R. Kath. Nieuws- en Advertentieblad voor Noord-Holland. No. 43. Zaterdag 29 Mei 1909. 3a" Jaargang Verschijnt Woensdag en Zaterdag» Pinksteren. Magna Peccatrix. Buitenland. Binnenland. Dit nummer bestaat uit 6 bladz» ONS BLAD. ABONNEMENTSPRIJS 50 cents per drie maanden franco aan huis. Te betalen in het begin van ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers3 cent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". BUREAUHoogstraat b/d. Langestraat te Alkmaar. Telefoon No. 266. ADVERTENTIËN} Van 15 regels80 cent Elke regel meer Reclames per regel15 Kleine advertenties van 130 woorden, bij vooroitbet. 25 Wanneer God landen en volkeren wil opheffen uit godsdienstig en zedelijk verval; wanneer Hij ze wil bekeeren en verbinden aan zijn dienst, dan kiest Hij zich daartoe geen menschen be dorven van verstand en hart, maar Hij kiest uitgelezen mannen, bezield met Zijn Geest die heiligen voortbrengt en zendt hen uit met goddelijke kracht bedeeld om zijn strijd te strijden, zijne zaak te verdedigen. Aldus stelde Hij Abraham, een toon beeld van geloof en liefde, tot vader van zijn uitverkoren volk, in wienalle geslachten zouden gezegend worden; zoo riep Hij onder het Oude Verbond een Mozes tot zijn afgezant, getrouw, zachtmoedig en heiligzoo zuiverde Hij de lippen van den profeet Isaias; zoo deed Hij op den drempel van het Oude naar het Nieuwe Verbond een Johannes den Dooper optreden, uitblinkende in onschuld en boetvaardigheid, om de menschen tot het Rijk van den Messias voor te bereidenzoo zou Hij ook zijne Kerk vestigen door de Apostelen. Maar hoe Door die mannen, die gedurende heel den levensloop van den Verlosser niets waren dan zwakken en vermetelen, die nu geloofden, dan weer twijfelden, eindelijk Hem allen ver lieten die altijd onder elkander twistten over den voorrang in het Rijk Gods, dat zij niet begrepen en zulks nog op het gewichtigste en droevigste oogen- blik van Jezus' leven Ja, door diezelfde Apostelen, maar dan vervuld van den H. Geest, die alles vernieuwt, Die vol gens het Boek der Schepping, over de doode stof zweefde en alles verleven digde, Die ook in hen en in hen vooral het bewijs zal leveren Zijner wonderlijke scheppingskracht. Evenals de lentezon zieken en zwak ken opwekt en versterkt en het stoffe lijke leven nieuwe veerkracht verleent, evenzoo werkt de H. Geest in de orde der Genade. Op het H. Pinksterfeest daalde de Geest des Heeren neder over de Apos telen. Vurige tongen verspreiden zich over hunne hoofden, het geruisch van een hevigen wind wordt gehoord en allen worden als uit een doodsche slui mering gewekt, allen herleven met nieuwe ongekende kracht bedeeld. „Zend uwen Geest af, en allen zullen her schapen worden en het aanschijn der aarde zal worden veranderd t" De Apostelen twisten niet meer om de eerste plaats. Ieder beijvert zich om de minste te zijn. Zij vragen niet meer naar eer of voorrang, maar om den kelk des lijdens te ledigen tot den bodem toe. Zij bidden niet om 's Hemels wrake, doch brengen gaarne zich zelf ten offer Het ontwaken eener ziel. Naar het Duitsch van Anna Baronnesse v. Krane Bewerkt door C. L. 38) Zij scheen seer gelukkig te zijn, maar ook zeer moei, alsof ze een zware last te dragen had. Welke van de twee liederen, die haar door het leven vergezelden, zou zij thans hooren Het kwam Magdalen* voor, dat de beide melodieën in vereenigde ac eoorden de verheven Vrouwe omspeelden. Zy wilde Haar naderen. Zoo onhoorbaar ■Q haar voet ook neerzette, de Moeder hoorde het toch en wenkte haar ernstig doch goedig terug. «Hij spreekt met den Vader I» fluisterde zij. Magdalena week terug en lag de vinger aan de lippen. Jezus bad... Ohristus sprak met den Vader I De in maanlicht badende nacht zweeg eerbiedig en Jeins' Moeder zat aan de bron, als een getrouwe wachteres voor het Aller heiligste. Slechts