r. feuïSeI 32. Gemengd Nieuws. Gevonden voorwerpen. N V. ONS BI (jaarlijksche AJgemeer Imdersvergade: Magna Pecca parochie tot de lite H. Communie worden toegelaten. Op dieu dag de Vroegmli om 67, en de Hoogmis om 9 uur. BERGEN. Zondag 'a morg. 7 uur Vroegmis 91/, uur Hoogmis,'a midd. 1 uur Catechismus 2 uur Vespers. In de week de H.H. Missen om 7 en 8 uur. Donderdag 's avonds 61/l uur Lot. Catechismus op de gewone dagen. Gelegenheid tot Biechten Zaterdagmiddag van af 4 uur. LANGENDIJK (N -Scharwoudo). Zondag 's morg. 7 uur vroegmis 10 uur Hoogmis met lofsang Te Deum, tot slui ting van den PaaschtQd's midd. te 27, uur Vespers en te 6 unr Lof, waaronder Rozenhoedje en de Litanie vau Maria. Donderdag, 's morg. 9 uur gezongen Maandstond voor Antje Belleman, hvr. van Cornelia Bakker 's avonds 7 uur Lof ter eere v. h. Allerh. Sacr. Zaterdag, 's midd. van 4 uur af ge legenheid om te biechten. Van de laatste H.H. Sacramenten voorzien: Antje Doodeman, hvr. van Simon KruQer. In den Heer overledenAntje Belleman, hvr. van Cornells Bakker. WARMENHUIZEN. Zondag 's morg. 7 uur Vroegmis 9'/» Hur Hoogmis's midd. 1 uur Catechismus 2 uur Vespers. In de week de H.H. Missen ten 8 uur. Donderdag 'savonds 7 uur Lof. Zaterdag na de H. Mis en 's namidd. van 8—8 uur gelegenheid om te biechten. In den Heer overleden Joannes Molenaar. KROMMENIE. Zondag 's morg. 71/, uur H. Mis voor de parochie 10 uur Hoogmis voor Truitje Vogelna de Hoogmis Catechismus 21/, uur Vespers. Maandag 's morg. uur H. Mis voor Catbarina Huismans. Dinsdag 's morg. 87s uur Jaarmis voot Brechtje Klaasje Dekker. Woensdag 's morg. 8 uur jaarmis voor Petrus Cornelisse Ö1/^ uur H. Mis voor Catharlna Maria Al, hvr. v. Hendrik Noom. Donderdag 's morg. 8 uur H. Mis voor de leden van de Levende Bosenkrans 8'/s uur H. Mis voor Clemens Ketsen '•avonds 71/, uur Lof. Vrpag 's morg. 8 nnr"H. Mis voor Jacob Olof en familieS1/^ uur H. Mis voor Agatha Duin. Zaterdag 's morg. 8 uur H. Mis tot zekere intentie tot dankbaarheid 81/3 nur H. Mie voor overledene ouders van 4—8 uur blecbthooren, Eiken dag Catechismus. Van de laatste H.H. Sacramenten voorsien: Catbarina Lniting en Brechtje Breeuwer. In den Heer overledenHendrik van Assema. WORMERVEER. Zondag 's morg. 71/, uur H. Mis10 uur Hoogmis. Na de Hoogmis de Lofzang Te Deum tot sluiting van den PaaschtQd. 's Midd. 2 uur Catechismus 8 uur Vespers. Maandag en Dirsdag morg. 8 uur H. Mis. Woensdag 's morg. 9 uur gez. H. Mis voor Bruidegom en Bruid. Donderdag 's morg. 9 uur gez. H. Mis voor Bruidegom en Bruid 's avonds 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. V r ij d a g en Zaterdag 's morg. 8 uur H. Mis. Zaterdag 'snamidd. van 6 8 uur ge legenheid om te Biechten. Donderdag, Vrijdag en Zaterdag gewone Catechismus. Zondag a.s. Feest van den H. Marcus, Evangelist. Voor de H.H. Missen zal de Litanie van Alle Heiilgen gebeden worden. Op dien dag jaarlQktche collecte voor 't gesticht >De Goede Herder te Leiderdorp. SCHAGEN. Zondag s morg. 7 uur H. Mis9uur Hoogmis 's midd. D/, uur Catechismus 2l/t uur Verpers. Woensdag 's morg. 8 uur gez. H. Mis Donderdag 's avonds 7 uur Lof. Zaterdag 's avonds 7 uur Lof en Rozen hoedje. DEN HELDER. Parochie Kerk. Zondag 's morg. 8 