Nieuuu Waar de atoombom valt Het teeltrecht voor bloembollen VoQr Den Helder, Schagen en omgeving Bureaux De controle op de atoom-energie Vrouwenkiesrecht in België De moeilijke aardappelsituatie Nog geen overeenstemming te Parijs Alleen de Tuchtrechter straft bij overtreding Comité „Oranjehotel" opgericht K.V.P.-lijst te Nijmegen ongel dig verklaard West-Indische delegaties bij de Koningin Honger in Duitschland GEZINSHULP Hoofdredacteur: h. n. Smits: rayon-redacteur Fr. Otten; binnenland P. Sigon. Abonnementsprijs 3.40 per kwartaal; 11.20 per maand, inclusief incasso. Advertentie-prijs: per editie 11 ct. p. m.m.; minimum 1.50, In alle edities 26 ct. p. m.m.; minimum 4. Fam. ber. 20 ct. p. m.m.; in alle edities 30 ct Noordhollandsch Daqblad Buiten God is nergens veilig (Vondel) WOENSDAG 26 JUNI 1946 41e JAARGANG - NUMMER 10963 ALKMAAR: Langestraat 42A - tel. 2046 (adm.); 2047 (redactie) K 2200 HOORN: Draafsingel 59 tel. 4243 (K 2290) 2 liinen DEN HELDER: West straat 80; tel. K 2230 SCHAGENMolenstraat 52 tel. 459 (K 2240) Bankrelatie: Noord erbank ARS Wothot Ujae KWADJELINN BIKAR RONGEUAB t Rong er ik HALL t Ai luk Wotje Maloelab Nemi* E I L A N D EN Deze teekening geefl een overzicht van de Marshall-eilanden, waar op 1 Juli a.s. de proef met de atoombom gehouden zal worden. In een tweetal bijkaarten wordt aangegeven, hoe de te vernietigen vloot voor het eiland is gelegen, tevens geven wij een overzicht van de ligging van de Marshall-eilanden. Aan boord van het schip „Mount Mc Kinley" in den Stillen Oceaan, werd d'e eerste proef ingeleid voor het afwerpen van de atoombom, dat officieel op 1 Juli zal geschieden. De „blindganger", waarmede de proef werd' geno men scheen tusschen het hei-oranje geverfde oude slagschip „Ne vada'' en de versleten vliegtuigcarrier „Independence" te „exploi- deeren". De met de proef belaste officieren waren tevreden met deze eerste repetitie in de omgeving van Bikini. De proefbom werd op 16 K.M. afstand' waargenomen. De commissie voor atoom energie der Veretaiigde Naties kwam gisteravond wederom te New York in zitting bijeen, ter bespreking van de twee voor stellen, van de Vereenigde Sta ten en Rusland, voor internatio nale controle der atoom-energie. Het Amerikaansche plan stelt voor de controle op te dragen aan een genootschap tot ontwik keling der atoom-energie der_ Vereenigde Naties, die het recht zou bezitten overtreders der internationale overeenkomst te bestraffen Het Russische plan maakt de controle ondergeschikt aan den Veiligheidsraad en geeft den grooten mogendheden een vetorecht ten aanzien van beslis singen over de atoom-energie. De Fransche gedelegeerde Pa- rodi verklaarde, dat beide plan nen veel gemeen hebben, en dat het niet onmogelijk is een com promis te vinden. De Poolsche gedelegeerde, dr. Lange, steunde het Russische voorstel Hij legde vooral den nadruk op de wenschelifkheicf, dat de regeeringen bij de wet overtreders van de internationale overeenkomst strafbaar zouden stellen. Het Amerikaansche voor stel, den aanmaak van atoom bommen stop te zetten de reeds vervaardigde bommen te vernie tigen. juichte hij toe, en hij meende, dat dit moest worden uitgevoerd voor men een inter nationale overeenkomst sloot. De Nederlandsche gedelegeer de, mr. van Kleffens, verklaarde, dat het Amerikaansche en het Russische plan volstrekt niet strijdig zijn Hij drong er bij de commissie op 'aan niet proble men als hef vetorecht en de be straffing van overtreders te be handelen voor men het er over eens geworden was welk plan men in praktijk wenscht te brengen. Naar mr. van Kleffens verklaarde zal Nederland zelf geen plan indienen. De commissie moet haar taak, het opstellen van een ontwerp, beginnen „in een geest en met een verhevenheid en een plichts betrachting, die in overeenstem ming is met de majesteit van onze taak", aldus mr van Klef fens. Kolonel Khalifa, de Egyptische afgevaardigde, verklaarde dat hij het Amerikaansche plan ge heel en al steunde. Egypte