hare oogen schenen te leven en schouwden naar beven, terwijl hare ziel voor anderer heil. Petras, de vrees achtige Petrus, die op de stem eener zwakke dienstmaagd zijn Meester ver loochende, durft ten aanschouwe van den Hoogen Raad der Joden, het ver gaderde volk den Godsmoord verwijten en Thomas, die eens verklaarde niet aan de Verrijzenis te zullen gelooven, tenzij hij zijne vingeren kon steken in de wonden des Heeren, is thans bereid voor dat geloof te leven en testerven. Hij verkondigt in verre gewesten de Godheid zijns Meesters en bezegelt de waarheid des geloofs met zijn bloed. Later werd de trotsche leerling van Gamaliel, de wreede vervolger der christenen, Saulus, op de stem der genade door denzelfden Geest veranderd in een van liefde blakenden apostel en belijdt hij voor Jood en Heiden, voor hoel de wereld zijne dwaling en ver klaart niets anders te kennen dan Christus en Dien gekruist, den Jood eene ergernis, den Heiden eene dwaas heid. Hij wordt de uitverkorene om den Naam van Hem, Die aan een schandpaal stierf aan Koningen te ver kondigen en een wijsgeer Dionysius wordt door zijne bezielde en bezielende taal bekeerd en door denzelfden Geest aangevuurd, een ijverig verkondiger der zaligmakende leer. Maar niet de Apostelen alleen moesten de getuigen zijn van de werking des H. Geestes. Immers, het vuur enfde wind, de uitwendige zinnebeelden, waar door de H. Geest zijne komst zichtbaar aantoonde, duiden voldoende op die werking! Of trachten beide elementen zich niet immer uit te breiden en alles met zich mee te voeren? Stelt het vuur zich tevreden met het voorwerp dat het als 't ware doordringt en be zielt te verlichten en in zich, in vuur om te zetten? Tracht het niet alles wat er mede in aanraking komt te ontvlammen En drijft een hevige wind niet de wolken naar verre gewesten om een weldadigen regen over dorre velden te doen neerdalen? Is het dan wonder dat de Geest Die de Apostelen bezielde, zich zoo snel verbreidde Is het wonder dat de eerste Kerk zoo treffende voorbeelden geeft van de werking des H. Geestes? Vanwaar die onwetende geloovigen, die, ten minste in de kennis van de bovennatuurlijke dingen geheel en al onbedreven waren, eensklaps in leeraars der wereld veranderd? Vanwaar die verbanning van zelfzucht en eigenliefde, dat zich één gevoelen met den even- mensch, dat liefderijke deelen met elkander van de goederen der natuur, der fortuin en der Genade? Vanwaar die heldhaftige vergeving van het schromelijkste ongelijk bij de eerste christenen, waarvan de geschiedenis der Kerk getuigt? Vanwaar de moed, de kracht, de standvastigheid die teedere jongelingen, zwakke maagden foltering en dood voor Jezus deden trotseeren? ■a—i den Zoon by zijne samenspraak met den Allerhoogste vergezelde. Ook Magdalena's geeit zweefde ten hemel. En dan scheen het haar ale loste zich baar ziel nlt de lichameiyke banden omhoog en hare geeateeoogen ontsloten zich, zoodat zy zien kon. zy was niet alleen met de Moeder in den myrtenhof. Andere wezens, niet uit het menschengeslacht ontsproten, omgaven haar. Licht, als van het schuim der golven gevormd, lichtend in bovenaardechen glans, stonden zy daar en hunne voeten raakten den bodem niet aan. Sneeuwwitte vleugelen dekten hunne geesteiyke gestalte en de han den hielden zij in aanbidding gevonwen. Ook in de lucht bevonden zich zulke hemelsche wezensmeer en meer werden ze voor Magdalena's blikken die aanhoudend scherper werden, zichtbaar, totdat zy schouwde in een lichtend zwevend gewemel dat zich in de oneindigheid verloor, dat zich oploste in ongekende, ongeziene hoogten als een zee van de reinste schoonheid in welke iedere golving een wezen scheen, geschapen uit zonnelicht en rozengeur, uit maneechyn en morgenrood. Eu dit geheele golvende, stralende en lichtende heir van engelen was daar terwille van den Zoon