uur H. Mis10 l/j uur Hoogmis's midd. 2 uur Catechismus 8 uur Vespers4uur Congregatie der H. Familie. Donderdag 's avonds 7 uur Lof. Zaterdag 's midd. van 4 uur af gele genheid tot biechten. Deze week Catechismus op de gewone dagen. O. L. Vrouwe-Kerk. Zondag 's morg. 7'/, uur H. Mis10 unr Hoogmis; 'savonds 6'/, uur Lof van het H. Hart met predikatie. Dinsdag 's avonds 7 uur Lof. Zaterdag 's middags van 4 uur af gele- legenheid tot biechten. Deze week Catechismus op de gewone dagen. Poging tot Doodslag. Te IJzendQke is een veldarbeider gevangen genomen, volgens de MiddelbCt.* verdacht van poging tot doodslag, door op 12 April met een met hagelscherp geladen schietgeweer een schot te hebben gelost op J. F. Dalnaar. Hij is naar het huis van bewaring te Middelburg overgebracht. Da wonderen der techniek. Er zal eeu nieuwe onderzeeiche telegraafkabel worden aangelegd, die Argentinië rechtstreeks met Europa zal verbinden. De oplichter Lemolne, de ParQache ingenienr, die den diamantkoning Wernher voor negenhonderdduizend gnlden had weten op te lichten met de bewering, dat hQ kunst- matig diamant kon maken, iz te ParQB ge arresteerd. Nog steeds meer aardbevingen. Nu weer werd te Constantine in Algiers, in den nacht een aardschok waargenomen de be wegingen der aardkorst gingen van Noord naar Zuid en duurden vier seconden. Schade werd niet veroorzaakt. Boefjes. Een troep van 35 jongens heeft in Utrecht een leegstaand buis in de Poort straat, geheel geplunderd. Zij sloegen de ruiten stnk en vernielden deuren en panee- len. De politie doet onderzoek. Met zware brandwonden bedekt. Me juffrouw K. te IJmuiden kwam met haar japon te dicht by een brandend petroleum stel, en geraakte in brand. Men wierp haar in een regenbak, waardoor de vlammen werden gedoofd. De vrouw bekwam noch- thans vreeselQke brandwonden. Om één kwajongen. De directie der Goudtcbe Machinale GarenapinnerQ te Gouda heeft 20 jongens ontslagen, omdat een van hen een kraan van een stoomachine bad dichtgedraaid, waardoor deze niet meer van olie werd voorzien en het bedrQf gedurende korten tijd moest worden stop gezet. Omdat niemand den dader wilde noemen, werden allen ontslagen. Ongelukken. In de Rozemarynstraat te 'sGravenhage is een knaapje van ongeveer 4 jaren door een vrachtwagen overreden en gedood. Naar men uit Waalwijk aan de 's Hert. Ct. meldt, is Woensdagmiddag omstreeks 1 nur een trein, in gebruik bij de werkzaam heden aan het Drongelsche kanaal achter Cromvoirt, gederailleerd. Vier perionen vielen uit den trein en geraakten onder den wagen. Een was op slag dood, twee zijn levensgevaarlijk gewond en een werd licht gekwetst. Nader wordt gemeld, dat de man, die gedood is H. de Bruin heet en uit Raamsdonk afkomstig is. Voorts dat er 4 gewonden zijn. Donderdagvoormiddag werd in het ziekenhnis voorloopig verbonden de 17-jarige zuikerbakkereznecht J. de H., wonende Lin- ker-Rottekade 11-2 te Rotterdam. Werkzaam in de bakkerQ van de Wed. A. Duburk, Anna Panlownastraat 35, was een pot ko kende siroop van de kachel gevallen en was een gedeelte van den inhoud hem in bet aangezicht gespat, waardoor hij verschil lende brandwonden in bet gelaat bekwam. Te Zuidwolde (Dr.) ie een dochtertje van den heer 