KERKNIEUWS. LAND- EN TUINBOUW. zoowel finantleel ale moreel, wordt ateed* grooter. Zeppelin komt met ii)n Iuchtichip heden te Berlin waar hem een grootache ontvangit wordt voorbereid. Tegelijk met Zeppelin be vindt zich dan in de hoofdstad van het Dultsche rflk de Amerikaansche luchtvaarder Orvllle Wright. Een inwoner van Gniienatadt had dezer dagen den graaf eenige versregel» gezonden in het Zwabiich dialect met ver zoek om op zQn tocht naar Berlijn ook over Gnssenztadt te komen. De graaf die toen nog in het ziekenhui» te Eonstanz vertoefde zond hierop een briefkaart in hetzelfde dialect en van den volgenden inhoud >Wann i zu alle fliege wott (wollte) Die nzich zn ihne wunichet hln, No gengs (ginge e») jo immer hiiicht und hott Uud niemal» nach Berlin. Graf Zeppelin.» Onder reaerve wordt medegedeeld dat het Duitiche legerbestuur besloten heeft geen luchtschepen type Zeppelin meer aan te koopen, omdat zou gebleken zijn dat het type voor mlllitaire doeleinden ongeschikt moet worden geacht. Straatschandalen. Door de Haarlem sche bladen wordt ernstige geklaagd over atraatschandalen, avond aan avond in de Groote Houtstraat. Het atraatvlegeldom viert daar op de meest brutale wQze hoogtij. Liederlijke taal wordt uitgeslagen door jongens en meiden en vaak worden voorbijgangers ernstig gemolesteerd. Beeds heeft het O. M. bij de rechtbank tegen indlvuen, die zich aan dergelijke fei ten schuldig maakten,* 2 en 3 weken gevan genisstraf geëischt. Vreeselijke thuiskomst. Uit Philippine meldt men aan de M. Ct. dat, toen Donder dagmiddag De N. en zijne kinderen te huis kwamen aan het station Bronchaute (Belgie) zij hun vrouw en moeder aan een stoel in de huiskamer vastgebonden vonden met een prop in den mond, terwijl alle» overhoop lag. Nadat de vrouw uit hare netelige positie verlost was, vertelde zjj, dat twee mannen, haar onbekend, al het geld hadden gestolen. Zorg voor den winter. Op het Hooge- land van Groningen ziet men voor de land arbeiders den aanstaanden winter niet zonder zorg tegemoet wegens de vrees voor werkloosheid. Viae, dat de laatste jaren veel werd verbouwd, is er maar half zooveel aanwezig als gewoonlijk en daarvan is, wat vroeger nooit geschiedde, nog een groot deel ongeregeld naar België verkocht en afgele verd. Winterwerk is daarvan dus veel minder te verwachten. Tot dusver is er door de arbeiders bovendien betrekkelijk weinig verdiend, minder dan de laatste jaren. Alleen voor 't rooien van suikerbieten zullen er binnenkort, vele handen noodig zyn, die uit Friesland zullen moeten worden aangevuld, als tegelijkertijd de stoomdorsch- machines aan 't werk worden gehouden. Daarom dringen werklieden- en landbouw- vereenigingen er op aan de dorschmacbines algemeen stop te zetten van half October tot half November. Of dit gelnkken zal, valt evenwel te betwijfelen. Onze veestapel. Als een bewijs hoe ge wild het Friesch vee is, deelt men ons mede De heer G. Dijkstra te Oldeboorn verkocht aan Spaansche kooplieden vier kalvekoeien, waarvan twee bij de de vorige week aldaar gehouden tentoonstelling den len en 2en prijs behaalden, voor niet minder dan f 305 ieder. Een joodsche postzegel. Sedert eenigrn tijd is in Palestina een Hebreeuwsche post zegel in omloop, die door de kolonie Pe tach-Tikwah (de deur der Hope) wordt uit gegeven. De zaak zit