Amsterdamsche Beurs. Laatste Berichten. Marktberichten* Advertentiön. hl I3. Officieele Berichten. KERKNIEUWS Gemengd Nieuws. Burgerlijke Stand. CORNELIS KUIPER, jijt wi)l« minder goed wordt besteed. Bike plaats heeft hare liefdadigheidsinstelling, welke vaste klanten heeft, die xe bedeelt. Dezulken lijden geen gebrek. Maar nu blijft er eene categorie over, die *ich schaamt te bedelen of te vragen, en die toch, ofschoon geen gebrek lijdende, ilch xoo diep in lasten steekt, dat xe het gebeele jaar kan xorgen en xwoegen en nog in schulden blijft zitten. Zon hier niet de weldadigheid mogen verschijnen en hnlp verschaffen of stouter, zou het geen plicht wezen dese lieden te ondersteunen 1 Het bevestigend antwoord worde in daden omgezet 1 Y. SCHERMERHORN. Op de jongste ver gadering der afdeeling van >Het Witte Kruin, waren elf leden tegenwoordig. De penning meester gaf rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar, waaruit bleek dat over 1908 de ontvangsten bedroegen f 194.17 en de nitgaven f 160.92, zoodat het batig saldo beliep f 38,26. Voor 1909 worden de ontvangsten en uitgaven geraamd op ruim f 213. Besloten werd den magazijnmeester een vaste vergoe ding toe te kennen van f 32.60. Geruim en tijd werd geredeneerd over een vroeger genomen besluit, om op verzoek van leden ontsmetting van goederen voor rekening der vereeniging te doen geschieden. Dese bepaling werd thans te ruim* gevonden en een voorstel van den heer Westerhof, om de kosten van ontsmet ting bQ on- of minvermogenden (wanneer dit geschiedt op advies van den geneesheer) voor rekening der vereeniging te doen komen, werd bij meerderheid van stemmen aange nomen. Bij de verkiezing van bestuursleden werden de aftredenden Jb. Helder, J. Kuil man en Jb. Koster allen herkozen. Beslist werd vervolgens, dat, om de goederen uit het magazijn te bekomen, geen schriftelijk bewijs van den geneesheer vereischt is. De voorzitter bracht verschillende oude kwesties aan de orde, doch werd door den algemeenen tegenstand even spoedig genood zaakt van deze onderwerpen af te stappen. Zonder een woord van sluiting af te wachten, verlieten de leden het vergaderlokaal. f. DE RIJP. Vergadering van de Tuinbouw- vereeniging «Rijp en Omstreken». De voor zitter opent met een woord van welkom de bijeenkomst. De notulen der vorige vergade ring werden gelezen en onveranderd goedge keurd. Volgens rooster moesten aftreden Dek ker, Van der Meulen en Van Straten, die allen werden herkozen. De rekening en ver antwoording van den penningmeester werd in de beste orde bevonden. De levering van de zakken is gegund aan F. Visser, alhier. Met bijna algemeene stemmen werd besloten, in vereeniging met Floralia, eene tentoonstel ling te organiseeren. Een der leden stelde voor een proef te nemen met den handel in aardappelen op het buitenland, voor risico der vereeniging. Het bestuur zal met eenige partijen aardap pelen tot dien proef overgaan. Is het gevolg goed, dan kunnen de tuinders zelf den handel voortzetten. Daarna sprak de vooraitter een woord van dank aan de belangstellenden voor hunne opkomst en medewerking. Z. HEEMSKERK. Toen Zaterdag 1.1. de school ongeveer een uur begonnen was, ont dekten de eerw. zusters brandlucht in een der bovenste lokalen hunner school. Spoedig bleek, dat het risten met kalk afgezette be Opgave ons verstrekt door de Firma MULDER QUAX, Dijk C 14. Alkmaar. Staatsleeningen. 5 0/0 Ned. Werk. Schuld 4 Bulgarije Tabak 4 a Hongarije Goudl. 