8. onopgemerkt te water ge raakt en verdronken. Door de duisternis misleid ia de 21 jarige J. H. D. van Coevordenveld bQ De Krim in het kanaal aldaar geraakt en daar uit levenloos opgehaald. Vergiftiging Men schrijft uit Groesbeek aau de Nijm. Courant» Dinsdagmorgen werden twee kinderen van zekeren Van B., die den vorigen avond ge zond en wel ter znste waren gegaan, dood te bed gevonden, 't Eene kind was 6 jaar oud, terwijl het andere slechts 9 maanden telde. Als ooriaak van dit plotseling over laden wordt aan vergiftiging gedacht, doch dit zal geneeskundig onderzoek nader moeten uitmaken. De Haarlemsche kermis. In de Woens dag gehouden zitting van den Gemeenteraad werd met 17 tegen 14 stemmen afwijzend beschikt op het adres tot afschaffing der kermis. De heer Gravenstein (antirev.) verdedigde het adres, de kermis principieel bestrijdende ook de voorzitter Jhr. Mr. Boreel van Ho- gelanden en wethouder Mr. J. H. Thiel waren voor de afcchaffiog. Het behoud der kermis werd verdedigd door den wethonder Dr. J. Nieuwenhuyzen Kruzeman, (kleinzoon van den Stichter van het Nut van het Algemeen) hoewel verkla rende dat, moest de kermis worden ingevoerd, hj] tegen zou stemmen thans echter wilde hij liever de kermis haar eigen dood zien sterven. Eerste zwaluw. Woensdag is te Fin sterwold de eerste zwalnw gezien. Aan zelfmoord gelijk. Te Landihnt sprong de acrobaat Aiterdo Tip, na zich handen en voeten te hebban laten vastbinden, van de Luitpoldbrug in de Isar. Hij wist zich ditmaal niet gauw genoeg los te wer ken en verdronk. Luchtscheepvaart. Het plan was aan vankelijk, om de Z 1, die zooals men weet een oud en later verbouwd luchtschip is, te Metz te stationeeren. Maar nu schijnt het legerbestuur van gedachten veranderd te zj|n. De Z 1 zal vermoedelijk als opleidingsschip voor militaire lnchtechippers aan het meer van Konstants blijven, en de nieuwe Z II, die nieuwerwetscher is en sterkere motoren krijgt, sal te Metz komen. Kerk-diefstai. Men meldt ons uit Breda Door de maréchaussees der brigade Roer mond, werd heden naar hier overgebracht de persoon van A. J. A. uit Amsterdam, ter confrontatie met den koster der Kathe draal. Dese persoon is verdacht van diefstal uit offerblokken gepleegd in kerken te Am sterdam, Hilversum en Roermond. Door den koster is hij erkend als de onbekende per soon die kort vóór de ontdekking van den diefstal alleen in de kerk is gezien. Zedenmisdrijf. De advocaat generaal bij het Haagache gerechtshof vorderde heden in hooger beroep tegen den tandmeester H. te 's Gravechage, wegens het bekende zeden misdrijf, 6 jaar gevangenisstraf, op grond van art. 243 W. v. S. Geknipt. Enkele weken geleden maakten wjj melding dat een onbekende diefstal met braak had gepleegd in het kantoor van den Zulvelbond te Maastricht. De politie heeft thans de hand gelegd op een Duitscher, die dezen diefstal schijnt bedreven te hebben. De Duitscher heeft bovendien een rijwiel gestolen, en in enkele plaatsen in de om geving ook diefstallen gepleegd. HQ wordt ook verdacht valsche munt te hebben uitge geven. Branden. Woensdagavond omstreeks elf uur zQn te Naarden de woning en het aan grenzende pakhuiz van den heer P. P. op het Adriaan Dortsmanplein geheel