Eb Eatk. Mienws* en Advertentieblad voor Noord-Bollaa No. 30. Woensdag 14 April 1909. 3"" Jaargang FEUILLETON. Verschijnt Woensdag en Zaterdag. Magna Peccatrix. Buitenland, Binnenland. ADVERTENTIËN: N V. „ONS BL&D". Jaarlijksche Algemeens Aandeel houdersvergadering, op Vrijdag 23 April 1909, 's avonds te 8 uur, ten huiz® van den heer PEQOT, Langestraat, te Alkmaar t Bekening en verantwoording. Vaststelling der balans. Verkiezing bestuurslid; de Heer J. G. LUTZ treedt af sn stelt zich niet herkiesbaar. Verkiezing Commissaris; de Heer J. H. JACOBSE treedt af Overdracht der aandeelen van wijlen de Heeren F. X WITTE en J.BIERM4N. HET BESTUUR: Mr. H. P. M. KRAAKMAN, President. J, G. LUTZ, Penningmeester. H. KENTER, Secretaris. DE VEIJEEID. V BENE tegenstelling. ONS BLAD, ABONNEMENTSPRIJS (0 oents per drie maanden franco aan huis. Te betalen in het begin van ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers3 cent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". BUREAUHoogstraat b/d. Langestraat te Alkmaar. Telefoon No. 266. Van 15 regels80 cent. Elke regel meer6 Reclames per regel15 Kleine advertenties van 130 woorden, bij vooruitbet. 25 Daar is wellicht niets waarmede zoo wordt gesold en geschetterd als met de vrijheid. Elke nieuwe partij brengt de vrijheid aan het verdrukte volk en ge woonlijk zijn die menschen die het hardst plegen te schreeuwen ook de beste en grootste vrijheidshelden. Wanneer het er evenwel op aankomt, om door daden te toonen, dat men werkelijk de vrijheid liefheeft en er voor in de bres durft te springen, dan blijkt dikwijls dat al het geschetter over vrijheid niets anders is geweest dan een middel, een reclamemiddel, niet om de vrijheid van anderen, maar om het eigen en partijbelang te dienen. Op de manier van den kwakzalver die voorgeeft de lijdende menschheid te helpen, doch wien het slechts te doen is ten koste van die lijdenden eigen beurs te spekken. Zoo heeft ook in Frankrijk sedert jaar en dag het radicaal socialistische hloc den volke wijs gemaakt dat het zou worden verlost uit de ketenen van priesterheerschappij en gewetensdwang, wanneer het slechts dat bloc aan de regeering hielp. Het volk geloofde zulks. Ea het gevolg is geweest, dat het ge kneld en gekluisterd is geworden in ketenen eener anti katholieke wetgeving. Der Kerk en den Eeredienst werd het bestaan schier onmogelijk gemaaktde priesters werden de middelen tot eigen onderhoud ontzegd; de kloosterlingen werden uit het vaderland verdreven de bezittingen der congregaties en gees telijke instellingen geconflsceerdhet onderwijs verwereldlijkt en in overeen stemming gebracht met de eischen eener anti-godsdienstige opvoeding. Op dezen weg gaat men steeds voort in naam der vrijheid, de vrijheid te dooden waar Hot ontwaken eener ziel. Naar het Duitach van Anna Baronnesse v. Krane Bewerkt door 0. L, 25) 'Barmhartigheid 1 Dat is bijna niet mo- lijk... Hij vermoedt dat gij weg wilt, dat 8Ü naar den...» •StilSpreek aijn naam niet uit met uwe onreine lippee. Wat Fabius aangaat, het is uw zaak het met hem klaar te spelen». agdalena lachte luid bü deze woorden en e Enuelius bukte zich weer voor haren blik. 'Geiyk gy beveelt, verhevene meesteres I En hoe is 't met Samaritana's begrafenis?» 