R Kath. Nieuws- en üdtrertentiefilai voor Noor si-Holland. No. 10. Woensdag 3 Februari 1909. 3rte Jaargang Verschijnt Woensdag en Zaterdag. Het Defensie-vraagstuk. Magna Peceatrix. Buitenland. ONS BLAD. ABONNEMENTSPRIJS 50 cents per drie maanden franco aan huis. Te betalen in het begin van ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers3 cent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". BUREAUHoogstraat b/d. Langestraat te Alkmaar. Telefoon No. 266. ADVERTENT1ËN t Van 1—5 regels 30 cent. Elke regel meer6 Reclames per regel 15 Kleine advertenties van 130 woorden, bij vooruitbat. 25 ii. Toelichtingen. Ad. 1. Zoolang de loting behouden blijft, wordt niet alleen door het lot beslist, wie wordt aangewezen om in tijden van gevaar mede te werken tot verdediging van den Vaderlandschen bodem, doch tevens is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een pbysiek of oeconomisch sterkere vrijloot, terwijl een zwakkere den last moet dragen. Het billijkst zouden wij achten, streng doorgevoerden algemeenen dienstplicht met korten diensttijd, doch zooals reeds is gezegd, daaraan kleven te groote finantieele bezwaren. Er moet dus een keuze worden ge daan en nu beginne de Staat niet met het middel, waarmede alle andere ver- eenigingen eindigen, wanneer bij een verkiezing alle andere manieren zijn toegepast. Doch dat de Staat eerst de meest geschikten voor den dienstplicht zelf kieze, daarna desnoods late loten, doch hiermede niet beginne. Ad. 2. Dat er voor een minimum maat van 1,60 M. veel te zeggen valt, blijkt o. m. uit het zeer belangrijk ar tikel van den dirigeerenden Officier van Gezondheid le klasse A. A. J. Quanjer in den Militairen Spectator van Juni 1908, waarvan de lezing door de Commissie zelf in haar Rapport wordt aanbevolen. Daarin lezen wij o. m. 'Alleen nog in één opzicht schijnt mij een wijziging mogelijk en gewecBchtdeze wijziging betreft echter de Wet en niet het kenringereglement. Ik bedoel eene vermeerdering van de vereiechte lichaams lengte. Deze is op gronden van billijkheid te verdedigen. Gedachtig aan het feit, dat zeeziekte iemand recht geeft op vrijstelling van den militiedienet, zoowel ter zee als te land, moet men het logisch achten, dat de minimaal vereischte lengte die i(, welke geschikt maakt voor alle diensten, dus zoowel voor bereden als voor onbereden wapens. En dan rijst de vraag, of eene lengte van 1,55 M, voldoend kan genoemd worden. Naar mijn meening, neen Da behandeling (opzadelen, b.v.) van paarden elscht een niet te geringe lichaams lengte -, in Duitschland wordt voor een veld- en rijdende artillerist eene lengte van 1,62 M., van een dragonder en huzaar eene lengte van 1,57 M. verlangd. Volgens eene statistische studie van dr. G. W. Bruinsma, in het Militair Geneeskundig Tijdschrift van 1907 voorkomende, znilen waarschijnlijk bij verhooging van den minimalen eisch van 1,55 M. tot 1,60 M., 6,5 pGt. meer van de ingeschreven militie- plichtigen uitvallenop de 50.000 inge schrevenen dus 3250 man. Ad. 3. Men sta ons toe, nogmaals te Het ontwaken eener ziel. Naar het Duittch van Anna Baronnesse v, Krane Bewerkt door C. L. 5) De opdtacht werd den Eunuellus bemoei lijkt, want met den eenen arm hield Mag dalene het bewustelooze lichaam harer slavin omkneld, terwijl ijj den andere, dreigend met haar wapen, voor zich uit strekte. Marduc kroop weg achter de zwarten, die, bedwon gen door den blik der meesteres, als afge ranselde honden zich niet durfden ver roeren. 'Bjj de groote Cybele, heer, ik kan haar uiet naderen 1 Zij steekt my dood I« klaagde de huismeester. 