als volgt: Zooals bekend is, bezorgt de Oostenrijk- sche postdienst in Palestina kosteloos brie ven uit de joodsche kolonies in buurtver keer van Jaffa én naar de joodsche kolonies. In ruil daarvoor hebben zich de meeste kolonies verbonden, een bepaald aantal post zegels voor 't verkeer met het buitenland van de Oostenrijksche post te betrekken. Daar nu Ihet bestuur van Petach-Tikwah voor het postkantoor en den besteldienst geld uitgeeft, heeft het besloten zich eene vaste bate uit het postverkeer te verzekeren en tot dat doel gaf het eigen postzegels uit. Iedere brief, die de Oostenrijksche post uit de kolonie vervoert, moet nu eerst van zulk een postzegel voorzien zijn. De post zegels kosten ongeveer 3 cent, dus minder dan het gewone posttarief bedraagt. Pok de brieven, die Van Jaffa uit naar de kolonie verzonden worden, moeten zulk een postze gel dragen. De postzegel vertoont op een groengelen achtergrond een oranjeboom en een ploeg schaar; rondom is een zwart-gele rand en boven staat in Hebreeuwsche karakters de naam der kolonie „Petach-Tikwah". Het to taal ziet er alleraardigst uit. Inzake het Centrum beeft de Augus- tinusverein een zeer druk bezochte vergade ring gehouden, waarin eenstemmig werd ver klaard dat eert definitie van het „Centrum" te geven onnoodig is, wijl zoowel zijn pro gram als zijn historie genoegzame waarbor gen bieden tegen misvatting. Verder meent de Verein dat afgewezen moet worden, elke poging om aan het politieke niet confessi- oneele karakter van het „Centrum" te ra ken, wijl anders de kracht der fractie ge voelig zou worden verlamd. Loodgieters te Amsterdam Naar aan leiding der motie door de gecombineerde vergadering van Üe verenigingen van de gezellen te Amsterdam aangenomen, waarin werd verklaard, dat de gezellen ingaan op de door de patroons beloofde conferentie, kan worden medegedeeld, dat de patroons hebben bericht gezonden, dat zij het hou- dan van een conferentie over de door de gezellen voorgestelde arbeidsvoorwaarde overbodig achten, doch' niet ongeneigd zijn, op den grondslag der door hen zelf aange boden voorwaaiden, op 'een later te bepalen tijdstip een overeenkomst te sluiten. Op dit schrijven werd door de patroons nog een schriftelijk antwoord verwacht. Voor het geval de gezellen zich bereid verklaren tot het aangaan van een overeen komst op den grondslag der door de pa troons aangeboden voorwaarden, zijn de pa troons bereid tot het houden van een con ferentie. De nieuwe torenklok te Oudebildt Zijl. In de Nederlandache bladen werd de zer dagen gemeld, dat H. M. de Koningin de Doopsgizinde Gemeente te Oudebildtzijl had verrast met de schenking van een nieu we torenklok en dat die klok een door H. M. zelf gekozen opschrift zou dragen. Dit alles is bezijden de waarheid, 't Geval is aldus: De Doopgez. Gemeente, aan het vertimmeren harer kerk, besloot een toren met uur- en slagwerk Idaarbij te bouwen, om dat er in dat dorp niets van dien aard is. De gemeenteraad van Het Bildt schonk subsidie voor dat doel van algemeen nut. Omdat juist te midden van die plannen het klokje op de bewaarschool werd stuk geluid, werd aan H. M. eenige subsidie gevraagd voor een nieuwe torenklok en toen werd door H. Mj. niet een klok, maar honderd gulden tegemoetkoming voor een klok ge schonken. Ook werd het opschrift door H. M. niet gekozen, maar goedgekeurd. ALKMAAR. Parochie van den H. Laurentius. Zondag 's morgens 61/, en 8 unr stille H.H. Missen 10 unr gexongen Hoogmis na de Hoogmis de Loftang »Te Denm< ter viering van de verjaardag van H. M. Koningin Wilhelmina 'e namidd. 