E. Kath. Nieuws- en Advertentieblad voor Noord-Holland. No. 69. Zaterdag- 28 Augustus 1909. 3d" Jaargang FEUILLETON; Aï da. Verschijnt Woensdag en Zaterdag. Buitenland. Dit nummer bestaat uit 6 bladz, De Staatscommissie in zake werkloosheid. ONS BLAD. ABONNEMENTSPRIJS 60 cente per drie maanden franco aan huis. Te betalen in het begin ran ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers3 cent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". BUREAUBreedstraat 45, tegenover de B. E. Eerk, te Alkmaar. Telefoon No. 433. ADVERTENTIËNi Van 15 regels90 eent. Elke regel meer6 Reolames per regel15 a Kleine advertenties van 130 woorden, bij vooruitbet. 25 Met groote sympathie is de Staats commissie voor de werkloosheid, vooral in arbeiderskringen, begroet. Een onderzoek, een ernstig onderzoek naar hetgeen van regeeringswege kan worden gedaan, zoowel tot voorkoming of tot bestrijding van werkloosheid als tot leniging van de gevolgen er van, stond reeds lang op het verlangenlijstje van de Nederlandsche arbeiderswereld. En geen wonder. Want het kwaad der werkloosheid neemt gedurig ernsti ger verhoudingen aan. Crisissen in de wereld van den arbeid, waardoor werk loosheid in het leven wordt geroepen, volgen elkander gedurig sneller op en ook de periodieke verschijnselen, waar onder het kwaad zich voordoet, nemen in omvang toe in stede van te ver minderen. Het is geen kwaad, waaraan uitslui tend onzen tijd laboreert. De geschiedenis toch leert dat het altijd bestaan heeft, dat er altijd men schen, arbeidwillige menschen gevonden werden, wien de gelegenheid tot werken door de een of andere oorzaak werd onthouden. De slavernij in de oude Romeinsche en Grieksche rijken, de lijfeigenschap in de middeleeuwen, waren oorzaken van werkloosheid in niet geringe mate. Geen land of tijdperk heeft zich aan de plaag kunnen onttrekken. In onzen modernen tijd echter heeft de werkloosheid schrikbarende verhou dingen aangenomen. De moderne industrie om maar één oorzaak te noemen die ééne machine maakt of een machine door een nieuwe uitvinding verbetert en ver volmaakt, werpt daardoor onmiddellijk duizenden arbeiders ten prooi aan de ellende der werkloosheid. Toch hebben wij niet alle schuld op de moderne industrie te werpen, daar immers de werkloosheid uit zoo ver schillende oorzaak kan opkomen, zoodat de toestand zoo gecompliceerd is en een oordeel zoo licht voorbarig en een bestrijdingsmaatregel zoo weinig doel treffend en afdoende kan zijn. Werkloosheid b.v. kan opkomen uit een buitengewoon sterken groei der bevolking Door het tijdelijk wegvallen van een groote fabriek, een faillissement, een brand, een sluiting van de zaak. Daar is werkloosheid tengevolge van het seizoen, en wel in de bedrijven, waar 's winters weinig of niet kan gewerkt worden. Werkloosheid omdat het vreemde product onze markt overstroomt. 17) >,De afvallige is bang voor den dood!" rieP de menigte. Vrees voor den dood?" hernam de veroordeelde, „neen, bij den Hemel; maar de God dien ik aanbid, ver- biedt den mensch om zelf de banden te verbreken die hem aan het leven hechten, en al moe«t Ik de smartelijkste etraffan ondergaan, toch wil ik niet ongehoorzaam wezen aan zijne wet." •Let well« aaide de grijsaard nogmaals, "denk aan de schandelijke doodstraf, die u wacht en aan de folteringen die gij zult moeten ondergaan." „Ik ben op alles voorbereid!" riep Aida. •.Jezus en Maria zulten met mij zijn!" eze laatste woorden, duidelijk en op as en toon uitgesproken, deed het volk an aat en woede opspringen. De grijs- e€n, oud vriend van Haroun-Ben- 1 ?e,s,oe^. z'Jn mantel over zijn hoofd e e e zijn gelaat ten teeken van spijt en rouw. 1 „De wil \an Allah geschiedde!" zeide