem Triest. Nu de arbeiders aan de Wester suikerfabriek te Amsterdam het werk niet hebben hervat is beslist dat binnenkort de raffinaderij in Breda gaat draaien. Het Amster- damsche bedrijf zal geruimen tijd zijn uitgeschakeld Vrijdagavond zal Prof. Cleve- ringa om kwart over negen over de beide zenders van Radio Ne derland spreken over de nieuwe taak van het Prins Bernhardfonds Bij beslissing vin 24 Juni 1946 is de EVO (Eigen Vervoerders Organisatie) in kort geding ver oordeeld om. van' het onder haar berustende kapitaal van den BBN voorloopig f 20.000 "aan den BBN uit te keeren. Gisteren werd te Haarlem de buitengewone vergadering van de Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur gehouden, die beslist over het voorstel van het hoofdbestuur om het aanbod van de gemeente Hillegom ie aanvaarden en den zetel der ver eeniging uit Haarlem naar Hil legom te verplaatsen. Bij de opening der discussies zette de voorzitter, dr.. A. J. Verhage, uiteen, dat Bloembollencultuur reeds zeven jaar het Krelage- huis als zetei heeft moeten mis sen. De Duitschers hebben het grondig verwoest en als tot her stel zou worden overgegaan, zal het toch nog niet aan de eischen voldoen. Bovendien is te Hille gom de mogelijkheid van een demonstratietuin opengesteld. „Vliegende kalveren". Het eerste groote veetransport door de lucht over een langen afstand vond plaats van het Teterdorp vlieg veld in New Yersey naar Dakato waarbij tien volbloed Guernsey kalveren per vliegtuig werden getransporteerd. Het inladen der dieren. De heer Valkering uit Limmen bestreed het voorstel om het aan bod van Hillegom aan te nemen met het oog op de ©roote finan- cieele verplichtingen. Ook na mens de afdeeling Overveen- Bloemendaal werd voor het blij ven in Haarlem gepleit. Verschil lende afgevaardigden uit het Noorden van de provincie be streden eveneens het aan'bod van Hillegom. in Bovenkarspel had men zelfs gedacht aan een April grap. De afdeelingen Lisse en Hillegom waren er vanzelfspre kend voor. De heer L. Bijvoet, lid van het hoofdbestuur. npem- de het aanbod van Hillegom vorstelijk en de heer de Boer uit Heemstede merkte op, dat Haar lem er niets tegen in kan zetten. De algemeene vergadering van de Algemeene Vereeniging van Bloembollencultuur besloot daar op het aanbod van de gemeente Hillegom te aanvaarden en de zetel der vereeniging dus uit Haarlem naar Hillegom te ver plaatsen. Oud-Minister Steenberghe, die aan het hoofd stond van de econo mische en scheepvaartmissie te Washington is tot Groot-officier in de Orde van Oranje Nassau' benoemd. riet Bijzonder Gerechtshof van Den Bosch eischte te Roermond tegen drie landwachters resp. da doodstraf levenslang en twintig jaar, omdat zij verschillende Ne derlanders hebben uitgeleverd. De eerste schoot een onderduiker dood.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1