'Het spgt mij daarbij niet tegenwoordig te kunnen aijn. Na hetgeen ik thans onder en ^öb, heb ik haast om heen te gaan. aat het zoo spoedig mogelijk geschieden, xu we' een voorwendsel vinden. Zoodra "6t haat weS? sal ik aan de tuin- °m0n' Zoi8 dat ik daar een eiel en een vertrouwbare gid, vind> die mij naar Oapharnaum brengtI Hoort gij? ze het levensbeginsel des volks moet schragen en steunen. Zoo heeft thans Yiviani weer iets uitgevonden om het „uitdooven der hemellichten" voort te zetten. Hij heeft een wetsontwerp ingediend, uit een artikel bestaande, welk artikel als volgt luidt: „De statuten van coöperatie veree- nigingen mogen geen enkele bepaling bevatten welke een politiek of gods dienstig karakter heeft. Eike bepaling van dien aard, die reeds in statuten van bestaande vereenigingen werd op genomen, is nietig". Het is natuurlijk ook minister Yiviani niet ontgaan, dat er in weerwil van hetgeen nu zoovele jaren tegen het geloof is beproefd en verricht, meer katholiek leven overbleef dan de mannen der revolutie hadden gedacht. Vooral ook het zaad van sociale werkzaamheid, door mannen als De Mun e.a., onder zooveel tranen gezaaid, blijkt ten slotte vrucht baar te wezen en zoo ontluiken overal katholieke organisaties, die geloofsge- nooten in coöperaties, in credietbanken en andere vereenigingen samenbrengen, hen aldus tegelijk èn geestelijk èn maat schappelijk sterkend. Dat frisch groeiend gewas nu wil de minister zoo snel mogelijk trachten te vernielen. Zoodra en dat zal spoedig wezen dat ontwerpje tot wet is geworden, zal elke vrijdenker, elke anti-clericaal die maar wil, van iedere tot nu toe katholieke coöperatie lid kunnen worden en daar zorgen, dat elk godsdienstige geest daarin zoo kras mogelijk wordt onderdrukt. Deze maatregel kan natuurlijk, wan neer zij doelmatig in het gebruik blijkt te zijn, tot alle mogelijke vereenigingen worden uitgebreid. Zoo wordt dan de vrijheid gediend, door degenen die er steeds de mond vol van hebben. Waar het ons een waarschuwing is bij het bepalen van ons standpunt ten opzichte dier vrijheidlievende? partijen, kan het tevens gelden als een bewijs, dat sociale vereenigingen, wanneer ze door goede beginselen zijn bezield, kun nen bijdragen tot versterking van het geloof. Dat mogen de onverschilligen er uit leeren. Het Evangelie der Liefde tegenover het Evangelie van den Haat. In het Roomsche kerkgebouw voelen wü ons allen, op dezen zonnelichten Paaschmor- gen, één in liefde tot den triomfeerenden Christus, Die voor allen Dood en Hel over- wod. Daar, in die vergadereaal, verzamelt de eenheid van den haat Maar ook hier het Evangelie van Opstanding en Leven, daar het Evangelie van den Dood. Straks zullen hunne woorden galmen, de woorden van hun haat. Doch het zullen de woorden zijn van den Doodvan den Dood voor de menschelijke ziel in haar onver woestbaar verlangen naar het eeuwig geluk. Maar in de vreugde van den Paaschmorgen getuigt de Christen weer: 'Heer, tot Wien zullen wij gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens». De tegenstelling is te treffend, dan dat zelfs de onwilligen haar niet zouden erkennen. De Maasbode begint het verslag van het Paaschcongres der S. D. A. P. met de volgende zeer juiste ontboezeming: Paaschmorgen Treffende tegenstelling 1 Van het Roomsche kerkgebouw naar de vergaderzaal der sociaal democratie. Journalisten, die altijd staan midden in het kleurige leven, zijn gewend aan derge lijke >up and downs». Maar hier is de tegenstelling toch feller dan ooit te voren. >Ik hoor, meesteres I» antwoordde Marduc. Hij stond op als een geslagen hond. >Gij zult een belooning hebben, wanneer alles tot mijne tevredenheid plaats heeft. Ga nu en meld mij wanneer ik weg kan». De Enuelius sloop naar huiten, een weinig opgewekt door het uitzicht op eene goede belooning. Maar spoedig werd hij door grooten angst bevangen. Hoe zou hjj tegenover Fabius handelen. Hoe zou dat gaan Zou deze zijne teleurstelling niet op hem wreken Zulke rustige naturen geraken licht in het buiten sporige, wanneer ze eenmaal door de harts tocht zijn meegesleept. De villa en alles wat er bij hoorde, stond thans onder de bevelen van Fabius. Met de dienaren kon hij dus handelen, zooals hij