Werkloosheid vooral is er ook we wezen er reeds vroeger op omdat tengevolge van een onverstandige eco- nomie van de zijde der werkgevers en een onvrouwelijk streven van de zijde van het zwakkere geslacht zelve, in zeer vele bedrijven en ambten de ar- beidswillige man verdreven werd door de op mannenwerk beluste vrouw. Eu meer andere oorzaken van werk loosheid zijn er aan te wijzen. Doch genoeg. Voldoende is aangetoond dat aan ons economisch leven een kan ker knaagt, die hoe eer hoe beter moet worden tegengegaan en zoo mogelijk worden uitgesneden. De arbeiders zijn zoo niet de eenige dan toch de eerste slachtoffers van de kwaal en zij hebben er het meeste belang bij dat een onderzoek naar oorzaken, omvang en geneesmiddelen wordt ingesteld. Wat nu daarenboven het euvel der werkloosheid zoo pijnlijk maakt is het feit, dat men in haast alle landen juist door het wisselen dier oorzaken, in vol slagen onzekerheid verkeert omtrent den waren toestand der werkloosheid en den omvang er van. Dit nu alleen moet reeds manen tot voorzichtigheid. Wil men een kwaad bestrijden, dan dient men toch eerst het kwaad zelf en zijn omvang te kennen. De regeering is hiervan overtuigd en heeft eene Staatscommissie ingesteld, zooals we reeds gemeld hebben, die de opdracht heeft te onderzoeken in hoe verre de regeering over middelen beschikt om over den stand en den aard der binnenlandsche werkloosheid snel en afdoende te worden ingelicht en in hoeverre deze middelen aanvulling be hoeven. Bovendien wat de regeering kan doen, door het verleenen van steun, tot voorkoming of bestrijding der kwaal of tot leniging van de gevolgen daarvan. Die commissie wordt uitgenoodigd bij haar rapport de noodige voorstellen te voegen Mannen van alle partijen zijn tot de commissie benoemd. Naast mannen als Troelstra, Aalberse, Hermans, Hudig, Wesseling, Reinders, e. a die den werkmansstand en zijn nooden kennen uit boeken of door uiter lijk contact, staan anderen als Hendrix, van Heek, Verveld, Mulder, Haitink, van Muyden, e. a., die als patroon of als hoofden van organisaties in dage- lijksch verkeer met den werkman leven of in voortdurende persoonlijke betrek king tot hem staan Zoo heeft kapelaan Poell tegelijk zitting met de predikanten dr. van Gheel Gildemeester en dr. Klap, de oud-liberaal Plate met den stevigen democraat Treub als voorzitter en zoo wijders. Alleen is er op gewezen dat het platteland niet is vertegenwoord en met name wat de landbouw betreft. Een leemte, welke zeer gemakkelijk is aan te vullen. hij len keerde naar zijne tent terug. Intusschen had zich de dreigende me nigte dicht opeen gehoopt en maakte een vreeselijk misbaar. Maar Aida, met de oogen ten Hemel geslagen, waar al hare hoop berustte, verwachte den dood meteen heilig ongeduld. „O mijn God!" riep zij met luider stem, „vergeef hun gelijk ik hun vergeef, en verlicht hunne harten!" „Laat zien, verwenschte Christin, hoe fraai zullen die ijzeren boeien aan uwe teedere handjes staan?" krijschte eene spottende stem, niet ver van haar af. Maar de jonge heldin strekt» hare handen Daar den beul uit, die den zwaren ijzeren keten met met zulk een ruw geweld om haren polsen sloeg, dat het bloed aan hare handen zichtbaar werd. Aida glimlachte. Op (hijst zien van bloed werd de me nigte nog veel woester. „Zij moet sterven! Zij moet sterven!" schreeuwde men van alle kanten, en hon derd armen werden tegelijk opgeheven om haar naar het schavot te slepen, dat men met der haast had opgeslagen. Reeds was zij daar aangekomen, toen eene stem riep: „Ontruk haar de tong en smijt die op Allen die het wel meenen met den werkman en beseffen hoeveel ellende er voor hem met dit probleem gemoeid is, zal het in de