3 Oostenrijk Jan./Jull 41/!,, Portugal Tab. 5 n 4 n 5 5 11 Rusland 1906 ld. Rothschild 1889 ld. Hope Co. Iwang Dombrowa Turkije Goudl. 1890 Mexico Ginnenl. Brazilië Fund. Loan Spoorwegleenlngen. Holl. Ijs. Spwg. Mij. Aand. Staatsspoorwegen. Comm. Atchison r Denver n Erie t, Kansas City Pref. id. Comm. Missouri n Ontario Roek Island n South. Pacific n South. Rallw. r Union Pacific n Wabash Warschau Weenen. Aand. Wladikawkas Sp. Diversen. Comm. Car Foundry H Steels m j' J?*' v°rstenl. Aand. Ned Handel Mij. Reso. Redjang Lebong. Aand. Great Cobar Konlnkl. petr. Mij. Moeara Enlm Sumatra Palemb. Ned-An:I. Stoomv.Mij. Comm. Marine Pref. ld. Comm. Peru Pref. ld. A'damLangkatgew.Aand. pref A dam Serdang Asahan Plantage Deli Cultuur n Dell Mij. Langkat Tab. A. Medan id. Nieuwe Asahan Tab Senembah n Fremieleenlngen. 3 °/o Amsterdam i zoo.— Rotterdam ioo._ Antwerpen Thelss Oostenrijk i860 Rusland 1866 Prolongatiekoen hl 5 ij 5 Koers van 1 Mrt. 9*u/w 95 95 941/* 81 Bot/s 903/. roit/g 4»9/l8 a8 39'/s 7°H 3*lbhl 44u/l6 aau/l6 rrfis/s 34% 1761/8 r7s/16 üfiVls 471/t 4316/l8 r5°"/s 173% 986 80 391 164!/. «46% 7»/l« aals/l6 9 375/S 199 906; 8 I078/* 439H 84 363 908/4 391 108 IO718/w »75 •V» E*d, a Mrt. 9i'/s 94 95 948/16 808/8 808/16 918/8 488/1 87>f 93 IOlt5/i6 *3lti a710/M 408/6 7 rs/xe 3911/l6 451/* 331/4 117 3418/1, 177 178/6 86 478/4 45 1488/, i733/l6 1000 8I»/B 391 163 H <4Sh 130 8I/16 33V4 815/16 37 158 1948/4 86* «03* 496 ioh «55* 86* 379 I08 a7L as/4 3 Mrt. 913/4 95 94 103* 43% 376/8 418/4 718/4 39 45 33 348/4 177V1 17V1 49 43'/s 148* 1738/4 000 81* 386 164 145* 81/18 33V8 815/16 37 '55 191 85_ 104 4«5 352 84 21/4 ■chot vuur had gevat, doordat er een defect aan de kachel was. Met kalmte en overleg werden de schoolgaande kinderen alt het gebouw gelaten en de grootiten uitgezonden om hulp te balen. Dadelijk daagde er hnlp op. Door het afbreken van het beachot en door aanvoer van water werd de brand in zijn voortgang geituit, xoodat er slechts binnenbrand en waterschade te constateeren valt. De Theofakkel, die hier goede diensten had kunnen verrichten en waarom gevraagd is, werd geweigerd. De brandspuit, die na het lniden op het terrein verscheen, behoefde geen dienst te doen. Een woord van hnlde en dank moeten wy hier brengen aan den heer Kees Kloes, die door zjjn cordaat optreden en boven matige inspanning den brand in zijn voort gang wist te stuiten. B. ASSEN DELFT. Vergadering van stem gerechtigde leden van de vereeniging >Het Begrafenisfonds,* op Zaterdag 27 Febi. 1909, in het lokaal >'t Huis Assumburg.» Aanwezig 148 leden. Na het openingswoord van den voorzitter, den EdelAchtb. Heer Burgemeester K. Os. de Boer, werden de notnlen voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Aan de hand van het convocatiebiijet, waarop een nlttrekeel van de kasrekening, balans en van winst en verliesrekening stonden afgedrukt, werden door den voorzitter enkele cijfers nagezien en toegelicht. Da vereeniging bezit f 44237,19', terwijl de premie reserve f 43701.60' bedraagt. Deze laatste was dit jaar met ruim f 1900 geklommen. Het aantal leden op 31 Dec. 1908 bedroeg 3443 en dat der vrijgestelden boven den 60 jarigen leeftijd bedroeg op 1 Jan, 1909 in totaal 278. Gedurende 1908 waren 24 leden gestorven. De voorzitter, die moest aftreden werd met 123 van de 148 stemmen herkozen, en het lid der commissie tot nazien der reke ning, de heer J. Jz. Dekker, zag zich her kozen met 92 van de 148 uitgebrachte stem men. Beide heeren namen onder