kan zich niet vereenigen met het denkbeeld van „super staten" mef vetorecht, en hij begrijpt de debatten over het vetorecht niet, nu de geallieerden in den laat- sten oorlog zich gesteld hebben tegenover een „heerenvolk". Evatt, de Australische gedele geerde, zeide, dat Australië in het algemeen met het voorstel van Baruch accoord ging Op voorstel van Evatt werd besloten een werkcommissie, be staande uit d'e leden van de com missie, in te stellen, welke alle ter tafel gebrachte voorstellen zal bestudeeren. De Kamer heeft een wetsont werp van Graaf Carton de Wiart in overweging genomen waarbij het stemrecht voor de wetgeven de kamers aan vrouwen verleend wordt. De aardappelsitüatie is op het oogenblik zeer moeilijk. De eerder uitge sproken verwachting, dat de aanvoer steeds zou toenemen en daardoor het Hollandsche publiek geleidelijk van aard appelen zou worden voor zien, is nog niet in vervulling gegaan. De tuinders weigeren met het door de regeering vastgestelde prijspeil genoe gen te nemen; de organisa ties adviseeren hun leden nog niet te rooien, de pogin gen om alsnog prijsverhoo- ging te verkrijgen en protes ten zijn aan de orde van den dag. De voornaamsle grief is, dat de prijs met 40 cent per 100 kilo per dag daalt waardoor als de teelt toelaat dat algemeen met het rooien kan worden be gonnen naar het algemeen gevoelen de prijs dan op een !e laag peil is aangeland. Deze toestand kan echter niet tang duren. De aardappeleh moeten zeer binnenkort d'e grond uit. men kan het gevaar voor ziekte en de nateelt niet lang riskeeren. Het eenige lichtpunt in deze onverkwikkelijke geschiedenis, die zich in de tuinderswerêld nog nooit heeft voorgedaan, is, zoo vernemen wij uit De Streek, dat de aardappelen nu uitgroeien en de teelt grooter zal zijn dan wanneer de aanvoer een normaal verloop zou hebben gehad. TRIëST HET STRUIKELBLOK Vijf groote kwesties wachten te Parijs nog op een oplossing, t.w. d'e Ita ^aan.vi-Joegoslavi- schè grenskwestie, de Italiaansch Fransche grenskwestie, de Ita- liaansche herstelbetalingen, de Italiaansche vloot en de vredes verdragen met de Balkanlanden en Finland. De eenige ontwikkeling van belang in de besprekingen tus schen de vier ministers van bui- tenlandsche zaken is de laatste twee dagen geweest het oncfer- zoek van de mogelijkheid om de vitale kwestie Triest weer te berde te brengen. Uit niets blijkt echter nog, dat op dit gebied be langrijke vorderingen zijn ge maakt. De conferentie kon niet tot overeenstemming komen over de onteigeningsclausule van het Italiaansche vredesverdrag Ook de bespreking van het vraagstuk der vergoedingen voor geallieer de eigendommen in Italië en Italiaansche bezittingen in het buitenland bleek vruchteloos, daar Moiotof op het standpunt bleef staan, dat Italië slechts een derde deel der schade zou ver goeden. Byrnes trachtte het Fransch- Italiaansche grensprobleem thans af te handelen, doch Moiotof sneed een verdere discussie ai door een verdaging voor te stel len Voor de buitengewone alge- meene vergadering van de Alge- meene Vereeniging voor Bloem bollencultuur te Haarlem heeft de voorzitter dr. A. J. Verhage o.a. gesproken over de bollen die te velde staan zonder dat zij door teeltbewijzen zijn gedekt. Zoowel in het hoofdbestuur als in het be drijfschap heeft dit een punt van uitvoerige bespreking uitgemaakt, en het bedrijfschap heeft de maat regelen genomen, waartoe het bij machte is, zeide spreker, maar men moet zich bij het beoordee- len dezer maatregelen voor oogen stellen, dat wij in een staat leven waarin het bedrijfschap geen rechter over zijn eigen maatrege len mag spelen. „Vliegende kalveren". Het eerste groote veetransport door de lucht over een langen afstand vond plaats van het Teterdorp vlieg veld in New Yersey naar Dakato waarbij tien volbloed Guernsey kalveren per vliegtuig werden getransporteerd. Het inladen der dieren. Wanneer een overtreding geconstateerd wordt, dient deze door den tuchtrechter gestraft te worden. Wanneer