nitgebrand. De onde vrouw dez huizes, alleen thuis zijnde, had op de bovenkamer eenige werk- saamheden verricht, was weer naar beneden gegaan, en werd daarna door lieden, die buiten liepen, opmerkzaam gemaakt dat er boven brand was. Oogenblikkeljjk kwam er hulp een kistje met geldswaarde kon ge red worden. Te Heerde brak brand uit in een perceel staande aan den Zwolschen weg en bewoond door den arbeider Steven Okkerse. Het gebeele buis ging in vlammen op. Van den inboedel kon slechts weinig gered wor den. Een kalf, 2 geiten en 2 varkens kwa men in de vlammen om. Assurantie dekt de schade. ZwCt) Woensdagmiddag was te Arnhem een groote brand zichtbaar onder Huiisen. Naar de A. C. vernam, zjjn van een blok van drie woningen, bij de Loostraat twee huizen, die van S. en M., in de asch gelegd. Uit een roman. Man en vrouw zaten zwijgend tegenover elkaar en gebruikten 't middagmaal. De verhouding tusechen hen beiden was blijkbaar gespannen. De man verslond achtereenvolgens een bord soep, een halven tarbot, eenige plakjes roastbeef, en een stuk pudding, zonder ook maar één maal zQn mond open te doen. Kordaat vrouwtje. Hij zit in 't café bij een tafeltje z'n bittertje te drinken. Z'n vrienden eveneens. De deur gaat open en een vrouw verschijnt. >Ga je mee 7» >Ik kom direct, ga maar naar huis.» >Nou, dan wacht ik zoolang. (Gaat zitten.) Kastelein, geef mij een glaasje ouwe klare.» Zwijgend ziet ze naar het tafeltje, waar ook haar man zit, woedend. Om haar te plagen, bestelt hij nóg een glaasje. Zijn vrouw gooit het hare leeg onder de tafel en bestelt er óók nog een... Hij bestelt er nóg een... Zij eveneens. Nu kan hQ 't niet langer verkroppen. Waarom ga je niet naar huis Wat doe je hier •Nou, wat doe jij hier Mag ik niet komen waar j(j bent 7 Nou nog mooier I Ben je klaar 7 Dan gaan we naar huls I» Dat zal ik weten.» •Goed I Waar j(j blijft, zitten, daar ga ik ook niet vandaan.» Hij weet niet wat hij doen zal. 't Bloed kookt hem bijna in de aderen. Zeg, wil je nou r's gauw naar buis gaan Is dit een plaats voor een vrouw, om ouwe klare te drinken Is dit een plaats voor een man om te zitten zuipen Is niet jou plaats thuis aan den hnlaelQken haard 7 Moet jij je centen in de kroeg] brengen 7 Ik kan ze beet ge bruiken, boor I Schaam je, kerel, zuiplap I Maar als jij meent, dat jou plaats hier is, dan is mQn plaats hier ook reken daarop I Jij behoort bij je vrouw thuis te zijn en niet in de kroeg I» Rood van woede stuift hij de deur uit. 't Middel bleek uitstekend te zijn. Vreemdelingen in Japan. Een officieels statistiek toont aan, dat Japan in 't vorige jaar door 19 328 buitenlanders werd bezocht, d.i. 2440 minder dan in 1907. De meeste bezoekers waren natuurlijk Chineezen 6844 Nederlanders waren er 53 bij. Prins Max v. Saksen. Volgens het •Dresd. Journ.» is prins Max van Sakeen, de bekende volijverige priester, ziek gewor den tijdens een bezoek aan het koninklijk hof. HQ moet langen tijd rust houden. 