Plaatselijk Nieuws. Laatste Berichten. Uit de Zaanstreek, Gemengd Nieuws. Courses Bergen. De Kemiemer Sportclub zal te Bergen nog twee extra course» houden en wel op Woensdagen 17 en 24 Nov. a.s. Staatscommissie-Werkloosheid. De Rot terdammer verneemt, dat door de Staatscom missie over de Werkloosheid zeven sub commissies zijn gevormd, die de volgende bedreven omvatten, en waarin de na te noemen leden zitting hebben 1. Bouwvakkende heeren J. N. Hen- «drix, dr. C. Lely, P. A. J. Mulder, H. J. Nederhorst Sr. en H. A. van IJsselste^n (onder-voorzitter). 2. Handel en verkeer de heeren W. A. Engelbrecht, mr. dr. D. HuJig Jr., A. Plate (onder voorzitter), O. Posthuma, J. Quispel en O A. den Tex. 3. Kantoor- en winkelbedienden de heeren mr. P. J. M. Aalberse, dr. P. A. Klap, dr. J. Th. de Visser (onder voorzitter) en O. D. Wesseling. 4. Landbouw, enz.de heeren F. B. Löhnis (onder-voorzitter), H. Belnders, mr. J. Schokking, J. Smid en mr. G. J. baron van Tuyll van Serooikerken. 5. Seizoenbedrijvende heeren dr. F. van Gheel Gildemeester, E. W. Klijberg Pernot, mr. H. W. Methorst (onder voorzitter), L. J. J. M. Poell en P. van Vliet Jr. 6. Een deel der groot industrie, met name voor glas- en aardewerk, papier, chemische producten, textiel, ijzer en scheeps bouw de heeren W. F. Dekkers, H. J. H. Haitink, J. B. van Heek, H. G. M. Her mans (onder-voorzitter), A. van Muyden en H. Verveld. 7. Verdere industrieën (niet onder de commissies 1 tot 6 begrepen), in het bijzonder diamantindustrie, drukkerij-bedrijven, meel fabrieken, brouwerijen, branderijen, tabaks industrie, oliefabricage, enz.de heeren J. Douwes, mr, G. Jannink (onder voorzitter), I. G. Keesing, mr. P. J. Troelstra en H. de Wilde. R. K. Centrale Leenblbliotheek voor geheel Nederland. Met steeds stijgend succes biedt de Amsterdamsche R. K. Cen trale Leenbibliotheek, Heerengracht 415, haar boeken aan meer ontwikkelde dames en heeren van geheel Nederland aan. Lui den» achterstaande advertentie leent deze breed opgezette R. K. uitspanning» en ont- wikkelings-bibliotheek nu reeds 1800 boeken per maand uit. Dit is (na 4 jaar bestaan 11) een verbazingwekkend cijferDat de de abonné(e)'s in 4 jaar met 800 toenamen is eveneens een krachtige aanbeveling. Men kan zich persoonlijk en collectief abonneeren luidens het «prospectus» ook bibliotheken op kleinere plaatsen kunnen van deze cen trale profiteeren Men klage dus nu niet meer, dat de meer ontwikkelden nergens hun gading kunnen vinden 1 Dames en heeren van meer ontwikkeling zijn nu niet meer gerechtigd te zeggen >Ik moet mijn boeken wel bj] «het Nut» of den «neutrale» (I) boek handelaar halen. Voor lager prijs dan waar ook, biedt nu Heerengracht 415 Am sterdam, prachtige boeken aan door geheel Nederland, zoowel ontwikkeling» als uitepan- ningslecluur. Men zuime dus niet prospectus, cateloog aan te vragen, de winter komt aan en men moet dankbaar zijn voor de aangeboden prachtige gelegenheid I Naar wij vernemen zijn van het nieuwe vlugschrift der K. S. A. over «De zaak Fer rer of de strijd tegen de Katholieke Kerk», reeds 70.000 exemplaren besteld, verspreid en wel naar gelang de anarchisten in onder scheidene plaatsen hun meetings aankondi gen komen de bestellingen in. Doch ook waar anarchisten en socialisten geen openbare vergaderingen houden is toch door valsche vooi lichting vau de neutrale en liberale bladen bij velen een verkeerde meening ontstaan. Daarom moet dit vlug schrift overal verspreid worden. Kamerverkiezing Gulpen. Naar de «Limb. Koerier» mededeelt heeft het bestuur der katholieke kiesvereeniging voor het dis trict Gulpen (afd. Valkenburg) een brochure gepubliceerd, waarin het de resultaten mede deelt van een onderzoek, dat het instelde naar de juistheid der gevallen van onregel matigheid, pressie enz. by de Kamerverkiezing in Gulpen, welke in de brochure van den heer J. Thomas te Valkenburg worden ver meld. Naar het oordeel van de «L, K.