Binnenland. Tweede Kamer. Plaatselijk Nieuws. zoekingen van een geesteiyke, Dr. Schneider, uit Elberfeld. Wij leien daar, dat volgens een geregelde, vjjfjaarljjksche telling, welke sinds 1885 ie ingevoerd, bij elke telling een itjjging van leden voor de Evangelische kerk kan worden waargenomen. Byna 57 proc. van de kinderen uit gemengde huwelijken in Pruisen zjjn evangelisch gedoopt en slechts 48 proc. katho liek en volgens Schneider kan geredelijk wor den aangenomen, dat over het geheele Duit- sche rijk ongeveer 60 proc. van de kinderen, voortkomend uit gemengde huwelijken, in de evangelische kerk worden opgenomen en 40 proc. in de katholieke. Volgens den schrjj ver geeft in de gemengde huwelijken de moeder den doorslag boven den vader en wel aan beide kantenaoowel de evangelische als de katholieke moeder weet |de kinderen voor haren godsdienst te behouden. De grootste trouw is bQ de vrouw en niet bij den man. Dr. Schneider wijst dan op het groote belang van een trouwe en ononderbroken godsdienstige opvoeding voor die moeders, daar gebleken is dat in Duitschland meer kath. mannen een evangelisch meisje huwen, dan evangelische mannen een katholiek meisje. De >Bonif. Korrespondenz* merkt hierbij °P> dat het in Oostenrijk juist om gekeerd isdaar is in de meeste gevallen de vrouw katholiek. Maar helaas, al te dik wijls is bij haar van de boven geprezen trouw der protestantscbe moeders niets te bemerken. Zoo werd bijv, in 1906 uit Bielits gemeld, dat de kinderen uit twee derde der gemengde huwelijken aldaar protestant wer den opgevoed. Allemaal treurige be wij «en niet alleen van de gevolgen van lauwheid der katholieken, waardoor ioo gemakkelijk tot een gemengd huwelijk wordt overgegaan, maar ook voor de waarheid der bedenkingen, waarmee door de bisschoppen en priesters zoo uitdrukkelijk tegen het aangaan van een gemengd huwe lijk wordt gewaarschuwd. Een merkwaardig besluit is in den Duitschen Rijksdag gevallen. Bij hoofdelijke stemming is een door de Polen (Brandys c.s.) voorgesteld wetsontwerp aangenomen in derde lezing, met 189 tegen 132 stemmen en 5 onthoudingen, waardoor wordt bepaald, dat aan geen onderdaan des rijks, ongeacht zijn geloofsovertuiging, politieke meening of nationaliteit, eenige beperking mag worden opgelegd bij het aankoopen of verkoopen van grondbezit of het oprichten van woningen daarop, en dat landswetten, die hiermede in strjjd zijn moeten worden opgeheven. Daarmee is de Pruisische Polenwet feite ljjk bulten werking gesteld. ITALIË. De correspondent van de Matin meldt uit Bome, dat de Paus ziek is. Hij zou een aanval van gfiep hebben. Officieus heet het, dat de audiënties wegens de koude zijn af gelast. Rolomo Murri 1 Door de christen-demo craten in het distriet Monte Giorgio is Romolo Murri candidaat gesteld voor de ïtaliaansche Kamer, nu er zekerheid bestaat, dat ook de socialisten op hem hun stem zullen uitbren gen. De >Avanti< beveelt Murri aan als een •geestverwant* en >anticlericaal<. Zoo zakt de schismocraat steeds dieper en dieper. FRANKRIJK. De feesten ter ebre van Jeanne d'Arc. Z, H. de Paus heeft tot Mgr. den Bisschop van Orleans een schrijven gericht, waarin hij zijn vreugde uitdrukt over bet voornemen der geestelijkheid en der geloovigen in Frank rijk om de Zaligverklaring van Jeanne d'Arc op luisterrijke wijze te vieren. Z. H. keurt vooral het denkbeeld goed om bij die ge legenheid door predikaties >het volk van Frankrijk te versterken in de beoefening van den godsdienst en van het ohristelijk leven*. Neutraal. Sommige katholieken kunnen nog maar