't Geschiedde te Winschoten I Een verlof houder aldaar werd onlangs voor het kantongerecht veroordeeld wegens het in kleinen voorraad ten verkoop aanwezig heb ben van sterken drank in zijn woning, tot een geldboete, te vervangen door hechtenis- straf. De boete werd betaald en de verlof houder kreeg dezer dagen bericht, dat hij de voorheen in beziag genomen flesechen met zterken van de griffie van het kantongerecht kon balen. De man haalde de verzegelde fles- schen en ging er mee naar huis, om ze op de bovenwoning voorloopig een plaatsje te geven. Niet meer, dat hQ de trap opgaat, wordt hQ door twee politiemannen, die juist bet verloflokaal zQn binnengetreden, staande gehouden en andermaal... bekeurd wegens het in kleinen voorraad ten verkoop aan wezig hebben van sterken drank in een verloflokaal. De nog verzegelde flesechen spiritualia zijn andermaal op de griffie gedeponeerd. Woensdag beeft te Amsterdam op klaarlichten dag op straat een moordaanslag plaats gehad. De 31 jarige C. Mul, zeeman, stak de 24 jarige Geeitr. Burger met een dolkmes in de hals. Op het gillen van het slachtoffer k warnet van alle zQden menschen toeschie ten. De dader hief triomphantelQk den dolk omhoog en schreeuwde het uit dat hQ haar gestoken had. HQ werd weldra door politie agenten gegrepen en geboeid naar het politiebureau aan de Lauriergracht gebracht. De dolk werd in beslag genomen. Het slachtoffer werd naar het Wilhelmina- gasthuis vervoerd. De feesten ter eere van Jeanne d'Are. Ter gelegenheid van de aanstaande feesten van Jeanne d'Arc, is de kerk van St. Louis des Francais te Rome rijk versierd. De rector van St. Louis heeft ter eere van Jeanne d'Arc een altaar doen oprichten in de kerk. Een standbeeld der Maagd, voor loopig in gips, maar dat in marmer zal worden uitgevoerd, is op dit altaar geplaatst, overdekt met een sluier. Eerst na de plech tigheid in St. Fieter op 18 April, zal de sluier worden weggenomen. In St. Louis zQn ook een groot getal draagbare altaars opgericht, welke toelaten daar 300 Missen te celebreeren. Ook in de andere Franecbe kerken te Rome, Trinita de Monti, St. Claude das Bourguignons en St. Nicolas des Lorraine zal Jeanne d'Arc bijzonder gevierd worden. Ontdekking van een doode stad. Vol gens een bericht aan de Westminster Gazette is in het Zuid-Oosten van de Vereenigde Staten een merkwaardige ontdekking gedaan. In het Coachella-dal, in de nabQheid van de bergen van Sau Jacinto zijn de verlaten ruïnen gevonden van eene oude stad, wier oorsprong en bestaan tot nu toe niet bekend was. Het zQn ongeveer 1000 huizen met elk slechts ééa klein vertrek. De ontdekker, Mr. Bond, heeft terstond bericht gezsnden aan het Smithsonian-Instituut te Washington, dat eenige archaeologen nadere onderzoekingen zal laten verrichten. De Papendrechtsche strafzaak. Het Gerechtehof ta 's Hertogenbosch, heden uit spraak doende in genoemde zaak tegen Hendrik Garsthagen, vernietigde het vonnis der Dordtsche Rechtbank, omdat daarin geen beslissing is gegeven omtrent het bestaan der klacht, wat voor smaadschrift óp straffe van nietigheid is vereiicht. Opnieuw recht doende, verklaarde het Hof beklaagde schuldig aan smaadschrift en legde hem twee maanden gevangenisstraf op. De Dordtsche Rechtbank had eenzelfde straf opgelegd, het Gerechtshof te Den Haag had die straf verhoogd tot vier maanden. Verdronken. Uit de Neerbeek te Neer, L., is opgehaald het lQk van G. N., oud 65 jaar, landbouwer, wonende aldaar. Op het veld aan de beek werkzaam, schQnt