applaus der vergadering hunne benoeming aan. Door den heer Boevé werd hierop in welge kozen woorden hnlde gebracht aan de nage dachtenis van professor Floris de Boer, in het afgeloopen jaar te Groningen overleden. Genoemde professor, Assendelver van geboorte, was van af de oprichting de wiskundige advi senr van ons fonds, en aan diene adviezen en berekeningen, eteeds belangeloos gegeven, dankt ons fonds zijn grooten bloei en hechte soliditeit. De vergadering gaf haar instem ming met de huidewoorden te kennen door een laid applaus, waarna door den voorzitter een woord van dank werd gebracht voor de hnlde aan de nagedachtenis zijns broeders betnigd. Bij de rondvraag werd op voorstel van de vergadering, na eenige besprekingen, welke werden ingeleid door den heer Jasper Jak, het bestaar gemachtigd, op de eerstvolgende algemeene vergadering met een reglements- wjjiiging voor den dag te komen. Deze wijzi gingen tullen vooral hierin bestaan om n.l. eenige mildere bepalingen in het reglement op te nemen door die leden, die tijdelijk of voor altijd zich in het buitenland vestigen. Tot slot Iets fonkelnieuws onder de zon, n.l. een voorstel om de dragers van het begrafenisfonds te pensioneeren, Wie lacht daar? Drie kwart van de vergadering! De voorsteller boos, dat idee was niet om er mee te lachen die lachten begrepen er geen snars van. Wanneer de dragers oud en >der dagen xat< waren, moesten zij eervol ont slagen worden met behoud van een pensioen, o neen, een toelage van 10 poppies. Hierover ontspon zich een wjjdloopige discussie. Znlke bijbaantje» moesten niet ge pensioneerd worden, vond de heer Boevé; de voorsteller, weer boos en nu weer, omdat er met zoo'n geringschatting gesproken werd van bijbaantjes, slingerde met verontwaardi ging het volgende de zaal in >Hooge, deftige banen moeten gepensioneerd hé, maar bij baantjes van den kleinen man niet?< Het debat werd verward. De heer L. Oorver begon zelfs een lans te breken voor staatspensio neering; 't werd grappig. Juist op 't zelfde moment, dat de heer Oorver bezig wae te betogen hoe gemakkelijk (sic) de 40 millioen voor Staatspensioneering te verkrijgen zijn, hamerde de voorsitter en mejnffronw Staats pensioneering 100 ongevraagd binnengekomen, werd de zaal uitgezet. De voorzitter deed bjj al 't gesprokene ook nog een Hinken duit in 't zakje, zoodat de vergadering ten slotte begon te begrijpen, dat het fonds, of liever de winsten van het fonds niet waren om enkelen te bevoordeelen, maar dat die voor deelen aan alle leden ten goede moeten komen, hetzij in den vorm eener hoogere uitkeering, of lagere premie of een of meer weken vrijstelling van premiebetaling enz. Het voorstel kwam in stemming en met 96 tegen 43 stemmen werd het verworpen. Na nog enkele kleinigheden beantwoord te hebben, sloot de voorzitter met een woord van dank en met een wensch voor groei en bloei onzer vereeniging, deze echte Assen- delftsche gezellige vergadering. Onze ZeerEerw. Heer Pastoor is sedert eenige weken weder ongesteld. Hoewel niet van ernstigen aard, kan hjj zijn bediening niet waarnemen, zoodat we sinds Zondag een Pater in ons midden hebben. Moge de vele gebeden tot zijn herstel ten Hemel opge zonden, spoedig verhoord worden. Be. SCHAGEN. Dezer dagen vergaderde in het gebonw van het Jongenspatronaat de St. Lodewijkvereeniging, een vereeniging die zich ten doel stelt afgestorven leden op plechtig godsdienstige wjjse te begraven. 