nooit begrijpen, dat er gevaar steekt in de neutrale pers. Zij gelooven waar sohjjnljjk te goeder trouw aan de werkelijke neutraliteit dier pers. Daarom is het goed zoo af en toe te wijzen op de onmogelijk heid der neutraliteit en op de feiten, die er het stempel der onwaarheid op drukken. Zoo heeft een neutraal blad in het Gooi, waarvan uitgever en redactie katholiek zijn, een verslag van de lezing van prof. Van Nes over de H. Elisabeth van Thüringen. In die lezing was geen gebrek aan ergerlijke voorstellingen en uitdrukkingen. Wij knippen sleohts deze uit Elisabeth was geheel van haar biecht vader afhankelijk en zoo bleef zij een zwak kind. De Kerk van Bome heeft nooit getracht, iemand mondig te maken, maar wel om onmondig te houden. En aan het slot De Kerk zegt, dat zij is gestorven van Helde voor Ohristuswij mogen zeggen, door de mishandeling van harde priesters. Dat is het werk geweest van de kerk van Bome, die het onnatuurlijke tot heiligheid heeft verheven. Het natuurlijke moet niet als zonde worden beschouwd. Elisabeth heeft gedwaald met de dwaling van haar kerk. Wjj behoeven onzen lezers hier niet te wjjzen op het valache beeld, dat hier van de H. Elisabeth wordt gegeven en op de verre gaand lichtiinnige wijze, waarop hier de kerk wordt beschuldigd. Het blijkt duide lijk genoeg. Maar voor katholieke lezers is dit alles behalve stichtend en voor andersdenkenden kan het, neen moet het tengevolge hebben dat ze geBtjjfd worden in hunne vooroor- deelen tegen de Kath. kerk. Notarisambt De minister van Justitie noodigt hen, die dit jaar wenschen te wor den toegelaten tot het afleggen van het voorbereidend examen bedoeld in art. 13 der wet op het notarisambt uit om zich vóór 1 Mei e.k., bij gezegeld daartoe strekkend verzoekschrift, onder overlegging van hunne geboorteakte, tot zijn departement te wenden. Sociale week. Met goedkeuring van Z. D. H. den bisschop van 's Hertogenbosch zal dit jaar de Sociale Week worden ge houden te Nijmegen, en wel op veler ver zoek, iets vroeger dan in vorige jaren, n.l. van 15 tot 22 Augustus. (Cenfr.) Do Tribune. In een hoofdartikel in De Tribune schrijft C(eton) o.a.: Onze taak, de taak van De Tribune en de als gevolg van dit congres (het Deventer congres namelijk) zich vormende organisatie zal het zijn, de Nederlandsche arbeiders klasse de dwaliDgen van het revisionisme te wijzen, haar de socialistische gedachte te brengen, die hen den onverzoenlijken klassen strijd zal doen voeren in een democratische organisatie*. Personeele belasting wegens motor rijtuigen. De heer Van Asch van Wijck heeft bij amendement voorgesteld de wet tot heffing van personeele belasting wegens motorrijtuigen in werking te doen treden op 1 Januari 1910. Belangrijke datums. S3 Maart: ter visie legging en verkrijgbaarstelling der kiezerslijst en bjjbehoorende lijsten. S3 Maart tot en met 15 Aprilgelegen heid tot reclame. Tot 21 Aprilter visielegging en verkrijg baarstelling der reclames. Vóór 15 Mei: definitieve vaststelling der kiezerslijst. De vereeniglng van den H. Vincentlus van Paulo In Nederland. Volgens offlcieele gegevens bestond de vereeniging bij het begin van dit jaar uit één hoofdraad, gevestigd te 's Gravenhage, bestaande uit 25 leden. In het aartsbisdom Utrecht waren 4 bij zondere raden en 54 conferentiën. In het bisdom Haarlem 8 bijzondere raden en 81 conferentiën. In het bisdom 's Bosch 3 bijzondere raden, nl. te 's Bosch, Tilburg en Nijmegen, en 53 conferentiën. In het bisdom Breda 2 bijzondere raden, nl. te Breda en Bergen op Zoom en 24 con ferentiën. In het