3 uur Vespers's avonds 6 uur Lof met predikatie ter eere v. b. Onb. Hart van Maria voor de bekeering der zondaren. Maandag 's morg. 8 uur stille Uitvaart voor Engeliua Lepink, hvr. van Pieter Net-ff'e avonds 7 uur Congregatie der H. Maagd. Woensdag 's avonds 7 uur Lof ter eere van Sint Josef. Donderdag 's morg. 7 uur uitstelling van het Allerh. Sacrament ter aanbidding tot na de gez. H. Mis van 9 uur, die wordt opgedragen voor de leden der Gedurige Aanbidding avonds 7 uur Lof fer eere van het Allerh. Sacrament en 't H. Bloed van Mirakel. V r 9 d a g 's morg. 8 uur gez. H. Mis voor de leden van het Genootschap van het H. Hart van Jesus 's avonds 7 uur Lof ter eere van het Allerh. Hart van Jesus. Zaterdag 's morg. 9 uur H. Mis ter eere v. h. Onb. Hart van Maria voor de bekeering der zondaren. Parochie van den B. Dominions. Zondag 's morg. 6, 71/, en 9 uur stille HH; Missen; 101/, uur Hoogmis; 'smidd. 3 uur Vespersgeen Corgregatie. Dinsdag 's morg 9 uur gez. H. Mis ter eere van den H. Antonius's avonds 7 uur Lof. Woensdag 's morg. 8 uur Maandstond voor Willem Aris9 uur H. Mi» op "t kerkhof's avonds 7 uur Congregatie. Donderdag 's namidd. van 5-6 uur ge legenheid om te biechten. V r ij d a g, le Vrijdag der maand, 's morg. 9 uur gez. Maandstond voor Johanna Bledeman, geb. Walraven 's avonds 7 uur Lof. Zaterdag 's avonds 7 uur Lof. Zondag 5 Sept. a.s. St. Joseph Club, Afd. A 9 uur Afd. B 101/, uur Afd. 0 71/, uur HEILO. Zondag, jaarfeest der H.H. Engelbewaar ders, 's morg. 7 uur H. Mis met onder richting 91/» uur Hoogmis, waaronder predikatie 's midd. I1/, uur Catechismus 2% uur Verpers, waarna zaogrepetitie. Na de Hoogmis >Te Deum< ter gelegen heid der verjaardag van H. M. de Kon. Gedurende deze week de H.H. Missen ten 71/, en 8'/j uur. Donderdag 's morg. 81/, unr Maandstond voor de Wed. Frayman, geb. Maartje Bussing; 's namidd. van 5—7 uur gele genheid om te biechten. V r y d a g, le Vrijdag der maand, byzonder toegewijd aan de vereering van 't Godd. Hart, 's morg. 71/, uur gez. H. Mis met plechtige uitstelling van 't H. Sacr. voor de levende en overl. leden van 't Broed, der Gedurige Aanbidding 81/, uur H. Mis voor de leden van 't Genootschap ter vereering van 't Godd. Hart. Zaterdag 's midd. van 4 uur af gelegen heid om te biechten's avonds 7 uur Maria Lof. Op de gewone dagen Catechismus Van de laatste H H, Sacramenten voorzien Mattheus Stoop en Adriana Butter, geb. Dekker. In den Heer overleden Wed. Frayman, geb. Maartje Bussing. Zondag a.s., le Zondag der maand, s'uiting van het jaaifeest der H H. Engelbewaar ders te verdienen volle aflaat. EGMOND-BINNEN. Parochie van den B. Adelbertus. Zondag, feestdag van de H.H. Engelen- Bewaarders, de Vroegmis voor de ziel van zaliger Joanna Glorie, geb. Stokman de Hoogmis voor de parochie. Na de Hoog. mis zal de Lofzang >Te Deum< worden gezongen ter gelegenheid der verjaardag van H. M. onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina op 31 Aug.midd, geen onderrichting in de Bijb. Gesch.l1/, uur korte Godsdienstoefening, waarna de bede