verkoos. Deze omstan digheid was even onaangenaam als die, door Magdalena's tooverblik vernietigd te worden. Marduc besloot om, in zijn eigen voor deel, zijnen beiden lastgevers onderdanig te zijn. Hij trof daarom alle voorbereidingen tot een spoedige begrafenis van Samaritana. De afwezigheid der meesteres verontschul digde hij door haar al te groote smart en bestelde een van zijne stomme Nubiërs met een ezel aan den tuinpoort. De andere neger zond hij naar Fahins met een mandje vruchten, waarin onder vijgen en granaatappelen een briefje verborgen was. Marduc had dat briefje, TURKIJE. Volgens de Wien. Allgem. Zeitung, moet men er op bedacht wezen, de politiek van Eogeland ten aanzien van Turkije eene ommekeer te zien ondergaan. En wel omdat de JongTurkzche beweging niet aan de verwachtingen van Engeland beantwoordt. In plaats van zich bezig te houden met de invoering van nuttige en noodige hervormin gen, neemt deze partij hoe langer zoo meer de allures aan van een nationalistische partij, hetgeen tegenover Egypte en de millioenen Mahomedaansche onderdanen van Engeland bedenkelijk wordt geacht. Bovendien meende men in Engeland te mogen verwachten, dat het nieuwe bestuur zich met hervormingen in Macedonië zou hebben ingelaten en met de bevrediging van de Christelijke bevolking. Niets van dat alles is er gebeurd. Men vreest daarom dat in Macedonië eerlang weer on lusten zullen uitbreken. Om deze redenen, meent genoemd blad, zal Engeland het pro gramma van Beval, dat het na de Turksche omwenteling buiten beschouwing had gelaten, weer opnemen, zich nauwer met Rusland zal verbinden en met dit rijk gezamenlijk zal trachten de oplossing der Macedonische kwestie te bewerken. In een artikel van de Times wordt er op gewezen dat de mogendheden zich thans weer met Kreta en de andere Tnrksche aangelegenheden zullen moeten bemoeien, want een dwaling zou het zijn ie meenen, dat men de Oostersche kwestie aan zich zelf zon knnnen overlaten, nu de oorlog ver meden is. Het nieuwe Tarksche Rjjk zal de hervor mingen in s' lands bestuur moeten voortzetten en de Turksche Heerschappij met het recht van de verschillende provincies en rassen op gerechtigheid en een goed bestunr in overeenstemming moeten brengen. Eenige van de beste autoriteieen wie, wordt niet gezegd op dit gebied zijn van meening, dat een afdoende oplossing van de moeie uit vrees voor Magdalena's dienstbare geesten, in zijn laboratorium geschreven, door afgods beelden en amuletten omgeven en onder ge durig aanroepen van alle goden van Syrië en Egypte en Indlë. De boodschap was in zinnebeeldige uitdrukkingen vervat en luidde >De paradijsvogel in de gouden kooi wil ontvluchten, nadat bü de aangeboden zoetig heden versmaad heeft». Fabius zou dat wel hegrijpen, dacht Marduc en dan zon hij hem niets kunnen tegen werpen. Intusschen doorzocht Magdalena met koorts achtige band een grooten cederhouten kast en nam er een bundel kleedingstukken uit, welke ze haastig uit elkander trok. Het was een joodsche garderobeeen blauw gewaad met bonten gordel, witte sluier, zacht lederen sandalen en een bont mutsje, omzoomd met drie reiën opgenaaide zilveren drachmen, zooais meisjes uit den geringen stand ze droegen, wier bruidschat uit die kleine som bestond. Zoo was Miriam gekleed geweest, toen zij met den gezant het ouderlijke huis verliet, en Magdalena had niet kunnen be sluiten deze kleedingstukken weg te schenken. Thans verheugde zjj zich daarover. Zjj wierp haar zijden kleed, hare met goud versierde sandalen in een hoek en hulde zich in het eenvoudige kleed, Spoedig was lijkheid slechts te vinden zal zijn door de provincies in Europeesch en Aziatisch Turkije een of anderen vorm van bestuurszelfstan- digheid te verleenen. Daarentegen