'O gy bloodaard', spotte Proculus. »ïk zal de leeuwin wel temmen Met één sprong en een vluggen greep had hy Magdalena bij de armen gevat. Zy verzette zich met alle kracht van haar door oefening gestaald lichaam, doch de krflger zegevierde over de daneeres. Hy boog haar p?men te samen, zoodat gy ia gyn macht eiteeren uit hetzelfde artikel. De schrij ver gaat voort Schijnt dus vau een wyziging van de geschreven reglementen weinig resultaat te verwachten voor een strengere selectie, langs Indirecten weg sctdjnt het mij zeer wel mogeiyk, het pbysiek gehalte onzer militie te verbeteren. En hlerby denk ik in de eerBte plaats aan de jonge mannen met meer of minder tengeren lichaams bouw, die den indruk wekken, dat zoowel zij zelf als het leger, meer gediend zonden zyn door hen te rollen voor flinkeren, maar by wie toch geen bepaalde gebreken te constateeren vallen en die dan ook, goedgekeurd >meokomen<. De bedoelde verbetering kau geschieden door de Officieren van Gezondheid zelf. Vasthoudend aan den door de wet ge ■telden eisch, dat een milicien geschikt moet z0n voor allen militiedienst en, overwegende, dat de militaire dienst in den loop der tyden in veie opzichten zwaarder is geworden en nog wordt gelet op de omstandigheid, dat de voor schriften in zeer vele gevallen alle rnimte laten voor persooniyke overtuiging, kan van de Officieren van Gezondheid de dryfkracht uitgaan tot het steeds stellen van strenge lichameiyke eischen. Niets belet hun dit en de omstandigheid, dat de Ooileges van Gedeputeerde Staten niet steeds hun inzichten zullen deelen, de ontstemming, die intreedt, wanneer dit, misschien herhaaldeiyk, plaats grijpt, mag hen niet weerhouden, deze zoo gewichtige zaak goed te overwegen. Want niet alleen het belang van ons leger als geheel is betrokken by eene nitslniting van alleB, wier lichaamsbouw twijfel doet rijien aan hun bestand zijn tegen de groote vermoeienissen, aan de nitoefening van den dienst verbondenin nog hoogere mate, dat van den man zelf. In de kazerne blootgesteld aan allerlei Invloeden, waaraan hy niet gewend ls, geroepen tot krachtsinspanning, die hy te voren niet kende, blootgesteld aan den deprimeerenden invloed van aan familie en vrienden onttrokken te zyn, loopt de jonge milicien gevaren, waaraan alleen hy, die over voldoend weerstandsvermogen beschikt, kan ontkomen, terwyi de minder waardige aan syne gezondheid schade kan ïyden. Terwyi in het Duttsche leger (waar 40 pOt. der dienstplichtigen werkeiyken dienst verrichten) tnbercnlose weinig en in steeds verminderende mate voorkomt, vindt men in Frankryk (waar 70 pCt. in dienst treedt) een groot ziekte en sterfte- cyfer aan dit ïyden. Niet in eene wyziging van ons regie ment, dat (behoudens het ontbreken van de tydeiyke ongeschiktheid) voldoende is, maar in de toepassing ervan ligt de op lossing van de vraag, hos hen >uit het leger te houden, die er niet in behooren«. Beschouwen wij in dit verband tevens nog even den sterken aaDwas der ge tallen, vermeld in kolom 5 van het was en hulpeloos moest toezien, hoe zy de zwarten Samaritana opnamen en haar rnw met een stroom koud water by maakten... 'Wilt gy nu dansen, of moeten myn dienaren hun bloeddorst aan uw lieveling lesschen siste Procaine haar in de ooren. De man kookte van woede zy voelde het aan zyn heeten adem, aan het beven zyner stem en zy wrong zich heen en weer met neerhangend hoofd als een moeder, die haar kind ter slachtbank ziet geleid. Maar zyn handen hielden haar vast als yzeren boeien, en de beulsknechten bonden hun weerloos offer op de pynbaok... Toen brak een weegeschrei van Magdalena's lippen, dat schel weerklonk tnsschen de wanden van het vertrek en zy riep, terwyi haar lichaam koortsachtig beefde 'Laat haar vry, ik zal dansen De gezant hygde zwaar»Is dat wel waar Bedriegt gy ons niet >Gy hebt bet middel gevonden, om mij te