vaart naar O. L. Vr. ter Nood te Heilo 's avonds 7 uur zyn de bedevaartgangers in de kerk teruggekeerd, alwaar dan danklof wordt gehouden met de Lofzang »Te Deum<. Zondag tevens de vastgestelde dag van Eerewacht van Maria van den Altoosdurenden Rozenkrans. Donderdag gelegenheid om te biechten een uur na de H. Mis en van 6—8 uur. V r y d a g, le Vrydag der maand, toegewyd aan het H. Hart van Jesus, 's morg. 7 uur le H. Mis met uilstelling v. h. Allerh. Sacrament81/» uur 2e H. Mi» avonds 61/, uur Lof ter eere van Jeeus H. Hart met Bozenhoedje en Acte van Toewijding aan het H. Hart. Zaterdag feestdag der onthoofding van den H. Joannes den Dooper. Van de laatste H.H. Sacramenten voorzien Gerardus de Boer. AKERSLOOT. Zondag 's morg. 7 uur H. Mis 9uur Hoogmis 's midd. 1 uur Catechismus 2 uur Vespers, daarna lied no. 71. Donderdag na de H. Mis gelegenheid om te biechten. Vrydag, le Vrydag der maand, avonds 7 uur Lof, daarna lied no. 46. Zaterdag, a morgens na de H. Mis en middags van 3—6 uur gelegenheid om te biechten. Deze week Catechismus volgens gewoonte. In den Heer overledenGerrebrand Bakker. SCHOORL. Zondag 's morg. 7 uur H. Mis 91/, uur Hoogmis's namidd. I1/* uur Oatechis mus2 uur Vespers. In de week, behalve Vrydag, de H. Mis om 8 uur. Donderdag 's midd. van 4—5 uur biecht hooren. Vrydag, le Vrydag der maand, 'e morg. 71/, uur gez. H Mis's avonds 7 uur Lof ter eere van het H. Hart. Zaterdag 's namidd. van 5—8 uur biechthooren. Deze week Catechismus volgens gewoonte. LANGENDJJK (N -Scharwoude). Zondag, feestdag der H.H. Engelbewaar ders, morg. 7 uur Vroegmis10 uur Hoogmis, beiden met predikatie en de Lofzang »Te Deum» voor H. M. de Kon. 21/, uur Vespers; 6 uur Lof met Bozenh. en Litanie der H. Maagd. Donderdag 's avonds van 5—8 uur ge legenheid om te biechten 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. Vrydag, le Vrydag der maand, byzonder toegewyd aan het Godd. Hart, 'e morg. 8Vi uur gez. H. Mis's avonds 7 uur Lof met Bozenhoedje en Litanie ter eere van 't H. Hart met acte van eerehoete. Zaterdag, van 4 uur af gelegenheid om te biechten. Van de laatste H.H. Sacramenten voorzien Antje DoodemaD, hvr. van Slmon Kiuyer. LIMMEN. Zondag 's morg. 7 uur stille H. Mis 9Vi uur Hoogmis's namidd. l1/s uur Catechismus 21/3 Vespers. Woensdag 's morg. 9 uur gez. Jaargetyde voor Maria Kuy» -v. Veen. V i y d a g 's morg. 81/* uur Acte van eere boete, toewyding en gez. H. Mis met uitstelling 's avonds 7 uur Lof met Lit. Catechismus volgens gewoonte. CASTRICUM. Zondag 's morg. 7 uur H. Mis voor Joan nes Zonneveld81/, uur H. Mis voor Catharina Kap en overl. familie 10 uur Hoogmis voor de parochie. Maandag 's morg. 7'/j uur H Mis voor Laurentiua Zonneveld 8 uur H. Mis voor overl. leden v. h. Genootrch. Gel. Zielen. Dinsdag 's morg. 7l/i uur H. Mis voor Petrus Kuy» 8 uur H Mis voor Nicolaas Glorie. Woensdag 's morg. 7l/i uur H. Mis voor Aagje Bos en overl. fam. 8 uur Huweiyksmis. Donderdag 's morg. 71/, uur H. Mi» voor den ZeerEerw. Heer P. v. 