Firma dis ijs Broers. Boekhouden. J. 0. L. SIMON Jr. i I Wilt ge goedkoop koopen? PEDROLI, Langestraat 104, Alkmaar. taolUi Kalfsm Bedevaart Rome, C. OUDES, P. A. JACOBSE. 8§i«#sit«êsiia»t§l% iiifstiêiii in, ixL cLe HüEL£OKTIE. per pot 22/i cent JOH. WEIJLING, Filiaal: VOORMEER 5. I Grootste on goedkoopste keuze Stempels LANGESTRAAT 93, J. M. GROOT. Bairai Imii liwnlii ?®!1 OUD, bij C. OU DES, Schapensteeg, ALKMAAR. ALB. HEIJN, lie klas f228.-. Zie deze winkel GEEN Margarine S. J. A. KEESOM, LAAT 116. KALVERENSLACHTERIJ, Rund- en Varkensslagerij, TOEGANGSPRIJS: Vrijdag 12 Maart 50 cent, Zaterdag 13 Maart 25 cent en Zondag 14 Maart 10 cent. LOTEN èi 25 cent verkrijgbaar bij de Depothouders» Tegen hoog loon LEERLING of iemand die in het vak wensoht te worden opgeleid, bij J. LOUWE, VleesohhouwerjjSpeksla gerij, Heer Hugowaard. Ooatu^oa. Mej. E. J. M. SCHERMER, Kennisgeving A. KOFMAN. een KOFFIEHUIS met BILJART, Overname van INVENTARIS. TE KOOP gevraagd: C. KAAIJ, Sigarenfabriek „de Concurrent", KOOLTUIN 7. Telef. 279. Voor de Masten. Voor de Hastens Zelfrijzend Bakmeel, Prima Boterolie, Delitsche Slaolie, Heerlijke ZALM, vanaf 45, 55 en 65 oent per blik, SARDINES, Ossen-, Ealfs- en Varkens vleesch Zie deze lage prijscourant. Varkens vleesch. C. BEKEN, OUDEGRACHT, Tef. 108 ZANDKOEKJES, GOOISCHE MOPPEN, B0TERSFR1TS, KRANSJES, KRAKELIN GEN, ARNHEMSCHE MEISJES, u SO cent per pond. Alles van zuivere NATUURBOTER, H. BEBOER, Castricum. Koningsweg 69, ALKMAAE, beslist beste en billijkste adres voor ütiiBkiivwirkei» VET en SPEK, zoo laag mogelijk genoteerd. C. BEKEN, OUDEGRACHT. Telefoon 108. Ie of 2e Hypotheek Katholieken, 30 cents de 5 ons. gaat dan naar de magazijnen van Regulateur*, Barometers, Wekkers, Horloges, Hond en Zilver, Thermometers, Doublé Armbanden, Kettingen, enz. enz. Horlogemaker, Barometermaker, Goudsmid. Alle reparatiën worden in onze eigen werkplaatsen gemaakt. ALEUAAS, Laat D S3. Dagelijks versch geslacht KALPS- VLEESCH, GEHAKT, LAPPEN, STUK JES, KARBONADEN en KLUIFJES. A. J. VAN DE KAMER, Laat D 62. Laat D 62. P, Stroomer, Paarden- en Varkenssnijder, te Alkmaar, DE BESTE E. HOEKMAN, Ridderstraat 17, AO cent per 5 ons. als: BROCHES, KNOPJES, BELLETJES, KRUIS JES, KAPSPELDEN, enz 9 Douden IJzers ¥0011 OUD* is en blijft JE ADRES. Waarde klanten, vraagt Prijscourant, 19 April—3 Mei 1909. Ch. KIECKENS, TILBURG. Kerkorgelfahriek. Magazijn van Piano's. De ^Ikmaarsche Waag, LAAT 92, schuins over de R. K. Kerk, Zie de Etalage. C. W. KEIJSPER. Waarom betaalt voor Bloedkoralen, oud Goud en Zilver zulke hooge prijzen, omdat C. OUDES hoogst blijft betalen. Schapensteeg, ALKMAAR. Laboratorium voor Chemisch en microscopisch ondersoek. Onderzoek van voedings- en genotmiddelen, technische stoffen, pathologisch chemisch onderzoek. Vuur geregelde contröle zeer billijk tarief. Ritsevoort