«, die aan de brochure der katholieke kiesvereeni ging eenige fragmenten ontleent, is de ver zameling getuigenissen in deze brochure opgenomen, voor hef beweren van den heer Thomas verpletterend. Sociale Week 1910. Naar wy vernemen zal, met goedkeuring van Z. D. H. den Bisschop van Haarlem, de 5s Sociale Week in 1910 te Amsterdam worden gehouden. Het ligt in het voornemen om zooveel moge lijk met behoud van het karakter der Sociale Week, haar toch zóó in te richteD, dat de avondvergaderingen tezamen óók ééa geheel zullen vormen, terwijl er naar gestreefd zal Worden de in deze vergaderingen te houden voordrachten naar vorm en inhoud voor een grooter publiek geschikt te maken. Het programma zal in 't begin van 1910 worden gepubliceerd. Tweede Kamer. De Tweede Kamer besloot gisteren op voorstel van den heer Jannink en na langdurige discussie tot niet toelating van den heer Buyach de Beeren- brouck te Gulpen, als lid der Kamer. Het voorstel werd aangenomen met 39 tegen 36 stemmen. ALKMAAR, 10 November 1909. Spoorweg van Alkmaar naar Scbagen. Een wetsontwerp is ingediend tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten name van de Noorder Stoomtramweg Maat schappij van eigendommen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Schoorl, Warmenhuixen De Zijpe en Schagen, noodig voor den aan leg van een spoorweg van Alkmaar door de Zijpe naar Schagen. De spoorweg vangt aan in de gemeente Bergen, waar hjj aansluit aan den spoorweg Alkmaar—Bergen, loopt vandaar in alge meen noordelijke, daarna oostelijke lichting door de gemeenten Bergen, Schoorl, Warmen- huizen, De Zijpe en Schagen en eindigt te Schagen, waar hjj aansluit aan den Staats spoorweg AmsterdamDen Helder. In de gemeente Aikmaar, sullen ten behoeve van den spoorweg locomotief en rijtuigremises worden opgericht. Voor dezen spoorweg xjjn de volgende stations, halten en stopplaatsen ontworpen Alkmaar, Koedykervlotbrug (beide gemeen schappelijk met den spoorweg Alkmaar- Bergen), Koedyk, Schoorl, Schoorldam, War- menhuizen, Krabbendam, aan den Burger- weg, aan den Sint Maartensweg, Schager- brug en te Schagen aan de Loet. Op het eindpunt te Schagen zal worden gebruik gemaakt van het station van den Holl. Spoorweg Amsterdam—Den Helder. Maandagavond trad in de Unie alhier, voor het Natuur- en Letterkundig Genoot schap «Solui Nemo Satis Sapit», dr. Hooijkaas op, met een reisverhaal naar Griekenland. De heer H. heeft de reis zelf gemaakt en verzamelde de wetenswaardigheden en be zienswaardigheden in een aangenaam verhaal en prachtige lichtbeelden. Beelden uit het oude en moderne Athene met de prachtig gelegen voorhaven Pyreus werden in fijne foto's vertoond. Mooi waren vooral de duidelijke beelden van de ligging der Acrapolis met monumenten en de Polo- ponesus, welks gebergten op den achtergrond zoo fraai uitkwamen."