't Westeinde 8 uur H. Mi» voor Willem Melker en Jansje Schermer. Vrydag 's morg. 71/, uur H. Mis voor Petrus Hoogewerf en overl. fam. 8 uur gez. H. Ml» voor de leden van het Ge nootschap van 't H. Hart. Zaterdag morg. 71/1 uur H. Mi» voor Hoogshs Erven8 uur H, Mis voor Jacobus Kuy». Van de laatste H.H. Sacramenten voorzien Jacobus de Zeeuw. ASSENDELFT. Zondag 's morg. 7 uur H. Mis voor de parochie 10 uur Hoogmis voor Engelina Kroon en overl. familie 's midd. 1 uur Catechismus 21/, uur Vespers. Maandag morg. 71/, uur H. Mis voor Agatha Myne 81/, uur H. Mis om Gods zegen af te smeeken by den aanvang van het nieuwe schooljaar. Dinsdag 's morg. 7l/s uur H. Mis voor Tiyntje Hendrikse Boon en overl. ouders 8l/s uur H. Mis voor den WelEerw. Heer Willem Gaal en overl. familie. Woensdag 's morg. 7uur H. Mis voor Klaas Maartenz. van Gelderen; 8uur Maandstond voor Gerrit Pietere Gaal. Donderdag 's morg. 71/1 uur H. Mis voor Cornelia Kroon en Nicolaas Vrouwe 81/, uur Jaargety voor Engelb. Hendrikse Heyne, als lid der Westl. Processie. V r ij d a g morg. 7 */s uur Jaargety voor Petrus Zuidervaart81/, uur Jaargety voor Engel Janz. van der Laan en hvr. Aafje Nieten, Zaterdag 's morg. 71/, uur H. Mis voor Mej. de Wed. Holters en overl. familie 8l/f uur H. Mis voor Petrus Zuidervaart. Van de laatste H.H. Sacramenten voorzien Maartje Begter, wed. van Jan Wyriants Wed. Anna Geysen, geb. v. d. Laan. In den Heer overleden Gerrit Pieterse Gaal en Engelb. Hendrikse Heyne. KROMMENIE. Zondag morg. 7l/j uur H. Mi» voor de parochie10 uur Maande!. H. Mis voor Hendrik van Assema na de Hoog mis Catechismus 21/1 uur Vespers. Maandag 's morg. 8 uur H. Mis tot zekere intentie; 81/, uur H. Mis voor Catharina Huismans. Dinsdag 's morg. 8 uur H. Mis voor Anna Scholte81/, uur H. Mis voor Adrianus Groen en echtgenoote. Woensdag 's morg. 8 uur H. Mis voor Petrus Bierman en echtg.81/, uur H. Mis voor Willem Noom en echtg. Donderdag 's morg. 8 uur H. Mis voor Martinus de Wit, als lid der Westl. Proc. 8uur H. Mis voor Jacobus Koopman en Catharina Gaal; 'sav. 71/» uur Lof. V r ij d a g 's morg. 8 uur gez. H. Mis voer Simon Brantjes en echtg 81/, uur H. Mis tot zekere intentie. Zaterdag 's morg. 8 uur H. Mis tot zekere intentie81/, unr H. Mis tot zekere intentieven 4—8 uur biechth. Van de laatste H.H. Sacramenten voorzien: Catharina Luiting, Brechtje Breeuwer Dievertje de Wit. In den Heer overleden Martinus de Wit. Maandag, Donderdag, Vrydag en Zaterdag, Catechismus. WORMERVEER. Zondag, feest der H.H. Engelbewaarders, 's morg. ll/s H. Mis10 uur Hoogmis. Na de Hoogmis zal de Lofzang Te Deum gezongen worden ter gelegenheid der ver jaardag van H. M. de Koningin, 's Midd. 2 uur Catech.3 uur Vespers. Maandag, Dinsdag en Woensdag te 8 uur de H. Mis. Donderdag, 's morg. 8 uur gei. H. Mis 's avonds 7 uur Lof ter eere van het H. Sacrament. Vóór het Lof gelegenheid om te biechten. Vrydag, le Vrydag der maand, 's morg. 8 uur H. Mis 's avonds 7 uur Lof ter eere van het H. Hart van Jezus. Zaterdag 's morg. 8 uur H. Mis 's av. van 3-8 uur gelegenheid om te biechten. Donderdag, Vrydag en Zaterdag 's midd. 12 uur Catechismus. ZUID-ZUPE. Zondag 's morg. 7 uur H. Mi» voor de parochie9l/s uur Hoogmis tot zekeie intentie 's av. 7 uur Lof met Bozenh. Maandag H. Mis voor Matthias Blaauw. Dinsdag H. Mi» voor Petrus Wynker. Woensdag H. Mis voor Jacobus Kruyer. Donderdag H. Ml» voor Pieter Polder, Gertruda Meyering en hunne nakomelingen. V r ij d a g H. Mis voor de leden van het Apostolaat des Gebeds en de Aartsbroe- derschap van het Godd Hart. Zaterdag H. Mis voor Arie Schouten, zijn hvr. Geertruida Polder en