ills U geen verbruiker zift B. KOORN COL, MiiGiiiasa OHMSTEDE. hmmk gniaflt ■IS- Firma f ijs Broers. NA.J AARS-KLEEDING I BANKETBAKKERIJ, van KOORN's Koffie en Thee, dan is dit een bewijs, dat U nimmer onze Java Koffie en China en Ceylon Theeën heeft geprobeerd, Neemt nu eens proef, stelt niet uit Rosmolens, Wanmolens, J. A. NETTEN. Geld gevraagd bij P. A. JAC0BSE Een dwaling! f mmm C. KOSSEU, GEMEENTE GASFABRIEK, Egmond aan Zee. IHüZoffIe, 52% 50, 45, en 40 ct per Kilo, Ta-TTSL, ojzl Ce^loaa. Thee, f 2.50, f 2 f 150, f 125, f 1.—, 80 en 70 et. per Kilo. Een Huismanswoning, P. J. LAURMAN, Wegens sterfgeval. puik best WEILAND. Burgerwoonhuis, Openbare Verkooping. Kermis te BAKKUM. Muziek voor den Dans, Bij H. yan de Kamer, Dijk. ALKMAAR, Dijk. J. BIJLOOS D Liekeles Oebles, - BREUKBANDEN - [UI, Uil k BH, bij H. HEMMER, J. VAN TILf Zuiver Inlandsch Uil g Schoutenstraat 12.1 Hotel-Restaurant PR00T, Langestraat 73, Laat 157, ALKMAAR. GEMAAKT EN NAAR MAAT VOOR HEEREN EN KINDEREN. Vanaf heden is de prijs der COKES afgehaald van de fabriek: Grof 55 ct. per H.L. en Geklopt 65 ct. per H.L, Kiekjes o\ Telefoon 52* Stoom-Koffiebranderij en Theehandel, opgericht 1808. ANNA PAULOWKA, Notaris GOTTMER, WARMENHUIZEN. M. DONKER, Notaris te B e v e r w ij k, zal op Woensdag 28 Oc tober 1908, des middags 12 uur, in het Hotel „de Zon" aldaar, publiek ver koopen 20 hectare Zd. SCHARW0UDE-0UDKARSPEL. Notaris GOTTMER, te Obdam, zal Donderdag 29 October 1908, 's avonds B'/i uur, in bet lokaal van den beer K. BOOD, te N00BD- 8CHARW0UDE, verkoopen: 2. Zeven akkers uitmuntend Bouwland, te Oudkarspel, tarnen groot 2 H.A., 43 A., 30 c.Ain perceelen en massa. Aanvaarding 28 Deo, 1908. Behoorende aan de kinderen van wijlen Mej de Wed A. BRUIN. Cëfé „de Goede Verwachting." C. CASTRICUM. HUIGBROÏÏWEESTSiS A Ho. 8, GEROOKT SPEK, REUZEL en SCHAPENVET. voor Hand- ea Paardenkracht. Graanmaten, Schoppen, Wannen, Zeven, Bascules, Kookpotten, Landbouw-werktuigen. Vraagt Prijscouranten. APPELSTEEG 1, Telef. 147. Vraagt NETTEN's 40, 60 ea 65 ot. per 5 ons. likke Brokken, 40 ct, per 5 ons. ICoopt Een flink ruim BOVENHUIS 40 Cent per pond, HYPOTHEEK, Ie of 9e, Bij H, VAI DE EAMEE, Schapenvleeschf 95 cent de 5 ons. Hoofd Eau de Cologne, als vernietiger van alle hoofdonreinheden haarversterkend BREEDSTRAAT 42. mot en zonder veer. Be ondervinding leert I Zaadmarkt 77, Roods Bord, K. ZIIT. flloffeerderi] aan huii, p w a 50 cent per pond9 CASTRICUM. BUFFETTEN, TAFELS, SPIEGELS, STOELEN, THEETAFELS, enz. Meubelmaker, BQTERSTRAAT. Ritsevoort A 18. TE HUUR: Geen grooter keuze LAKEN-KINDERMANTELS bij W. BÏÏERS, HouUil 30, ALKMAAR. Eenigst soiled aires voor KIIDEBGOEDEREH. Decoratieschilder. Plafond- eo Wandschilderingen PLAT DU JOUR f 0.60. DINERS a f 1.25. Zat TWEEDE KALEN! voor de dagen 11 OCTOB Ongelooflijk is bet ea toch waar dat KAAIJ voor oaderstaaade prijzea eea fijae Sigaar levert: C. KAAIJ, Kooltuin 7. Sigarenfabriek „de Coacurreat," Koorstraat A 10, ALKMAAR. Interc. Telef. 262. Speciaal adres voor Buitenlandsch Geld, Muntspeciën en Chèques. DOOR DE BEDUIDEND LAGERE WOLPRIJZEN KOOPT MEN THANS UITERST VOORDEELIG. te Obdam. zal verkoopen op Maandag 12 October 1908, 'a middags ll1/, nar, in de „Vlas en Korenbeurs" te ANNA PAÜL0WNA. met Tuin, Erf en beat Wei- en Bouw land, aan den Middenweg en de Midden- vliet te Anna Paulowna, samen groot 5.13.20 H.A. Te veilen in 9 perceelen. Eigendom van den heer C. BAKKER en te aanvaarden landerijen 28 Decern ber 1908 en het overige 1 Mei 1909. Notaris te Schoorldam, gem. Warmen- huizen, zal op Woensdag 14 October 1908, des avonds 6 uur, in het koffiehuis van den Heer C. LTNGERAK, te WARMEN HUIZEN, publiek verkoopen 1. Eene goed onderhouden Hou- werswoning met Boom