Kath. Nieuws- en Advertentieblad r No. 6. Woensdag: 20 Januari 1909. 3de Jaargang voor Noord-Bolland. FEUILLETON. Verschijnt Woensiag en Zaterdag. AMBACHTSSCHOOL Aangifte van Leerlingen Het Arbeidscontract Magna Peccatrix. Buitenland. Voor des Pass, tot hulp in Zuid Italië. ALKMAAR. voor den Cursus 1909-1910, Metselen en Kleêrmaken tiSSBÈ^ Leermiddelen en Gereedschap- Uw*** pen worden aan allen verstrekt. Nadere inlichtingen geeft de Directeur H. VAN DER HEIJ. - - -- 77 ONS BLAD. ABONNEMENTSPRIJS 50 cents per drie maanden franco aan huis. Te betalen in het begin van ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers3 cent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". BUREAUHoogstraat b/d. Langestraat te Alkmaar. Telefoon No. 266. ADVERTENTIÊN» Van 15 regels30 oent. Elke regel meer6 Reclames por regel15 Kleine advertenties van 1—30 woorden, bij vooruitbet. 25 Aan onze lezers brengen wij in ber innering, dat we bereid zijn giften voor het doel, als in ons nummer van 16 Januari vermeld, in ontvangst te nemen. Reeds kwam o.m. een gift in van f5. DE REDACTIE. VEEBETEEING. In ons bericht, aangaande de verga dering der R. K. Kiesvereeniging, waarin de heer Bruna zal spreken, is de datum verkeerd aangegeven Niet den 20ateD, doch den 26sten Januari zal die ver gadering worden gehouden. aanvangende A P BIL 6.k-, op eiken Donderdag, Vrijdag en Zaterdag der maand FEBBÜABI, voorm. van 912 en nam. I1/,—i uren. Behalve het theoretisch ondsrwijs, de vakken timmeren, machlsehankwerken en smeden, menbelmaken en schilderen, zal er ook onderwijs in het gegeven worden. De leeftijd van 12 jaren moet zijn bereikt. Onvermogenden kosteloos, anderen betalen een schoolgeld van f 1.,fl2. f 18,—, f21-, f30.— of ..—In hetjaar ii. Een van de voornaamste zaken die bij eene arbeidsovereenkomst geregeld worden is het loon. Tot nu toe stond het contractanten vrij ten opzichte van het loon te bepa len wat zij goeddachten. Thans geeft de wet verschillende voorschriften waaraan men zich te houden heeft. Komt men overeen, dat het loon zal worden betaald per dag, per week, per Het ontwaken eener ziel. Kaar het Duitsch van Anna Baronnesse v. Krane Bewerkt door C. L. i) In Magdala, aan de oevers van het meer Genesareth, stond een landhuis en glansde wit en goud uit het volle groen zijner par ken op. Harpenklank en zoete fluittonen vulden zijn marmerhallen, waar zilverstralen van fonteinen omhoog stegen. Panwen met vergulde pooten pronkten met hun kleuren pracht onder de myrten, rozen en laurier struiken, en alles was heerlijk en schoon en betooverend voor het oog. Doch de voorbijgangers wendden het hoofd af, wanneer zij de pracht dezer gouden poor ten en met bloemen versierde daken ont waarden, want al die glans was afkomstig van afgeperste en geroofde goederen en diende slechts om een afvallige dochter van het Joodeche volk het leven te veraangenamen. Een Komelntche gezant had haar voor eenige jaren te Bethanië ontdekt en tot meesteres over dit huis gemaakt, daar het in de nabij heid van Tiberias stond, waar hij woonde. Miriam was zeer schoon en ontwikkeld, want de gezant had haar onderricht in talen, philosophic en alle schoone kunsten laten geven, vooral in de danskunst, en de Romeinen en Qrieken vonden, dat sjj een wezen was, voor wien Aspasias' roem het moest afleggen. Niettegenstaande dat alles was Miriam zelden vroolfjk, haar seherts was scherp en bijtend, H| verachtte de mannen ever wie zij hnrsebte maand of per jaar, zonder daarbij te bepalen hoeveel uur de dag, hoeveel dagen de week, de maand of het jaar zal tellen, dan bepaalt de wet den dag op 10 uren, de week op 6 dagen, de maand op 25 en het jaar op 300 dagen. Zulks met het' oog op