Nicolaas Schouten. DEN HELDER. Parochie Kerk. Zondag 's morg. 8 uur H. Mis101/, uui Hoogmis, waarna >Te Deum laudamus< 's midd. 2 uur Catechismus 3 uur Ves pers 41/, uur Congregratie der H. Fam. Donderdag 's avonds 7 uur Lof. Zaterdag 's midd. van 3 uur af gele genheid tot biechten. Deze week de Catechismus op de gewone dagen, uitgenomen Maandag. O. L. Vrouwe-Kerk. Zondag 's morg. 7'/j uur H. Mis10 uur Hoogmis, waarna >Te Deum< 's avonds 61/, uur Lof en predikatie. Dinsdag 's avonds 7 uur Lof. Zaterdag 's middags van 3 uur af gele legenheid tot biechten. Deze week de Catechismus op de gewone dagen. Mgr. Dr. M. R. H, Corten. f Een zware slag heeft het Katholieke Nederland en vooral het Katholiek onderwy» getroffen. Een telegram bracht het droevige bericht, dat Mgr. Corten, directeur van Bolduc, by aankomst te Maastricht, per trein uit Eysden, waar hy de begrafenis van pastoor Wynen had bygewoond, dood in de coupé is ge vonden. Mgr. M. E. H. Corten werd in 1844 ge boren en in 1868 priester gewyd. Sedert dit jaar was hy als leeraar te Bolduc werk zaam. Iu 1893 werd hy, toen mgr. Everts meende, na een welbesteed leven in dienst van het Katholieke onderwy», den last van het directeurschap op jeugdiger schouders te moeten overdragen, door Z. D. H. Mgr. F. H. A. Boermans z. g. tot dien boogen werkkring geroepen. Met fcisschen moed en wy» heleid sloeg Directeur Oorten de handen aan het werk. Aan ondernemingsgeest ontbrak het hem geenszins, zoowel op geesteiyk als op stof. feiyk gebied. Een straks tienjarige onder, vinding bewyst het ten volle. Bolduc hand. haafde »yn ouden roem niet alleen, do"b bevestigde en verhoogde dien. Op 9 September 1901 werd Mgr. Oorten door Z. H. den Paus benoemd tot doctor honoris cagsa in de theologie. Mgr. Corten was tevens Geheim Kamer- heer van Z. H. den Paus, Kanunnik en Officier iu de Orde van Oranje-Nassau. Moge God dezen voiyverigen leeraar en leidsman der jeugd reeds het eeuwige loon geschonken hebben 1 R. I. P. Mgr. Odorlcus Timmer. Z. D. H. Mgr. Od. Timmer, Vic. Apost. van Zuid-Ohansi, weder ons land hebbende verlaten, is te Moskou aangekomen, vanwaar hy de reis per Transsiberischen spoorweg naar het verre Oosten onderneemt. De >Javapo»t< meldt, dat de behan deling van den dokter de oogen van pater Verbraak weer in orde heeft gebracht. Merkwaardige genezing te Lourdea. In de >Croix< vinden we melding gemaakt van verschillende merkwaardige plotselinge genezingen te Lourdes geconstateerd ter ge* legenheid van de nationale Fransche bede vaart. Onder die genezingen verdient inzon derheid de aandacht het geval van den jeugdigen 22 jarigen Fernand Delahaye uit Bonneville le Louvet (Calvados), die Binds 10 jaar leed aan een ontsteking van het linker dybeen, waarop zich twee e (terende zweren vertoonden, wonden ter diepte van 10 centimeter. Een dezer beide wonden sloot zich plotseling op 21 Augustus, nadat de patient in de piscine was ondergedompeld de tweede sloot zich, verdroogde, en was volkomen geheeld op den 23n Aug., in een uur tyd, een proces, hetwelk volgens de geneesheeren, die wy erover eprakeD, zegt de >Croix<, anders verscheidene dagen duurt. De merkwaardige genezing had plaats in het byzyn van heeren doctoren en verschil lende andere getuigen. Cursussen in Landbouwboekhouden Door