24 leden waren aanwezig, ook de Z.Eerw. heer Deken. Voorzitter was de heer H. P. Oaarls, die de bijeenkomst opende. Na lezing der notnlen volgde rekening en verantwoording van den penningmeester. Er was een totaal kassaldo van f 2273.76. Met by na algemeene stemmen werd tot secretaris herkozen de heer Adolph Schut, die zijne benoeming wederom aannam. Op voorstel van den heer v. d. Meulen werd besloten de vergaderingen voortaan met gebed te openen. Nadat nu de Z.Eerw. heer Deken een zeer toepasselijk woord had gesproken en de ge beden by een lijk nader had uitgelegd, werd de bijeenkomst met gebed gesloten. Z. De Burgemeester der gemeente Alkmaar maakt bekend, dat de stukken, bedoeld bij art. 6 en ter voldoening aan art. 7 der wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125), betreffende den spoorweg van Alk maar naar Schagen, voor zooveel die in de gemeente Alkmaar zal zijn'gelegen, ter secretarie dier gemeente ter inzage van een ieder zullen worden nedergelegd van 4 Maart a.s. af tot en met 3 April d.a.v. en dat belanghebbenden binnen dien termijn hunne bezwaren mondeling of schriftelijk moeten opgeven aan het college van Bur gemeester en Wethouders. Burgem. en Weth. voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 1 Maart 1909. Burgemeester en Wethouders van Alk maar zullen op Donderdag 4 Maart a.s. des nam. 1 uur, ten stadhuize aldaar, in het openbaar aanbesteden Het leve-en van bouwmaterialen voor den dienst 1909, in vier perceelen I Hout waren, It Metselmaterialen, III Ijzerwaren, gereedschappen enz., IV Verfwaren, Glas enz. De gezegelde inschrijvingsbiljetten, door aannemer en borgen persoonlijk ondertee kend, moeten op deni dag der besteding vóór des middags 12 uur ter gemeente secretarie bezorgd zijn; terwijl het bestek aldaar verkrijgbaar is tegen betaling van f 0.25. Inlichtingen worden, desverlangd, ver strekt door den Directeur van gemeente werken. Burgem. en Weth. voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Z. D. H. de Biaichop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Leiden (H. Petra») den weleerw. heer A. Kramer, tot kapelaan te Rotterdam (HH. Mart. v. Gorcum) den weleerw. heer Th. A. J. M. Vlek, tot kape laan te Waaienaar den weleerw. heer J. O. Vijverberg, en tot kapelaan te Langendyk den weleerw. heer A. J. Ratté, die aaaiatent waa aldaar. Tweede Kamer. In de zitting van giste ren werd de beraadslaging over het wets ontwerp tot heffing eener perioneele belas ting voor motorrytuigen ten einde gebracht en de eindstemming verdaagd. By de voortgezette behandeling van de collecte-wet stelt de heer van Doorn de volgende motie voor >De Kamer van oordeel dat het wets ont werp tot regeling van de openbare inzame lingen instemming heeft, doch de voorge dragen regeling te omslachtig is, noodigt de reg. uit de behandeling van het ontwerp te schorsen, in de hoop dat iy een meer een voudige regeling wel zal willen voorstellen.* De motie wordt zonder stemming aange nomen. Brand. NAPELS, 1 Maart. Tengevolge van kortsluiting ontstond er brand in het centraal telephoonbnreau, waarbQ de zaal der aanslui tingen, de toren en de draden voor buiten- landsche aansluitingen een prooi der vlammen werden. Alle telefonisten werden gered. De brand weerlieden en mariniers spanden alle krach ten in om den brand meester te worden. De brand werd veroorzaakt door een val van de telefoondraden op die der tramiyn. Alle pogingen om uitbreiding van den brand te voorkomen waren nutteloos. Men hoopt morgen de verbinding met Rome te