het bedrijfschap de teveel geteelde bollen zou vernie tigen terwijl er later met. succes juridische bezwaren tegen inge bracht zouden worden, zou dit tot schadevergoedingsacties tegen het vak kunnen leiden. Daarom heeft het bedrijfschap de in beslag ge nomen bollen doen verkoopen en de opbrengst komt dan aan het surplusfonds ten goede. In de vele gevallen, dat niet tot inbeslagname is overge gaan, zal men in de gelegen heid gesteld worden, volgens bepaalde normen, den gehee- len oogst van wat men teveel geteeld heeft in te leveren. Dit beteekent geen straf door het bedrijfschap zelf, dit betee kent alleen, dat bij vervolging voor den tuchtrechter dit sterk als verzachtende omstandig heid zal gelden of dat geen vervolging zal worden inge steld. Over de overige gevallen zal recht gesproken worden door de tuchtrechters, bij wie er door de hoogste autoriteiten op is aange drongen de boete minstens gelijk te doen zijn aan de totale op brengst, daar dit als surplus voor rekening van het vak„komt. Dit deel van de boete zal in het sur plusfonds worden gestort Om een blijvende nagedachte nis aan hen die in d'e Scheve- ningsche gevangenis, algemeen bekend onder den paam „Oranje Hotel", gevangen hébben geze ten en van wie velen voor het vuurpeleton zijn gevallen, te waarborgen, is onlangs een co mité gevormd. Gedeputeerde Stalen van Gel derland hebben gisterenmiddag de lijst van candidaten van de Katholieke Volkspartij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen, ongeldig verklaard, wijl de lijst eenige minuten na den wettig vaslgestelden tijd, op he hoofdstembureau was inge diend. De afdeeling Nijmegen van de K.V.P. houdt 8 Juli a.s, een ledenvergadering, waarop deze kwestie nader zal worden besproken. De afgevaardigden van de Staten van Suriname en Cu racao hebben gisterenmiddag aan H.M. de Koningin petities overhandigd, waarin wordt verzocht om zelfbestuur voor deze overzeesche gebiedsdee- len binnen het Rijksverband. De petities zijn door de voor zitters der beide delegaties met een kort woord aan H.M. aangeboden, waarna de Ko ningin zich met ieder der de legatieleden heeft onderhou den. In de stad Solingen (Duitsch land) werden in de maand' Mei 207 gevallen van hongeroedeem geconstateerd. Voor April be droeg dit cijfer 69. Engelsche en Amerikaan sche oorlogsschepen liggen in de Golf van Venetië, nabij het ge bied, dat zoowel door Italië als Joego-Slavië wordt opgeëischt. HET TEKORT aan hulp in de gezinnen groeit met den dag. Daardoor wordt niet alleen het gezin benadeeld dat zonder hulp blijft, maar ook de geheele ge meenschap. Want hef gezin zonder hulp verkommert, het gaat ondanks wanhopig verzet van de moeder toch langzaamaan naar beneden. Zooal niet op stoffelijk terrein, dan op maatschappelijk en cul tureel gebied. Geen mensch en ook geen le vende gemeenschap als het ge zin, kan op den duur overbelast blijven, dat moet op een gege ven oogenblik doorbreken. De opvoeding komt in het ge drang omdat «r niet de tijd meer is om op alles te letten en alle kinderen de zorg te geven die zij moeten hebben. Asl de man thuiskomt van zijn arbeid en eens rustig met zijn vrouw de problemen van opvoe ding en onderhoud van zijn kin deren wil bespreken, valt er nog d'it en nog dat te doen Men heeft een beroep gedaan op de meisjes om bij te springen en te gaan helpen. Maar het be roep bleef en blijft vergeefs, con stateert nu ook de Leidsche Crt, Zoo blijft de nood in vele ge zinnen voortduren èn blijven vele meisjes in een betrekking, een baan waar ze alles opdoen behalve datgene wat hen later geschikt moet maken tot moeder en echtgenoote Als nu langs den weg der vrije medewerking geen oplossing is te vinden -cfan zal meent het blad, de gemeenschap, vertegen woordigd in zijn regeering, zelf de zaak ter hand moeten nemen en als het niet anders kan door arbeidsdienst voor meisjes.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuw Noordhollandsch Dagblad, editie Schagen | 1946 | | pagina 1