bisdom Boermond 1 bijzondere raad te Maastricht en 16 conferentiën. j Het liefdewerk der Ambachtsleerlingen is gevestigd te Utrecht, 's Gravenhage, Haarlem, Arnhem, Delft en 's Bosch. Het secretariaat der armen en het liefde- werk St. Franciscus Begis te Amsterdam, Bergen-op Zoom, Delft, 's Gravenhage, Botter dam, Groningen, 's Bosch, Ulreoht, Nijmegen en Arnhem. Oommissiën voor kinderverpleging en kin derbescherming xjjn er in het aartsbisdom 14 in Haarlem 11in 's Bosch 6nl. te 's Bosch, Tilburg, Nijmegen, Eindhoven, Boxtel en Geldropin Breda 1in Boermond 2. Rijkspostspaarbank. De Staatscourant van 17 Februari jl. bevat het Koninklijk Besluit van 29 Januari jl., houdende o. m. de intrekking der art. 8 en 9 van onze spaarbankwet. Die art. schrijven voor dat de inlegger, na eiken inleg van f 25 of hooger, van den Directeur der Rijkspostspaarbank binnen een bepaalden tijd moet ontvangen eene kennis geving dat die inleg ten zijnen name bij die instelling is geboekt, en dat hij zich, bjj de ontvangst van dat stuk, moet ver zekeren of de inschrijving in zijn boekje daarmede overeenstemt, Bedoeld besluit treedt reeds binnen enkele dagen in werking, en dus worden de kennis gevingen weldra afgeschaft. Deze afschaffing houdt hoofdzakelijk ver band met de invoering van nieuwe controle maatregelen, waardoor de kennisgevingen overbodig zijn geworden. Nadat Vrijdag de heer Hugenholtz bü de voortgezette beraadslaging over de collecte wet repliceerde en volhield dat hij groote willekeur verwachtte van de zijde der ge meentebesturen, merkte de heer De Visser op dat de omschrijving van het begrip openbare inzameling, te vaag gesteld was. Bleef dit zoo, dan achtte bij de resultaten der wet te gering om tot aanneming te adviseeren. De minister van Binnenl. Zaken achtte door het debat het stelsel der wetsvoordracht niet aangetast, noch het doelte beletten dat gecollecteerd werd voor allerlei doel einden die geen belangstelling verdienen Het openbare karakter eener inzameling hield z. i. verband met den omvang, en de rechter zou het begrip nader hebben te definieeren. Het algemeen debat werd gesloten. Op artikel 1, waarover door den heer Lohman stemming gevraagd is, werd thans door de heeren De Visser en Van Idsinga een amendement voorgesteld, luidende Onder openbare inzameling verstaat deze wet het Vragen op den openbaren weg of bjj de ingezetenen aan huls van giften die niet bestemd zijn voor den persoon of de personen die de giften vragen. Het verdere debat ook over dat amende ment wordt uitgesteld tot na de behandeling van eenige andere ontwerpen. Zonder stemming werd na kort debatje aangenomen het voorstel Nolens om het ont werp tot verhooging van den accjjns op het gedistilleerd van de agenda af te voeren. Aan de orde werd gesteld het wetsont werp tot heffing van personeele belasting wegens motorrijtuigen. De heer Van der Berch van Heemstede ontwikkelde als grief dat dit ontwerp geen rekening houdt met de waardevermindering van de auto. Ook de heer Van Asch van Wyck ontwik kelde verschillende bezwaren tegen de voor gedragen regeling. De heer Helsdingen verdedigde het ont werp, minister Kolkman betoogde, dat het doel van het ontwerp is een equivalent te vormen voor de langzamerhand meer en meer verminderende opbrengst der paarden belasting. Met waardevermindering van het motorrijtuig heeft dit ontwerp geen rekening te houden. Bij de artikelsgewijze behandeling lichtte de heer Van Citters een amendement toe om verhuurders van motorrijtuigen niet hooger te belasten dan met f 10. Na bestrijding door den