R. Kath. Nieuws- en Advertentieblad voor i!oord-I5olla>iid. No. 72 Woensdag 8 September 1909. 3d" Jaargang FEUILLETON. Verschijnt Woensdag m Zaterdag. Onverrichter zaIe! Buitenland, ADVERTENTIËN V WflEE EEN LES. V JUIST ALS BIJ ONS. V EET HELPT DAN TOCÏÏ. V VOOB „NEUTBALÏÏ" MENSSEEN. ONS BLAD. ABONNEMENTSPRIJS SO cents per drie maanden franco aan hnis. Te betalen in het begin van ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers3 cent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". SUB!AUBresdstraat 45, tegenover de B. E. Eerk, te Alkmaar. Telefoon No. 433. Yaa 1—5 regels30 cent. Elke regel meer6 Reclames per regel15 Kleine advertenties van 130 woorden, bij vooruitbet. 25 Ten einde raad heeft het Stakings- Comité in Zweden dan maar besloten Maandag 6 September weer den arbeid te hervatten. De ellende, door de arbeiders geleden, was reeds groot genoeg geweest en de uit binnen- en buitenland komende financieels steun bleek onvoldoende om in de groote behoeften te voorzien. Ziehier weer een harde les de hoeveelste Feitelijk gaat het zoo in zeer vele zoo niet in de meeste gevallen. Eerst wordt de arme werkman ge paaid met de belofte van ruimen onder stand om hem des te gemakkelijker tot staken te bewegen en dan, nadat er enorme ellende geleden is, komt telkens weer de droeve ontknooping van bet dramaaan den arbeid gaan met ver dubbelden wrok in het hart bij gebrek aan geldelijken steun. Zoo ging het in 1903 ten onzent eveneens. „Een ton gouds zop wekelijks alleen uit Engeland worden toegezon den", snoefde Troelstra. De eerste bezending is echter nog onder weg, naar bet schijnt. Zoo zal het blijven gaan, zoolanger menschen zijn, die meenen „zelfbewust" te zijn en toch zich gemakkelijk laten misleiden door anderen menschen, die er belang bij hebben „de wonden open te houden", gelijk Bebel het eenmaal, misschien al te openhartig zeide. Op den Katholiekendag te Breslau zeide een der sprekers in een rede over de pers o.a. het volgende: Het is een „eigenaardigheid" van de Katholieken, dat zij hun geloofsgenooten gewoonlijk scherper becritiseeren en feller beoordeelen dan andersdenkenden. Daardoor wordt zoo menig valsch oor deel over de katholieke pers in de kringen der katholieken verklaard. Voor den eene is de katholieke pers dan te godsdienstig, voor den andere te politiek, voor een derde te democratisch, voor een vierde te regeeringsgezind, voor een vijfde te beschroomd en voor een laatste te „shocking". De rest kan men er bij denken. Het katholieke dagblad, dat onder hun bereik valt, deugt niet. Het locale blad, dat nooit opengevou wen wordt deugt niet. Ze „vinden er niets aan". En als er dan een artikel in staat waar ze wel iets aan moesten vinden omdat ze er overigens eenvoudig nog niets van weten en er toch wat van dienden te weten, of als er nieuws vermeld wordt dat hun liberaal of neu traal blad niet geeft en dat ieder ka tholiek belang moest inboezemen, dan hebben ze het „toevallig" niet gezien. En als ze advertenties hebben te in het Bretonsche dorpje G. verteerde de oud-sergeant Darny zijn karig pensioen en de onbewogen rust van zijn veelbewogen leven,- 'n zijne nabijheid woonde de weduwe Renault, die sinds ettelijke jaren door een beroerte gedeeltelijk verlamd was. Daar hij op zonnige zomersche Idagen buur vrouw steeds voor haar deur zag zitten in ven grooten rieten leuningstoel knoopte hij °P zijne middagwandeling gaarne een ge- sprek met haar aan. Men keuvelde heel gemoedelijk over het weer, den goeden ouden tijd, de jicht van (den een en de lam heid van den ander..... 't Was alledaagsche hout en klap, maar o! zoo hartellijk. 