R. Kath. Nieuws- en Advertentieblad voor Noord-Holland. No. 101, Zaterdag 18 December 1909. 3"' Jaargang De nieuwe redaateur. FEUILLETON. Zoekt, en gij zult vinden. Buitenland. Verschijnt Woensdag en Zaterdag* ADVERTENTIËNi Dit nummer bestaat uit 8 bladz JJieuwjaarsweaschen, Nieuwjaars-advertentie. KAMEROVERZICHT. ONS BLAD. ABONNEMENTSPRIJS 50 cents per drie maanden franco aan huis. Te betalen in het begin van ieder kwartaal. Afzonderlijke nummers 3 cent. Uitgave van de Naaml. Vennootschap „Ons Blad". BUBEAUBreedstraat 45, tegenover de B. E. Eerk, te Alkmaar. Telefoon No. 433. Van 15 regels 30 oenl. Elke regel meera Reolames per regel15 Kleine advertenties van 130 woorden, bij voornitbet. 25 Zij die zich tegen 1 Januari op ONS BLAD wenschen te abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers gratis. Op grond van de aanmerkelijke uit breiding der courant, het bijvoegen van speciale rubrieken en het uitgeven van twee bladen (8 bladzijden) des Zaterdags, wordt de abonnementsprijs op 1 Januari a.s. met slechts 10 cent per kwartaal verhoogd. Q Wie in ons nummer van 1 Jan. a s. tegen den geringen prijs van 25 cent eene nieuwjaars-advertentie plaatst, be reikt veel kennissen in Alkmaar en omstreken, wint geld uiten... veeltijd. Wie zich maar even voorstelt bet tijdroovend geschrijf van die vele kaar tjes, slaat den schrik om het hart, snelt naar ons Bureau of onze agenten en plaatst eene Op een standbeeld van Gutenberg, den man, die in Duitschland als de uitvinder der boekdrukkunst wordt ge ëerd, leest men deze eenvoudige, doch veelzeggende woorden „fiat lux" d. i. „bet worde licht", de woorden, welke God, de Almachtige Schepper, sprak bij de schepping der wereld. Waarlijk door de boekdrukkunst is de wereld van gedaante veranderd, een nieuwe wereld is als het ware geschapen. Groot, onberekenbaar groot is de macht en invloed van de courant. Wenscht gij een voorbeeld uit vele? Ik noem u slechts het volgende voorval. In zijne „Rheinische Merkur" een krant waarvan het eerste nummer verscheen den 23 Januari 1814 heeft de groote Görres, een Katholiek, de Duitsche lan den in beweging gebracht tegen den Franschen dwingeland, keizer Napoleon I. En wat verklaarde Napoleon? Dat deze journalist in zekeren zin den slag bjj Waterloo gewonnen had. Napoleon zelf noemde Görres om den machtigen invloed van zijn krant„de vijfde Groote Mogendheid van Europa". Doordrongen van deze waarheden aan vaarden wij heden onze taak. Met de weinige talenten ons door God geschon ken zullen wjj ons wijden aan de Katho lieke journalistiek. Onze Katholieke be ginselen zullen wij hoog houden, niet EVANGELISCHE VERHALEN. Naar 't Framcb. Misschien heb /ik mij vergist. Ik was zoo onder den indruk dat ik vele zijner woonden niet gehoord heb. Gamaliel glimlachte met zelfvoldoening. f)e goede raad zit aan de tafel der wijzen tón de- mensch doet zich kenneh door den eerbied dien hij jegens ouderen toedraagt. De jonge profeet zal biets te vreezen hebben als hij getrouw blijft aan de raadgevingen van Gamaliel. Wij gaan den leersten beker ter zijner eer ledigen. Ik verlangde zoo hem te redden. Ik wensdhte bet voor hem, voor u en ook voor mij zelf. Er zijn van die verheven droom beelden, gebiedend als een plicht en dan... Hij hield eenige oogenblikken op en ging voort, stralend van edele vreugde Gamaliel beeft Jezus van Nazareth gered... En toen de wijn, vloeibaar goud gelijk, de bekers gevuld had, toen hief de- groote lecraar, na de formule der zegening, de oogen ten hemel en voegde er aan toe: Heer, wees gezegend, Gij die in ons het licht doet blinkenof die ons