dwingen... ik gehoorzaam aan mijnen heer l< Hij zag de doodableeke vrouw onderzoe kend aan en liet haar langzaam los. >Het spyt my, dat ik tot zulke maatregelen myn toevlucht moest nemen, om nw eigenzinnig heid te breken, gy hebt my echter geen ksni gelaten*, wide hfl belf verontschuldigend staatje, dan zien w'j, dat er in 1907 op 52070 ingeschrevenen, bijna twee maal meer dienstplichtigen werdeD vrij gesteld of ongeschikt verklaard wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken dan in 1902 op 47.612 ingeschrevenen. Wij hopen en vertrouwen, dat de officieren van gezondheid op den inge slagen weg zullen willen voortgaan, dan zal spoedig de ideaaltoestand bereikt kunnen worden, dien Duitschland ons ook in dit opzicht te zien geeft: alge- meene dienstplicht, doch slechts in naam, want maar 40 pCt. en wel de meest geschikten verrichten wer- kelijken dienst. Ad. 4. De ontheffing der kostwinners wordt ook door de commissie wenschelijk geacht (conclusie IX), In 1906 werden vergoedingen gegeven aan ruim 8200 van de 17.437 miliciens (aanvankelijk werd op de begrooting hiervoor 1'425.000 aangevraagd, doch in werkelijkheid werd f 559.000 uitge geven). Bovendien werd bij een opkomst van 19822 landweerplichtigen, gedurende zes dagen volgens art. 15Ws van de Landweerwet nog f55.700 aan vergoe dingen uitbetaald. Beschouwen wij thans de cijfers van 1907 uit ons oogpunt. Het aantal in geschrevenen bedroeg pl. m. 52.000. Kleiner dan 1,55 M. waren 729 in geschrevenen, 6,5 pCt. van 52.000 (zie ad. 2) is 3380. Vrijstelling wegens eigen militairen dienst of broederdienst7835. Nemen wij nu aan, dat het getal in kolom 5 van ons staatje door strenge toepassing van het Keuringsreglement op alle overblij venden zou aangroeien tot pl.m, 12000, welke gevoegd bij de getallen der uitgeslotenen en tusschen tijds overledenen met het totaal der 11944 reeds berekende vrijgestelden dus een totaal van pl.m. 24000 in kolom 7 zou brengen, dan zou in kolom 8 nog een cijfer van pl. m. 28000 overblijven. Doch dit hebben we nu nog te ver minderen met een aantal ontheffingen, waarvan wij voorstelden haar in de plaats te doen treden van de vergoe dingen aan kostwinners. Nemen wij daartoe de verhouding van 1906, nl. 3200 van de 17500, dan wordt dit getal voor 28000 bijna 5200. Trekken wij nu dit getal nog van de 28000 af, dan is het verschil: 22800 niet zoo aanzienlijk grooter meer, dan het getal 22200, dat de commissie voorstelt. Alleen de wijze, waarop dit contingent wordt verkregen al dan niet door loting verschilt aanmerkelijk. Ten slotte nog een enkel woord over een weerbelasting. Daarvoor zouden jaarlijks in aanmer king komen de 24000 vrijgestelden, verminderd met laat ons zeggen een getal van pl. m. 2000 voor uitgeslotenen, tusschentijds overledenen en eigen mili tairen dienst. Magdalena gaf hem geen antwoord, doch vloog op haar lieveling toe, rukte de ban- den los en droeg de tengere gestalte op bet rustbed. 'Wees gerust, wees gerustfluisterde zy haar teeder toe. >Ik duld niet, dat u iets kwaads geschiedt Verbaasd sloeg Proculus haar bewegingen gade. Die Jodinnen verbergen toch altijd een verrassing op den achtergrond van hun wezen, ook nog, wanneer men ze volkomen meent te kennen. Gedraagt deze onbegrype- lijke zich niet als moeder voor het meisje, dat ik haar heb geschonken 1 Een myner honderdmannen, een Germaan van geboorte, achtte de Jodinnen zeer hoog en zeide altyd, zy gelijken de Germaanschen in dit opzicht, dat zy >gevoel< hebben, een eigenschap, waarvoor geen Latynsch woord in te vinden, en dat de Bomeinache vrouwen missen. Zou deze geheimzinnige eigenschap ook Magda lena bezielen en haar zoo wonderiyk aan en onverstandig maken Een zacht vragend kuchen