A 3. Telefoon No. 5. H. J. F, WANNA, Apotheker—Scheikundige Katholieken, leest goede lectuur, steunt onze actie. Voorradig in den Roekwinkel aan het VERDRONKENOOED, uitgaven van de Uitgevers-vennootsohap „Futura", leerzaam en nuttig. Boeken uit de bibliotheek van Kapelaan R U IJ T E R te Amsterdam, ontspanningslectuur, onderhoudend, boeiend en sohoon. Vergelijk de prijzen met de nietswaardige, prullerige, onzede lijke romanlectuur enz. Geregeld nieuwe toezendingen. De Boekhandel van de Algem. R. K. Prop.-olub „St. Petrus." PLUIMYEETENTOONSTELLINC „AYES" wordt gevraagd tegen 1 Mei een flinke DIENSTBODE, vóór huis- en keukenwerk, bij DE SONNAVILLE, Alkmaar, Lan- geetraat 74. Wordt gevraagd een GEVORDERD Ter drukkerij van A. KUSTERS, kan een nette R. K. JONGEN geplaatst worden. H.H. SLAGERS. Er biedt zich aan een flinke SLAGERS KNECHT R. K. Adres M. P. SCHAPER, Sperzilaan No. 3, Beverwijk Er kunnen eenige nette LEERLINGEN geplaatst worden, om in het Costuumvak te worden opgeleid. gedipl, Tailleuse. Ondergeteekende A. KOPMAN, bloe mist te BERGEN (N.-H.), geeft bij deze aan zijn begunstigers en verdere burgers van Bergen en Omstreken kennis, dat bij wegens ongesteldheid tot zijn leed wezen tijdelijk rust moet houden. De heer K. ROOZENDAAL zal zijn zaak vanaf 1 Maart a.s. gedurende zijne ongesteldheid voortzetten en hjj. beveelt deze beleefdeljjk bij een ieder aan. Uw dw. dienaar, Bergen, Maart 1909. rp TT op mooi punt te ALKMAAR. Br. fr. lett. G, bareau „Nieuwe Cou rant", Alkmaar. 2 gebruikte DAMES- en 1 dito HEEREN RIJWIEL en 1 gebruikte NAAIMACHINE. Brieven franco No. 137, bureau .Ons Blad." i)e mensohen zeggen wel eena, die KAAIJ kan [er wat van maken Als bij rijmt over zijn Rococo of andere zaken, Maar wat dunkt u wel van 't volgende dat ik [vond in een krant? 'k Beloof u dat het geen rijmpje ia van mijn [eigene hand. »Te koop een prachtige vierkante eikenhouten [tafel met blad Plaats voor 20 personen met gedraaide pooten [en van boven glad." Die zoo iets maakt, verstaat de kunst veel beter [van adverteeren En 't zoo te kunnen zeggen, zou ik graag willen [begeeren. Maar enfin, al kan ik bet dan zoo niet zeggen, 'k Kan toch, en dat kan niemand weerleggen, Een fijne sigaar verkoopen voor heel weinig geld. Eenig van geur en brand, waar ieder is op gesteld, Kom daarom, geachte rookers, toe doe mij een [pleizier, Als u sigaren noodig beeft van de acht of de vier Per dubbeltje, per kist, per duizend of boe u [ze ook koopt, Als u ze van mij betrekt, zal ik zorgen dat u [lekker rookt. in diverse smaken, merk „PARINOVA," 1® cent per pak. in heele en halve flessohen. 