^ Verder zagen we verschillende lichtbeelden van de nog bestaande ruïnen, beeldhouw werken en zuilenrijen, waaronder het mooiste kunstwerk van oud Griekenland, het Parthe non met het standbeeld van Pallas Athene. Ook het beroemde Salamis, waar Typaldas onlangs zich dacht te verplaatsen in den roem zijner vaderen, zagen we in beeld gebracht. Kortom, voor hen, die van kunst en his torie houden, is het een avond van werkelijk genot geweest, niet het minst door de wyze waarop dr. H. zich van zijn taak kweet. Bioscoop. Een vijftal dagen is de firma Alberts F, ères bezig het Alkmaarsche publiek te vermaken met haar gunstig bekende cinematografische voorstellingen. De nieuwste vindingen op dit gebied werden op eenige wijze in practjjk gebracht. Verschillende nieuwe films bewezen, dat A. F. op de hoogte van den tjjd bleven. De humoristische opnamen waren zeer aar dig, terwijl de natuuropnamen wondermooi genoemd kunnen worden. Bijzondere vermel ding verdient in dit genre, het panorama van het eiland Ceylon, de vliegweek te Reims en de maneouvrei der zeevloten. Ook de tooneelopnamen waren goed ver zorgd. De Pelsjagers en het Gestolen kind munten vooral uit. Hedenavond wordt nog op verzoek een voorstelling gegeven van de zoo gerenom meerde Passiespelen te Oberammergau, welke daar in het volgend jaar weer zullen plaats hebben. Tentoonstelling A. H. Gouwe. In het stedelijk museum te Amsterdam wordt thans een schilderijen-tentoonstelling gehouden van drie jeugdige schilders, waaronder de heer A. H. Gouwe, die in 1875 hier ter stede werd geboren. De heer Gouwe behaalde in 1901 den prix de Rome, reisde drie jaar door Spanje, Italië en Marokko en toeft nu geregeld eiken zomer eenigen tijd in het Limburgsche waar het landschap hem bij zonder aantrekt. Onze vroegere stadgenoot behoort thans tot een onzer meestbelovende jongere schilders. De critici spreken met zeer veel waardeering over zyn werk en getuigen van hem, dat hij een schoone toe komst tegemoet gaat. A. C. Een ongeluk. Zaterdagmiddag gebeurde alhier een ernstig ongeval. De by na 17 jarige metselaar Gerard van der Idsert, werkzaam aan de verbouwing van de Zusterschool, om half drie met een emmertje kalk naar boven gaande, viel van het 10 meter hooge dak. Deerlijk verminkt werd hij opgenomen en per ziekenwagentje op last van dr. J. A. Pameijer die de eerste geneeskundige hulp verrichtte, naar hst St. EbeabethsgesUcht gebracht. Maandag is het der politie gelukt de hand te leggen op den voortvluchtigen com missionair, die hier ter stede twee fietsen huurde en echoenen op zicht haalde en er mee vandoor ging. H(j werd te Haarlem opgespoord, terwijl de rijwielen te Amsterdam werden gevonden, waar ze beleend waren. Hy schijnt in een zekere van 't H. een medeplichtige gehad te hebben. Landbouw-marsch, Bij den heer A. Klooster is verschenen, de nieuwe feestmarsch «Landbouw», gecomponeerd door den heer H. A. Maas, met woorden van den heer L. H. Obdam. Het werk is opgedragen aan Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Gelijk men weet oogstte de componist met dezen feestmarsch ter gelegenheid der jongste landbouw feesten veel bijval. De uitgave ziet er keurig uit. De pry» is 50 ets, voor Harmonie 1 gulden. BERGEN. Nadat Zaterdagavond 1.1. tot na middernacht door verscheidene personen met fietslantaarns enz. tevergeefs naar hem was gezocht, is Zondagmorgen uit den vjj ver van het Hof naby de z.g. Meekbrug alhier, opgehaald het ïyk van den 79 jarige P. Mulder, wonende Zuidergeeet in deze ge- meonte. De ongelukkige, die slecht van gezicht was, is door de duisternis misleid en op den verkeerden weg geraakt, Even bezijden het bruggetje is by in de vijver terecht gekomen en heeft dus op zyn ouden dag nog een treurigen dood gevonden. LAN GEN DIJK, Door verschillende ver- eenigingen worden thans aan den Langendijk pogingen in het werk gesteld een St. Nico- laas Kinderfeest te organiseeren. Of het gelukken