regeering waardeeren dat zij tot het instellen der commissie besloot. Wat bij de tegenwoordige economi sche toestanden en verhoudingen ver kregen kan worden, zal thans worden bereikt. BELGIE. Zondag ia te Hasselt, de hoofdstad der Belgische provincie Limburg, het vyf en- twintig-jarig jubelfeest vau de katholieke regeering gevierd geworden. Van heinde en verre waren de katholieke Vlamingen opge komen om aan de feestelijkheden deel te nemen. Ook de officiëele wereld was verte genwoordigd. Minister Schollaert, mgr. Schoolmeesters, de vertegenwoordiger van den bisschop van Lnik, Mgr. Keesen, een menigte Katholieke volksvertegenwoordigers en senatoren, meer dere autoriteiten der provincie en der stad Hasselt, o.a. de gouvernenr van Limburg, graaf de Benesse namen de meoeten met hunne familie eveneens aan de meeting deel. Er waren naar schatting vijftien duitend vreemdelingen aanwezig. De feesten begonnen met een Te Denm van dankzegging in de groote kerk. Daarna werd een reusachtige optocht gehouden. Na den optocht werden eenige feestreden gehou den in de groote zaal ven het werkmansbuis, dat tot in de uithoekjes stampvol bezet was. Nadat minister Schollaert en gevolg het podium hadden beklommen, sprak de heer Jamine een hartelijk woord van welkom. Spr. zeide dat men de gastvrijheid genoot van brave menschen, die door hard werken bnn brood moeten verdienen en de regeering dankbaar zijn voor een reeks sociale wetten, welke de bewondering wekken van geheel de wereld. Vervolgens nam mr. Bellefroid, een der verdienstelijke Belgische sociologen, hst woord en schetste in gloedvolle taal de geschiedenis der laatste vijf en twintig jaren. Na mr. Bellefroid voerde mr. Schollaert het woord in het Vlaamsch. De heer Schollaert dankte de Limburgsche bevolking voor hare verkleefdheid aan de heilige zaak. De tijd onzer Katholieke regee ring is een zegenrijke geweest. Toen onze partij aan het bewind kwam, zag het er treurig uit in 't Belgenland de godsdienst vervolgd, het geld nit de staatskas verkwist, twist en tweedracht in de harten der be woners, onrust en ontevredenheid alom. En thans staat België aan de spits van de beschaving, dank zij het rechtvaardig beleid der Katholieke regeering. Nog is alles niet volmaakt en ook in de toekomst zullen nog vele verheteriogen aan gebracht dienen te worden. Onze partij voelt zich sterk genoeg om ze aan te durven. De liberalen, die altjjd in België den mond vol hebben van vrijheid, hebben ge het vuur, want zij heeft Allah gelasterd!" De beul maakte zieh al gereed om dat barbaarsch bevel ten uitvoer te leggen, toen -eene krachtige, gebiedende stem weer galmde: „Terug, ellendige lafaards!" zoo klonk die stem, en een jongeling, die met sterken arm al wat hem in den weg stond omver wierp, ijlde bet schavot op. De Mooren, door zooveel stoutmoedig heid verbluft, en niet wetende of zij met een mensch of met een bovennatuurlijk wezen te doen hadden, zagen de boeien aan Aida's hand ontvallen. Ook zagen zij haar door den onbekenden wegvoeren, zon der dat het hun in de gedachten kwam haar te ontzetten. Zij ontwaakten niet eerder uit hunnen staat van verdooving, dan toen zij bij wijze van afscheidsgroet de welbekende oorlogskreet: „God en Frankrijk 1 Voorwaarts l« vernamen. „Allah zij met ons!" gilden zij; „de Ohristin wordt ontvoerd l« „Nog niet!" schreeuwden anderen. „Wij gaan ook voorwaarts, ende dood aan de Christenen 1de dood aan de Fran- schen! De ridder zelf verwonderd over het welslagen zijner gewaagde onderneming, vluchtte haastig naar den oever en trok Aida, bevend en gansch ontsteld, met zich tracht de optocht te verstoren. De pastoor van Loxbergen werd zelfs met blanwsel ingesmeerd en geslagen. Gelukkig