R Kath. Nieuws- en Advertentieblad voor Noord-Holland. Woensdag 3 Maart 1909. 3d" Jaargang FEUILLETON Verschijnt Woensdag en Zaterdag. Stagna Peccatrix. Buitenland. No. 18. ONS BLAD. ABONNEMENTSPRIJS s 50 cents per drie maanden franco aan huia. Te betalen in het begin van ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers3 oent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". BUREAU Hoogstraat b/d. Langestraat te Alkmaar. Telefoon No. 266. ADVERTENTIËNt Van 15 regels30 oent. Elke regel meer8 Reclames per regel...15, Kleine advertenties van 1 30 woorden, bij vooruitbet. 25 De schaamteloosheid steekt al driester het hoofd op. In de pers, op het tooneel en in de rechtzaal komt ze het scherpst uit, in de laatste vooral, ofschoon het onderling verband tusschen deze drie niet te ontkennen valt. Wat nu pas weer te Parijs gezien is, dat bij een schandaleus proces, vol van onthullingen over dierlijke zelfverlaging, de dames uit den hoogsten stand, ouden en jongen, de tribunes vullen, doet smar telijk aan. Vooral nu de president de dames aanmaande om heen te gaan en ze toch bleven. Geestig verzocht hij eerst de fatsoen lijke dames zich te verwijderen en toen niemand zich verroerde, sprak hij snij dend scherp„Nu de fatsoenlijke vrou wen zijn heengegaan, zal ik de andere door de politie laten verwijderen Dit treft vooral in de .rechtzaal, zegt de Stand., omdat in de rechtzaal de hooge ernst aan het woord is, niet het uitstallen maar het te keer gaan en straffen van 't zedelijk kwaad. Wie een slecht boek wil lezen, doet het in de eenzaamheidwie een gemeen tooneel- stuk gaat bijwonen, zet zich neer waar vermaak hoofddoel is. Maar in de recht zaal is de strijd tegen het kwaad juist aangebonden. En wat dan te denken van vrouwen, die zoo alle schaamte hebben afgeworpen, dat ze haast vech ten om bij zulk een proces een plaats te krijgen, en zelfs, als de rechter ze vermaant om weg te gaan, toch zonder blikken of blozen blijven zitten. Hoe diep gezonken is een maatschappij niet, waar heel een schare van beschaafde vrouwen dit aandurft. En toch is het in de rechtzaal, lite ratuur en tooneel één kwaad, dat hier voortwoekert. Het is lust in de kennis making met de diepten van satan, gelijk de apostel het noemt; het is de lust der zinnen om door anderer zonde geprikkeld te worden; het is de booze zin, gelijk Paulus het in de Romeinsche wereld brandmerkte, om niet alleen het kwaad aan te vuren, maar een welbeha gen te hebben in wie zulke dingen doen. En dan gaat 't vanzelf crescendo. Eerst een slecht boek, om eigen zinnenlust te laten opwekken. Dan een gemeen tooneelstuk, om het als voor oogen te zien en de scabreuse taal aan te hooren. En als, door pers en tooneel, aldus het stofgoud van de vleugelen der schaamte is afgeschud, dan wil men ook de levende personen zien, die in deze dierlijkheid vervielen. In de lite ratuur werkt de verbeelding, op het tooneel de gefingeerde voorstelling, maar in de rechtzaal is het de boosheid van 't leven. Daarom is het zoo hoog tijd, én die slechte literatuur én dat gemeene too neel te keer te gaan. Het is uit die heide uitwassen van een gepolijste be schaving, dat de gemeenheid opkomt. Het ontwaken eener ziel. Naar het Duitich van Anna Baronnesse v.Krane Bewerkt door O. L. 13) Zy richtte zich op, streek heur haren van het vochtige voorhoofd en riep Samaritana, die reeds lang achter den voorhang luisterde of haar lieve meesteres zich niet bewoog. Nu sloop zij binnen en kuste met aandoe ning de witte hand, die haar werd toege stoken. «Hebt ge goed geslapen, mijn aonne, *yt ge goed uitgerust?» •Wat was dat voor een licht, dat zoo jnist in myn kamer scheen vroeg Mag dalena. •Ik aag niets. Het kan een zonnestraal geweest zyn«. •Een «onneatraal? Is het reeds zóó laat in den morgen •Zeker, de vierde nachtwacht is