Binnenland. Plaatselijk Nieuws. ft en zelfs door eenige personen is geslagen, zoodat hij verwondingen opliep aan hoofd en armen. De oorzaak van die ergerlijke handelwijze is, volgens den correspondent van het „B. T." tenminste, gelegen in het besluit den bisschopszetel naar Borigo te verplaatsen. Wij vermoeden echter, dat er andere oor- zaken in het spel zijn. Aardschok. De bodem van Sicilië schijnt nog niet tot rust te zijn gekomen. Dezer dagen werd te Messina wederom een aard schok gevoeld, waardoor een fabriek in de oude stad, die tot dusver was blijven staan en waar men blijkbaar weer aan het werk was gegaan, instortte. .Vijf werklieden werden onder de puinen bedolven, een van hen werd gedood en een ander ernstig gewond. Tegen de Maffia. In ds laatsten tijd nam het getal moorden en diefstallen, door gewapende roovers op Sicilië gepleegd, zoo toe, dat ide regeering besloten heeft krachtige maatregelen te nemen. Er is een inspec teur van den veiligheidsdienst met de noo- dige mannetjes en de noodige volmacht naar het eiland gezonden. Men brengt Ide toeneming der misdaden in verband met den terugkeer van een aantal aanhangers van de maffia uit Amerika. FRANKRIJK. De brief der bisschoppen. Da Frac- sche Katholieke bladen publiceeren een brief van de aartsbisschoppen en bisschop pen van Frankrijk aan de geloovigen. Het blijkt, dat de publicatie van het stuk door de „Semaine religieuse d'Aix" een onbe scheidenheid is geweest. Het gewichtige document, dat een vervol lediging is vann het belangrijke stuk door de Fransche bisschoppen verleden jaar Sep tember gepubliceerd, zou eerst op het eind dezer week door de kerklijsten, de „Semai- nes religieuses", van de verschillende dio cesen Worden pujbliek gemaakt en Zondag in alle kerken worden voorgelezen. Echter is het document inu, zooals we zeiden, door een onbescheidenheid al openbaarbaar gewor den. In een bespreking van het gemeenschap pelijk herderlijk schrijven dankt de „Croix" de bisschoppen voor hun vermanende woor den, en spoort het Katholieke volk aan om nu de bisschoppen gesproken hebben, ook naar die woorden te handelen. DUITSCHLAND. Uit Potsdam wordt bericht, dat kroonprin ses Cecilia bevallen is van een prins. ENGELAND. Tot Lord mayor of burgemeester van Lon den is gekozen Cir John. Knill. De heer Knill is katholiek. De Iersche Landwet. Het Hoogerhuii heeft,het ontwerp, van de Iersche landwet, die reeds door het Lagerhuis aangenomen en bestemd is, om het bestaande stelsel van landaankoop ;in Ierland gemakkelijker te ma ken, voor ide tweede maal gelezen. Het ont werp bevat tal van ingewikkelde financieele en administratieve voorstellen, ook betref fende koopdwang, zoo noodig, voor zekere streken van Ierland. Ofschoon het Hoogerhuis het wetsontwerp in tweede lezing heeft aangenomen, ver wacht men, tiat het er nog, ingrijpende wijzi gingen in zal aanbrengen en zoodoende is het lot van het wetsontwerp nog onzeker. Plus X en de drankbestrijding. Uit Rome wordt aan de >Tijd« gemeld Dinsdag werd in geselschap van twee Katholieke stadsgenooten Mej. Ohristine Reinhart, presidentesse der Maria Vereeniging te GroniDgen, aan Z. H. den Fans voorge steld als jjverige propagandiste voor de drankbestrijding. De H. Vader prees haar deswege zeer en sprak den wensch uit, dat God haar verdienstelijken arbeid moge zegenen en haar zelve ruimschoots belooneD, terwijl Z. H. aan de leden der Maria-ver eeniging zfjn specialen zegen verleende. Journalistiek. Gisteren 1 October, herdacht naar het «0.» meldt, de heer J. B. Vesters, hoofdredacteur