gaard, staande en liggende in den Onderwal, te Warmenhuizen, seotie D. no. 540, groot 14 aren. 2. Eenige pereeelen zeer vruchtbaar Bouwland, aldaar, sectie D, nos. 541, 542, 543, 544, 545 en 546, te samen groot 1 hectare, 13 aren, 70 centiaren. Te veilen in 6 perceelen. Behoorende tot de nalatenschap van den Heer W. MOLENAAR. Aanvaarding bij de betaling 6 weken na veiling. Nadere informatiën ten kantore van den Notaris. Gemeente Heemskerk: 1. Vier perceelen WEILAND, gedeelte lijk reeds in gebruik en overigens zeer geschikt voor Tuin- en Bloem- bollengrond, nabij de hofstede „Welte vreden is het best," tussohen en aan den Hoflanderweg en Knikensweg, groot 4 HA. Te veilen in 4 perceelen en combinatiën. 2. Een perceel WEILAND, genaamd „de Begjjneweid," bewesten den Spoor weg, groot 3 H.A., 71 A., 40 c.A. 3 Een dito, genaamd „de Stekelkamp," beoosten den Spoorweg groot 4 H.A., 51 A., 10 cA. Gemeente Uitgeest: 4. Drie perceelen WEILAND, genaamd de Zieke Ven,„Jan Auskampen „Hemelwijk", aan don Communica- tieweg, groot 7 H.A., 7 A., 30 c.A. Te veilen in 2 perceelen en combinatiën. Behoorende tot de nalatenschap van Mejuffrouw de Wed. J. KOOPMAN. Notitiën intijds verkrijgbaar bij ge noemden Notaris. (38) Breeder bij biljetten omschreven. 1. Een nieuwgebouwd met Erf en Wafer, aan de Prin sengracht te Zuid-Schar won de, groot 1 A-, 32 c.A. Dadelijk te aan vaarden. I_j. TOE*, Notaris te Bergen, zal op Woensdag 11 November 1908, des namiddags 121/s uur, in „'t Wapen van Bergen," in het openbaar verkoopen: 1. Een Buis met Boet, met het recht van erfpacht van den grond van het perGeel te Bergen, aan de Jan Jacobiaan, seotie A 796, groot 6 aren. 2. Een Eïuis en ETrl, met Boet en Bouwland, aan den Heeren- weg. op Oostdorp te Bergen, sec tie C, nrs. 591 en 592, samen groot 24 aren, 50 centiaren. 3. Een Buis en f£rf, aan den Heerenweg, op Oostdorp te Bergen, sectie A 1180, groot 3 aren, 77 cen tiaren. Behoorende pero. 1 aan de erven van Mej de Wed. J. VAN WETTUM; perc 2 aan de erven van den heer KI, BAK KER Czn. en perc. 3 aan de heoren B. HOLMAN, C. NAP en 3. HOOG LAND en te aanvaarden perc. 1 en 2 op 1 Mei 1909 en pero. 3 terstond. Inlichtingen verstrekt de Notaris. Gedurende de KERMIS 11 en IS October, Aanbevelend, Tevens gelegenheid tot is het goedkoopste adres voor en verdere gereedschappen voor den Landbouw, solide en goedkoop voorhan den in de Magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van Aanbevelend, uw geconserveerde KIP- EIERBW bij de Wed. MEIJEC0S, Laat G2de prijs is 41/. cent per stuk en de kwaliteit wordt gegarandeerd. TE BUUR, Verdronkenoord 48 huurprijs f 14.per maand. Te bevragen benedenhuis. op le Hypotheek, tegen -4 pCt. met groote overwaarden. Brieven franco no. 112, aan Ons Blad. De YEEBOOT „Burgemeester van Alkmaar II", vaart a.s. Zondag morgen van hier om 9 uur en Maandagmorgen om kwart vóór vier uur. is het, die een grooten prijs betaalt. Voor f 18 een hagelnieuwe Hand- naaimachine met 8 jaar garantie, bij A. HILDERING, Hekelstraat 13, Alkmaar. Speciale inrichting voor repa ratie. Telefoon 236. Gratis les in bor duren en knippen. beschikbaar tot elk bedrag. Rente le 4, 4'/4 4'/j of 4% procent. Naar gelang van onderpand. Duur der lecning door aanvra ger te bepalen. Brieven franco, lett. G., bureau van dit blad. Huigbrouwersteeg, is verkrijgbaar 1ste kwaliteit bekroond Gouden Medaille, Antwerpenis sinds 1878 beroemd en als middol. Alleen echt wanneer naam op etiket gedrukt en in de flench gegoten is. Prijs 50, 35 25 et per flacon. Verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Kapper, Langestraat, Alkmaar. voorheen C. P. MULDER, Laagste prijzen. dat het grootste en beste adres is voor Q. O on O T3 iS! N O I7<en eerlijk oppassend R K. man