helpt de duistere dingen verhelderen. Wees gezegend Gij, die mij hebt ingegeven een onschuldige te reddenGij die mij bewogen enkel in geschrift, maar vooral ook in woord en daad. Wat baat het den mensch als hij alleen in de Kerk Roomsch is? Neen onze catechismus zegt het duide lijk „Men moet ook zijn geloof in woord en daad belijden". Onze beginselen bovenal, doch onze redactie zal er naar streven vrij te blijven van persoonlijkheden. Wij weten maar al te goed, dat er vele liberalen zijn, die beter zijn voor de maatschappij dan menig Katholiek; dat er socialisten zijn, die ware en oprechte liefde koeste ren voor het volk. Wij zullen in onzen strijd stellen beginselen tegenover be ginselen, van den persoon zeiven zul len wij afblijven, en zoo zal naar wij hopen onze strijd zijn eene„sans peur et sans reproche," zonder vrees en blaam. Wij onderschrijven ten volle hetgeen onze onvergetelijke Paus Leo XIII z. g. in zijn Encycliek „Graves de Communi" mededeelde „Hét is weliswaar menschelijk, dat „men in vele dingen twijfelt en dat „meenings ver schil bestaat bij verschil- lendehet betaamt echter hun die van „harte de waarheid zoeken, zoolang de „vraag nog onopgelost is, de billijkheid „in acht te nemen, alsook de beschei- „denheid en de wederzijdsche waardee- „ring, opdat niet door meenings verschil „gemoederenverschil ontsta". Dit is onze opinie ten opzichte van onze tegenstanders en vooral ten op zichte van strijd in eigen kamp. Evenals het gewoonte is in eene troon rede de plannen der regeering bekend te maken, willen wij ook bij het aan vaarden onzer taak iets mededeelen omtrent onze plannen. Wel zegt het spreekwoord „'t Een ieder naar den zin te maken, is een der moeielijkste zaken" en geldt dit bijzonder voor een redac teur, doch wij willen pogen „een elk wat wils" te geyen. Wij weten maar al te goed, dat er vele zijn, die d&n eerst een Kath. blad willen lezen, als het evenveel, ja meer dan een ander neutraal, liberaal, sociaal en wie weet wat nog meer aal blad geeft. Het tweede blad zal u des Zaterdags aanbieden: eene vaste rubriek apologie of geloofsverdediging, eene voor land bouw en veeteelt, eene voor den mid denstand en eene voor onze lieve kleine lezers en lezeressen. Ook kinderen, 't is nu eenmaal een eisch des tijds, willen wel eens wat in de courant lezen speciaal voor hen bestemd. Geloofsverdediging is in onzen tijd noodzakelijk. Deze stelling is juist, gelijk Paus Leo XIII z.g. eens zeide tot den aartsbisschop van Weenen „Onder de middelen, die het meest „geschikt zijn om den godsdienst te „verdedigen, is er naar mijne meening liebt hem, die| zonder het te weten, den trots van mijn leven mij heeft ontroofd, te beminnen als mij zelf En naderhand voegde hij eraan toe: Meer d:an mij zelf. Suzanna bracht vele dagen door in die verbazing en die vreugde. Zij leefde zeer teruggetrokken en hoorde buiten niet meer v;an Jesus spreken. Er was geen sprake meer van samenzwering of haat. Het jonge meisje besteedde lange uren om met de uiterste zorg de Schriften te studeereni, de Profeten vooral, en de Psalmen. Gamaliel glimlachte om dien verdub beld ijver voor de eltudie, waarvan hij de oorzaak giste. Hij hielp haar bij de moei lijke passages. De oude Hebreeiuwsche tekst, welke alleen de geleerden vlug konden ontcijferen, had, dank zijn hulp, geen geheimen voor 'haar. Verdeeld tus- schen de studie, den tempel en de syna goge, verliepen de weken spoedig en in betrekkelijke kalmte. In waarheid leefde zij slechts in hope. Eenigen tijd na de laatste gebeurte nissen bevond zij zich op een ochtend in de Aliyah, met de kostbare wetsrol