voorbij we hebben helderen dag«. By deze woorden opende Samaritana de lnlken van welriekend cederhout die de vensters afsloten. Helder daglicht viel inde Alhoewel de eigen getuigenissen van verschillende voormannen der sociaal democratie voldoende de bewijsvoering van katholieke zijde, betreffende de onverenigbaarheid van godsdienst en socialisme hebben bevestigd, zijn er toch nog altijd menschen, die meenen dat het socialist zijn met hunne katholieke overtuiging niets te maken heeft. Onbegrijpelijk Bewijzen de feiten, welke dagelijks om ons heen plaats grijpen, dan niet reeds genoeg Heeft de heer v. d. Goes er dan niet met nadruk opgewezen, dat men als socialist aan den godsdienst niet zal kunnen vasthouden, omdat het socialisme uit zijn aard atheïstisch is en zijn moet Heeft de Duitsche sociaal democraat Kautsky dan niet hetzelfde verklaard? Heeft de heer Troelstra niet gezegd, dat, waar een katholiek arbei der zich aansluit bij de S. D. A. P., hij eenmaal voor de keuze zal geplaatst worden, öf zijn geloof of de partij in den steek te laten? Heeft Yiviani niet ge zegd dat de lichten aan den hemel zul len gedoofd worden? De vragen stellen is ze beantwoorden. Inderdaad, het socialisme moet tegen den godsdienst zijn. Alleen reeds daarom, omdat het de leiding der Voorzienigheid in het maatschappelijk leven loochent en verklaart dat de sociale ontwikke ling het gevolg is van bloot materieele, d. i. stoffelijke invloeden. Ook omdat het de begrippen omtrent godsdienst en zedelijkheid slechts erkent als gevolgen, als uitvloeisels van econo mische verhoudingenbegrippen, die volgens de socialistische leer niet ge dragen worden door eeuwige, onver anderlijke beginselen, doch wier ver andering en vervorming evenzeer vast staat als de ontwikkeling der industrie en het stoffelijke leven. 't Is derhalve in strijd met de waar heid te beweren dat het socialisme niet tegen den godsdienst is; 't getuigt van verregaande onkunde te meenen dat socialisme en katholicisme kunnen sa mengaan. Het een sluit het ander volkomen uit. De bond voor Staatspensionneering is geducht werkzaam. Hij loopt de Kamercandidaten af om te vragen of ze het doel, hetwelk de bond zich voor stelt, willen helpen bevorderen in het wetgevend lichaam, m. a. w. of ze zijn voor Staatspensionneering zonder pre miebetaling. Zijn ze er niet voor, dan hebben ze van de zijde der bondsleden geen steun te wachten. Alsof in de komende vierjarige periode nu alleen zal gehandeld worden over de vraagal dan niet Staatspensionneering. Alsof alle andere vraagpunten, die zich op wetgevend gebied doen gelden, zoo op eens voor dit eene hebben te wijken. donkere ruimte en Magdalena xag hare zwarte kleederen. •Hoe kom ik aan dexe zeldzame dracht En met moeite zocht zij in hare herinnering naar de dingen die geschied waren. Samaritana vouwde smeekend de handen. •Vergeef, meesteres, dat we u hier gelegd hebben, gelijk ge gingtwfj durfden 't niet te wagen u andere kleederen aan te trekken, nit vrees u te verontrusten». •O... 't is goed!» •De gebeurtenissen van den vorigen nacht stonden weer voor Magdalena's huiverenden geest. Zy scheurde haar kleed aan flarden en wierp het van zich af, als of het bevlekt ware en hulde xich in eene witte tunica, die naast haar bed lag. •Vlug, Samaritana, myn bad, opdat ik my schoon wassche van alle tegenstrydigheden». Het meisje haastte zich naar bniten en Magdalena kwam nn eerst tot het volle be- wnstzyn aangaande hetgeen geschied was en de omstandigheden waarin zy verkeerde. Een ontzettenden afschuw van xich zelve neep haar de keel toe. Wat was zy geweest, wat was zy geworden Onophoudeiyk drongen de heelden van haar trapegewyzen val zich voor haren geest, totdat zy hevig begon te jam- meren. Ach, kon men maar vergeten slechts één slok van den drank, waarvan Grieken Alsof