van middelbaren leeftijd, zoekt vast werk, tegen 4 15 gulden per week inkomen. Voor velerlei werk geschikt en ook bekend met de Boerderij en Bou werij en met paarden kunnende omgaan. Brieven franco bureau van dit blad, motto„Werkman". o ver heer lij l£, in ruime keuze voorhanden bij Reparatie-inrichting. (onder scheikundige controle van Dr. VAN HAMEL ROOS HARMENS). Een geheel nieuw verbouwd 'Woon huis, voorzien van gas- en waterlei ding, met Tuintje, Breedstraat 26 te Alkmaar. Huurprijs f 4 per week. Te bevragen Geestersingel 16, Alkmaar in witte en gekleurde met bijpassende HOEDEN dan in alle stijlen. Abonnement voor Diners. Nieuw gebouwde zaal voor Aparte Diners en Vergaderingen. Spreekcel voor Telefoon-Intercommunaal. 11 Oct. Zondag. H. Lud Evangel genezen. 12 Maandag. H. Birg 13 Dinsdag. H. Edua 14 Woensdag. H. Call: 16 Donderdag. H. TbeJ 16 Vrijdag. H. Gall: 17 Zaterdag. H. Hed Achttiende Zondag n Tweede Zondag d Les uit den brief van Paulus aan de Korint fl.—1.10, 1.20, 1.30,1.50,1.60,1.80, 2.2.50 enz., bij 2 kistjes of meer van één merk tegelijk 5 cent per kist goedkooper. Alles net verpakt in kistjes van 100 stuks, fr. na ontvangst van postwissel onder rembours met verhoo ging der rembourskosten. Telefoonnummer 279. Broeders! Altoos dan mijnen God, voor de g u gegeven is in Chris gij in Hem rijk ge wort in alle leer en in alle L de getuigenis aangaand bevestigd iszoodat u gave iets ontbreekt, ter baring verwacht van on Christus, die u ook sta zal ten einde toe, om te wezen op den dag Heeren Jesus Christus. Evangelie volgens den IX, 1-8 Te dien tijde ging Je voer over en kwam in zie, zij brachten tot He die op een bed lag. En ziende, sprak tot den lai zoon! uwe zonden wore En zie, eenigen van de zeiden bij zich zeiven Daar nu Jesus hunne sprak Hijwaarom den uwe harten? Wat is g zeggen uwo zonden woi of te zeggen: sta op en opdat gij moogt weten, menschen de macht zonden te vergeven, Hij toen tot den lamme] op en ga naar uw huis op en ging naar zijn h nu, die bet zagen, wer verheerlijkten God, die macht aan de mensche: De Directeur: J. BLAAUBOER. Bij afname vatn minstens 100 Hectoliter RABAT, genomen tijdensde Lourde tot 13 Angus 7) XII. Aujourd'hui comme touj< Approviandeering van 4: pelgrim», met elkaar op rt van Lourdes, blijft bet bra De urgentie le er eedert dt 13 Augustus 1.1. niet op ve Alvorens ik myn oordeel o vraagstuk uitspreek, zie hie vens ontleend aan de ervai De verschillende etemm de menschen op reis vin(! kijkgaten van het leven. Je vindt er onzinnig do gewichtig doen en zich late deren door ongeduldig wacb oponthoud tot razende wt anderen in uitbundige vrooi anderen in de allervriendf van meet af. Kjjk je daar zie je achter al die kleurse achter alles den gemeenech grondhet leven, het reislt Maar het leven lust nog moet voldoende voedsel z op kracht te houden. Het ljjkt mij hier de pl te maken van den alarm dien het nitroepen van een op heel het gezelschap. 'Haar zQn er te kort«. »D pakjes te kort». Dit roepe heel duidelijk en niet gehee de vriendelijke stemming meen onder het reisgeielsc is. Ook door dit roepen wo dracht der zaak werf o schreeuwd. Wat toch is bod] lu eenige coupé's is een bond in 't leven geroe kleine diensten elkander te wordt onderhouden. Eén ga ~*kje halen. Wacht, 'k zal 'nderen meenemen. Numero *°o. en drie, en vier, en eene. Als dan het gezelscha "inten weer in de coupé bflee ntusschen zit er in andere ans Kok. En een reeks huitenlandsche verwikkeling! tg Daar zijn eindelijk een p praktijken, welke door somn baat genomen, duwen, nam ellebogen maken, slingervuis trappen: om de actie der u lammen. ~Hoe nu in den kortst een voldoende aantal dejeun

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1908 | | pagina 4