heer Boessingh en den Minister werd de stemming tot nader aangehouden en de vergadering tot Dinsdag 2 Maart verdaagd. (Zie laatste berichten). ALKMAAB, 3 Maart 1909. Beknopt verslag der afdeeling Alkmaar van den Bond van B. K. openb. onderwijzers in het bisdom Haarlem op 25 Febr. '09. Bij opening der vergadering heet de voor zitter, de heer Veltman van Heiloo, de aanwezigen hartelijk welkom, in 't bijzonder de introducées, de heeren Schneiders en Moeskops van Obdam. Een terugblik op het afgeloopen jaar in deze eerste vergadering van 1909 geeft hem aanleiding, om den wensch te uiten, dat de eerste geestdrift in de afdeeling Alkmaar niet verflauwen zal, want duidelijk is reeds gebleken, dat de bloei van den B. O. O. B. nauw samenhangt met een opgewekt leven in de afdeelingen. Voorz. deelt mede, dat Z. D. H. Mgr. Callier tot Geestelijk Adviseur heeft benoemd den Hoogeerw. Heer Deken Horning. Mgr. heeft met die benoeming juist den wensch der afdeeling vervuld. Zjjn Hoogeerw. is echter tot zijn spijt door ongesteldheid ver hinderd, deze vergadering bjj te wonen. Nog is bericht van verhindering ingekomen van de heeren Bosch, Brouwers, Boozendaal en Tromp. De notulen der vórige vergadering worden onveranderd goedgekeurd. Daarop volgen de rekening en verant woording van den penningmeester, die na gezien en accoord bevonden worden, en de verkiezing van een bestuurslid wegens pe riodieke aftreding vah den heer C. D. Baas van Zijdewind. Deze wordt herkozen. De heer Schneiders van Obdam brengt hierna de oprichting van een afdeeling •Hoorn en omstrekeh* ter sprake. Ofschoon men ongaarne als gevolg daarvan de afdeeling Alkmaar met een étal Jeden ziet verkleinen, achten de aanwezigen' algemeen de stichting van een nieuwe afdeeling te Hoorn zeer gewenscht en in het belang van den B. O. O. B- Bij algemeene deelneming kan zij 18 leden sterk worden. Op voorstel van den heer Schneiders belast de Bondsvoorzitter, de heer Knijuenburg van Egmond a/d Hoef, zieh met het beleggen van een propaganda- vergadering tot dat doel in Maart a.s. Bereids hebben zich 6 leden voor de nieuwe afdeeling aangemeld. By de rondvraag vestigt de heer Mejjer van Limmen de aandacht op een berichtje in De Tigd van 24 Febr. omtrent de oppo sitie der B, K. bijzondere onderwijzers te Botterdam tegen de benoeming van een leeraar in het Engelsch aan den cursus der St. Jozef gezellenvereeniging aldaar. De ver gadering draagt den heer Meijer op, deze zaak nader te onderzoeken en, zoo noodig, in het bondsorgaan De Katholieke School voor het goed recht der B. K. openbare onderwijzers op te komen. Volgt de lezing van den heer Veltman over >'t Komische*, die de ernstige gezichten der vergaderden geheel ontspant en lach en scherts de bijeenkomst binnenleidt. U Studiebeurs van het Lieve Vrouwe of Albadaleen te Poppingawler. Dezer dagen had te Bauwerd de begeving plaats van de studiebeurs, verbonden' aan het Lieve Vrouwe of Albadaleen te Poppengawier, tengevolge van het bereiken van den 25jarigen leeftijd door den tegenwoordigen beneficiant. Burg. en Weth. van Bauwerderhem, als provisoren van het Leen, hadden met het Leenbestuur eene vergadering uitgeschreven waarin door de Oollatoren een nieuwe beneficiant moest worden benoemd. Het Albadaleen is een familieleen en collator is ieder, die door offlcieele stukken zjjne afstamming van het oud adellijk geslacht van Albada kan bewijzen onder bepaling, dat het stemrecht op de kinderen eerst bjj het overlijden der ouders overgaat. Het Leen, ingesteld omstreeks 1400, is sinds dien tjjd vertakt in