mogelijke om standigheden, teneinde alsdan een maat staf te hebben tot het berekenen van uur-, dag-, maandloon en omgekeerd. Het loon, bij overeenkomst bepaald, mag bestaanlo. in geld2o. in voed sel of verlichtings- en verwarmingsmid delen voorzoover de arbeider deze ge bruikt op de plaats waar ze verstrekt worden; 3o. in kleedingdoch slechts wanneer deze bestemd is, om tijdens het werk te worden gedragen; 4o. in bepaalde voortbrengselen van het bedrijf, waarin het loon verdiend wordt, maar alleen die voortbrengselen vallen hier onder, welke behooren tot de eerste levensbehoeften van den arbeider en zijn gezin, of die door hem in zijn bedrijf worden gebruikt; alcoholhoudende dranken zijn hiervan steeds uitgesloten 5e in het gébruik van een woning, lokaal, een stuk grond of weide of stal ling, of het gébruik van loerktaigen en gereedschappen 6e in bepaalde werkzaamheden of diensten door of voor rekening van den werkgever te verrichten voor den ar beider 7e in onderricht, door of vanwege den werkgever aan den arbeider te geven. Deze bepalingen gelden alleen voor die arbeiders, die niet bij den werk gever inwonon. Wanneer nu het loon in andere dan in een der genoemde dingen is vast gesteld, zijn partijen aan deze afspraak niet gebonden, maar heeft de arbeider recht op het vijfvoud van de waarde, welke het vastgestelde loon in geld ver tegenwoordigt. Indien in de overeenkomst geen loon is bepaald, dan wordt het loon zoo hoog berekend als ter plaatse voor dien arbeid gebruikelijk is te betalen. Is er geen sprake van gebruikelijk loon, dan wordt het loon naar billijkheid bepaald. Hoeveel het loon bedragen moet, is aan partijen overgelaten. Gedwongen winkelnering is bij de wet verboden. Een beding waarbij de arbeider zich verbindt zijn loon op een bepaalde wijze te besteden (b.v. zijn inkoopen te doen in een bepaalden winkel) is dus nietig. Uitgezonderd zijn: le het beding, waarbij de arbeider zich verbindt een en in haar ziel waa een dorst, die zich niet leaechen liet. Zy nam wel de volle vreugde beker, die haar de wereld aanbood, doch de drank amaakte haar bitter en ateeda waa het haar, alsof ergens een bron moest wellen, die alleen de koorts van haar dorstend hart kon stillen. In het huis te Bethanië, hetwelk zij ont vloden was, stond haar weefstoel ledig en zuster Martha was er bedroefd om, wanneer zij aan de afvallige dacht die haar familie, haar volk, haar geloof en de heilige rein heid ontrouw was geworden. De goede broe der Lazarus weende dikwijls om de verlorene, wanneer hij in den hof was, en het scheen hem dan of de bloemen met hem weenden, want Miriam had de bloemen zoo trouw verzorgd en zij zong zoo gaarne in den hof in haar onschuldige meisjesjaren, van de rozen te Saron en de bloemen in het dal. Nn zong Miriam Grieksche liederen of verzen van Bomeinsche dichters en bege leidde zich daarbij op een cyther, welke met edelsteesen was bezet. Miriam had ook een anderen naam ontvangen, toen zy in de wereld der heidenen haar intrede deed, men noemde haar Magdalena, naar haar woon plaats, en alleen de Joden zeiden nog Miriam van Magdala, wanneer zij over haar spraken of haar om iets verzochten want haar voorspraak werd dikwijla ingeroepen, om de gestrengheid van den gezant en der Bomeinen te ontgaan. Procnius was driftig en wreed hoe menige arme beschuldigde moest Mag dalena door haar smeekingen van den kruis dood bevrijden en hoe menig ongelukkige werd door haar woord gespaard voor geese- ling of kerker I Ook had zy een open hand voor de armen maar toch beminde men haar niet, want zij verbleef immer onder deel van zijn loon te besteden als bij drage in een fonds ('i,v. zieken-, onder- steunings-, werkloozsn- of pensioen fonds) 2e het beding, waarbij de min derjarige den werkgever machtigt een deel van zijn loon voor hem te beleggen op de Rijkspostspaarbank of een ander wettelijk erkend spaarfonds. Is er toch een be ling tot stand ge komen, hetwelk door de wet verboden is, dan is dat beding nietig, de arbeider heeft er zich niet aan te houden en is reeds een deel voor zoodanig doel van zijn loon afgehouden óf betaald dan kan hij dat deel van den werkgever terug vorderen. Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat wegens overtreding van voorschriften in oen reglement ver vat boete zal worden betaald. Het boetebeding is rechtsgeldig,-~-~ neer a. de voorschriften op welke over treding boete is gestold in de overeen komst bepaaldelijk zijn aangeduid; in het reglement moet ook de boete ver meld zijn b. de overeenkomst, waarbij de boete wordt bedongen f schriftelijk is aangegaan; c. de bestemming der boete nauw keurig vermeld is; de boete mag niet strekken tot direct of indirect persoonlijk voordeel van hem wien de macht is gegeven boete op te leggen; d. het bedrag der boete vermeld is en deze dus niet onbepaald zij e. de boete per week het loon van 1 dag niet overschrijdt. Yan do bepaling® onder d, e en f is het geoorloofd af te wijken, doch slechts bij schriftelijke overeenkomst en indien de oyereenkomst wordt aan gegaan met een arbeider die meer dan vier gulden per dag verdient. De bedingen omtrent straf en schade vergoeding, door een arbeider wegens overtreding van een reglement te betalen zijn aan dezelfde bepalingen verbonden. Is op overtreding der bepalingen van een reglement geen boete gesteld dan kan de werkgever steeds bij en wegens niet nakomen der verbintenis van den kant des werknemers schadevergoeding eischen voor den kantonrechter. Ook kan de werkgever, wanneer boete bedongen is, in plaats daarvan ook schadevergoeding eischen, maar niet beide tegelijk. Een beding in dezen zin is nietig. Een beding in een arbeidsovereen komst, waarbij de arbeider zich ver bonden heeft, na het eindigen der dienst- de vreemdelingen I Op een avond, toen de roode zonneschijf achter de bergen was weggezonken, de zee in bleeke paarlemoerglans schemerde, jasmijn en rozen geurden en de nachtviolen haar kelken voor de stijgende maan openden, liet zich de gezant Froculns, die van Tiberias was gekomen, met een gevolg van vrienden in draagstoelen naar Magdalena's villa dragen. Daar was alles voor een feest bereidhon- derde lampen straalden in hal en hof en een schaar schoongekleede slaven wachtten de gasten op. Proculus steeg uit zijn draagstoel en betrad het atrium in een sneeuwwitte onberispelijk geplooide toga, riekend naar baleem en reuk werken. De deurwachters bogen diep voor hem, oen Grieksche slaaf plaatste hem een krans van rozen op het donkere, zachtkrul- lenda haar, knapen, als amouretten gekleed, strooidan bloemen voor hem heen en harp spelers en zangeressen hieven een welkomst lied aan. Proculus groette minzaam, maar zag zoe kend om zich heen. >Waar is Magdalena vroeg hij den majordomus, een Syrische eunuchns, die met armbanden en halssieraden was opgetooid als een vrouw. De toegesprokeue, bij wien men een doode- ljjke verlegenheid opmerkte, begon te stotte ren «Vergeving, groote gebieder, de mees teres is... is... hm... zü is onwel geworden. heel plotseling I Zy verzoekt de hooge heeren haar te willen verontschuldigen «Dat kan haar geen ernst zijn I< viel de gezant hem heftig in de rede. «Ik heb haar toch mijnen vriend, den zeeredelen Fabins uit Bome gemeld, die den parel van Mag dala wil leeren kennen 1... Ga, Marduc, en meld uw ■neestens, dat wfl rijn aas- betrokking op bepaalde wijze werkzaam of niet werkzaam te zijn (b.v. niet in een bepaald