herstellen. Onder een lawine bedolven. WEENEN, 2 Maart. De bladen bevatten een telegram nit Innebriick, meldende, dat 26 man en 6 officieren, onder wie een kolonel, van de Tiroolsche jagers, onder een lawine bedol ven syn. Er zijn troepen ter hulp gezonden. Z. H. de Paus. ROME, 2 Maart. De Osservatore Romane zegt, dat de Pans, die licht verkouden is, op raad xyner genees- heeren besloten heeft gedurende eenige dagen de audiënties te staken. De Tribma meldt, dat professor Petacci den toestand van den Paus, die binnen 2 of 3 dagen zyn gewone bezigheden zal her vatten, beter vond. De Echo. Men meldde gisteren uit Am sterdam Het dagblad De Echo is gisterennamiddag verkocht aan de naamloose vennootschap Het Algemeen Handelsblad om alt volks courant daarvan te verschynen, evenals De Oonrant van De Telegraaf. Brand. Te Goor ie brand uitgebroken in een blok huizen, bewoond door drie gezin nen. Yan bet huisraad kon veel gered wor den, doch het perceel brandde af. De in boedels waren niet verzekerd. Eon zweeftuig. Men meldt nit Den Haag: In de Show room, van de Haagiche Auto mobièl Maatschappy, Koninginnestraat 11, is van af heden te zien, een Zweeftuig of Pla- neur, het eerste in Nederland, op ware grootte, welk toestel vele nieuwsgierigen voor de ramen trekt. De aardbeving. Het peilschip >Stafetta« heeft in den omtrek der haven» van Mes sina en Reggio peilingen verricht. In den bodem der zee en der havens en in den vorm der kuiten werd geen verandering geconstateerd. Ongenoode gasten. Tijdens schietoefe ningen van een oorlogschip nabij de Tes- seltche knst dwaalden een drietal kogels af en vielen in de nabyheid van het dorp Den Hoorn neer. Dat men zich daar niet erg op syn gemak gevoelde, laat zich hoo- ren. Gelukkig valt er geenerlei schade te constateeren. Diefstal van collectezakken Naar wy vernemen zyn de collecten, verzameld in de morgengodsdienetoefening van Zondag in de Geref. Kerk, Ammanstraat te Rotterdam, na afloop van den dienst, gestolen. Vyf zakken met geld worden vermist. De daders zjjn tot nu toe niet bekend. Een prettige bezigheid. Hoe ver de speurzin van Duitschers zich uitstrekt, kan blijken uit het feit, dat iemand zich de moeite beeft gegeven te zoeken, welke noot het meest voorkomt in Wagner's >Ring*. Belangstellenden zij gemeld, dat het de noot B is. Vergiftiging? Men verzoekt de Tel. te melden, dat de verglftigingsverschyneelen, die zooals werd medegedeeld, by de beman ning van de Zuid-Rolland, werden waar genomen, niet aan het gebruik van rund- vleesch, maar aan dat van varkensvleesch moeten worden toegeschreven. Jong op den verkeerden weg. Twee dienstmeisjes uit Rotterdam, waarvan het een veertien en het andere zestien jaar oud is en die reeda eenigen tijd waren vermist, zyn aldaar in een logement aan den Oppert teruggevonden in gezelschap van twee marine- matrozen. De sneeuw. Maandagochtend te 6 nren rukte het vaste personeel van de gemeente- reiniging te Rotterdam nit om met de sneeuw ploegen wegen te banen in de massa's sneeuw, die er vielen. Ruim 1600 losse werklieden werden te 7 uren aan het werk gesteld om het vaste peraoneel van den reinigingsdienst behulpzaam te zijn met het ruimen van de ■neenw. Ook uit andere streken van ons land wordt zware sneeuwval gemeld. De lange broek. Door de Engelsche kleermakers is een beslnit van belang ge nomen. Er was nl. door sommige paladijnen van de draad een actie op touw gezet tegen de lange broek. Men wilde de heeren weer in kuitbroek laten paradeeren