van isaias in de vingeren, toen haar aan dacht werd getrokken door een buiten gewone levendigheid. Het dak van de Oostersche huizen was niet hoog; Suzanna luisterde aandachtig zonder dat haar iets ontsnapte. Het naderend Paaschfeest ver zamelde, als altijd, duizenden vreemdelin- „geen middel krachtiger en geen middel „meer geschikt voor onzen tijd dan de „pers". Over verdere plannen zwijgen wij, er is een gedichtje, dat zegt Wie veel belooft en weinig doet, Schjjnt voor een poos den menechen goed, Wie meer doet, dan wat hij belooft, Ia goed van hart en w<js van hoofd. Tot de laatste wenschen wij te be- hooren, daarom basta Ten slotte willen wij den steun ver zoeken van al onze lezers en lezeressen. Weest propagandisten voor „Ons Blad", helpt ons mede abonnés en vooral ad vertenties te winnen. Dring bij uwen notaris er op aan, dat hij eene ver- kooping enz. ook in „Ons Blad" plaatst, gij betaalt ze toch, als 't er op aan komt. Kardinaal Lavigerie schreef eens in een brief aan zijne geestelijkheid„Het oprichten, het steunen van een katho liek blad is in zekeren zin even nood zakelijk en even verdienstelijk als het bouwen eener kerk." Groote moeilijkheden en zware strijd wachten ons. Maar laat ons niet ver ontrusten. Een katholiek despereert nooit. Wij katholieken hebben het ge loof dat bergen kan verzetten. Dat geloof zegt ons, wanneer wij ons best doen, een steun toe, dien wij niet kunnen ontberen, nl. den steun van God. Onder Gods zegen en onder bescher ming van de Moed - des Heeren aan vaarden wij onze taak en zullen wij hooghouden èn het devies van Dr. Schaepman z.g. Credo pugno. Ik geloof, ik strijd, èn de woorden van onzen Paus: Omnia instaurare in Christo Alles herstellen in Christus. S. J. A. KEESOM. DOMKOPPEN? Zooals wij in ons nummer van Woens dag berichtten, zijn door B. en W. van Alkmaar 25 personen tot volkstellers aangewezen. Daaronder merkten wij op de namen van onderwijzers, kantoor bedienden, agenten van verzekeringen enz. Men deelde ons mede, dat B. en W. weken aan het zoeken zijn geweest met een nachtlichtje om Katholieken te vinden, die de capaciteiten hadden om voor deze fuctie in aanmerking te komen. Ofschoon Alkmaar voor 1/g Katholiek is, hebben B. en W. niet meer dan zegge twee Katholieken ge vonden. Naar verluid zullen zij nu bij een vol gende gelegenheid de carbid-lantaarn gen in de Heilige Stad. Maar de gaan- den en komenden op dien Aprilochtend gekken in niets op die van de andere! dagen. Er was een vreemde opgewonden heid, er was haastig geloop, zij hoorde i lulde kreten. En zij dacht: Men zou wanen in Galilea te zijn. Inderdaad scheen al Ihet volk, dat be neden haar liep, vreemd in Jeruzalem Zij spraken allen de minder harmonieuse en scherpe taal der provincies. Wij hebben gezegd, dat de #oning van Gamaliel, lager Idan 't paleis van Herodes gelegen, bijna grensde aan de prachtige koningsburg, die Rion met Moriah verbond. Van uit die woning kon men overzien de valleien en voorsteden, zelfs tot aan de groenende hellingen van den Olijfberg, die een helder punt vormden in de dor heid der 'omstreken. Suzanna merkte met verwondering op, dat iedere/en groene palmtakken afsneed als bij het feest van het Tabernakel, en zich ridhtte naar den heuvel. Er heersdhte een ongekend enthousiasme, een verwar ring van kreten en gezangen, een haast als bij een feest. Zij verliet de pjiyah en trad naar den rand van het terras. Maar zij ging er zit ten jen verborg zich -achter de balustrade, want er kwamien thans lieden van Jeruza lem met een groep verbolgen Pharizeeërs, die het volk aanriepen, en die onweten den