hQ te kort aan den oever te zijn gekomen, uitge gleden en zoo te water geraakt en verdronken. Treurig ongeluk. Dinsdag bad in de Groote Oeverstraat te Meppel een diep treurig ongeluk plaats. Het paard van den koopman R. 8., aldaar, gespannen voor een wagen, sloeg op hoi. Een sportkarretje, waarin een 2 jarig meisj8 gezeten was, dat met hare ouders uit Zwolle bij haar grootvader, den heer W. v. B., logeerde, geraadte er onder, met het gevolg dat bet werd gedood. Iemand, die nog een poging tot redding deed, gemakte ook met den voet onder den wagen en brak daarbij dat lichaamsdeel. In Belgrado en ometreken is een zeer merkwaardig verschQnsel aan het uitspansel waargenomen. Omstreeks half acht in den morgen ver schenen aan den oostelQken gezichteeinder plotseling drie zonnen, op aanzienlijken af stand van elkaar verwQderd. Alle drie deze wonderbaarlijke bollen waren zoo hel, dat men de zon zelve niet kon onderscheiden. Zij waren doorwolkbanken van elkaar gescheiden, waardoor haar licht nog feller scheen. Intusschen werd opeens, midden in het hemelgewelf een sterk stralende regenboog zichtbaar. Dit verschQnsel duurde ougeveer een uur. De ooggetuigen waren door het overweldi gende gezicht betooverd. Ontvlucht. Te Leeuwarden ic de 30-jarige H. aangehouden, die uit het krankzinnigen gesticht te Fraueker was ontvlucht. Eenige bewakers, geassisteerd door de recherche, vonden den patiënt ten huize sQner moeder. Nog te zenuwachtig. Men schrijft uit WaalwQk Een would be vervulÜDg der >blQde ver wachting» heeft het naburige dorp Druuen in niet geringe beweging gebracht. Om, zooals een rechtgeaard krantenman betaamt, het publiek met bQzonderen spoed in te lichten, zond de uitgever van >De Echo van het Zuiden» te Waalwijk o. a. aan zijnen bode te Drunen een pakket, waarin 500 biljetten, meldende de gelukkige geboorte van een prins, en 500, berichtende die van eene prinses. Natuurlijk was daaibQ gevoegd een schrQven om met de verspreiding te wachten tot nader bericht, waaruit dan tevens zou blQken welke biljetten moesten worden verspreid. De bode echter, overgelukkig toen hem bQ bet openen van het pakket de blQde tijding werd geopenbaard, zag den bQgaanden brief geheel over het hoofd en haast zich om onder zijne medeburgers het heugelQke nieuws rond te strooien en aan het raadhuis een exemplaar aan te plakken. In een oogwenk was de geheele gemeente op de been. De eene nitte zQne vreugde over de geboorte van een prinsje, de andere over die van een prinsesje, maar weldra kwam men tot de conclusie, dat het ietwat vreemd was dat de bulletins van hetzelfde blad eene verschillende geboorte vermeldden. Men wist niet waaraan zich te honden. EindelQk kwam er eene oplossing. Een der dorpsnotabelen namelijk decreteerde Er was een tweeling geboren. Hiermede was de twQfel volkomen opge lost en kon men zich nu geheel aan de feestvreugde overgeven. Zij was echter van korten duur, want na het verspreiden der bulletins kwam onsen bode den brief van den uitgever in handen en bemerkte hQ zQne fatale vergissing. Zooveel hij kon, trachtte hij nog de ver spreidde biljetten weer te verzamelen en moest hQ bekennen sich door zQn al te vurig patriotisme te hebben laten vervoeren. Of