tracht men in Dultschland en Oostenrijk de betrekkingen met Turkije weer als in de dagen van het despotisme te krijgen. Er zijn weer hestellingen b\j Krupp gedaan. Men spreekt zelfs van een Oostenrijkech-Turksch verbond tegen Rusland. Die geruchten zijn, volgens de Daily News, een waarschuwing tegen de inmenging in de binnenlandsche aangelegenheden van Turkije, geljjk zekere kringen in Eogeland dia wen schen en bewijzen hoe moeielijk hat is om tegelijk het despotische Rusland en het grondwettelijke Turkse te vriend te willen houden. Men ziet, dat er voorloopig voor de Euro- peescha mogendheden nog werk genoeg aan den Balkan winkel overblijft en dat er mate riaal genoeg aanwezig blijkt om zoo nu en dan eens een crisis te verwekken, wanneer dat met de hooge politiek in overeenstemming is te brengen. De geeselstraf. Dat ket jonge Turkije niet in alles de allures der moderne wester- sche beschaving gaat aannemen, blijkt wel uit het feit, dat de Turksche Kamer met 123 stemmen van Jong Turken, Oud-Turken en geestelijken tegen 102 stemmen de geesel, straf voor landloopers heeft ingesteld. FRANKRIJK. De Fransche regeering zal zoo langzamer hand dan toch met haar ambtenaarspersoneel verlegen gaan worden. Met steeds grooter brutaliteit steken deze heeran hunne hoofden op en schijnen ze, teneinde hunne heer schappij te vestigen, aan te sturen op eene algemeens werkstaking. Ten einde door middel van een gedwee leger van ambtenaren steeds te worden geholpen en gesteund bij de verkiezingen, heeft het parlement er steeds op bedacht geweest dat leger een zoo groot mogelijke uitbreiding te geven. Het is in dien opzet bijzonder geslaagd. Maar thans keert het kwaad, bewust als het geworden is van zijn macht, zich tegen ben die het iu het leven riepen. Moeilijk, wellicht onmogelijk zal het zijn, het binnen redelijke grenzen terug te brengen. Men heeft het gepaaid, gevleid, geliefkoosd en verwend. Men heeft zich nooit krachtig durven verzetten tegen het opkomend gevaar, uit vrees het eigen politieke leven er door te verliezen en nu... is het misschien te laat. Vrijdagavond heeft de Fransche minister Barthou een afvaardiging van de algemeens vereeniging van het personeel van post, telegraaf en telefoon ontvangen. Het gesprek ging uitsluitend over beroepszaken. De minister beloofde de wenschen van het personeel te overwegen. Op de vraag of Simyan in naam nog hun hoofd was, zei de ministerDat is een vraag, die ik niet hoef te beantwoorden. De vereeniging zal binnenkort een verga dering houden om te spreken o. a. over een gedeeltelijke werkstaking op 1 Mei. De minister van oorlog heeft gelast de militaire telegra fisten te oefenen in de bediening van Hughes- de romeinsche dame veranderd in een joodsche vrouw, die heur lange haren naar het lands gebruik vlechtte en er de muts op be vestigde. 'Bijna als eertijds Miriam», zuchtte Mag dalena, toen zij zich in den spiegel zag. Dan wierp zjj een afscheidsblik in de ruimte, waarin zij zoo lang verblijf had ge houden en richtte zich naar de kast, welke hare kleinoodiën verborg. 'Deze ring hier is voor Marduc om mij de vrijheid te koo- pen», sprak zjj en sloeg het deksel dicht zonder acht te geven op. de glinsterende pracht. Hare voet stootte op iets, dat met de kleederen uit de kast was gevallen. Zij zag het, bukte zich en raapte het op. Het was een albasteren flascbje, gevuld met balsem. Magdalena drukte er een kus op. >Gjj mijn talisman der onschuldige meisjes jaren, gjj eenig bezit, waarover ik mjj niet behoef te schamen. Had ik n vergeten en vind ik u thans térug Gjj zult mij in mjjn nieuw leven begeleiden». Zjj stak het fleacbje in haar gordel. Het was een geschenk harer overleden moeder. In het huis verhieven zich