verscheidene familiënbij de begeving werden 122 geldige stemmen uit gebracht van de volgende familiënvan Albada, van Bothnia Andreae, Fockema An- dreae, Albada Jelgersma, van Albada de Haan Hettema, Buissinck, van Crimpen, de Vries, Ferens, Galema, Draaisma van den Bosch, Koster, Maurer, Ledel, Ouéndag, Okel, van den Oever, Pohlen, Koolman, Pietersen, Quintus, IJpma, Zubli en de Olerq Zubli. Voor het bewijzen der nieuwe stemmen, dat zjjn die, welke door erfrecht na de laatste begeving zijn ontstaan, werden ruim honderd geboorte en overlijdensakten, waaronder vele buitenlandsohe, overgelegd. Amsterdam leverde 14 stemmen, Bolsward 12, België 11, Leeuwarden 10, Den Haag 9, Nijmegen 8, Haarlem 5, Alkmaar, Workum, Weert en Duitschland, elk 4, Noord Amerika en Java elk 3, Zwartsluis. Leiden en Enge land elk 2, en Stad Almelo. Maastricht, Epe, Botterdam, Apeldoorn, Heesch, Hjjum, Oter- leek, Utrecht, Boermond, Ojjen, Gennep, Ber gen op-Zoom, Hedikhuizen, Lochum, Waterin gen, Schoten, Nieuwersluls, Schagen, Winkel, Asten, Hoogwoud, Ootmarsum, Eemnes en Haaren elk 1 stem. Met 77 stemmen werd benoemd Alphon sus Maria IJpma, 13 jarig zoon van P. Th. IJpma te Alkmaar, terwijl 45 stemmen wer den uitgebracht op Willem Gerard Bosch, 12-jarig zoontje van J. W. Bosch en G. A. de Olerq Zubli te 's-Gravenhage. De bezittingen van het Leen bestaat uit een kleine boerenplaats te Poppingawier, twee grondrenten en eene inschrijving op het Grootboek. Het bestuur is opgedragen aan de heeren J. H. Hooyman, B. K. Pastoor te Irnsum en F. J. de Zee, gemeente-secretaris te Bau werd. Ontvanger van het Leen is Mr. L. G. Verwer, advocaat te Zorgvlied. Nbl. v. Friesland. De Siaatscourant bevat de akte van de N. V. Gebrs. Kluitman's Uitgevers Maat schappij en kunstdrukkerj] te Alkmaar. IJkwezen. Naar wjj vernemen zal op de opheffing ten vorlgen jare van het jjkkantoor te Alkmaar door de Begeering, thans volgen de opheffing van den jjkkring. Deze wordt ingedeeld bjj het jjkkantoor te Amsterdam. Leeraren Middelbaar Onderwijs. Zater dag vergaderde alhier het Departement Noord- Holland van de vereeniging van Leeraren bjj het Middelbaar Onderwijs. De vergadering gaf als hare meening te kennen, dat alge meene verbetering der salarissen van leeraren by het M. O. wenscheiyk is. Tevens werd met algemeene stemmen op voorstel van den voorzitter besloten, aan te dringen op geiykstelling van de salarissen in de gym nastiek en het teekenen, met die van de gewone leeraren. Uitbreidingsplannen. Tegen de plannen tot uibreiding der stad waren bezwaren inge bracht doorle. Mr. A. P. H. de Lange 2e. de architecten en de vereeniging van Patroons in het bouwvak3e. den heer K. Bakker Dl.; 4e. den heer F. A. de Lange. B. en W. meenen dat aan de bezwaren van adressant sub 1 geheel en aan die van adressanten sub 3 en 4 ten deele moet wor den tegemoet gekomen en stellen den Baad voor de betrekkelijke wyzigingen aan te brengen. Holl. Maatsch. v. Landbouw. In de hier ter stede gehouden algemeene vergade ring van de afdeeling Alkmaar van de Hol- landsche Maatschappy van Landbouw, werd besloten voor 't vervolg één afgevaardigde te benoemen, in plaats van twee, zooals tot heden gebruikeiyk was. Tot afgevaardigde naar de buitengewone algemeene vergadering, welke 10 Maart a.s. te Amsterdam zal worden gebonden werd gekozen de heer H. Kramer te Koedyktot diens plaatsvervanger de heer C. Bos Wz. te Alkmaar. Tot afgevaardigde naar de vergaderingen van Hollands Noorderkwartier in 1909 werd benoemd de heer O. Bos Li. te Koedyk en tot diens plaatsvervanger de heer