er met het geval gelachen werd I Taaiheid. Er zijn onlangi in de Wit- watersrandmijn 24 kaffers gevonden in een der galerQen, die men eerst geheel onderga loopen waande. Er was voortdurend gepompt om water uit en lacht in de mQngangen te krQgen, en het was dan ook een groote vol doening toen deze paar dozQn kafferz, na acht dagen in het pikdonker zonder voedsel te zijn geweezt, levend bovengebracht werden. De meesten waren niet bQzonder zwak ge worden, hun benarden toestand in aanmer king genomen. BQna allen konden nog loopen, en zij vroegen al heel gauw, of hnn loon zou worden uitbetaald voor den onvrQwIlligeu vakantie tijd 1 Een ander staaltje van de ongewone taai heid der kaffers een beetje ongelooflQk 1 geeft Donkrag, de geestige Afrikaansche Transvaler-correspondent in het laatst ont vangen nummer van dit blad. •Wat denk jQ, vraagt hQ, van dl Hotuot wat in Port Elisabet onner die wa (wagen) gekom het 7 8Q baas laai 6000 pond transport op, en toen hQ di baai uitrij val Kiewiet van dit wa af en kom zQ kop eers onner di voor wiel en toe onner di agterwiel. Dl baas hou stil om 'n plan te maak om di Hotnot te laat begraaf. Maar toe by omkQk siet hQ Kiewiet op 'n draft! agter die wa aanloop. Net die ore was stukkend di een oor wat op di grond was, en di anner wat met die wielband kennis gemaak het. Di baas gaat kQk op dl plek waar die wiele o'er Kiewiet sQ kop geloop het. Dit was 'n plek harde grond. Daar was 'n ronde gat in dl grond soos di wiele di Hotnot se kop in di garde gedrukt het. Maar hij het gouw opge- spring en di stof van sQ peperkop geveeg. Dan seg di mense nog dat di tQd van wonder virblj is. Dari Hotnot sQ kopbeen is di agate wonder of hoeveel ie daar nou ai? van di wereld.» Zoo'n taaie >Hotnot< zou in Europa geld kunnen verdienen 1 Maar of hQ tot het land der levenden behoort ?j Kinderen verbrand. Hoe gevaarlQk het is, dat kinderen met lucifers spelen, is weder op twee plaatsen op allerdroevigste wQze gebleken. Te Axel is een kind door het spelen met lucifers in brand geraakt en den volgenden dag aan de gevolgen overleden. Te Aalten waren de onders van een drietal kinderen op het land aan het werk. De kleinen, zonder toezicht gelaten, hadden spoedig in de schnnr lucifers ontdekt en gingen daarmede een vuurtje stoken. Onmiddellijk laaiden de vlammen hoog op en ze deelden zich aan de kleertjes van twee der kleinen mede. Angstig riepen de kinderen om hulp, terwQl het derde kind zich kruipend nog te redden wist. Op het angstgeschrei kwamen natunrlQk de buren Qlings toeloopen. Helaas te laat om de twee kindertjes, van drie en vier jaren oud, te redden. De kinderen zQn verbrand. Huis en schuur gingen in de vlammen op. BURGERLIJKE STAND. Uitgeest. GEBOREN 9 April. Maria Agatha, d. van P. Smits en D. FraQman. ONDERTROUWD: 8 April. Johannes Schuit en Maria Geertruida Pelk. Simon vau der Hoorn en Catharine van Veen. 9 dito. Reijnder de Groot en Elisabeth DuinmaQer. OVERLEDEN 13 April. Aagje Kult, wed. van Pieter Aafjes, 77 jaar. Assendelft, van 9—16 April. GEBOREN Pieter, z. van Gerrit Kwantes en Dieuwertje Hos. ONDERTROUWD: Jan de Jong (van Wormerveer) en Maria Wilhelmina Smit. Cornells Ne6ft (van Krommenie) en Antje Brakenhoff. Martinue