zal, valt te betwijfelen, aangezien de samenwerking niet groot schijnt te zijn. Door de schoenmakers aan den Lan- gendyk worden pogingen in het werk gesteld om een vakvereeniging op te richten. Het aantal vereenigingen, dat hier reeds zoo groot is, staat dus weer met een vermeerderd te worden. De vorige week werden van de afvoer- plaats te Broek op Langendijk 103 wagon ladingen groenten verzonden. In 't geheel iB dit, gedurende dit seizoen, tot 1912 geklommen. HEEMSKERK. Naar we uit goede bron vernemen zal eerlang het vermaarde kasteel Assemburgb, dat jaariyks door duizenden vreemdelingen bezocht wordt, aan het R(jk overgaan, terwijl de omliggende landeryen, bestaande uit weilanden en tuingronden in publieke veiling zullen verkocht worden, PURMEREND. Vrijdagavond hield «Plaat- selyk Belang» eene algemeene vergadering in «Amicitia». Na opening door den voorzitter werden de notulen gearresteerd en de ver slagen van secretaris en penningmeester in dank aangenomen. De aftredende bestuurs leden H, Lan, B. H. Jurgens en P. Berken bosch werden herkozen. De voorzitter bracht een woord van hulde en dank aan den eere voorzitter, den heer L. van IJsendyk, die binnenkort de stad gaat verlaten. Het aantal leden is op 't oogenblik 534, met een contributie van f 505het saldo bedraagt f 74 90. Zondagnacht is alhier in het perceel van den heer J. Horing op het Schoolplein poging tot inbraak gedaan. Het slot van de deur was vernield, doch blykbaar is men niet verder kunnen of durven gaan. Ter herdenking van haar 2e Lustrum zal de kegelclub «Op de Lat» het volgende jaar een groot kegelconcours uitschryven. WORMERVEER, Vrijdagmiddag reed een arbeider der firma Pette en Co. met een met kisten chocolade beladen kar van de Noorderslu's in de richting van het sta tion, toen plotseling een driejarig kind van den schildersknecht A. Bakker, bij het om steken van den Zaanweg om den wagen geraakte. De arme kleine werd tamelyk ern stig aan het hoofd verwond en moest, na voorloopig verbonden te z'jn door Dr. -van Asperen, naar het ziekenhuis gevoerd wor den ter verdere behandeling. Door deze aan rijding kwam de kar in verkeerde richting waardoor deze in 6en der groote «piegel ruiten van den galanteriewinkel van den heer G. Brommer terecht kwam. De spie gelruit werd geheel verbrijzelt en onder de uitgestalde waren, werd nogal schade aan. gericht. Van de tramplannen in de Zaanstreek schynt biykbaar niets te komen. De con cessie, op 28 Maart 1908 verleend aan de Amsterdam in Noord Holland Electrische Tramwegmaatcchappij om een electrische tram aan te leggen van Amsterdam naar Krom menie met zijtakken van Zaandijk naar Wyk aan Zee en van Wormerveer naar Purme rend is op verzoek van genoemde maat- echappy door den Minister van Waterstaat ingetrokken. Het diploma voor huishouding, na het volgen van een 2 jarigen cursus aan de Alkmaarsche Industrie en Huishoudschool is verkregen door Mej. A. J. van den Berg en C. van Raalte alhier. De rij der Volksconcerten zal dit jaar geopend worden op Zondag 14 November a.s., met een concert van de muziek ver eeniging «Ooncordia». KERKNIEUWS. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem heeft benoemd tot kapelaan te Rotterdam (H. H, Martelaren van Gorcum) den Weleerw. heer L, J. O. Spoorman tot kapelaan te Amster dam (H. H. Petrus en Paulus) den weleerw. heer J. W. J. van Kampenhouttot kapelaan te Ursem den Weleerw. heer J. A. J. van Rooij, die assistent was te Schiedam (O. L. Vr. Visitatie); tot kapelaan te Haarlem (O. L. V. Rozenkrans en H. Dominicus) den Weleerw. heer 8. A. de Boertot kapelaan te Hillegom den Weleerw. heer P. Cielon tot kapelaan te Volendam den Weleerw. heer L. G. van Ruyven (15 Aug. 11. priester gewijd)tot kapelaan te Wateringen den Weleerw. heer N. W. Sentenie (assistent te Delft, H. Hippolytus) en tot assistent te Langendyk den Weleerw. heer M. M. van Willige, die assistent was te Dordrecht. WEENEiNj, 9 November. Volgens deNeue Freie Presse hebben de Kreta beschermen de mogendheden op de laatste Turksche nota geantwoord, dat'het huidige oogenblik niet gunstig is om de Kretenzer kwestie definitief te -regelen en dat de status quo op Kreta moest worden gehandhaafd. ATHENEj, 9 November. Bij de ontvangst van Id'en gezant van Turkije heeft de Ko ning uiting gegeven aan de vriendschappe lijke en hartelijke bedoelingen der regee ring ten 'panzien van Turkije. Z. M. zeide verder, dat de militaire hervorming geen ander doel heeft dan een opheffing en her vorming van het leger. De Koning heeft ten slotte opnieuw de verzekering gegeven, dat er geen gewapende bende bestaat. BRUSSEL, 9 November. Volgens de Der- niere Heure zijn er te Sint Truyen (prov. Limburg) twee personen aan cholera over leden.; NEW-YORK, 9 November. Aan de New. York Herald wordt uit Jokohama geseind dat Japanners den Koreaanschen attaché bij de manoeuvres Utrunomija hebben aange vallen, naar verondersteld wordt, om Ito's dood te wreken. Tegelijkertijd deden een achttiental socialisten een aanval op het de partement van buitenlandsche zaken, om het publiek op te hitsen. De aanvallers werden onmiddellijk gevat. Inbraak te Rotterdam; f12.000 aan waarde gestolen, Tuaschen zeven en eif uur Zondagavond is er ingebroken in den winkel van de firma Schreuder en Baksteen juweliers, aan de Qedempte Binnenrotte. De daders zijn geheel te werk gegaan volgens een vooraf vastgesteld plan, waarbij voor deel is getrokken uit verschillende omstan digheden. Hiertoe behooren, dat in de en tresol, ter linkerzijde boven den winks-el gelegen, is gevestigd de drukkerij van den heer A. R. Murk, waarin 's Zondagsavonds niemand aanwezig is, 'en dat de beide verdie pingen daarboven sedert een igeweken on bewoond zijn. Voorts, dat de gebroeders Baksteen, die des nachts steeds in het be nedenhuis, waarin de winkel gevestigd is vertoeven, 's avonds tusschen 8 en 11 uur uit waren, met hun hond. De inbrekers zijn als volgt te werk ge gaan. Met -een valschen sleutel is de straat, deur geopend, die toegang geeft naar de trap, voerende naar de drukkerij van den heer Murk en de onbewoonde verdiepin gen. De op het portaal uitkomende deur van de drukkerij is vervolgens met een val schen sleutel geopend. In die drukkerij na bij de deur hebben de inbrekers met een centerboor elf gaten in den vloer geboord en vervolgens met een zaagje een vierkant stuk plank er uit gezaagd, aldus een ope ning krijgende van ongeveer 50 bij 30 cen timeter. Het raggelwerk van het plafond onder den vloer gelegen werd mede stuk gezaagd en het gedeelte van het plafond daaronder stukgestooten. Door de ontstane opening lieten de inbrekers een stevig van knoopen voorzien en vrij dik koord zak ken, dat in den winkel tot bijna op den grond reikte. Daarlangs lieten zij zich zak ken en zoo kwamten zij an tien winkel. Van de uitstalkast ter linkerzijde zijn de schuif deuren geforceerd en uit deze étalage en een kast -alchter de toonbank zijn gestolen al ide gouden horloges in den winkel aan wezig, ongeveer 200voorts een 300 a 400 gouden ringen, eenige gouden horloge kettingen en gouden broches en belletjes. Het gestolenen werd in den winkel voor, loopig