van het >Huisgesin<, den dag, dat hfj voor twintig jaren zijne werkzaam heid als journalist aanving. De Trappisten te Tilburg. Van hoog geachte zijde schrijft men nog het volgende De Paters keeren te Tilburg terugterwijl er thans reeds wederom bier wordt gebrouwen. De ex abt Verbiugge heeft zich onderwor pen, doch is niet te Rome geweest. De tweede Overste van Obimay (grens) wordt Abt te Tilburg. Met de scbuldeiechers is alles geregeld. Het klooster komt op naam eener vereeniging, die daarvoor wordt opgericht. De kloosterkwestie te Zundert is nog niet geregeld, maar dit zal vermoedelijk wel vol gen. Andere factoren. Uit een polemiek in Het Volk tusschen den heer v. d. Goes en ds. de Haas knippen we uit een artikel van den laatste de volgende merkwaardige verklaring «En in een Christuskruis wordt de kracht en glorie verstaan van zijn>zoek bovenal het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid». En dit is verstaanbaar, en wordt verstaan, in alle tijden. Omdat menschen niet alleen vragen, hoe de dingen zoo zijn en werden, maar ook hoe zjj «moeten wezen» en door menschelijke inspanning moeten worden. En bQ de beoordeeling daarvan gelden andere factoren, dan de gegevens die eenige weten schap kan bieden.» Ds. de Haas verwerpt het historisch materialisme. Niet uit ée produetietvijiie wordt alles verklaard, zooals de Marxisten ver- keerdeiyk meenen. Er werken by de beoordeeling van wereld en leven in de menscbeiyke ziel, andere dan stoffeiyke factoren, factoren die de Schepper heeft neergelegd in die Hy schiep naar Zyn beeld en geiykenis. Dwalingen en hartstochten kunnen alleen de lichten uitdooven, welke den mensche- ïyken geest leiden bij de beoordeeling van wat goed is en recht en waar. De Hudson-Fulton feesten. Reuter seint uit New-York: De feestcommissie vereenigde de afgevaar digden aan een schitterend banket in het Astoria-hotel, waaraan 2500 gasten deelna men. Onder de sprekers waren ook de ad miraals Seymour ei^van Koster en tie Hol- landsche gezant te Lontien, mr. K. W. P. F. baron Oericke van Herwijnen. Koninkl. bezoek aan Rotterdam. H. M. dfe Koningin-Moeder bracht Donderdag een bezoek aan Rotterdam ter bezichtiging van het stoomschip Rotterdam tier Holland-Ame- rika lijn. Breukelen Do Autirevol. Centrale be sloot voor tie Prov. Staten geen candidaat te stellen doch de chri. Hist, candidaat te steunen. De katholieken onthouden zich. De liberale centrale stelde tien heer J. van Doorn, te Oud-Maarsseveen. Sommige vrijzinnige kiezers candideerden de heerj. Plompte Maarssen en tie Chr. Historischen Jhr. Mr. W. B. Sandberg burgemeester van Abcoude. Hoe men in de >N. Arnh. Ct.» Rome bestrijdt. In tie „N. 'A'. Ct. van 23 Septem ber kwam een ingezonden stukje voor met het opschrift: „Rome en tie Leerplichtwet", en onderteekend door „Abonné", waarin deze een verhaaltje opdischt van een jon gen, die, terwijl hij nog leerplichtig is, met potten en pannen" Foopt en daarvoor ver lof (voor 14 dagen) heeft van de „Vin- centius" in de Rappardstraat. „Abbonné" besluit zijn stukje met „en Rome iachfoni de Leerplichtwet." Blijkens mededeelingen van den heer Eliëns secretaris van tien arrond. schoolop ziener werd het verlof door deze laatste .verleend. Rome lacht dus niet om de leerplichtwet. Een ingezonden stukje van het hoofd der school, waarin op het tendentieuze van het bericht gewezen wordt en er tegengepro- testeerd, werd door tie N. A. Ct. gewei gerd. Och ja, 't ging tegen Rome! Jubileum. Gisteren vierde de heer Jo hannes Theodorus Ebbinkhuyzen