van Marduc wekte den gezant uit zyn overpeinzingen. Hij wierp nog een onderzoekenden blik op Magdalena en sprak toen luide en met nadruk >Ge kunt gaan, Marduc I Neem uw hel- pen mede en breng die gereedschappen weg. Jaarlijks blijven er dus pl.m. 22000 vrijgestelden over, die voor het opbren gen van een weerbelasting in aanmer king zouden kunnen worden gebracht. Met de commissie, het getal lichtin gen stellende op elf, zouden dit dus 242.000 belasting-betalers worden of rekenende op een verloop van Vu 220.000. Ons dunkt, wanneer dezen vrijgestelden gemiddeld in verhouding van hun inkomen een jaarlijksche belasting van f 10.— per hoofd werd opgelegd, dat dan de Staat de ruim twee millioen gulden, die hij op deze wijze zou innen, zeer goed in mindering van Hoofdstuk VIII zijner jaarlijksche be grooting zou kunnen gebruiken. Ons met de conclusiën VI tot en met IX vereenigend, eindigen wij met de hoop uit te spreken, dat de samen stellers van het rapport dit artikel niet zullen beschouwen als een afbrekende critiek, daar alléén de gedachte aan op bouwen in het belang der goede zaak, die ons allen ter harte gaat, ons ge leid heeft. J. G. LUTZ. AlkmaarJan. 1909. ITALIË. Het Romeinsche bloc. De meerderheid van den gemeenteraad te Bome heeft dezer dagen een vergadering gehonden onder voor zitterschap van den leider van het >bloc< Vanni. Burgemeester Nathan, de groote ster en 't sieraad van het bloc, had nameiyk ver klaard, dat de positie van het bloc gevaar- lyk werd. In een verwarde beraadslaging erkenden al de sprekers, dat de staat der financien der gemeente Bome letterlyk noodlottig was en dat niet moest worden verwacht, dat de gemeente daarin verbetering zou aanbrengen, Nathan heeft bij die gelegenheid zich ook een teekenend woord laten ontvallen, dat door heel de Bomeinscbe pers wordt over genomen 'Het Bomeinsche bloc, zeide hy, 'heeft niet slechts een administratief program, maar het is de ontplooiing van een natio naal politiek program, dat van zooveel te meer waarde ie bij de politieke verkiezingen'I... Daar komt de aap uit de mouw. De matrozen van het Itallaansche linie schip Napoii hebben te Beggio een dorp van houten halzen gebouwd, waarin kapitein Cagni, de commandant van het schip, Zon dag een kerkje, dat aan San Gennaro is ge- wyd, heeft geopend. Na de H. Mis is daar het eerste kind, dat in het dorp geboren was, met den naam van het schip Napoli gedoopt. OOSTENRIJK. De studenten-relletjes. De Zondag schijnt dus nu eens in Praag kalm te zyn verloopen. Dit ie waarschyniyk wel voor een groot deel te danken aan het beeluit van de Duitoche studenten om van hun »Bummel< hun wan- Houd u echter in de nabyheid op, om by den eersten wenk te kunnen komen, en vooralhoud de slavin in het oog, opdat ■y niet beproeve te ontvluchten... Zoo is het goed De beulsknechten raapten hun vreeselijke werktuigen byeen en vertrokken, een walge lijke atmosfeer van lederreuk, zweet en gloeiend yzer achterlatend. Proculus opende ving een venster, waardoor veel frissche lucht binnenstroomde. Hy wischte zich de zweetdruppels van het voorhoofd, ademde een paar maal de kosteiyke avondlucht in en was toen weder de rustige, zelfbewuste man van vroeger. Iemand als hy, die gewoon was, vyande- lijke steden stormenderhand in te nemen en ze later aan alle gruwelen der plundering over te laten, was voor zulke zaken niet byzonder gevoelig, behalve wanneer het zyn eigen persoon betrofdaarvoor had hy ook nu gezorgd en bovendien had hy de kleine Jodin dnideiyk gemaakt, dat zQ in hem haar heer had te erkennen. Op de liefdevolste wyze wendde hy zich nu weder tot Magdalena, toen deze van haar beschermelinge opzag. >Nu myn ster, welken dans denkt gy ons te laten genieten Een