in een spanen doos bij elkaar ge daan, deze doos is met het touw door het gat in het plafond geheschen en in de druk kerij geledigd. Daar is die doos ledig terug gevonden. Ook zijn een paar eindjes kaars in den winkel gevonden. Toch schijnen de inbrekers niet heelemaal op hun gemak gewerkt te hebben, want er was nog heel wat meer, len nog wel in hun onmiddellijke nabijheid, te stelen. Van diamant is er niets weggenomen. De. dieven, moeten zijn vertrokken op de zelfde wijze als zij kwamen. De firma Schreuder en Baksteen is te gen inbraak verzekerd. De waande van het gestolene wondt op ongeyeer f 12.000 be groot. Van ide daders en het gestolene is tot dusverre niets ontdekt. De diefstal verwekt om' de groote bru taliteit waarmede zij gepleegd is, veel sen satie. Voor den winkel verdringt zich het pu bliek, het geval besprekende. Bieroorlog* Sedert eenige dagen is de bieroorlog ook in Bonn verklaard. En daal de studenten zich als een man erbij aan gesloten hebben, woedt ide strijd er fel. In de lokalen, (die niet in tien ban zijn ge daan, zitten hee'e gezelschappen bij een glas spuitwater en in de bierhuizen, waar de ban over uitgesproken is, is het uitge storven. De twee partijen bewerken de bur gerij in de advertentie-kolommen van de plaatselijke bladen. Mineraalwater-fabrikan ten bevelen er hun voortbrengselen in aan, terwijl de brouwerijen de burgers opwek ken, om zich niet van de wijs te laten brengen, maar kalm voort te gaan. met bier- drinken. De studenten, hebben een groo- ten optocht gehouden, die langs de loka len ging, waar tie studenten vroeger het drukst kwamen, Zij voerden een besteller mee met een aanplakbord, waarop men las; Bonner Burger, sauft SeltersEen trompetter blies telkens voor [den ingang tien afscheids groet: Behut dich Gott, es war' soschon gewesen. Tentoonstelling-werk. Bij de firma J. Beijnes te Haarlem, wordt op, het oogen blik teen Indisch spoorwegrijtuig vervaardigd op 1/5 van tie ware grootte, om te wor den geëxposeerd op de tentoonstelling die in 1910 te Brussel zal worden- gehouden. Het is een echt knutselwerkje,, daar alle stukjes afzonderlijk moeten vervaardigd wor. den, dan met bekleeding en al in grootere stukken ineengezet en zoo bijeen gevoegd moeten worden, daar de grootte natuur lijk het binnenin werken niet toelaat, Het rijtuigje wordt even. 2 meter lang. Schilderij ontdekt. In het klein stede lijk museum te Gubbio heeft men een kost baar schilderij van Pietro Lorenzetti ont dekt. Het was In de 17e eeuw geheel over geschilderd, maar de oude schildering is nu geheel te voorschijn gebracht. De drank Te Kielwindeweer is J. 8. een ongehuwd man van 44 jaar, dood in zijn woning gevonden. S. is waarschijnlijk tengevolge van drankmisbruik in het vuur gevallen en bezweken. Het lijk vertoonde ernstige brandwonden. Noodlottig ongeval. Te Winkel (N. H. kreeg Zaterdag de achtienjarige boeren - knecht van tie wed. M. 'een ernstig ongeluk met een drie wielde kar. Zwaar gewond werd hij opgenomen en naar de ouderlijke wo ning vervoerd, waar hij spoedig daarna over leed. Ontsporing., Zondagmiddag is achter het nieuwe seinhuis een goederentrein ont spoord, die van de Rietlanden op weg was naar Rotterdam. Persoonlijke ongelukkan kwamen niet voor, maar het geval veroor zaakte een groote vertraging in het trein verkeer. De trein 7.01 naar Enkhuizen kon p,as om 8V2 uur vertrekken, en trein no. 15 naar Rotterdam in plaats van 7.40 eerst te 8.10, Er 'werd hard gewerkt om den geregelden gang weer zoo spoedig mogelijk te her stellen. De komeet van Halley. De «Hemel en