KleQne (van Spaarn- dam) en Duifje Jongejans. Johannes Vrouwe en Johanna Boon. Hendrlkus KaaQk en Aafje Nagel. Bernardns Hu- bertus Josepbus Slarmans, weduwnaar van Anna Elisabeth de Wit, en Hyacinthe Maria Ragetli. OVERLEDENAnthonius Franck, 46 jaar, ongehuwd. Pieter Kwantes, 73 jaar, ge huwd met Jannetje IJff. Wormerveer, van 3—10 April. GEBORENArie Jan, z. van T. Ris en J. KrQgsman. ONDERTROUWD: C. H. Neuhaus en O. J. E. Schutter (van Amsterdam). A. v, d. Werff (van Rotterdam) en O. G. Loose. C. F. Bentvelzen en J. C. Noordermeer. GEHUWDJ. Lammes en M. Rol. Te bevragen aan het burean van politie, op werkdagen van 's morgens 9—12 nur. Een barret. Een slagersstaal. Een dasspeld. Drie boorden. Twee sleu tels. Twaalf boenders. Een gouden oorbel. Een R. K. beeldje. Twee ceintuurs. Vier rozenkransen. Een handschoen. Drie portemonnaie's met eenig geld. Drie armbanden. Drie R. K. kerkboeken. Een ring. Een Bril. Een koperen broche. Een jas en vest. Een tasch. Een schoen. Alkmaar, 14 April 1909. De Comm. van Politie, W. Th. VAN GRIETHUIJSEN, O. i* ABONÏ (0 oents per drie maand het begin afzonderlijke nummers op Vrijdag 23 April 1909, 8 uur, ten huize van den I Laogestraat, te Alkmaar Agenda I Bekening en verantwoordin I Vaststelling der balans- f Verkiezing bestuurslid LUT3 treedt af en herkiesbaar. Verkiezing Commissaris JACOBSE treedt af Overdracht der aandeelen Hoeren F. X WITTE en HET BESTi [Mr. H. P. M. KRAAKMA IJ. G. LUTZ, Penningmeesl |H. KENTER, Secretaris. DE MAAGD VAN OB Zondag heeft te Rome Zaligverklaring van de Me leans plaats gehad. Wij allen kennen de ges Jeanne d'Arc, het eenvoi meisje, die thans de eere geniet. Geboren iu het dorpje groeide zij. in landelijken en kenmerkte zich door err heid. Haar vaderland, de ou der Kerk, was voor een de macht der Engelschen was genoodzaakt zich in des lands terug te trekke daar werd hij door den vijs die reeds het beleg voor gen had. Orleans was de sleutel va Viel deze stad, dan ware land verloren. In dien hoogen nood kw land te hulp en gaf Fra [Maagd van Orleans een be een droom aangespoord Orleans te ontzetten en Reims te voeren om gekr den, heeft zij na op boven wjjze de grootste moeia hebben overwonnen, als [van het Fransche leger, de geslagen en teruggedreven e [naar Reims gevoerd. Nauwelijks 17 jaar oud dit groote werk. De trouweloosheid harei Iten was oorzaak dat zij, n uit het land verdreven te martelares voor haar katl [op den brandstapel het lev Geen ydelheid dreef dezt groote dadpn. Zij gevoelde Het ontwaken eene Naar het Duitach van Anna Baron Bewerkt door C. 127) Magdalena evenwel zag he loofde hare ooren niet, dat romeinsche Patriciër -de laagg tot vrouw begeerde. ZQ stond 1 het ongehoorde feit. HQ nam bare houding als ming op en ging op begeeiterc I 'Als gQ aan de mogelQkheid va IwQfelt, zeg ik u, dat mQn door mQne oogen ziet, en baa begroeten zal, die ik tot hem I trouw op mQik voer u ala Ikorene naar Rome. Daar zult I bet roode flammeum (bruldaluier) j deurpoaten balaemen en eieren I over den drempel van mQn 1 ielQk het behoort. En ala ge n [«uit: UbI tn Oajus, ego Oaja I j dtlena, aal ik weten een acha iwet welke alle paarlsn en e

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 6