invaliditeit- en ziekteverzekering zaken zijn van geen of minder belang. Land en Volk zegt dan ook terecht: „Candidaten, die zich zelf respecteeren, zullen de bondsguillotine rustig laten vallen. De vraag van den Bond zou steviger grondslag hebben, indien ware voorafgegaan zijn beantwoording van de vraag, die de Bond eerst onlangs aan een commissie ter beantwoording heeft opgedragenhoe behoort het gewenschte wetsontwerp te worden ingericht en waar zal het geld vandaan komen? Dusver is alle ernstige studie van deze vragen door den Bond verwaar loosd." Wanneer dit systeem door de andere bonden eens werd nagevolgd en door gevoerd, wat zou er dan van de wet geving terechtkomen? Zou men dan niet allerlei partijtjes en clubjes krijgen, geheel op zich zelf staande, eenzijdig en geisoleerd als b.v. de agrariërs in Duitschland, maar dan minder belang rijk Het is toch geen gezonde democratie, welke aan dit drijven ten grondslag heet te liggen. De Maasbode vraagt zich af „aan wie de schuld ligt, dat vele hoofden, door democratie verhit, nu maar door draven en een krijgsgeschreeuw aan heffen, luidende als„staatspensioen of uw zetel." Hier ligt de schuld bij de linkerzijde, speciaal bij Unie en Bond. Allereerst bij de Liberale Unie. In haar program werd het punt „ver zekering tegen de gevolgen van ouder dom" vervangen door „verzorging van den ouden dag". Daar kan men nu alles van maken. Geen wonder dat de voorstanders van staatspensionneering nu over deze nieuwe „blancomanger" hun sausje traehten te gieten. En niet minder blanco is het mani fest van de Vrijz. Democraten, waarin 't heet Naar voren komt niet minder de zorg voor de ouden van dagen, welke aan de arbeiders reeds zoolang werd in uitzicht gesteld en door hen met klimmende aandrang wordt verlangd. Hierbij zullen wij ons niet door theo retische voorliefde voor het eene of andere stelsel laten weerhouden aan te nemen hetgeen geboden wordt, indien het slechts gaat in de richting onzer wenschen. Hier ook alles blanco, 't Is „wilde mans politiek" de heeren zijn op de kiezersvangst uit en weigeren klaren wijn te schenken. Daarom dragen zij zei ven schuld aan het gedoe van den Bond. LUXEMBURG. Scheiding van Kerk en Staat. De vo rige week zijn in de Kamer van afgevaar a en Bómeinen vertelden. Maar de gloeiende doorn boorde zich dieper in haar geest en zy moest denken, ïyden, zich weren als een drenkeling, die met de golven kampt. Daar kwam plotseling de droom van zoo- even haar voor den geest. Dat was meer dan een toevalsdroom geweest, dat was een boodschap I Zy slaakte een zucht van ver lichting. Al zag xe het licht niet meer, het welk haar omringd had, toch voelde ze 't op eenmaal weer in haar ziel en de zalige zekerheid steeg op uit haar hart, de zeker heid, dat de wonderbare, die zij gezien had, haar helpen en redden zou. •Ik moet my haasten, hem om een brui loftskleed te vragen», fluisterde zy voor zich. Samaritana kwam binnen. Zy xag er ver stoord en beangst uit. •Het bad is gereed, meesteres I» begon zy. >Maar ik moet u zeggen, dat vreemde dingen in hnis voorvallen. Marduc is er niet en alle slaven staan in het atrium by elkaar en schreeuwen, dat men xyn eigen woorden niet verstaan kan. Het heet, dat de gezant reeds vroeg in den morgen naar Rome is afgereisd. Hy moet een keizerlijke boodschap ontvangen hebben». Vol verbazing hoorde Magdalena deze mededeellng aan... De gezant naar Rome! Zy behoefde hem dus in langen tyd niet digden de beraadslagingen geëindigd over de scheiding van Kerk en Staat en de afschaf fing van het budget van eeredienst. In naam der Katholieken heeft het woord gevoerd Piiim, in naam der liberalen Bras senr en Weiter namens de socialisten. De voor en tegenargumenten waren trouwe re producties van de argumenten der Fransche Kamer. Toch wilden de liberalen hier te ver