thans de stem men der klaagsters en de klanken van me talen hekkens en fluiten. Voetstappen klonken door de hallen, als van die een last dragen. Samaritana werd uitgedragen. Magdalena en Baudot toestellen. Naar 't heet, geschiedt dat om militaire redenen, maar de zorg voor een nieuwe staking zal daar wel bjjgewogen hebben. Dr. Nolens. Naar wjj vernemen zal den Amsterdamschen raad eerlang een voordracht bereiken tot het aanstellen van dr. W. H. Nolens tot buitengewoon hoogleeraar voor de sociale wetenschap en wetgeving aan de gemeentelijke universiteit der hoofdstad. (Centrum). De Wekker van 13 Maart schrpt >De politieke hemel in Venezuela schjjut niet onbewolkt. Er moet eenige ontevreden heid heerschen over het vergeven der vette pasten. Ruzie das, zooals dit meestal na elke overwinning het geval is, over de verdeeling van den bult». Hetzelfde blad schrijft »In het te Barranqnilla, Colombia, ver- schjjnende blad Rigoletto leest men het vol gende 'Voor Cipriano El Tiempo, van Quito, betreurt uit naam van de liberale partij den val van generaal Cipriano Castro, ex-presi dent van Venezuela, en zwaait warmen lof toe aan dien leider der Venetuelaansche restauratie». In naam der liberale partij teekent eerstgenoemd blad daarbjj aan zijn nog ergere dingen verteld geworden». Advocaten van Sint Pleter. Dr. A. O. A. Hoffmann te Gouda, afgetreden promotor van de Orde der Advocaten van Sint Fieter voor Nederland, is benoemd tot generaal. promotor in die orde. 'Het Vaderland». Het Haagsche dagblad Het Vaderland vierde op 12 dezer zjjn veer tigjarig bestaan. Te dier gelegenheid heeft het blad een feestnummer uitgegeven met bjjdragen van de oad hoofdredacteurs, medewerkers etc. Artikelen van mr. Goeman Borgesius (den eersten hoofdredacteur), mr. Macalester Loup, Prof. mr. D. v. Blom, oud ministers Oremer, de Meester, Rink, Kraus en Staal, W. Men gelberg en anderen vullen het feestnummer. Kamerverkiezingen. In de centrale anti- revol. kies vereeniging in het district Zaan dam is, behoudens goedkeuring der Depu- taten vergadering, tot caDdldaat gekozen de heer L. F. Duymaer van Twist. De Leldsche Kamerzetel. Naar wij ver nemen is het bericht, als zou dr. De Visser niet meer in aanmerking willen komen voor een hernieuwing van zjjn Kamer mandaat, beslist onjuist, en is te verwachten, dat de katholieken van Leiden zijn candidatuur by de a.s. verkiezing weer zullen steunen. Centrum. Een blijde Dag. Een >vrije Dag», wy lezen in Dein) Volksbode: Wat op dit oogenblik >de blijde verwach ting» is van eiken rechtgeaarden Nederlan der, weet de geheele wereld. Aan den stam van Oranje zal een nieu we loot ontspruiten, onze geliefde Koningin strekte zeer aangedaan beide handen naar de richting uit, vanwaar het geluid kwam. 'Vaarwel, myn geliefd kindl Al kan ik den stoet niet volgen, myne ziel gaat met u. Uw geest, die mij voor het gevaar waar schuwde, zal my verstaan en my op myne wegen leiden». Dan, wanneer het gerulsch langzaam weg stierf, sloeg Magdalena haren sluier om en maakte zich tot heengaan bereid. Ze hoorde Marduc naderen. 'Eindelijk!» murmelde zy met bevende lippen en kloppend hartde grond brandde onder hare voeten. Marduc kwam binnen en zette groote oogen op, toen hy de kleeding zijner meesteres zag. Maar het was niet aan hem, aanmer kingen te maken op de handelwijze van de groote toovenares en hij sprak dan ook slechts met een diepe onderdanige buiging Alles is gereed, hooge gebiedster, geiyk gy bevolen hebt!» Magdalena knikte en sprak>Gy zult nu voortaan Fabius alleen hebben te gehoor zamen. Bestuur de villa goed en vergrüp u aan niets. By myn toornt lk neem niets mee en laat alles hier achter.» (Wordt navolg ij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1