des Menschen en begeleidde zyne samenspraak met den Vader met een heerlQk majestieuzen zang, Door welke werking anders werden in latere tijden een Chrysostomus, een Athanasius geleid, om beurtelings de Kerk door hun vurige taal en groot voorbeeld te stichten en ketterij en scheuring te beschamen Of welke geest ontvonkte een Augustinus en een Mag dalena om hunne misstappen zoo bitter te beweenen en hunne harten door het vuur der liefde te louteren? "Welke geest btzielde een Willebrordus, een Bonifacius en zoovele andere Aposto lische mannen, om den hun dierbaren geboortegrond te verlaten en de Bood schap des Heils te brengen aan onbe kende volkeren? Dat alles is de werking van den Eenen Geest, die over de Apostelen neerdaalde, Die het werk der Verlossing vervolmaakt door de heiligmaking in elke geloovige, heilbegeerige menschen- ziel. Het is de voortzetting van het Heilig Pinksterfeest. FRANKRIJK. Roof. Op bevel van minister Briand publiceert de >Offlcieel< een ïyst van kerke lijke goedereD, welke de Staat in het depar tement van het Noorden in beslag gaat nemen. Mgr. Delamaire, bisschop van Kamerryk heeft zich tegen dezen roof verzet in een krachtig protezt, waarin hy de schanddaad in een helder licht stelt. T«ü slotte zegt Mgr. >Van alles beroofd, voelen wy ons naar den geest vryer dan ooit en veel achtenswaar diger, als slachtoffers van uw verderfelijke wetten en dikwijls ook van de partydigheid van sommigen uwer rechters, zyn wy velen, ja zelfs den socialistiechen arbeider sympa thiek geworden. «Wat de winst betreft, welke de Staat van onze millioenen zal trekken, van de berooving onzer priesters, van het uitplun deren der seminaries en volksscholen, van den diefstal van onze fundatie missen voor de dooden, deze zal nihil zQn. >Ja, in plaats van voordeel zal deze roof voor den Staat een ongeluk zyn. Het geld voor de armen. Ferdinand Nicolay geeft in zyn studie over de openbare liefdadigheid der Fransche regeering de vol gende sprekende bijzonderheden. Het pereoneel van den openbaren bystand dat gedurende de laatste tien jaren met 7000 nieuwe employé's vermeerderd is, neemt aan salaris enz. 26 miliioen francs in beslag, ongeveer twee derde van het gioote budget voor de oflicieele weldadigheid bestemd, zoodat de armen van de 100 francs, welke voor ben bestemd zijn, slechts 34 frs. ont vangen. En om nog beter die armenberooving in het licht te stelleD, haalt Nicolay een citaat nit een verslag van de Conr des Gomptes Het Hof heeft vastgesteld, dat een gedeelte van de gelden, welke de regeering jaariyks aan den prefect van het Seine departement die In de liefeiykste harmonieën overgiDg, geiyk slechts de uitverkorenen die konden genieten. Heilig, heilig, heilig ie de Heer, God der Heerscharen I Hemel en aarde zyn vol van Zijne Heeriykheid I Hosanna in den Hooge I Gezegend Hy, die komt in den Naam des Heeren I Hosanna in den Hooge I Magdalena zag en hoorde maar het was te overweldigend voor haar zwak men- scheiyk gemoed. Zy verloor het bewuet- zyn Toen Magdalena de oogen weer opsloeg, lachte de heldere morgen in den van myrten- geur vervulden hof en de Moeder van Jeins stond by haar en legde haar de lichte zachte hand op den schouder. «Waak op, Miriam I Mijn Zoon heeft ons reeds verlaten. Hy is naar het gebergte vertrokken. U en allen die in Hem gelooven verzoekt Hy tegen morgen by den berg Hattinoe. Daar wil Hy tot u spreken en u zyne Boodschap verkondigen.» Magdalena zag hare verhevene vriendin bezorgd aan. >De Heer is toch niet boos op mij, dat ik sliep toen Hy vertrok?» Maria lachte. >Zeker nietl Gy meest slapen, want het is nog den tijd niet dat Hy met n spreken wil.» Dan nam zy baar aangenomen dochter ter hand stelt, om onder de armen te wor den uitgedeeld, een andere bestemming hadden ontvangen. Men had die sommen aangewend om, in plaats van