het 25jarig jubilé van zijne werkzaamheid aan de ad ministratie van »de Tijd». ALKMAAR, 2 October 1909. Aandeelhoudersvergadering van 29 Sep tember 1909. In bovengenoemde vergadering was ingekomen een brief van den heer Van der Steele met mededeeling, dat hy niet voor herbenoeming in aanmerking wenecht te komen. In verband daarmee werd in zyn verzoek om niet herbenoemd te worden bewilligd, daar de overeenkomst 31 Dec. a.s. eindigt. Oproepingen voor gegadigden sullen ge schieden. Met algemeene stemmen werd daarop de ZeerEerw. heer Th. Ebbinkhuyzen, Deken en Pastoor, te Alkmaar, tot commissaris gekozen. De 3 leden der commissie in zake druk kosten hadden elk zelfstandig op verschil lende plaatsen in N. en Z. Holland onder zoek naar de kosten van zetten, drukken, verzenden enz. ingesteld en ieder daarover verslag uitgebracht. i!UM deze verslagen werd door de commissie eene conclusie getrokken welke aldus luidt „Dat uit het onderzoek, hetwelk zij ieder te dezer zake onafhankelijk heb ben gedaan, gebleken is, dat de kosten, welke de Firma Kusters voor het druk ken van „Ons Blad" berekent, alleszins billijk en zelfs concurreerend zijn". Daar door de vergadering geene andere cyfers, noch grondige aanmerkingen werden te berde gebracht kan deze kwestie als uit gemaakt beschouwd worden. Het beetuur verschafte inlichtingen om trent de toevoeging van een Zondagsblad, bekwam instemming der aanwezigen en mach tiging om dit aan die abonne's, welke het verlangen, te verstrekken tegen ongeveer den kostenden prys. Het verslag van den accountant over bet eerste half jaar 1909 luidde gunstiger en be moedigender dan over gelijk ball jaar in 1908. Na nog eenige besprekingen sluit de voor zitter met den Ohristelijken groet de ver gadering. „De Hanze". Dinsdagavond vergaderde de R. K. Middenstandsvereeniging >De Hanze» in het café Hazes (Luttik Oudorp). Aanwezig de WelEerw. Adviseur en 31 leden. Na gebruikeiyke opening werd mededeeling gedaan van eenige ingekomen stukkeD, waar onder tie Ontwerp-Statuten der Ocöp. Centrale Middenstands-Credietbank, op te richten door «De Hanze», Bond van R. K. Middenstands vereenigingen in het bisdom Haarlem, ge vestigd te Delft. Het bleek, dat de statuten zoodanig ge maakt waren, dat de binnen korten tyd op te richten Ocöp. Credietbank >De Hanze» alhier als lid van den Centrale zal kunnen toetreden. Besloten werd twee afgevaardigden naar de vergadering van den Centralen Raad te zenden, welke te Delft zal worden gehouden op 19 October. Aan het bestuur werd de keuse van afge vaardigden overgelaten, terwyi het bestuur tevens werd opgedragen de noodige amende menten op de ontwerp statuten der Ooöp. Centrale Middenstands Credietbank in te dienen voor 12 October a.s. Als leden der R. K. Middenstandsvereeni ging werden toegelaten de heeren Sidonius de Jong, H. J. Caarls en G. Worm, terivyi weder drie leden werden voorgedragen. De notulen werden na een zeer kleine opmerking goedgekeurd. Mededeeling werd gedaan, dat ongeveer 35 leden zich voor de alhier op te richten Credietbank hadden opgegeven en geteekend, welk getal na eenige bespreking met 4 werd vermeerderd door toetreding van 4 aanwezigen ter vergadering. A.s. Dinsdag 5 October vergadering ov6r den Credietbank, waarvoor de leden zullen worden opgeroepen. De vragenbus wordt den leden ten zeerste aanbevolen. Na gedane rondvraag onder dankzegging voor de goede opkomst sloot de voorzitter de vergadering. Een nuttige instelling. Maandag opent de Vincentiusvereeniging weer hare biblio theek, veriterkt met