en de lange broek zelf* «boycotten*. In een vergadering te Londen is echter besloten, dat dit niet zal gebeurenden heeren zal men hun «beenbekleeding* laten. Draadlooze telegrafie. De Fransche politie heeft Zaterdag de draadiooze telegrafie voor het eerst gebrnikt, om een boosdoener te achtervolgen. Zekere Jean Oormon, de medepliehtige van een oplichter te Lyon, had zich in Dieppe naar Newhaven inge scheept. De commissaris Sebille zond de boot een draadloos bericht na, met de op dracht om Cormon in hechtenis te nemen, en toen by te Newhaven aankwam nam de Engelsche politie hem van den kapitein over. Theorie en praktijk. In het Handelsblad «onder de streep* «Laten wij onze taal in eere houden, en haar niet verloochenen ter wille van ik weet niet al wat... of om de goedkoopheid. Eerbied voor de moedertaal I Loyanteit je gens onze Nederlandache sprake I* In hetzelfde blad «boven de streep* «Toen hfj om zei uur den zimmer-kellner wilde roepen, die in een vertrek sliep boven de badkamer*. Een klacht. Men meldt aan de N. R. Ct. Zekere G. te Dinxperlo heeft by de Ne- derlandeche autoriteiten een klaoht ingediend wegene machtsmisbruik van een Pruisisch grensbeambte. Deze had hem, toen hy ver moedde, dat hy smokkelde op Hollandsoh grondgebied aangehouden en met een wapen bedreigd. De Frnieische antoriteiten hebben ook reeds een plaatseiyk onderzoek laten instellen, terwyi een photographische opne ming der plaats, waar het feit plaats had, aan de Nederlandsche regeering is opge zonden. Beruchte sujetten. Men meldt asn de N. Limb. K., dat de Heerlensohe politie in een maand tijde van einde December tot einde Januari vyf berachte sujetten nit het land van Heerlen heeft verwyderd door nitlevering n.l. 1 wegens valscbe muntery, 1 wegens diefstal met inbraak, 1 wegens misdryf tegen de zeden, 1 wegens wissel- vervalsching en bedrog en 1 wegens diefstal. Allen waren Dnitschers. Een «steker* gevangen. Kopenhagen is gelukkiger geweest dan Berlijn. Zy hebben er den steker te pakken, of liever een van de twee. Want de gevangene een schoen makersgesel is stellig wel de man, die Zaterdagavond een vrouw heeft gewond, maar nagenoeg zeker niet degeen, die den avond tevoren een vrouw heeft gestoken. Hy sohynt de daad in dronkenschap te hebben bedreven. Lang van stof. Te Eppenhulzen lei een kip een ei van 31 centimeter. De sohsal ontbreekt, doch het vlies is buitengewoon stevig en ziet er uit als een wit zakje, dat gedeelteiyk met dooier en eiwit gevuld is. Het is reeds de tweede maal, dat die zelfde kip op deze wijze haar bijzondere gaven ten toon spreidt. Baldadigheden te Bergambacht. Men schrfjft aan de Rott. «Dachten wy voer eenige dagen, dat de rast in onze gemeente was teruggekeerd, Zondagavond werden wij door het tegen overgestelde verrast, Het was toen weer ver schrikkelijk rumoerig. Er was enorm veel volk op de been. Niet slechts liepen er veel beschonkenen langs de Btraat, maar som- migen rolden zelfs in dronkenschap langs den weg. By V. d. O. (antiiev. Raadslid) werd voor de zooveelste maal een ruit verbryzeld. Ook een lantaarn werd stnkgesmeten. Het slot van dit oproer was een paar bekeuringen wegens dronkenschap. Zon het niet dringend noodig zyn, dat men hier eens een aanvang maakte met de herbergen op Zondagavond te sluiten Dit zou ook wel meewerken om de dolle hoof- den wat tot badaren te brengen*. FAILLISSEMENTEN. Geëindigd het faillissement van T. Visser te Alkmaar, wegens gebrek actiefid. het failiiesement van W. Bas te Z. en N.