'Buurvrouw® dochter had moeder tereurige wichten mede te deelen en daar zij van e goede verstandhouding met den kapi- ,tm v°lkomen ingelicht was, had zij dezen 1 en olgenden brief geschreven Geachte Heer. Onze religeuzen zijn voor de rechtbank ag\ aard en evenals de andere Congre gaties uit het land verwezen. Onze Eerw, plaatsen, dan gaan ze overtuigd als ze heeten te zijn van de noodzakelijk heid van een krachtige katholieke pers - het katholieke dagblad of het locale katholieke blad voorbij. Enzoovoort. Juist als bij ons mogen we wel zeggen. Vijanden of liever tegenstanders van drankbestrijding dikwijls zijn het menschen, die niet graag hun bittertje laten staan vragen zoo wel eens spottenderwijs, och wat haalt al die drukte van de drankbestrijding dan toch uit? 't Is nu wel eens aardig het volgende te lezen. In een beschouwing over de onlangs verschenen „Crimineele Statistiek" over het jaar 1907 zegt „Land en Volk besprekende de groepeering naar ver schillende deelen van het land: „Deze groepeering toont aan, dat in de provincies Noord-Brabant en Lim burg, maar vooral in Noord Brabant, de toestand in later jaren sterk verbetert. Men zal wel kunnen aannemen, dat wij hierin een succes mogen zien van de zeer krachtige drankbestrijding onder de Roomsch-Katholieken. Met het hoog ste percentage staat nu de provincie Drente bovenaan, 40.63 veroordeelden op de 10.000 inwoners. Limburg 37.62. De laagste is over 1907 Friesland met 13 73. Het verschil is groot. Ook op de lijst van de recidivisten, dat zijn de bij her haling veroordeelden, spant Drente de kroon met 15.62 op de 10.000 inwoners. Het eerst volgt hierop Limburg, maar dalende ineens tot 9.65. Het laagst is weer Friesland met 5.22." Wie indertijd de prachtige brochure Dr. Ariëns lasCriminaliteit en Drank misbruik en leerde, hoe de cijfers tegen ons katholieken getuigden zal zich har telijk verheugen bij de kennismaking met bovenvermelde statistiek zoo hij tenminste iets voor drankbestrijding gevoelt. Voor hem zal het een aansporing zijn de actie tegen den drank te blijven steunen uit alle kracht. En 'wie van drankbestrijding niet weten wil, zal er ten minste uit kunnen leeren, dat „die drukte" dan toch wel iets uithaalt; een „ietsje"datbeteekent vermindering van geldelijk, lichamelijk, zedelijk en geestelijk nadeel, dat de drank gewoonlijk veroorzaakt. Zondag 19 September a.s. zal in Den Haag eene demonstratie plaats hebben, die grootsch moet worden. Of ze 't echter inderdaad worden zal, zullen we nog moeten afwachten. Die demonstratie is de jaarlijksche z.g. groote kiesrecht demonstratie. Hoe ze nu eigenlijk met Overste is nu van plan voor ons een on derkomen te zoeken in het gastvrije Hol land. Zeer pijnlijk valt het mij mijn zoo geliefd vaderland te moeten verlaten en Frankrijk vaarwel te moeten zeggen, maar het meest kwelt mij de gedachte, dat mijn vertrek wellicht het doodvonnis mijner arme moeder zal wezen. Plotseling hiervan onder richt, zat zij die tijding niet overleven. Zij moet dus met voorzichtigheid op de hoogte gebracht worden. Maar wie zal dit doen? In haar brieven, Geachte Heer, heeft moe der zoo vaak gesproken over uwe goed heid. Ik heb na gemeend niet beter te kunnen Idoen, dan U dezen dienst te vragen. Uit medelijden voor haar en uit medelijden voor mij smeek ik U, sla dit voorstel niet af. Dan blijf ik U eeuwig dankbaar en daar ginds in het verre Holland zal een zusterke voor U bidden. Zuster Thérèse Renault. Stap voor stap slenterde en drentelde de kapitein langs den straatweg; nog eens den brief gelezen, nog eens gewikt en gewogen, hoe hij zich van die netelige opdracht zou kwijten. „Alle donders!" zoo mompelde hij, „zulk een zaak heb ik nog nooit onder m'n knuis- zoo'n demonstratie 't Algemeen Kies recht veroveren moeten, begrijp ik niet goed, maar enfin, d'r is wel meer in de S. D. A. P., dat een gewoon men- schenverstand te boven gaat. De demonstratie koorts breidt zich reeds hoe langer hoe meer in die partij uit. 