de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollandsch Noorderkwar tier worden in streken, waar een landbomv- onderwijzer gevestigd is, aan belanghebben den circulaires verzonden ten einde hen op te wekken dezen winter aan een cursus voor volwassenen in landbouwboekhouden deel te nemen. Op twee plaatsen is reeds een bijeenkomst van belangstellenden ge houden, en is gebleken, dat de lust om een cursus te volgen zeer groot is. Naar wij vernemen hebben zich voor de ze twee cursussen reeds een veertigtal vol wassen personen aangegeven en bestaat er dus alle kans dat door een zeer groot aan tal personen van dit onderwijs gebruik zal worden gemaakt. Schapenfokkerij. In een druk bekochte vergadering van schapenfokkers en andere belangstellenden is Vrijdag te Alkmaar een Vereeniging opge richt tot verbetering der schapenfokkerij in Noord-Holland. Tot deze vereeniging, die te Alkmaar zal gevestigd zijn, traden direct alle aanwezigen toe. Haar doel is lammeren en schapen te fok ken, die naar hare meening bijzonder ge schikt zijn om bij vetwijding het voeder in geld om te zetten, zonder dat daarbij al te veel van de natuurlijke voedering op de weide behoeft te worden afgeweken, en bij het fokken een gewenscht aantal krachtige lammeren voort te brengen en behoorlijk te voeden. Zij tracht dit doel te bereiken: lo. door te onderzoeken welke wijze aan fokken het beste aan dit doel beantwoordt, meer of minder vaak herhaald bloedverver- schen met rammen van Vreemd ras, of door fokken met de thans reeds bestaande krui- zingsproducten zonder bloedverversching door middel van rammen van vreemd ras, of daarvan na heden afstammende ooien of rammen. 2o. door het organiseeren van een deugde lijke en uniforme controle en boekhouding over het fokmateriaal, waarmede dit onder zoek wordt uitgevoerd en van andere fokdie- ren die voor de fokkerij bijzonder geschikt worden geoordeeld. 3o. door het bevorderen van de omwisse ling van mannelijke fokdieren, ter voorko ming van paring in bloedverwantschappen. 4o. door het nemen van proeven om de waarde te kunnen beoordeelen die de ver schillende fokproducten voor de mesterij be zitten 5o. door het verspreiden van kennis om trent de meest doelmatige wijze van voedere en opkweeken van de voor de fokkerij be stemde dieren; 6o. door alle andere wettige en gepaste middelen, die tot de bij het doel der ver eeniging genoemde kunnen leiden. De contributie der leden zal een maximum van f 2.50 bedragen. In eene volgende bij eenkomst, die binnen drie weken zal plaats hebben, zullen 9 bestuursleden worden ge kozen. Intusschen zal door de commissie, uit het bestuur van Hollands Noorderkwar tier, bestaande uit de heeren Jb. Kaan Kz. Wieringerwaard, C. Nobel Schagen, P. Schenk Dz. Wieringerwaard, Jb. Zuurbier Beemster en A. Zijp Hz. Beemster, welke de vergadering bijeenriep, een regeling wor den ontworpen voor de controle het mer ken, en de boekhouding, ten einde die re geling in de zooeven genoemde algemeene vergadering te kunnen vaststellen en nog dezeh erfst het werk te kunnen aanvatten. De aanwezigen waren van meening dat zeer vele schapenhouders bereid zullen wor den gevonden als Md der nieuwe vereeniging, toe te treden. Wie zich als lid wenscht aan te geven, wende zich tot een (der commissieleden,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 6