dat deze zijn mannen in toom wist te honden, anders badden de boeren er met hnn knuppels ingeslagen. Aan het station werden de feestgangers weer ergerlijk bemoeieljjkt, zoodat de politie en gendarmen de straten moeiten ontruimen en de café's slniten. In de stad was het den geheelen avond zoo woelig, dat geen fatsoenlijk mensch zich bulten kon bewegen. Leve de vrijheid i ZUID-AFRIKA. Nu de Znid-Afrikaansche Unie tot stand is gekomen, is tevens gebleken dat de toe stand in Transvaal er door de overwinning der Engelschen niet slechter op geworden ie. Mevrouw Botha, daarover ondervraagd, zeide dezer dagen er het volgende van Ons land en ons volk verkeeren thans in een bloeienden toestand. De goud en diamantmijnen gaan immer voornit en nooit sullen wij schooneren oogst hebben opgedaan dan dit jaar. Engeland heeft op een groothartige manier met ons gehandeld, door het stemmen onzer nieuwe Grondwet der Vereenigde Zuid Afri- kaansche staten. Alles ligt thans in de beste plooien en ons vroeger zoo bloedig geteisterd Zuid- Afrika ziet een echoone toekomst gemoet. In Londen waren de Zuid-Afrikaansche afgevaardigden de helden van den dag, zoowel bij den Koning als bij de boogzte politieke kringen. Het was een geestdriftig onthaal zonder weerga. Wij keeren thans terug naar ons lieve vaderland met het hart vol hoop, daar een echoone toekomst ons heider toelacht. Alle donkere wolkjes zijn totaal verdwenen, maar het heeft mijn man veel moeite gekost, om in Zuid-Afrika al de verschillende kolo niën te kunnen overhalen tot het slniten van een Verbond. Ook onze Nederlandsche taal zal op gelijken voet staan met het Engelsch. In één woord, wjj hebben thans bekomen na den oorlog het voornaamste wat we verlangden, dat wil zeggenons eigen zei ven regeeren onder de bescherming van Engeland, die zich edelmoedig en grootech toonde tegenover one<. SPANJE. Dinsdagavond meldde een telegram nit Madrid, dat men daar uit particuliere tele grammen wist, dat 's middags om vier uur de algemeene aanval van de Spanjaarden te Meiilla op de Moorscbe stellingen was be gonnen. Alle forten en batterijen waren aan het vnren om het oprukken der troepen te dekken. Oorlogsschepen steunden de beweging. In regeeringskringen zeide men echter, niet te gelooven, dat dit al de algemeene aanval was, maar alleen een opschuiving van den linkervleugel naar Nador, teneinde een stel ling te nemen, die de Mooren verschanst hadden. De minister van binnenlandsche zaken, door een persman aangesproken, wilde niets bepaalds zeggen, maar gaf toe, dat er bewegingen op groote schaal aan den gang voort. „Hoort gij het, heer," riep zij angstig, „zij vervolgen ons, zij komen reeds. Ik bezweer u, verlaat mij en vluchtNu is het nog tijd; laat ik hen eenigen tijd bezig Ihouden, Idan zijt gij Igered." „Bid uwe machtige Patrones, Mevrouw, dan zullen wij beiden gered worden; in dien gij niet behouden wordt, dan wil ik het ook niet zijn!" „Haast u, heer!" riep een der wapen broeders tien ridder toe„de vijand na dert; er blijft nu nog slechts ééne kanas van behoud, sla spoedig dezen engen berg weg in, en terwijl ik aan die ellendigen de waarde van een Christen degen zal doen gevoelen, zult gij den zeeoever reeds bereikt hebben." „Maar gij - „St. Andries, mijn patroon, zal mij be schermen; vrees niets, Mevrouw!" Met den blooten degen in de hand keerde de dappere strijder zich om en wachtte moedig den vijand af, terwijl de ridder, Aida en de andere wapenbroeder zich voortspoeden. Toen de vluchtelingen den oever der zee bereikt hidden, wisten zij niet of zij God moesten danken of zich tot den dood be reiden, want de sloep, die 'hun behoud had waren, en er elk oogenblik gewichtig nieuws kon komen. Een