de nieuwste werken, zoodat er tbans een 1800 deelen op het leesgrage publiek staan te wachten. Voor lezers bulten de stad, die van de bibliotheek gebruik willen maken, wordt zitting gehouden eiken Zaterdag van 10—12 uur in het lokaal Luttik Oudorp C 43. Deze maatregel zal zeker zeer op prys worden gesteld. Voor de stad bestaat de gelegenheid voor het halen en ruilen van boeken weer als voorheen, 's Maandagsnamiddags van 6—8 uur. Het zal wel niet noodig zyn, deze biblio theek bij de katholieken aan te bevelen. Wie toch is er niet van overtuigd, dat het steunen van elke poging om goede lectuur onder het volk te brengen, plicht kan'zijn van lederen katholiek, vooral nu de markt overstroomd wordt met werken, die op zede ïyk en godsdienstig gebied de schroomeiykste verwoestingen aanrichten. En vooral verdient deze bibliotheek dien steun. Hier werden kosten nog moeite ge spaard om de verzameling van werken te brengen op de hoogte, waarop een goede verzameling staan moet. Wy vertrouwen dan ook dat er in den komenden winter een druk gebruik zal wor den gemaakt van deze zoo gunstig bekend staande leesbibliotheek en wy zyn er zeker van, dat het aantal contribueerende lezers dit jaar veel grooter zal zyn dan voorheen, want hoe langer zoo meer dringt het besef door, dat het vergif der slechte lectuur on- schadeiyk gemaakt wordt, alleen door het tegengif van de goede. Een afscheid. Den 30 September, legde de heer Th. J. Schrader, niet minder dan 52 jaar lang directeur van het St. Laurentius koor neer de functie, die hy al dien tijd en tot het laatste oogenblik met voorbeel digen yver en toewyding heeft vervuld. Hoewel voor zyu leeftijd, byna 88 jaar, zeldzaam kras en in 't minst niet geplaagd door de gebreken van den ouderdom, zoodat meneer Schrader nog altyd in staat was zoowel de repetities als uitvoeringen te leiden, meende hy thans eindeiyk zyn taak aan jonger krachten te moeten toevertrou wen. Hy kan echter tevreden zyn over hetgeen by in die halve eeuw heeft ver richt. Hy is een koordirecteur geweest zooals er niet veel zullen gevonden worden. Niet alleen door zyn rusteloozen yver en onafgebroken toewyding, maar ook steeds door zyn goed voorbeeld en onberispeiyk levensgedrag heeft hy allen steeds gesticht en aangemaand tot navolging. Moge deze waardige grysaard nog vele, althans nog eenige jaren zyn zeker meer dan verdiende rust in ongestoorde gezondheid en huiseiyk geluk mogen genieten. In een buitengewone vergadering werd 's avonds door de zangers van hun gryien d.recteur afscheid genomen. Hy werd op harteiyke wyze door den ZeerEerw. Deken toegesproken en hem werd het eerelidmaatschap aangeboden. De hondententoonstelling, Heden voor middag. 10 uur is tie internationale tentoon stelling van honden, welke gehouden wordt in tie 'Harmonie alhier, geopend. De geheele harmonie en het Dodenveld zijn in beslag genomen. Een driehonderdtal honden van allerlei ras en soort werden opgezonden. Men vindt er den grooten St. Bernard en het kleine damesschoothondje, den Fox-ter rier en den Buldog, den rijzigen Hazewind en den breedsnoetigen Puck enz. enz. Er zijn niet veel menschen die niet van mooie honden houden. Dientengevolge zal een druk bezoek niet uitblijven. Het concours van trekhonden zal veel bezoekers trekken, maar nog meer de voor voering van Politiehonden. De werkzaam heid van deze dieren, die den dienaren van St. Hermandad zoovele en zoo be langrijke diensten bewijzen, trekt tegen woordig ieders aandacht. Leden van het stedelijk muziekkorps zul len morgen van 12—2 