O. Bos Wz. te Alkmaar. Tot candidaat voor secretaris penningmees ter van de Hallandsche Maatschappy van Landbouw in de plaats van den heer A. Korteweg, die bedankt heeft, werd gekozen met algemeene stemmen de heer Mr. D. A. Kleij te 's-Gravenhage. Een jubilé. Onder vele biyken van be langstelling herdacht Maandag de heer J. Wold, adj. directeur der strafgevangenis alhier, den dag, waarop hij voor 25 jaar in dienst trad by het gevangeniswezen. De Quint. Gisteren was de ysbaan weer geopend. Goed ys en zoo goed als geen ama teurs. Het pleizier is er biykbaar af. Oranjedag. Maandagavond was in Diligen- tia een vergadering belegd ter bespreking van te houden feesteiykheden op den dag der geboorte van den as. Oranjetelg. De heer Boogh presideerde. Het volgende programma was ontworpen en werd gesteld in handen van de buurtcommissie daartoe uitgenoo- digd ter behandeling met de bewoners hunner respect, buurten. 1. Reveille door de stad door de tamboers v. K. m. D., om de geboorte bekend te maken van den Oranjetelg. 2. Optocht door de stad, van alle Ver. met banieren, alle schoolkinderen en opge luisterd door enkele muziekcorpsen. De school kinderen voorzien van een vlaggetje. 3. Daarna wederom optocht door de stad met volle muziek om de kinderen naar de verschillende pleinen der stad te brengen, om hen daar eenige vaderlandtche liederen te laten zingen. 4. Daarna muziekuitvoering op een der pleinen van de stad. 5. Daarna zanguitvoering van een man nenkoren op een der'pleinen. 6. Rondgang met muziek door'de versierde buurten met verschillende muziekcorpsen. Een ieder die aan dezen avondrondgang mee doet, moet voorzien zyn van een lampion. Aan B. en W. zal gevraagd worden de stads- gebouwen te verlichten. 2e dag. 7. De kiuderen^van alle scholen onthalen op een boterham met muisjes en een kop chocolade. Dit te doen in verschillende lo kalen, hierby gesteund door onderwyzeressen en onderwysers. Na afloop allen naar een plein in de stad, om daar te samen nog eenige vaderlandsche liederen te zingen, dan met volle muziek door de stad, en ontbinding van deze feesteiykheden op de Kaasmarkt of in de Langestraat. Cadettenschool. De minister van marine, waarnemend minister van oorlog, heeft, blij kens mededeeling in de Stct. no. 51, be noemd in de commissie, door welke in de maanden Juli en Augustus e.k. het examen voor toelating van jongelieden als cadet by de Cadettenschool te Alkmaar zal worden afgenomen le. tot lid en voorzitterden luitenant kolonel jhr. J. T. van Spengler, van het 10j regiment infanterie 2e. tot ledenden eerste luitenant O. J. A. Krnyt, van het regiment grenadiers en jagers den kapitein N. J. Kooiman, van het eerste regiment infanterie -, den eerste lui tenant van den staf der infanterie W. Kaar, leeraar by de Cadettenschoolden heer dr. J. Geest, leeraar aan de ryks hoogere burger school te Gouda den kapitein J. Smelt, van het 7e regiment infanterie den heer W. A. Buekers, leeraar by de Cadettenschoolden heer J. A. Vor der Hake, leeraar aan het gemeenteiyk gymnasium te Alkmaarden heer E. A. W. Pauw, leeraar aan de ge- meenteiyke hoogere burgerschool te Haarlem den heer H. van Cleeff, leeraar aan de ge meentelijke hoogere burgerschool te Apel doorn den heer J. N. van Beek, leeraar by de Cadettenschool. 