vak) is geldig, mits schrifte lijk met een meerderjarig arbeider aan gegaan. Thans rest nog te spreken over het eindigen der overeenkomst, de rechten en de verplichtingen van den werknemer. We zullen dit tot een volgend artikel laten rusten en bier alleen nog wijzen op bet procesrecht inzake arbeidsover eenkomsten. De wet stelt de berechting van alle aangelegenbeden, het arbeidscontract betreffende, in handen van den kanton rechter. Om een proces in zoodanige zaak te beginnen, richt men zich met een ver zoekschrift (brief) op ongezegeld papier tot den kantonrechter. Dit verzoekschrift moet behelzen: naam, voornaam en woonplaats van den verzoeker, idem van de tegenpartij, mededeeling van de vorderingen waarop deze steunt, verzoek aan den kanton rechter om een dag te bepalen, waarop de behandeling zal plaats hebben. Modellen voor deze verzoekschriften zullen verkrijgbaar gesteld worden. Binnen 14 dagen na indiening van het verzoekschrift wordt de zaak be handeld. Minstens 5 dagen vóór de be handeling worden partijen er mede in kennis gesteld, Deze kunnen mondeling voor den kantonrechter hunne vordering toelichten en verdedigen. Daarna doet deze uitspraak. Om kosteloos te procedeeren moet een bewjjs van konvermogen worden overgelegd. DUITSCHLAND. In Duitschland begint zich een kloeke strijd te organiseeren tegen de veldwinnende onzedelijkheid, welke de laatste jaren, nu de ontuchtige prentjes en platen niet zinnen prikkelend genoeg meer werken, tot in steeds brutaler en walging wekkende buitensporig heden vervalt. Zoodat men meer dan ooit de profetische woorden van den Franschen Markies Melchior de Vogne herdenkt, dat het trotsche economisch bloeiende Duitsch land ten gronde zal gaan aan den kanker van ontucht, waardoor de jongere geslach ten byna systematisch worden aangetast. Dezer dagen heeft de bekende dr. Boeren in den Bijksdag zijne ergernis uitgesproken over den zedelijken achteruitgang van Duitech land. De politie van Hamburg heeft ernstig gekomen en haar wachten l< Ofschoon de bevelhebbersstem van den gezant deze woorden met alle mogelijke duidelijkheid had uitgeschald, ging Marduc evenwel niet heen, doch hief smeekend de handen op. «Barmhartigheid, heer, zij is vreeseiyk in haar toorn jammerde hij. «Het gaat om myn leven, wanneer ik het waag haar nog eenmaal onder de oogen te komen I Zij ia zeer slecht geluimd I Toen ik niet wilde wijken met mjjti smestcen, dat zjj op het feest zou komen, heeft zij mjj...< Hij brak af en wees op een verband, dat om z\jn arm gelegd was. Proculus maakte zonder veel omhaal het verband los en men zag een steek, welke door een scherp voorwerp toegebracht moest zijn en den heer in een schaterlach deed uitbarsten. «Zoo zoo, een steek met den stilus 1 Onze pantherkat schijnt in zeer kwaden luim te zyn I Maar bedaar, Marduc, het giug niet om uw levennw spek is een goed pantser voor zulk een wespensteek. Ik wil u echter van uw angst bevryden, om nogmaals in het hol der leeuwin te moeten gaan, ik zelf zal haar verzoeken Toen wondde zich de gezant tot een op vallend schoonen, jongen man, die, als de voornaamste der gasten, naast hem stond «Gij verontschuldigt my wel voor een oogen- blik, mijn waarde De aangesprokene maakte een lichte hand beweging. «Doe, wat u goed dunkt, vriend Procnlns. opdat ons de ster van Magdala opga U antwoordde hy hoffslyk en nam plaats op een rustbed, waar ham een meisje wjjn aanbood. «Ik ml da star wal qit baar wolfeap ta - 3 ingegrepen in de publieke colportage van pornografische tijdschriften, zoo zelf, dat de in Duitechland zoo geliefde «Simplicissimuic niet meer op de openbare straat m de kios ken en boekenstalletjes mag gevent worden. Nn bereikt ons wederom een