en vervloekten overlaadden met ver- wenschingen. van den deurwaarder der gemeente belastingen, den man, die altijd de „waarschuwingen" bezorgt ter leen vra gen. Die weet de Katholieken wel te vinden BELGIE. Omtrent den toestand van koning Leo pold luiden de berichten gunstig. Dat de koning evenwel door de crisis heen is, bleek ons niet, eer het tegendeel. Wij lazen o.a. dat van de geheele konintó lijke familie alleen princes Clementine aan het ziekbed is toegeiatenn. Zulk een be richt geeft aan, dat Z. M. nog niet buiten gevaar is. De altijd op relletjes loerende liberale en socialistische pers heeft thans weder eene aanleiding om zich met het familieleven van de koning in te laten. Zoo weet de liberale pers te vertellen, dat het advies van de doktoren om Prin ses Stefanie niet toe te laten slechts een voorwendsel is geweest, daar de koning zijne andere familieleden wel ontving. Uit vorenstaand bericht blijkt, dat dit bezij den de waarheid is. Prinses Louise heeft haar droefheid, om dat ze niet bij haar vader toegelaten kon worden, uitgestort tegenover een correspon dent van de Matin. Ze is, zegt de Matin, zoo boos dat ze haar voornemen te kennen gaf, een boek te schrijven over haar leven. Dat liet voor den zieken koning beter is hem voor deze emotie te sparen, en dat ze evenals andere der familieleden niet bij het ziekbed van haar vader mag komen, en ld/at het dus een treurig feit is zich zoo uit te laten tegenover een vreemden cor respondent, hierover zwijgt de pers. Weinig opvoedend, werkt zij, integendeel. Over wie een zieken vader, die in stervensgevaar ver keert nog lastig valt, zwijgen wij maar lie ver verder. Terwijl wij dit schrijven meldt men ons dat Z. M. .in den nacht van Donderdag op Vrijdag overleden is. De crisis was dus zooals wij boven schreven niet voorbij. „Het Engelsch volk kan ge rust op beide oor en slapen" deelde /de eerste "lord der admiraliteit Mc Renna in eene redevoering mede. Voor einde Maart zullen 3 superdread- noughts in dienst zijn. Voorts zijn er van stapel geloopen de Neptune, een dergelijk schip, en de Inde fatigable, een linde-kruiser, en zijn in aan bouw nog twee groote schepen, de Co lossus en de Hercules. Eindelijk staan er nog twee bodems van dat slag op stapel, ide Orion en de Lion. Eerlang worden bo vendien de bestellingen gedaan voor nog vier groote schepen, die alle gereed zul- Xll En hoog, heel op den top van den Olijfberg kondigde een wolk van stof de komst aan van een anidere menigte, komend van Beth an ië en Belihphage. De groepen vereenigden zich en de vreugde- voile optocht richtte zich thans naar de staid wuivend met de palmen, de lucht vervullend met gerhythmeerde uitroepen, golven gelijk, die zich verhieven en uit eenspatten. En alles werd duidelijker, 't Was het onvergelijkelijke: Hosanna, den zoon van David. Ge zegend Hij, die- komt 'Jn den naam des Heeren. En steeds werd hel Halleluja, lof zij u Heer, gehoord na iedere phrase van het gezang. Suzauna's hart dreigde te barsten. De Koning, aan wien men dien prachtigen intocht bereidde, kon niemand anders zijn dan Jezus van Nazareth. Maar hoe ge schiedde dit? Kwam hij dan terug? Dit was het dus, wat hij haar niet had willen zeggen. Hij triomfeerde. Hij heersdhte. Alle voorvaderlijke trots werd bij haar levendig onder den ademtoeht der over winning. Zij ook juichte dien Koning toe, gezegend onder allen, aan wien in haar oog" zij gevoelde het thans goed slechts het aureool van menschelijk'e glorie ontbrak. Hij was heilig, barmhartig en zachtzin nig en ook, ien eindelijk, de verwachte overwinnaar. Jeruzalem ontving den