't Begint werkelijk gevaarlijker te worden. Voor enkele weken geleden was er eene openbare vergadering waar twee socialistische gemeenteraadscandidaten al hun best stonden te doen om „stem metjes te bedelen". Toen de heeren uitgesproken waren, komt er een andere socialist in debat, die daar zoo ODgeveer begon te vertellen „Ik protesteer tegen al hetgeen beide sprekers gezegd hebben ik protesteer tegen de handelwijze van deze afdeeling, die candidaten durft stel len voor den Raadik protesteer tegen deze handelwijze als sociaal-democraat. Neen, vergadering, wij moeten onze kracht niet zoeken in de politiek, maar in de vakbeweging. Wij moeten (en nu krijgt men 'tprotesteeren, manifes teeren, reclameeren, demonstreeren, enz. enz.'' En... feitelijk had de goede man ge lijk, want 't ware doel der sociaal-de mocratie is slechts om van zich te laten hooren, om flink „kabaal" te maken. Zoo zal 't Zondag 19 September in Den Haag óók weer gaan. Eenige rad draaiers zullen daar 't woord voeren, de menschen, wat men noemt, even „opwarmen" en wanneer de lui naar huis gaan, zijn ze met hun kiesrecht even ver als toen ze er heen gingen. Onze Katholieke mannen echter krij gen dien dag weer eens wat aanschou welijk onderwijs. Ze kunnen dan weer eens zien, hoe in die demonstreerende optochten, die z.g. neutrale vakver- eenigingen zich weer broederlijk achter de roole vaan scharen en hoe al die neutrale leden weer netjes slikken de woorden, die gesproken worden door Duys, Polak, Troelstra, Mevr. Roland— Holst, Spiekman, Oudegeest en Van Kol. Dat zijn dus zeven sprekers, maar alle zeven bloedrood en geen enkele neutraal I O, neen, Komt, neutrale vakvereenigingsmen schen, ge dweept zoo met die genoemde zeven sprekers, ge volgt hen in alles, volgt hen dan toch óók eens in 't „kleur bekennen." BEI.GIE. De „Patriote" een Katholiek Brusselsch blad, schrijft, idat prins Albrecht uit Kongo- land is teruggekeerd met een zeer slechten indruk van het vroegere bestuur. Het blad verneemt dat hij verontwaardigd was bij het zien van de vreeslijke verwoesting en slachting onder inboorlingen, die het stelsel van koning Leopold ten gevolge heeft gehad. ten gehad." 't Was koud triestig weer. De zon bleef achter 't wolkengordijn verscholen en dus ook vrouw Renault achter haar beschut tende muren. Darny trad haar woning binnen. 't Bestje zat bij den haard. Het gerim pelde hoofd ondersteunde zij met de ma gere hand en onbewegelijk tuurde zij naar den rook, die in grauwe spiralen den bree- den schoorsteen omkringelde, „Middag, buurvrouw!" zeide de oud-ser geant, terwijl hij zijn schoore soldatenstem poogde te verzachten. „Gij hier, kapitein? Ga zitten, aw be zoek zal mij goed doen. Ik weet niet, hoe 't komt, maar ik ben vandaag zoo treurig gestemd. ,t Is of mij iets boven 't hoofd hangt. „Ziezoo" dacht de kapitein „zij bijt zelf den kop er al af".: „En gelooft gij aan voorgevoelens?" „Ja, ik wel, ik 'heb er ondervinding van". „Onzin!dat wil zeggenneen, gij hebt toch gelijk". De dappere soldaat geraak te geheel verward. „Hebt gij mij een ongeluk mede te dee len"? hernam snel de oude vrouw en ves tigde haar scherpe grijze oogen doorvor- schend op haar bezoeker. DUITSCHLAND De Duitsche katholieke bladen bevatten zeer hooggestemde nabetrachtingen over het gelukkige en uitstekend geslaagde verloop van den Katholiekendag te Breslau. „Hij ein digde", zegt de „Germania", „zooals hij begonnen was: als een machtig getuigenis van de eenheid der Duitsche Katholieken". En in een artikel met het opschrift: „Wij i blijven eensgezind", zegt de „Koln. Volks- i zeitung" o. a.