staan onder radicalen het budget van eeredienst behouden en wel om de volgende redenen lo. omdat het volk van Luxemburg het wil, en de wetten moeten de uitdrukking zijn van den wil van het volk. 2o, omdat in het tegenovergestelde geval de geesteiykheid nog meer ultramontaansch zon worden en bijgevolg nog gevaariyker voor den Staat. Ziedaar argumenten, welke vooral het eerste men in het Palais Bourbon niet schijnt te hebben kunnen snappen. Maar nu nog een merkwaardig feitde Federatie van vereenigingen der vrije ge dachte binnen het Groot Hertogdom had een petitionnement georganiseerd om de scheiding van Kerk en Sta&t te eischen. Prttm, de leider van de Katholieke partij heeft kunnen aantoonen, dat het meerendeel der handteekeningen apocrief was. Toch heeft de Kamer zich met de quaestie bezig gehouden, terwijl de minister tot ver werping concludeerde met dexe interessante beschouwingen. De ondervinding, die men in Frankryk hieromtrent heeft opgedaan is nog te versch, dat men ook tot de uitvoering hiervan in andere landen kan overgaan. Combes heeft my zelf onlangs in een ge sprek, dat ik de eer had met hem te voe ren, gezegd dat de situatie in Frankrijk een heel bizonder geval was, omdat daar de on verschilligheid haar hoogtepunt heeft bereikt, en het volk de geesteiykheid beschouwt ais de vijandin van de Republiek.» •Welnu het Groot Hertogdom staat geluk kig nog niet in het zelfde teeken als Frankryk»- De Katholieken van Luxemburg zullen er wel zorg voor dragen, dat de situatie bij hen nooit wordt geiyk in Frankryk, tot spijt van Oombes. DE BALKAN. Over de Balkanhistorie kunnen we heden kort zyn. De berichten der vorige week, waarbij eene oorlog zoo goed als onvermyde- lijk scheeD, zyn door andere gevolgd, uit welke men nu mag opmaken, dat de vrede weer verzekerd is. Gespannen heeft het er wel. De twijfelachtige houding van den Rus sischen minister Iswolski gaf er de aanlei ding toe. De mogendheden wilden by Servië aandringen op het laten varen der eischen omtrent Bosnië en Herzogewina. Rusland wilde xnlka ook, maar deed het niet. Het stijfde veeleer de dwaze hoop der Serviërs. Thans is er verandering gekomen en zal Servië wel tot de orde geroepen worden. De overeenkomst tnsschen Oostenrijk en Turkye, waarby Bosnië en Herzogewina aan Oostenrijk verkocht zyn, heeft als een straal koud water op de Serviërs gewerkt. Want te zien. Het kon haar niet schelen wat met hem geschiedde, als hij slechts weg was. Zij stond op om naar de badkamer te gaan. Samaritana xag haar aan, alsof zy nog meer te vertellen had. Doch toen xe geen teeken kreeg om voort te gaan, begreep zij dat de gedachten van hare meesteres met iets ernstigs bezig waren en deed zy der halve iwygend haar werk. Na het bad liet Magdalena zich het ont- byt brengen, at een stuk brood, dronk een schaal melk en liet zich vervolgens in een stoel vallen, waarop de slavin het haar van henr meesteres begon te kappen en in orde te brengen. Werktuigeiyk hield zij daarbij de zilveren spiegel in de hand om het werk der slavin te volgeD, maar hare blikken gleden onwillekeurig over de metalen schijf heen, totdat zy eensklaps opmerkzamer werd en scherper toezag. Zy zag wel haar eigen aangezicht in den spiegel, evenwel niet dat eener volwassen vrouw, veeleer een gelaat met ronde, zachte vormen en uitgewreven oogen als van het ontwakende kind, met den blos der eerste jeugd op de wangen. Zoo zag de kleine Miriam er uit, die in den tuin te Betanië neerzat by de leliën en luchtkasteelen bouwde. Ver weg vlogen hare gedachteD, weg uit de engten barer omgeving, ver weg daarmee is de kwestie eigeniyk uit. Intus- schen hebben de spaarpenningen der Fran- schen een groote macht ten goede ontwikkeld. Minister Iswolski is ondubbelzinnig te ver staan gegeven dat Frankrijk te groot finan cieel belang hèeft bij