bericht over een proces, dat den kampera tegen de onze delijkheid te Munchen door eenige belang hebbende theaterdirectenren is aangedaan. BELGIE. Arbeidsduur iu de mijnen. Zooals men west is er in de Belgische Kamer een wetsontwerp ingediend, dat den arbeider in de kolenmijnen, en wel in het bijsonder den arbeidsduur regelt. De discussies over dit ontwerp, die voor Kerstmis gehonden zijn, zullen eerstdaags weder hervat worden. De centrale sectie der Kamer heeft een voorstel gegeven den maximum arbeidsduur vast te stellen op 91/» nur per dag. Deze bepaling zal gedurende de eerste drie jaren van kracht zyn, maar later znllen de mijn werkers een werkdag van 9 uren erlangen. De wet zal van toepassing zijn op alle arbeiders, die in de mijnen werkzaam sQn, met uitsluiting voor hen, die zorgen voor de waking en het onderhoud der mijnen. De arbeidsdag wordt gerekend in te gaan op hot oogenblik van afdaling en te eindigen met de opstijging. Verder bevat het ontwerp nog eenige uitzonderingen. Zoo zal bijvoorbeeld de regeering gemachtigd zijn om, bi] dringende noodzakelijkheid, in overeenstemming met het advies van den inspectenr van arbeid, de opzichters, gedurende eenigen tijd, die echter niet langer dan drie maanden mag duren, van de bepaling te ontheffen om echerp toe te zien op de naleving van den wettelijken arbeidsduur. Deze dispensatie ie niet collectief, dat wil zeggen, dat zy zich niet kan uitstrekken over een geheele cate gorie van industriëelen, maar dat iedere In dustrieel afzonderlek dispensatie kan krijgen. FRANKRIJK. Marokko-polltlek. Na eene discussie over de Marokko politiek der Fransche regeering nam de Kamer eene motie aan met 390 tegen 98 stemmen, aldus luidendeDe Kamer vertrouwt dat de regee ring in Marokko de politiek van samenwerking en beschaving, haar voorgeschreven door haar tradities, haar belangen en de acte van Algeciras, zal voortzetten. Vervolgens nam de Kamer met 459 tegen 67 stemmen het wetsontwerp aan, waarby voor het dienstjaar 1909 een suppletoir kre- diet van 25.000.000 frs. ten behoeve van de krijgsverrichtingen in Marokko wordt geopend. voorschijn lokken meende de gesant met een onaangename nitdrnkking in de scherp- gesneden trekken«men moet baar slecht* op de juiste manier weten te behandelen'. Tegelijk verdween hj], en zjjn sandalen schreden kletterend op de kostbare mozaïk- vloer, want de machtige heer was ver stoord... Zijn vlugge tred werd ook gehoord in het vertrek, waar een vrouw op een rnstbed lag -, doch de liggende bekommerde zich daarom niet. Ook bewoog zy zich niet, toen de voorhang terzyde geschoven werd en de gezant het ryk beschilderde vertrek betrad, welks lucht zoete geuren op haar golven droeg. «Wat moet het beteekenen, allerschoonste, dat gij ons door het licht nwer tegenwoor digheid niet wilt laten bestralen 7< begon Proculus zyn toespraak als een welopgevoed man -, doch de vrouw vóór hem richtte zich niet op en iets in haar honding verontrustte hem en scheen hem verdacht. Magdalena lag, in een wit huiskleed ge> huid, onbeweegiyk op het rnstbed. Haar gelaat was in het kussen gedrukt en haar beide banden omklemden den vloed van los hangend haar, dat, als een koningsmantel van zacht goudweefsel, henr om den schouder golfde en, van de lage divan afhangend, in blinkende ringen op het tapyt rustte. Naast haar hurkte haar slavin zy hield een waaier van pauwenvederen iu de band en zag angstig naar haar meesteres. Een lamp met welrie kende olie gevuld, branndde aan het hoofd van het rustbedhaar schijnsel werd door de trekking zacht bewogen en speelde om de witte handen met schitterende ringen tusschen zachte baren, (Wenit vmtlgt),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1