321/,, 45 en 5772 cent per blik, alsmede KREEFT, enz. enz. Aanbevelend, gevuld met de allerbeste kwaliteit Er wordt voor gezorgd en is genoeg bekend, dat 1ste kwaliteit geslacht wordt. Vette doorregen Ossenlappen 40 et. Extra fijne Ossenlappen 45 Gehakt of Polet 45 Biefstuk 65 Roastbeuf of Lende 55 Rollade 50 Pilet, Beaf of Schijf 40 ct. Haas-Carbonade 40 Lappen 35 Carbonado 35 Saucgzen of Gehakt 35 Versche Worst 35 Kluiven 30 Doorregen Lappen 30 Vette Lappen 28 Gedraaid Spek, om uit te smelten, van zware varkens, 30 cent de 5 ons. Neemt proef met EEKEN's ROLLADE HAM, bijna gelijk aan Ham, 12 eent per onsen de alombekende HAAG- SCHE LEVERWORST 30 ct. de 5 ons. METWORST 40 cent de 5 ons. Beleefd aanbevelend, Aanbevelend, Opleiding voor de pr act ijk en examens. Fed. Gedipl. Boekhouder Leeraar M. O. Waagpleln. Stationsweg. Rauwe Reuzel, bij 5 pond 377s cent de 5 ons, bij 5 ons 40 cent. Gesmolten Reuzel bij 5 pond 377j cent de 5 ons, bij 5 ons 40 cent. Rauw Ossevet bjj 5 pond 327, cent de 5 ons, bij 5 ons 35 eent. Gesmolten Ossevet bjj 5 pond 327, cent de 5 ons, bij 5 ons 35 cent. Vet Rookspek bij 5 pond 30 eent de 5 ons, bij 5 ons 35 cent. Mager Rookspek bij 5 pond 35 cent de 5 ons, bij 5 ons 40 cent. Aanbevelend, op huizen en land. Voor land met over waarde rente 4 procent. Brieven franoo met postzegel voor antwoord bureau van dit blad onder No. 131. koopt niet in winkels, waar zeden- kwetsende artikelen worden uitgestald en voorhanden zijn koopt aan stations-boekenstallen of kiosken alleen die lectuur, welke zeker geen gevaar oplevert. HOU GESMOLTEN MET, Monsters gr r a t i s. Onder controle. o •d f-i rJ «3 O +a W feO O O P4 O O FJ GROOTE is als adres voldoende. zijn verkrijgbaar bij boven het kantoor van Waarborg. Telefoon 109. Aanbevelend, Om te koopen, ruilen en verkoopen is 'C. OUDES. handel in Kruideniers- en Grutterswaren, Beschermheer Mgr. GIOVANNINI. CIRCULAIRES verkrijgbaar bij het Nederlandsch Comité tot regeling van Bedevaarten- DIRECTEUR: VIOLEN eu alle mogelijke Muziekinstrumen ten en Ondevdeelen. GRA.MA.PHONEN in alle prijzen. PIANO's en ORGELS op maanaelijkscbe afbetaling. j Scherp concur- reerende prijzen. Stemmen, verburen, ruilen. Aanbevelend, B. PELS, Breestraat 43 Alkmaar, over de R. K. Kerk, Gerookt OSSEN VLEESCH, prima kwali teit, 16 ct., puik GEROOKT VLEESCH 10 ct., CORNEDBEEF 10 ctROL- HAM 14 ot., alles per ons (machinaal gesneden) Versohe KIP-EIEREN nit het hoender park „Victrix" te St. Pancras, 2 maal per week versoh. Marktprijs. Beleefd aanbevelend, Prima ouderwetsch gemaakte EDAM MER KAAS a f 1.25. Puik beste EDAMMER KAAS, belegen of oud, k f 1.en f 1 10. Beste EDAMMER KAAS k 80 ot, per stuk. Vol vette GOUDA KAAS en Pikante LEIDSCHE KAAS a 40 ct. de 5 ons. Keurige TAFELBOTER (Deensche Me lange) 50 ct. de 5 ons NB- Vette KAAS 25 ct. oude KAAS 30 ct. de 5 ons. Abonnementen op de „Futura" en andere uitgaven, alsmede op alle Katho lieken dag- en weekbladen worden gaarne aangenomen. Stoomdruk. A. Kuatera. Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 4