een vredelievende oplossing, dan dat het zich in een eventueele oorlog zou gaan wikkelen. En in de hooge politiek is geld oppermachtig. PERZIE. In Perzië is de binnenlandsche oorlog in vollen gang. Beide partyen, de regeering en de revolutionairen xyn bezig het land te ondermynen. Havas meldt uit Konstantinopel, dat het Perzische revolutionaire comité door den Perxischen gezant, op het verzoek van den Sjah om bemiddeling, schriftelyk heeft laten weten, dat het niet met hem in onderhan deling wil treden. De Sjah dient xich, zegt het comité, rechtstreeks met de opstande lingen te Tabris in verbinding te stellen. De berichten nit Resjt luiden zeer onrust barend. De opstandelingen werpen daar op den Russischen rijksweg versterkingen op en leggen mijnen, om de nadering van troepen te verhinderen. Het verkeer staat byna ge heel stil. Te Teheran zoekt de bevolking, ten einde raad, hoe langer hoe meer in de vreemde gezantschappen een schuilplaats. Er zyn daar plakkaten aangeslagen, die aankondigen, dat de stad eerstdaags met bommen bestookt zal worden. DUITSCHLAND. Terwyi van Bülow bezig was de eenheid en harmonie in het regeeringsblok te her stellen, door met de vertegenwoordigers der blokpartyen te onderhandelen over een com promis ten opzichte der financiëele hervor mingen, waarbij hy de voorgestelde belastingen op de nalatenschappen, terwille der conser vatieven, heeft laten vallen, bereidden de West-Duitsche Mynwerkers zich voor tot eene groote betooging ten gunste van een rijks- mynwet. Men eischte, en niet ten onrechte, betere bescherming van de kolendelvers, in voering van een achtnrigen werkdag, aan stelling van mijnopzichters uit de gelederen van de werklui, beperking van het boete stelsel enz. De sociaal-democratische afgevaardigde Lei- nert, uit Hannover, die te Bochum voor vier tot vyf duizend menschen sprak, stelde zich op het standpunt van den christelyken voor man Effert, die gezegd heeft, dat er, indien men nu de rechtmatige eischen van de myn werkers niet inwilligde, >een brand zou uit breken, zooals de wereld nog niet aanschouwd had». In alle vergaderingen werd een voorstel aangenomen, de noodzakeiykheid uitsprekende om de aanhangige Pruisische mynwet als geheel? onvoldoende te verwerpen. Katholicisme en gemengde huwelijken. Van hoe groot belang het is, dat tegen de gemengde huweiyken, waarvoor ook in ons land in de laatste jaren met zooveel nadrnk door de geestelijkheid is gewaarschuwd, wordt gewaakt, blijkt o. m. uit eenige mededeelingen van de Kreuzzeitung, welke Bteunen op onder van zuster Martha, die na moeder's dood het huls bestierde en zoo streng was, Hoe vaak zat ze in het loof van de druivenranken te weenen, omdat haar zuster haar niet de sieraden wilde doen dragen, zooals de andere meisjes die ook droegen, en als zy moest werken, zonder eeDige uitspanning Op zulk een oogenblik was de gezant by haar gekomen in den tuin. Zij vond hem schoon in zijn gouden harnas, met de purper kleurige pluim van paardenhaar op den schitterenden helm. Zijne oogen brandden in de harehy sprak haar van liefde, van vryheid, van geluk, van ai het schoone en heeriyke der wereld. Toen was ze met hem gegaan, nog denzelfden nacht en zy waande een paradys te vinden. Waar was zij thans •Zyt gij tevreden, meesteres vroeg Samaritana op eens, terwijl ze terugtrad om haar werk onderzoekend te beschouwen. Magdalena schrikt op. Zy wordt zich der werkeiykheid weer bewust en de kleine Miriam verdween uit den spiegel. Inplaats daarvan zag ze nu het aangezicht van een zonder fout gekapt wereldsch vrouwenhoofd, om wier trillende mondhoeken de akeligste er varingen grove ïynen getrokken hadden en in wier oogen het licht schitterde van bittere wetenschap. Vermoeid legde zij den spiegel terxyde. Wordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1