Dampkring" schrijft J. Kater over ide komeet van Halley, „Uitgaande van de verkregen waaiden voor de ephemiriden, kan gerust aangeno men worden, dat voor de instrumenten van gemiddelde grootte de komeet niet zichtbaar is voor aanvang 1910. Wanneer de tijdstip pen van waarneming met het bloote oog gelijkgesteld worden met die van 1835, dan, zegt de Gaz. Astren, zal men haar ongewapend kunnen zien ongeveer 20 Fe bruari 1910 aan den Westelijken hemel, in het sterrenbeeld „de Visschen" op gerin ge hoogte boven den horizon; verder zal zij een staart ontwikkelen van ongeveer 25 op half Maart, Zuidelijk van Gamma Pegasi. Daarna komt ze spoedig te dicht bij de zon, en na haar perihelium is ze Üan slechts zicht baar in tie morgenuren, waarbij tie tnaan die 22 Mei vol is, nog heel wat hinderen kan. Holetschek heeft aangetoond dat de ko meet van Halley 'eene dier kometen is, die haar grootste actie vertoonen, onder den in vloed van tie zon, zonder daarbij eene groote eigenhelderheid te hebben. Deze overtreft in hare gemiddelde waarde slechts even de kometen van gemiddelde grootte, in dit op richt doet zij onder voor de kometen 1807 en 1858 VI (Donati) maar overtreft de ko meten 1874 III (Coggia) en 1881 III. Men zal haar waarschijnlijk het best kunnen ver gelijken met de komeet van Daniel (1907 IV,) die van de 2de grootte was, en een staart had van ongeveer 17°. Ook deze was best zichtbaar in tie morgenuren, even voor het opgaan van tie zon"f Huls ingestort. Volgt ns een bericht uit Brescia is te Edola een in aanbouw zijnd huis, waar twintig werklieden aan 't werk waren, ingestort. Vele werklieden werden onjder het puin bedolven. Het juiste cij fer wordt niet gemeld, Men meldt uit Haarlem Hier doet zich het geval voor dat een jongen van 17 jaar, die voor 2i/2 jaar werd veroordeeld tot 1 jaar tuchtschool, die zich daar en na zijn ontslag goed gedroeg, in dienst wil treden. Doch dit wordt hem nu onmogelijk ge maakt, omdat men ten raadhuize heeft ge meend die ondergane tuchtschoolstraf te moeten vermelden op bet aangevraagde be wijs van goed gedrag. De jongen heeft thans de tusschenkomst ingeroepen van den minister van oorlog. Branden. Maandagmorgen was de land bouwer D. 8. te S'agharen, met zijn dienst bode op het land aan de werkzaamheden. Zijn vronw was naar de winkel en een zuigeling lag in de wieg te slapen. Om pl. min. 11 unr ging de meid eens zien of de kleine nog goed sliep op eenigen afstand van het huis zag ze, dat vlammen nit bet dak der woning sloegen. Ze bad nog joist den tyd om het kind te redden, met behulp der buren werd nog eenig huisraad gered, alsmede een koe en een jong beest. Een paard, benevens 5 var kens, kwamen in de vlammen om, terwijl 4 varkens, welke gered waren, moesten worden afgemaakt van wege de brandwonden. Alles was verzekerd, oorzaak onbekend. Aan brandwonden overleden. Het kleine kindje van O. Dienth, te Hoogezand, dat verleden week over een pot met kokende soep viel, is tengevolge van de brandwonden overleden. .J Gekanteld. De boot van 8urhuisterveen op Goningen is eergistermiddag door te zwaren deklast gekanteld naby het puot van afvaart in de Westerhaven. Zeven personen, die in de eerste klasse kajuit zaten, werden, nadat men een gat In het rechtopstaande dek had gezaagd, een voor een gered. Het waren 2 mannen, 4 vrouwen en een kind. In de tweede klasse kajuit was men by de afiending van dit bericht nog bezig te zoeken, maar men hoopte, dat daarin niemand zat, hoewel men het niet zeker wist. Er is niemand omgekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 2