later bericht nit Madrid zegt, dat de Spaanscbe ruiterij langs de kust tegen voor uitgeschoven stellingen van de Mooren was uitgerukt, onder dekking van het scheeps geschut. Volgens berichten nit Meilila was de dag zeer bloedig. De Mooren, die zich op de heuvels tegenover het kamp van SidiMnsa in hinderlaag bevonden, vielen een Spaansch transport, dat door 4 compagniën infanterie, een eskadron cavallerie en 2 bergbatterQen begeleid werd, vanaf 20 verschillende pnnten aan. Na veel moeite werden de Mooren tot den aftocht gedwongen. De Spanjaarden had den zeven gewonden. Voor de draagkracht der Moorsche geweren pleit, dat een kogel, na het geweer van een infanteriet te hebben vernield, een artillerist den schedel verbrij zelde en daarna nog een anderen soldaat in het onderljjf drong. DENEMARKEN. Katholieke premier in Denemarken. De nienwe eerste minister van Denemarken, graaf Holstein Ledreborg, is een katholiek. Hij werd in 1839 geboren en vestigde zich, na schitterende studies aan de nnivereiteit van Kopenhagen gemaakt te hebben, in bet buitenland, waar bfj verbleef tot in 1872, en waar hjj ook in den schoot der Katholieke kerk werd opgenomen. Dat deze bekeering wel voor een goed deel, maar niet nitelnitend het gevolg was van den invloed zjjner Katholieke moeder, is duidelijk voor iedereen, die de degelijk doorwrochte brochures leest, welke graaf Holstein-Ledreborg in en na het jaor 1872 in het licht gaf. Hierin deed hij zich namelijk kennen als een zeer slagvaardig en scherpzinnig polemist, tegenover den proost Schepelera en de bisschoppen Mai- tensen en Grnndwig, eenige der vermaardste mannen, welke de Luthersche kerk in Dene marken onder haar bedienaren heeft geteld, Na zQn bekeering heeft de graaf zich zteeds onderzcheiden als een ijverig katholiek. FRANKRIJK. De kerkenroof. De aartsbisschop van Parijs, mgr. Amette, heeft dezer dagen aan alle priesters van sjjn diocees een rond- echrijven verzonden, waarin hij volgens de lijst die den 11 Augustus in 't Staatsblad verscheen, de schandelijke onwettige kerk en kloosteronteigeningen in het Seine depar tement bespreekt. Eerst en vooral wijdt de groote Franeche bisschop zijn aandacht aan de kerk van het H. Hart van Jezus op de Montmartre. Met kracht protesteert de kerkvorst tegen dese schandelijke berooving èn als zielenherder èn als behoeder en beschermer van die goederen, >die het rechtmatig eigendom der kerk zijn, en die niet knnnen worden aan getast, zonder dat het goddelijk en mensche- lijk recht geschonden worden». •De goederen, zoo schrijft mgr. Amette verder, die het eigendom der kerk waren, welke God het recht gegeven heeft om zoo veel te bezitten als zij voor haar onderhoud noodig heeft, zullen ook in de toekomst aan haar toebehooren en ieder die deze goederen kunnen weizen, lag er niet meer. Maar eensklaps .slaakte de ridder een kreet van vreugde, want hij zag nabij den oever een inlandsch bootje, waaraan twee roeispa nen met biezen bevestigd waren. Dit rank schuitje was hun behoud, met drift wier pen zij zieh in hetzelve. „God en Frankrijk!" riep de ridder met luider stem, alvorens het strand te verlaten. Andreas, dezen kreet in de verte hoo- rende, begreep, dat het onnoodig was, langer weerstand te bieden. Gebruik ma kende van de korte besluiteloosheid waarin zijn vijanden verkeerden wegens den dood van een hunner aanvoerders, sloeg hij op zijne beurt den weg naar den oever in. Aan de kronkelingen van het pad en de invallende duisternis had hij het te dan- kan, dat hij lang genoeg vóór zijne vijan den het. strand bereikte om al zwemmende het reeds ver verwijderde bootje te kunnen bereiken. Wordl wroolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1