uur hunne toonen laten hooren. Dit vindt het publiek prach tig, maar de honden houden er niet van. .Voor het overige verwijzen we naar ach terstaande advertentie. R. K. Propaganda club. Gaarne ver wijzen wij onze lezers naar achterstaande annonce van de Algem. R. K. Propaganda- club „St. Petrus", waarbij de viering van het stichtingsfeest tegen Zondag 10 Oct. wordt aangekondigd. Dat belooft een prettige avond te worden. Naar het Heilige Land. Eerlang denkt kapelaan Arn. Suijs een lezing over dit onderwerp hier ter stede te houden met lichtbeelden. Achtereenvolgens zullen besproken enge- kinomatografeerd worden Athene en .Con- stantinopel, Nazareth (het leven van Maria), het meer van Genezareth (leer en werken van Christus), langs den Jordaan en Bethle hem (de geboorte), Jeruzalem, de olijfhof, Calvarieberg, Golgotha enz. De lichtbeelden worden tevens begeleid door grammofonische toepasselijke muziek. Wie Wu wat moois wil zien en hooren en gemakkelijk een reisje wil maken naar het Heilig land, verzuime niet te teekenen, voor entreé op de lijst, welke binnenkort tot dat doel zal circuleeren. St. Laurentius, on- derafd. v. d. Ned. R. K. Volksbond heeft h-eti nitiatief genomen en zal met de lijst rondgaan. Een ongelukkige. Op den Dyk weid Donderdagmorgen een ongelukkige zwerver van middelbaren leeftijd door de politie aan getroffen. De man was geheel vervuild en had biykbaar veel honger geleden. Hy werd naar het stadsziekenhuis gebracht. Onware geruchten. Hardnekkig liep de laatste dagen, het gerucht, dat er drie per sonen hier ter stede zouden zijn aangehou den. Het heette dat dit in verband zou staan met een vermoeden moord, gepleegd op den man, wiens lijk hier is opgevischt. Ook werd gezegd, dat die drie mannen zich aan diefstallen zouden hebben schul dig gemaakt. Het een zoowel als het an der is in strijd met de waarheid er zijn zelfs geen mannen gearresteerd I In 'ons vorig nummer maakten wij melding van tie bekroning van tie The Standard-lamp op de tentoonstelling van de elf Provin cies. Deze tentoonstelling had te Utrecht plaats. De plaatsnaam was uitgevallen. Kerkconcert. Woensdagmiddag werd in de groote kerk een concert gegeven door de idames A. Noordewier—Reddingius, so praan uit Hilversum en P. de Haan-Mani- farges, alt, uit Rotterdam en den heer A. B. H. Verheij, toonkunstenaar uit Rotterdam. O.m. werden duetten gezongen van Hun- del, Porpora en Reger, waaronder eenige Marialiederen. Met het „Halleluja" uit Handel 's „Mes sias" werd het concert gesloten. Van het tamelijk goed opgekomen pu bliek is het concert een waar kunstgenot geweest. Voor tie kunstenaars was het een succes. R K. Klesvereeniging. Het bestuur van de R. K. Kiesv. al hier hield Dinsdag 21 Sept. f.1. eene ver gadering, waarin o.m. besloten weid het Eere-voorzitterschap op te dragen aan den Hoog-Erw. heer Ebbinkhuizen, Deken van Alkmaar. In aansluiting met bovenstaand kunnen we nader berichten, dat de HoogEerw. heer Deken van Alkmaar het Eere-Voorzitterschap van de R. K. Kiesv. alhier heeft aanvaard en de eerstvolgende ledenvergadering (laatst October of begin November) met zijne te genwoordigheid zal vereeren. Eervol ontslag aangevraagd. Dr. M. Boas, leeraar in de oude talen aan het gymnasium alhier, heeft als zoodanig eer vol ontslag aangevraagd. Opgehaald. Heden middag is uit het N. Holl. Kanaal bij de spoorbrug opgehaald het ïyk van de sedert eenige dagen ver miste schoenmaker van R. HEILO, 30 Sept. De hier bestaande ver eeniging «Heilo vooruit», zendt een rekest aan den Minister rond