„Het even verheffend als dieptreffende optreden van den grijzen ve teraan der Duitsche Katholieken, graaf'Bal- iestrem, en de toejuichingen, die hem be groetten toen hij herinnerde aan de ge meenschap van beginselen, die geloovige Protestanten en Katholieken omvat, waren even welsprekend als de grootsche betoo- gingen voor den „Volksverein", tegenover welken niemand minder dan kardinaal Kopp het vertrouwen der bisschoppen uitsprak, evenals in het Westen Kardinaal Fischer dit in niet minder warme bewoordingen ge daan had. En evenzoo constateerden kardi naal Kopp en president Herold de onver breekbare eenheid tusschen het katholieke volk in Duitschland en zijn bisschoppen, in zijn geledingen staat het Duitsche Katho licisme daar een: gezind en vastaaneenge- sloten en het zal (dit blijven omdat het zulks blijven wil." GRIEKENLAND. Een Europeesche conferentie Koning Koning George van Griekenland heeft in dertijd van zijn familieleden de verzekering gekregen, dat Kreta eenmaal Griesch zou zijn. Nu, onder den druk der Jong-Turksche opleving, durven de mogendheden datvor- stenwoord niet goed gestand doen, en van daar dat het bericht opdook in de pers, dat Koning George er genoeg van had,-en wou abdiceeren! Er moet namelijk op 't oogenblik tusschen de monarchen van Engeland Rusland en Italië van gedachten gewisseld worden over de definitieve oplossing van de Kreta-kwes- tie en de handhaving Van de Grieksche dy- nasie, door een congres, hetwelk al de kwes ties van Oost-Europa zal behandelen. Op die manier zou He kroon voor koning George op een ih eel respectabele manier nog te reggen zijn! SPANJE. De anarchist Ferrer gearresteerd. Dit heerschap was directeur van de thans (laat genoeg!) gesloten moderne school te Barcelona, waar de grondbeginselen van het moderne revolutionisme onderwezen werden en waar meerdere beruchte anarchistenden eersten grondslag voor hun verderf elijk stre ven en de eerste aansporing tot hun latere aanslagen ontvangen hebben. Ferrer bepaal de zich niet eenvoudig tot het uiterlijk be stuur van deze anarchistische kweekschool, hij deed zelfs meer dan zijn theoriën ver klaren en nieuwe aanhangers winnen, hij trad ook op als actief leider van zijn leer lingen en met name werd hij genoemd als de bewerker van den aanslag van de Calle Mayor, ofschoon men, bij gebrek aan be- „Duizend bommen, schep moet buur vrouw „Kom, vlug er mee voor den dag, wat is er aan de hand?" De man viel door den mand, hij vergat alle diplomatieke voorzichtigheid en zijwe gen en antwoordde ronduit: „Uwe dochter is voor de rechtbank geweest en woridt binnenkort uit het land gezet". Tot zijne groote verwondering lokte deze tijding volstrekt niet die uitbarsting van droefheid uit, welke hij gevreesd had. Twee tranenr olden over de haar vermagerde wan gen en zuchtend hernam vrouw Renault: „Dat arme schepsel! reeds lang verwachtte ik dit" „Hoe! Gij verwachtte dit?" „Jamaar ik heb U er nooit over in gelicht. Ik heb U daar nooit 'iets van ver haald. Men spreekt daarvan niet gaarne... Een moeder! Ziet gegij begrijpt." De kapitein wilde haar in de rede vallen met de woorden: lk? begrijp er niets van," maar de oude vervolgde: „Dat kind was mij dierbaar bovenal. In alles heb ik haar voorgetrokken, zóó trotsch was ik op hare schoonheid. Zwaar evenwel heb ik voor mijn jjdelheid op geboet. Op achttien-ja rigen leeftijd aanvaardde zij in Parijs eene betrekking, Spoedig daarna liet zij niets meer wijsmateriaal, niet tot zijn veroordeeling kon overgaan. Ontwijfelbaar is dat hij ook duchtig heeft medegejiolpen aan de jongste revolutie en vooral aan de moorden en plunderingen van kloosters enz. Verleden week is