V.orst, Ien zijn vóór 31 Maart 1912. Afgescheiden daarvan zou de minister binnenkort twee linie-kruisers voor het Australische Ge meentebest. en Nieuw-Zeeland bestellen. FRANKRIJK heeft zijne luchtschepen. De minister van oorlog heeft in !4en senaat medegedeeld dat binnenkort Frankrijk verscheidene be stuurbare luchtschepen in dienst zal kun nen stellen. Verschillende luchtschepen zijn in aanboruw. Zij zullen in 1910 in dienst gesteld kunnen worden, waardoor dan de militaire luchtscheepvaart in schitterenden toestand komt. Zoo bouwt men in Frankrijk luchtkastee- len. Of het Fransche volk op beide ooren gerust kan slapen? Misschien wiel niet, groote afname van geboorte, invoering van een luchtvloot, die, althans voorloopig, vele menschenlevens zal kosten, zijn factoren, die ons in de verre toekomst doen denken aan een Frankrijk zonder Franschen. De Duitsche socialisten hebben bij jde herstemming van den gemeen teraad te Dordtmund den nationaal-libera- len candidaten de overwinning bezorgd op den man van het Centrum. Sinds de rijksdagsontbinding van 1906 hebben de socialisten de nationaali-Iiberai- len steeds tegengewerkt. Zou dit ©ene koersverandering in hunr ne politiek zijn? Ook in Duitschland geldt ihet spreekwoord Liever Turksch dan Paapse}!, „Het was juist middernacht, toen de spre nkel" zijn voor niet inieer idlan '0 leden „gehouden rede had geëindigd" aldus le zen wij in het verslag van eene der avond zitting, welke dezer dagen is gehouden. Of er ook gewerkt wordt in ons Parle ment! Want er volgt op: „De discussie werd toen tot morgen te „10.15 uur verdaagd". Alzoo een werkdag van 10.15 's morgens tot 12 uur 's nachts en dan nog „peezen" om op tijd vóór Kerstmis klaar te zijn. Och, odh^ die algemeene beschouwingen hebben weken opgehouden. Wat nut zit daarin? Als het ministerie zijn programma heeft uiteengezet, wat nuttigs heeft het dan, nog weken 'daarover te zillen „boomen" en ;nog (eens op. te halen, wat er 'in de ver kiezingsdagen gebeurd is? Bij de begrooting komt de Kamer tijd te kort, daar gaan sommige zaken te vlug onder den hamer van den voorzitter door. Maar (dat er bij die begrootingen nog „geboomd" wordt over de verkiezingen dat is nog erger: Adres aan de socialist ten. Die heeren wilden Woensdag het on langs met eenig oponthoud toegelaten Kath. kamerlid, den heer Ruys de Beerenbrouck, zijn Messias ien zijn Christus, op waardige wijze, met luide toejuichingen. En Suzanna sprak 't luide uit, zonder zichzelf te hooren Zie, uw koning komt tot u, vol zacht beid. En in die dagen zal de aarde ver heugd zijn, zullen die eilanden juichen, De volken zullen voor hem zijn als het zand der oevers. En de kinderstemmen voerden haar droom van triomf op naar den lichtenden hemel, gedragen op de vleugelen van het Hosanna Gezegend Hij, die komt in den naam des Heeren. Hij was het. Hij naderde. In vogelvlucht was hij niet meer dan honderd schreden van haar af. Gezeten op een ezel 't gewone rijdier in dit land was hij ook thans nederig en zachtzinnig, met niets in zijn houding van den gestneel- den trots eens konings. En altijd die onpijlbare blik, die verder scheen te zien Idan de schors der rnenschelijke din gen tefn achter Ide sluiers der vreugde de diepten van den angst ontdekte. Zij was te verheugd, te zeer buiten zich zelf van blijdschap om het treurige van dien blik te gevoelen. Zij beleefde haar Idroom. Maar plotseling was zij er beschaamd over, alleen te blijven, als een eenvoudige toeschouwster, zonder ook Zijn triomf op te luisteren. IWordt vervolgd).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1909 | | pagina 1