in de Kerkbuurt ter onderteekening onder de namen van haar voorzitter en secretaris. In dat rekest wordt duidelijk uiteengezet, dat de bewoners déér misdeeld zyn door gemis van eene avond- postbestelling. De couranten en brieven die tusschen 51/) en 6 ure n.m. aankomen aan het Hollandsche ijzeren spoorstation, in hun onmiddeliyke nabijheid, worden vervoerd naar het hulppostkantoor, een kwartier gaans van hen af, op den Alkmaarder straatweg en worden dan besteld den volgenden dag tus schen 10 en 11 uur v.m. In die buurt be vindt zich aldus vermeldt het rekest de R. K. kerk, bet spoorstation en eene der beide Heilosche staatsrcholensy wordt bewoond zoo vervolgt het verzoekschrift door een pastoor, kapelaan, stationchef, schoolhoofd en een groot getal andere be langhebbende inwoners, die den volgenden dag hun brieven en kranten bekomen, ter welker inzage zij 's avonds veel betere ge legenheid zouden hebben. Het verzoekschrift eindigt met eene avondbestelling te verzoeken. Deze geschiedt wel in de kom der gemeenïb, maar die kom eindigt aan de stationszijde, bij het Slemppad. De nogal flink bewoonde Kerkebuurt wordt niet tot de kom der Heilosche gemeente gerekend. Een paar jaar geleden deden de stiefmoederiyk bedeelde Heilosche Kerkbuurters een dergeiyk verzoek, doch er kwam... nul op het rekest. Hopen wy nu op beterde aanhouder wint. Wcensdagavond vergaderde de Propa- gandaclub >St. Willebrordus», de groote op komst bewees wel dat er belangryke pun ten zouden worden behandeld. Vooreerst werd er verslag uitgebracht omtrent het veriame len en ophalen van «Oud papier», er werd opgehaald 460 K.G., waarvan de opbrengst zal worden gebruikt voor liefdadige doel einden. Vervolgens werd besloten om de R. K. Leesbibliotheek, die wederom met zeer vele en schoone nummers is verrykt, zoodat er thans ongevêer 250 boeken voorradig zijn, wedetom te openen op den 1ste Zondag van Oct., het afgeven van boeken zal wederom geschiedcu iederen Zondag terstond ca den Hoogmis tot 12 uur in het lokaal van deu heer Kuyper. Prys per r umrner en per week 2 cent, Kath. Illustraties 5 cent, abonnement gedurende den ganschen winter 40 cent. Ten slotte werd nog besloten op Zondag a.s feestdag van O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, een bedevaart te houden naar Kapel, 's Morgens om 7 uur algemeene H. Communie in de parochiekerk, en des na middags om 3'/s uur trekken de propagan disten gezamenlijk op naar Kapel, waar de oefeningen zullen worden geleid door hun geestelijk adviseur kapelaan B. F. Kösters, en gesloten met het lof in de parochiekerk, Zeker is het een schoon idee der propa gandisten aldus hun werkzaamheden voor deze winter te willen aanvangen, zoo zullen zy wellicht met nog veel meer vrucht arbei den dan in Let vorige jaar OESDOM (onder Heilo), 30 Sept, Iu den nacht van Vrijdag op Zaterdag 1.1. is er inbraak gepleegd in de pas 23 Aug. 1.1. ingewijde kapel ter eere van O. L. Vrouw ter Nood. Uit alles blykt het, dat de inbreker goed op de hoogte van alles was behalve... van hetgeen hij zocht I er was niets te vir.