er nog een aanvoerder van de brandstichters gefusilleerd, en waar schijnlijk zal het de laatste niet zijn. Op merkelijk is het groot getal vreemden, die wegens deelneming 'aan rebellie in, 1de gevan genissen zijn opgesloten. Intusschen zal (deze algemeene schoonmaak onvolledig blijven, zoolang niet de Spaan- sche vrijmetselarij den kop is ingedrukt. Want Zij is het, zij Vooral, die altijd de hand heeft gehad in la Me beroeringen, en alle anti-clericale, d.w.z. anti-katholieke misdaden, Welke in Spanje, evenals in de andere La- tijnsche landen, hebben plaats gegrépen. Als een geheime ziekte ondermijnt de verachte lijke sekte 's lands lichaam en ziel, en als men |de gruwelijke kwaal laat voortwoekeren, dan gaat Spanje den weg op van het diep rampzalige Frankrijk. Een koninklijke daad. Zaterdagmorgen zakte in een van He straten van Madrid, een man door gebrek en uitputting ineen. Juist kwam de koningin-moeder er langs gere den. Ze liet den koetsier stilhouden en gaf den armen man al 't geid, dat ze bij zich had.. l I I j Door Wie nobele daad van naastenliefde getroffen, bracht het volk zijn koningin een echt hartelijke en warme ovatie,- DENEMARKEN. De ontdekking van den Noordpool. Jensen, da inspecteur van Noord Groenland, die op het stoomschip Hans Egede de reis naar Denemarken heeft medegemaakt, heeft verklaard, dat naar zijn meening, dr. Oook een man is, die onder geen voorwaarde de waarheid geweld zou aandoen, De Groenlandreiziger Knud Rasmutsen heeft van de Eskimostammen, waaruit dr. Gook zijn geleiders koos, berichten gekregen, die Cook's mededeelingen bevestigen. Daarentegen heeft dr. Cook aan de >Dally Mail» verklaard, 3at zijn dagelijksche opme tingen kannen nagecijferd wórden door alle geleerden der wereld en dat de uitkomsten hem zullen wreken over de aanvallen, waar aan hij nu blootstaat. Zjj, die dan nog twijfelen, moeten maar eens naar de pool gaan zien. Dan zal het er druk worden. Voortdurend komen nieuwe geleerden en bladen critiek uitoefenen op de verklaringen van den Amerikaan. Zij kunnen maar niet gelooven, dat hij werkelijk op de pool it geweest. In een artikel zegt de «Times» dat dr. Cook misschien ter goeder trouw meent de pool bereikt te hebbeD, maar dat lij) zich deerlijk vergist. De «Daily Mail» bevat een telegram uit New York, waarin gemeld wordt, dat de scherpste critiek van de omgeving van Peaiy uitgaat. Ze trekken de bekwaamdheid van Cook als ontdekkingsreiziger in twijfel, iets wat door Peary zelf ook reeds genit werd. van zich ho'oren. Nooit heeft zij ons hieer bezocht, nooit meer geschreven. Menschen uit ons dorp, die eenige jaren in Parijs gediend hebben, verhaalden mij bij hunne terugkomst, dat zij een leven leidt van ge noegens en schande. Ik hoorde dingen, die mij naar den dood deden verlangenSinds dien tijd ben ik op alles voorbereid" Droevig langzaam herhaalde zij nog eens de laatste woorden. „Gij hebt dus twee dochters?" stamelde de onthutste kapitein. „Ja, maar de andere, mijn Thérèse O, die behoort aan God! Zij heeft zich aan de zieken en armen gewijd. Voor haar vrees ik niet. Zij is mijn eenigsten troost, die mij niet ontnomen zal worden." Darny stond op en ging heen. Hij was niet in staat zich verder van zijn taak te kwijten. Hij wilde nog zeggen: „Maar de Thérése, uwe reine, liefdevolle religieuse, die is het juist,welke het land uitgezet wordt. Dat andere vrouwpersoon laat men met rust, die wordt misschien nog eens gedecoreerd. Zoo gaat het tegenwoordig in Frankrijk." Maar hij kon het niet, de woor den stokten hem in de keel. Toen hij het huis verlaten had, waar de lamme weende, hoorde men hem tusschen de tanden mompelen: ,,Q! die schurken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1