de nooddruf tige armen te ondersteunen, vhor zichzelf loges te huren in het Thefttre Francais en in de Porte Saint-Martin, om plaatsen te nemen in het Theatre d'Application, in het Observatoire du Trocadéro enz. enz. Zou de socialist Jaurèi ook aan deze armenberooving gedacht hebben, toen hij dezer dagen, naar aanleiding der onthullingen in verband met de geschiedenis van kap. Marix en met het oog op de medeplichtigen, in <de Humanité» schreef Maar, schrytt Janrès, hoe onkreukbaarder deze mannen zyn, hoe duideiyker het bederf biykt dat in onze openbare zeden woekert. Ik zeg het zonder huichelary en zonder myielf los te maken van de gemeene aansprake lijkheid. Er ontwikkelt zich een bedenkeiyke clubgeestdat is duidelijk. De kleinzielige politieke stryd roept coterieën in het leven. ZQt gij van die party Behoort gy tot die groep, tot deze vereeniging Het antwoord op die vraag geeft den doorslag SERVIE. De pers houdt zich nog steeds bezig met de vraag, of prins Georg's afstand doen van de troonopvolging nu als een afgedane zaak moet beschouwd worden al dan niet. De >Wetsjernje Nowosti» beweert, dat ook de ministerraad zich weer met de zaak heeft ingelaten, nadat een der ministers er op gewezen had dat zich vele officieren om prins George groepeerden. De «Zwono», die tegen prins George is, zegt dat de groote Skoepsjtina zich in geen geval met de kwestie der troonopvolging kan bezig houden. Die bevoegdheid zou ze alleen hebben in geval de Koning zonder recht matige erfgenamen kwam te overiyden. ENGELAND. Een vereeniging die in Engeland onbere kenbaar veel goeds heeft gedaan is de Nationale Vereeniging ter Voorkoming van bet Mishandelen van Kinderen. Zy heeft Maandag haar 25-jarig bestaan gevierd. De prins van Wales zond een gelukwenscb, en dat deden ook andere mannen van aanzien. Op de feestvergadering spraken o. a. Herbert Samuel, onderminister van binnenlandsche zaken, de hoofdrechter en de Lord Mayor van Londen. Samuel dankte de vereeniging voor bet groote aandeel dat zy heeft gehad in het tot stand komen van de kinderwet. En voor de toepassing van die wet, zeide hy, zullen de ruim 200 opzieners van de vereeniging treffeiyk werk kannen doen. Het inkomen van de vereeniging, zei een ander spreker, bedraagt nu nagenoeg een miliioen gnlden, maar 't moet spoedig tot 1,2 miliioen worden verhoogd. In het afloopende jaar heeft de vereeniging met haar 226 opzieners 50,015 gevallen onderzocht. In den loop der beraadslaging in het Lagerhnls over het weTkeloosheid-vraagstuk, gaf Winston Churchill een overzicht van het regeeringsprogram aangaande de sociale her vormingen, daaronder begrepen de stelsels van arbeidsbenzen en de verzekering tegen met zich in het vertrek en deelde met haar de overbiyfselen van den maaltijd, die de Heer gezegend had. Magdalena at en dacht na over de mysterievolle woorden, welke zy zooeven vernomen had. Nog was het den tyd niet, dat de Heer met haar spreken wilde Wat verlangde Hy dan nog van haar Wat moest zy nog leeren en doen Zy waagde het evenwel niet deswege aan Maria vragen te stellen, maar wachtte ge duldig op de Boodschap, die Hy haar van den berg verkondigen zou. In bet huis werden vele stemmen ver nomen. De schoonzoons van Nathan, god- vreezende mannen, waren met hnnne vrouwen aangekomen om met den vader naar het gebergte te trekken teneinde het bevel van den Meester op te volgen. Zij hadden reeds van de verandering gehoord, welke met Magdalena had plaats gegrepen en groetten haar vriendeiyk, Zy waren verhengd te ver nemen dat zy met hen zou meegaan. Men pakte dekens en mondvoorraad op Nathans ezel, wijl men onderweg moest overnachten. Men maakte zich gereed te gaan, bond de sandalen vast, nam een staf ter hand, terwyi de vrouwen hare sluiers omhingen. Dan was het gezelschap reisvaardig. Debora bleef by Marift thuis. Magdalena