- Scher mer wegens homologatie van accoord. Alkmaar. GEBOREN27 Febr. Alida Wilhelmina, d. van Georgins Jozephns van der Heyden en Oatharina Floris. Jan Wilhelmns, x. van Willem van der Neut en Anna Maria Timmer. 28 dito. Oornelis, z. van Klaas Besse en Maartje Groet Everdina Dien- wertje, d. van Johannes Hellenthal en Geer tje van der Oord. 2 Mrt. Grietje Anna Rynouwtje, d. van Arie Hartland en Grietje Spaans. 1 Mrt. Elselina Geertruida, d. van Gerardus van der Post en Fokje Knyper. 2 dito. Maria Anna, d. van Gerardus Petrus Bakkum en Oatharina Alida Knyn. OVERLEDEN 27 Febr. Tentje Marees, wed. Pieter Hartenberg, 72 j. 28 dito. Alida Petronella Oatalisa Vroom, gehuwd met Jo hannes Willem Philippu» Feith 76 j. Hendricus Theodoras Smorenberg, 48 jaar. 3 Mrt. Matje, d. van Frederik Jas en Sophia Anna Meintser, 1 jaar. ALKMAAR, 1 Maart. Aangevoerd 5 Koeien en Ossen f 140 a 200, 41 vette Kalveren 40 a 101, per Ned. pond 90 a 100 et. 155 nacht. KalTeren /6 a 20 per stuk; 1 magere Schapen f 00.00 a 22.00, 00 vette idem t 00.00 a 00.00, 209 vette Varkens 48 s 49 ot. p. Ned. pond, 87 mag. idem 17 a 24. FORMEREND, 2 Maart. Aangevoerd 820 Runderen, waaronder 176 vette /0.58 a 0.72 p. K.G., prijshoudend matig, 144 m. en g. koeien 110 a 260, pryBhoudend matig, 12 stieren, 68 vette kalveren f 0.75 a 0.95 p. K.G., matig, 1C07 nacht, f8 a 28, vlug, 15 paarden, 481 schapen f 18 a 20.00 en 000 overhoudera /00 a 00, prijshoudend, stug, 241 vette varkens 46 a 50 ct. p. K.G. vlug, 68 magere id. t 16 a"ï?8.00, stug, 145 biggen f 8 all,matig. Omand appelen f C.ÜQ a U.00. 00 mand peren f 0.00 a 0.00. 00 ganzeu /0.00 a 0.00. 00 zwanen f 0.00 a 0.00. Kleine Kaas f 82.00, Middelbare f 00.00, aange voerd 84 atapeia. 778 kg. boter 1.50 a 1.60, per kilo, Kipeieren f 4.00 a 4.50, eenden dito 5.00 per 100. Heden overleed tot mijne diepe droef heid, na een kortstondig lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der sterven den, mjjn innig geliefde Echtgenoot OORNKLiltS TAAM, in den ouderdom van 51 jaren en 5 maanden, mij nalatende 5 kinderen, nog te jong dit zoo zwaar verlies te beseffen. O. TAAMBeemsterboer. Sohermerhorn, 28 Febr. 1909. Heden overleed tot onze diepe droef heid, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der stervenden, onze innig geliefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom, in den ouderdom van bjj na 74 jaren. Namens de Familie, A. KUIPER. Egmond a/d. Hoef, 28 Febr. '09. Voor de vele big ken van belangstel ling, ondervonden bij het overigden van onze zeer geliefde Moeder, betuigen wij, ook namens Familie, onzen oprechten dank. Uit aller naam, E. RIJKENBERG. Alkmaar (Sohoutenstraat), Maart 1909. Een R. K. flink -MEISJE van 20 jaar, wenscht 1 April een dienst in eenvou dig burgergezin, liefst met huiselijk ver keer te Alkmaar of omstreken. Zij wil alle voorkomende werkzaamheden ver richten. Er zal meer op goede behande ling dan op hoog loon gelet worden. Inlichtingen geeft Mevr WANNA de Graaf, Ritsevoort 2, 's middags van 2 tot 4 uur. Gevraagd een net DAGMEISJE R. K. Aanbieding onder No. 139, aan het bureau van Ons Blad. Hotel „NEUF" vraagt een net DAS MEISJE, leeftijd ongeveer 16 jaar. Gevraagd een EAEORSLEEBLIN9, bjj ALB. BOON, Brood Koek- en Banketbakker, Zuid Schartvoude. Billijk ÏK KOOP: Zand om terreinen aan te vullen of op te hoog en, liggende in de kom der gemeente Bergen. Te bevragen bij Jb HOUTENBOS, Bergen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 3