vreemde lach gleed over Magdalena's gelaat en zy antwoordde, terwyi een onbe- deltocht af te zien. Men had dat beslnit in de band gewerkt door de trottoir-steenen in de >Graben<, onder voorwendsel van repa ratie op te breken, waardoor de wandeltocht onmogelijk werd. Ook was Zondag de heele Graben door de politie afgezet. Het is echter te bogrypen, dat de rast, die op zoo een manier verkregen is, nog niets te beteekenen heefthet is niet veel meer dan een schyn-rust, die by de eerste de beste gelegenheid verstoord kan worden. SPANJF. Sommige bladen schynen nu toch met alle geweld te willen, dat in het Zuiden van Spanje een aardbeving beeft plaats gehad, ondanks de besliste tegenspraken uit Madrid. Zoo meldt nu, naar Beater uit Parys seint, een telegram aan de >Patrie<, dat een vloedgolf ernstige schade heeft aangericht aan de trambaan, de kade en de haven van Barcelona 'en dat er 300 raenschen zijn om gekoman. Wonder dat er niet by gemeld wordt, welke seismologische toestellen de schokken hebben aangeteekend. FRANKRIJK. De wijnbouwers in het Zuiden van Frank ryk beginnen weer roerig te worden. Ondanks de konde, hebben 2000 menschen Zondag te Argeliers een byeenkomst in de 6 open lucht gehouden. Velen waren met al lerlei voertuigen nit de omliggende streek gekomen. De vergadering teekende verzet aan tegen het verkoopen van wyn tot een prys, zoo laag, dat de wijnbon were niet konden be staan en drong aan op aaneensluiting tus schen de belanghebbenden. Een protest. Door Mgr. Turinaz, bis schop van Nancy, is tot den Franschen minister van Openbaar Onderwys een uit voerige open brief gericht (de »Croix« publ- ceert het schryveD), waarin protest wordt aangeteekend tegen de talryke ernstige ver gapen van openbare onderwyzers tegen de onzydlgheid bij het onderwys op de scholen. Het gerechtshof voor strafzaken heeft Henry Lemoine, den zoogenaamden vervaar diger van diamanten, by verstek tot 10 jaar gevangenisstraf en 3000 francs boete ver oordeeld. AMERIKA en JAPAN. Te Berkeley, in Califoruië, hebben de Ameri- kaansche studenten een Japanschen kame raad, genaamd Eaneko, afgerost en de deur uitgezet. Kaneko is student aan de hooge- achool te Berkeley en had te Tokio al een graad gehaald. De Japansche regeering zal te Washington een vertoog over de zaak laten houden. Kerkvervolging in Bolivia. De corres pondenten van sommige bnitenlandsche bla den maken melding van een felle Kerkver volging, die heerscht in Ecuador en vooral in Bolivia. Het congres van laatstgenoemde republiek, zoo lezen we, heeft op het einde van 1908 een wet aangenomen, tengevolge waarvan thans alle kloosters gesloten wor den. Ook is aan alle ordesgeeetelykon de toegang tot het land verboden. Een formeele grijpelyk licht in haar oogen schitterde 'Wees gerust, ik zal u uw vyftig talenten verschaffen 'Voor u zullen ze zyn, hemelsche Terp aichore, wanneer deze dans zal slagen •Behoud ze«, lachte zy bitter. »Myn zin nen staan er niet op 1 Ga nu weder naar uw vrienden en laat my tyd, om voorbe reidingen te makenbinnen een nnr ben ik by u aan het nachtmaal'. Proculus zag de raadselachtige vrouw een oogenblik wantrouwend aan, doch zy hield zyn blik zoo goed uit, dat hy zich gerust gevoelde. 'Dus binnen een uur schijnt ons het licht uwer tegenwoordigheid 1< zeide hy zoo liefdevol, alsof niet voor tien minuten nog de pynbauk in het vertrek had ge staan. Nauweiyks was het voorhangsel achter hem dichtgeschoven, of Samaritana, die tot dnsver krachteloos op het rustbed bad ge legen, richtte zich op. >0 myn gebiedster, gy hebt my het leven gered... maar voor welken prys 1< zuchtte zy en bedekt8 Magdalena's handen met kuisen. (Wordt vervolgd),

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1