zag Maria vragend aan, toen ay afscheid nam. de werkloosheid. De eersten xnllen worden ingesteld by de wet door den minister inge diend. Zij zullen nationaal zyn, maar de uitgaven sullen in het begin 200,000 jaarlijks niet te boven gaan. Ohurchlll be toogde voorts, dat de arbeidsbenzen de ge legenheid tot arbeid niet souden doen toe nemen, maar haar organiseeren en de socials toestanden verbeteren. Met betrekking tot de werkloosheidverzekering legde Ohurchill nlt, dat het schema een dwingend karakter aou dragen en in eersten aanleg slechts toepas selijk zon zyn op eenige bedrijven. Werk gevers en werknemers zouden er toe hebben by te dragen en de staat zou een belangryke subsidie toekennen. Dit schema zal echter niet voor de volgende zitting aan het oordeel van het parlement onderworpen worden. Rechtsehe samenwerking. Omtrent de samenwerking der rechtsehe groepen ln Friesland meldt De Standaard, dat in Fra- neker en Schoterland de anti-revolutionairen den christeiyk historischen candidaat over nemen, terwyi in Weststellingwerf en Leeu warden de Christel, historischen znllen werken voor den anti revolutionairen candidaat. De jongste benoemingen van bet ca binetHeemskerk. Men schryft aan de Msb: Tot commissaris der Koningin in de anti-liberale provincie Gelderland is benoemd hef anti-revolutionaire Tweede Kamerlid jhr. van Gitten. Die benoeming ïykt ons de éénig juiste. Immers ia de verhouding der provinciën, wat de kleur der Staten aangaat, aldus Meerderheid rechts: Zuidholland,Zeeland, Noordbrabant, Utrecht, Gelderland, Gverysel, Limburg, te zamen 7. Meerderheid linksFriesland, Groningen, Drenthe, Noordholland, te zamen 4. Wat de kleur der commissarissen betreft, die is de volgende Rechtsehe commissarissen Utrecht, Gelder land, Noorbrabant. Limburg, te zamen 4. Linksche commissarissen Friesland, Gro ningen, Drenthe, Overysel, Noordholland, Zuidholland, Zeeland, te zamen 7. Heemskerk ging derhalve de schreef nlat te bnlten. Bureau voor arbeldsreoht. Te Amster dam 1», op Initiatief van het Plaatseiyk Comité der K. S. A., een >Bureau voor Arbeidsrecht» opgericht. De heer P. J. J. Hazevoet heeft zich bereid verklaard, voor- loopig als secretaris op te treden. Het bnrean zal worden ingericht naar het model van het Secretariaat van den Arbeid te Maastricht, hetwelk reeds door een ervaring van een tiental jaren bevredigende resultaten heeft opgeleverd. Het Bureau, dat vaste zittinguren zal hebben, welke nader zullen worden bekend gemaakt, zal ter zyde worden gestaan door een zevental jeugdige rechtsgeleerden, die op rechtsgebied reeds een uitstekenden naam hebben verworven. Leden van vakvereenlgingen znllen by dit Maria schndde het hoofd. >Ik trek niet naar het gebergte. Hij wenscht het nietl» sprak zy en zegende de pelgrims. Vervolgens zette zy zich neer aan den weefstoel om den rok gereed te maken, terwyi de anderen de reie aanvingen in den frieschen morgen dauw. Vele anderen gingen ook dien weg naar het gebergte, maar Magdalena was beschut door hare nieuwè kennissen en werd door niemand gehinderd. Men kwam dooT Bethsaida, waar eene der vrouwen haar het visechershuis wees, dat aan den leerling Simon toebehoorde, die de Heer een «Steenrots» genoemd had. Dan wandelde men verder op den zonnigen land weg, tot de gebouwen van Magdala in het verschiet opdoken. Vóór de poort glansde eene marmeren villa in wit en goud boven prachtige tninen uit. Magdalena hulde zich diep in haar sluier toen zy hare vroegere bezitting voorbytrok. De anderen beschouwden haar met nienws gierige opmerkzaamheid ten einde te onder zoeken of niet eene zekere spyt over het verlaten van zooveel weelde en glans in haar ziel opkwam. Doch hare trekken bleven kalm en niets in haar liet snik een leed wezen onderkennen, (Wordt vervolgd)'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1