- den. Kerkeiyke zaken van waarde voor een dief bezit de kapel nog niet en de offerbus was 'b avonds vóór het sluitingsuur der kapel medegenomen, ge-ijk steeds geschiedt. Daags vóór het inbreken werd een vreemd soortig drietal, dat te zamen slechts ééne fiets bereed, daar gezien. Ook schijnt het, dat dit drietal, 's avonds te voren in het stationskoffiehuis van J. Mterwyi de huis vrouw een flescbje bier voor hen haalde, uit het buff t een pot boerenjongens ont vreemdde. Een van dat drietal moet wonen in Alkmaar. Het is te wenschen dat de Heilosche justitie de schuldigen van een en ander moge ontdekken. EGMOND AAN DEN HOEF. In het hotel van den heer Akkerman hield de af- deeling «Egmonden» van de V. P. N. een algemeene vergadering welke door een zes tiental laden was bezccht. De heer L. Roo- sioot opende de bijeenkomst met een woord van welkom, waarna de heer B. Bult de de notulen van de vorige vergadering voor las, welke onveranderd werden goedgekeurd. Als voorfltter werd met 13 van de 16 uit gebrachte stemmen herkozen de heer C. Roosloot. Het benoemen van afgevaardigden ter Algem. verg. van de V. P. N. werd tot de volgende vergadering uitgesteld. De heeren Fischer, Nieuwenhuizen en Gorter zagen de rekening van de penning meester na en bevonden die in orde. De voorzitter bedankte den heer R. Butter voor het richtig beheer der financiën. De contributie voor het komende jaar werd voorioopig vastgesteld op f 1,25 Daar het winterbroeden voor gezamelijke rekening in 1908—1909 vrij gunstige resul taten heeft opgeleverd werd besloten in den komenden winter tweemaal te laten broeden. De heer J. Wittebrood deed het voorstel om in het a.s. winterseizoen een lesing te doen houden over «Hoenderteelt». Dit vond algemeenen by val, zoodat met algemeene stemmen het voorstel werd aangenomen. Niets meer aan de orde. zijnde, sloot de voorzitter met een woord van dank voor de flinke opkomst deze byeenkomst. EGMONDBINNEN. Op de voordracht voor onderwyseres aan de openbare lagere school alhier zijn geplaatst de dames 0. Bleeker van Amsterdam, A. H. Koets van Losser en O. J. Somberg van Enkhuizen. Daar de betrekking met 1 Oct. is open- gekomen, is mej. O. Bleeker op dien datum als tijdelyke onderwijzeres in functie ge treden. ST. PANCRAS. Dinsdag 28 September vergaderde de afd. St. Pancras van het «Witte Kruis». Na opening door den voor zitter, lezing der notulen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Daarna behandeling en vaststelling der beschryvingsbrief, vervolgens benoeming van afgevaardigden voor de Al gem. vergadering. Hiervoor werden benoemd de heer van Pienbroek en als plaatsvervanger de heer A. Nobel. Hierna sluiting. LANGENDIJK. Uit Langendyk wordt ons geschreven. .Woensdag; verliet onze processie, die on geveer 350 man sterk was, waaraan Tuit- jehorn en 't Veld een groot deel hadden geleverd, met een extra trein van Broek op Langendijk ten 8.30 (het dorp: een aardig gezicht was het zooveel rijtuigen in het an ders zoo Stille dorp te zien: natuurlijk bracht dit vele toeschouwers op straat. Bij aankomst te Heilo werd dadelijk in de parochiekerk een plechtige H. Mis op gedragen door Pastoor Nix van Tuitjehorn geassisteerd door kapelaans Kosters en Rat- té, waaronder een hartelijk welkom door den celebrant gesproken werd. Na zich eenigS|Zins verkwikt te hebben, ging men 'naar het Land, nu zonder vanen, wijl de Burgemeester zulks verboden had. In de kapel gekomen, werd na het zingen van een lied, een keurig en hartelijk woord gesproken door kapelaan Ratté, waarna de verschillende oefeningen werden gehouden door tien pastoor van Langendijk. Bijna alle liederen werden door het Fan farecorps begeleid, hetwelk een treffenden indruk maakte: dit corps komt daarvoor allen lof toe, niet alleen, omdat het alles zoo flink speelde, maar vooral omdat het door eigen oefening, zonder eenige hulp, die begeleiding heeft geleerd. Het einde der oefeningen was een rondgaan over het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 2