3e. tot secretaris den eerste luitenant van den staf der infanterie P. Halberstadt, werk zaam by de Cadettenschool. Voorts zyn door hem in de bedoelde commissie benoemd a. tot plaatsvervangend lid en voorzitter: de majoor M. J. Olrée, van het 9e regiment infanterie, tevens examinator voor handtee- kenen b. tot plaatsvervangende leden de eerste- luitenant-adjudant M. D. Wiersma, van het 3e regiment infanterie, voor reken stel en meetkunde de heer C. A. de Looze, direc teur der gemeenteiyke hoogere burgerschool te Brielle, voor natuurkundede kapitein P. W. van Weeren, van het 4e regiment infanterie, voor geschiedenisde kapitein W. A. Versteegh, van het 1ste regiment infanterie, voor aardrijkskundede heer J. A. Verkuyl, leeraar by de Cadettenschool, voor Nederlandsche taalde heer J. L. P. M. van Dyck, leeraar aan de gemeenteiyke hoogere burgerschool te Hilversum, voor Fransche taalde heer L. Leydesdorff, leeraar aan het gemeenteiyk gymnasium te Alkmaar, voor Hoogduitsche taalde heer J. H. A. van Ravenhorst, leeraar aan de ryks hoogere burgerschool en aan het gemeenteiyk gym nasium te 's Hertogenbosch, voor Engelsche taal -, c. tot plaatsvervangend secretarisde eerste- luitenant van den staf der infanterie L. Kryff, werkzaam bij de Cadettenschool. Benoemd. Door den Commissaris der Koningin in de provincie Noord Holland is ter voorziening in de vacature, ontstaan door het verleend eervol ontslag aan den heer H. E. Verschoor, tot lid der gezondheids commissie gezeteld te Alkmaar, benoemd de heer P. A. de Lange, industrieel alhier. AKERSLOOT. Reeds meermalen had onze boekbandelaar J. T. eenige zaken uit zyn winkel gemist echter zonder te kunnen gissen wie zyn minder soliede afnemer was. Toevallig echter kwam hy er achter, dat nog twee jeugdige personen van omstreeks 15jarigen leeftyd hem eene ongewenschte visite brachten. 't Was Zondag 1 De knapen komen den winkel binnen en verlangen een stuiver sigaren. Onderwyi T. zioh even verwyderde om wisselgeld te halen, maakten de jeugdige knapen van de gelegenheid gebruik en ver donkeremaanden een kruisbeeldje, dat aan een rood koordje was opgehangen. Twee meisjes, die de uitstalling bewonderden, hadden een en ander opgemerkt en maakten den eigenaar, na het vertrek der jongens, daarop opmerkzaam. Deze stelde de politie er van in kennis, die ten huize der knapen een onderzoek instelde, met het gevolg dat niet alleen het kruisbeeld, maar meerdere voorwerpen, door diefstal ontvreemd, werden gevonden. Arme ouders 1 Arme knapen I Y. De Molenbuurt werd dezer dagen 'e avonds tegen elf uur opgeschrikt door een vreemd, maar tevens akelig geluid, dat zich telkens liet hooren, totdat het op eenmaal verstomde. Menigeen sloeg de angst om htt hart en vader of zoon was niet zoo goed of hy moest het bed uit, om te onderzoeken wat er gaande was. Zoo ook liet een oude vader zyn zoon geen rust, voor dat deze het warme nest had verlaten. De troonopvolger was echter niet genegen in zyn onder pantalou naar buiten te marcheeren en na even door het raam gekeken te hebben, stelde hij zyn vader gerust door te zeggen'k Geloof, dAt de vpand komt I* Den volgenden morgen wist de een te vertellen, dat vischotters zulk geluld maken, een ander dacht aan katten, een derde aa i totdat ^eindeiyk uitkwam, dat eeu boot, voorzien van een Amerikaansche flu t ons die poets gebakken had, toen se eenigen tyd tnsschen het ys bekneld was geweest. Wat kan een mensch al niet wat belever. I Y. Als stréng en lang vorst winter heerscht, Gebrek, ellende ^spreidt, Als koude nypt en honger knaagt, Verschynt weldadigheid, enz. Deze regelen komen ons voor den geest nu het zoo lang en fel wintert. Eiken dag vervoegen zich vreemdelingen aan] onze deu ren om een aalmoes, welke wy niet altyd even gaarne schenken, wel wetende dat se

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 2