MULDER QUAX, Kassiers en Commissionnairs in Effecten. ALKMAAR, Dijk 30. PURMEREféD, Koemarkt 66. BINNENLAND. BURGERLIJKE STAND. MARKTBERICHTEN. AGENDA', ADVERTENT Ondertrouwd C0RKEUA BUI Belasten zich met den aan- en verkoop van EFFECTEN, Sluiten PROLON GATIES. Nemen gelden in DEPOSITO. Verleenen CREDIETEN in REKE NING COURANT, op Hypotheek tegen BORGSTELLING of andere zekerheid. Wisselen COUPONS, CHEQUES en VREEMD BANKPAPIER. INCASSEEREN en verschaffen WISSELS op Binnen- en Buitenland. Plaatsen en bezorgen op BILLIJKE voorwaarden gelden op le Hypotheek. Belasten zich voorts met ALLE BANKZAKEN. Kantoor te Schaden t DONDERDAGS van 9—12 uur, Café „de Roode Leeuw" van den heer C. HDIBERTS, aan het Marktplein. Kantoor* te Hoorns ZATERDAGS van 9—1 uur, Café „deZaad- markt" van Mej. de Wed G MA ASSEN. „tuurlijk weer op gezag van „buitenland „scire bladen!" dat Rebello een hanld „langer, een Werktuig der „kerkelijken" Was. „Tirez les rideaux, la faroe est jouée". ENGELAND. Een bekeoring. Engelsche bladen maken melding van een opzienwiekkende bekeering, die dezer dagen te Londen Is voorgevallen Een zeer bie kend Anglicaanscih geestelijke rev1. R. H. Prince van de Annunciationkerk, is over gegaan tot de Katholieke Kerk. In ruimen kring moet deze bekeering veel indruk gemaakt hebben. In zooverre is zij inderdaad ©en daad van groote beteekenis doordat de vroegere Anglicaansdhe geeste lijke zijn hooge en zooals gewoonlijk uit stekend betaalde positie opgeeft voor een geheel onzekere toekomst, om1 wille van zijn overtuiging. De strijd In de katoenindustrie. De uitsluiting in de katoenindustrie zal Maandag eindigen. AMERIKA. Taft en de Pauselijke legaat. President Taft Weeft dezer dagen kardl naai Vannutelli, die als pauselijke legaat het Eucharistisch Congres te Montreal had bij gewoond, in gehoor ontvangen. In katho lieke kringen zal hiervan ongetwijfeld met voldoening worden kennisgenomen. Want de ontmoeting zal wel mogen wjorde-n bé sqhouwd 'als een bewijs, dat het Amerikaan sche staatshoofd gaarne goede en hoffelij ke betrekkingen onderhoudt met de katho lieke geestelijkheid. Vooral na het onverkwikkelijk gjeval met Roosevelt te Rome is het onderhoud; tus schen president Taft en den pauselijken le gaat van beteekenis, FRANKRIJK. Gedecoreerde ziekenzusters. De verdiensten van sommige klooster zusters-ziekenverpleegsters Waren zoo groot dat de Fransche regeering zich verplicht heeft gezien er weer eens te decoreerep .Voor „buitengewone diensten bewezen aan het openbaar armbestuur" zijn toe gekend De gouden medalje aan Mme. Serieys (Zuster Joseph, overste van het ziekenhuis te Lectoure.) De zilveren aan Mme Mildor (Zuster Marie-Catherine, Verpleegster van het hospi taal 'te Orbec) en aan Mme. Quillebert (Zus ter Sint Damiaan, verpleegster in het gast huis-hospitaal te Brissac). De bronzen 'medalje aan Mme Jamin (Zus ter Marie-de Saint.Lubin, verpleegster in het hospitaal te Nantes) en aan Mme Mahéo (Zuster Félicité, assistente der hospitalen te Vannes), DUITSCHLAND. De uitsluiting. De geschillen met de werfieigenaars te Hamburg zijn door onderhandelingen bij gelegd. De algeheel© uitsluiting in de me taaiindustrie waartoe, was besloten, zal der halve niet doorgaan. De revolutie; te Lissabon. Uit Den Haag wordt geseind: Aangezien kan worden aangenomen, dat nai het uitbreken der revolutie te Portugal voor de veiligheid der Nederlandsche ion derdanen te Lissabon geen gevaar bestaat, zijn maatregelen ter hunner bescherming door de uitzending van een marineschijpi voorshands niet noodig geoordeeld. Het eedsvra agstuk. De indiening bij Üe Tweede Kamer van het in de Troon rede aangekondigde Wetsontwerp tot vaststel ling van een eedsformule en van de ge vallen, waarin de eed van getuigen in bur gerlijke en strafgedingen kan worden ver vangen door een belofte, kan naar de „N. C." meldt, nog 'deze w-eek Wortien Verwacht. Posterijen en Telegrafie. Door den Directeur-Generaal der posterijen en telegrafie is bepaald dat de onderteekening van de borderellen voor quitantien door of namens den bewaargever, vervangen mag .worden door een afdruk van zijn naamstein pel. P r o vStatenverkiezing. De uit slag der Dondeiidag te 's Gravienhage ge houden verkiezing voor een lid der P'rov. Staten van Zuid-Holland (vacaturejdr. C, Lely) is als volgt: Uitgebracht 13920 geldige stemmen. .Volstrekte meerderheid 6961 stemmen!,. S. J. van den Bergh (Nat.-Hist. 3461 stem men. E. Deen (V..D.) 7499 stemmen. K. ter Laan (S. D. A. P. 2960 stemmen. Zoodat gekozen is: E. DEEN (V.-D Dekking tekort Rijksverzeke ringsbank. Eindverslag is uitgebracht no pens het voorstel tot aanvulling van het 10e Hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1910, betreffende de dekking van het tekort der Rijksverzekeringsbank. Incompleet bij het off icier ska der der cavalerie. Ter voorziening in heti ncompleet aan officieren bij het wapen der cavalerie hebben de drie overige wa pens aanschrijven ontvangen, dat de ge1 legenheid wordt opengesteld voor tweede luitenants bij die wapens om te wondien overgeplaatst als jgrjgste luitenants bij het wapen der cavalerie. Deze maatregel, die slechts een tijdelijk karakter draagt, strekt ter voorziening, in een zeer beperkt aan tal plaatsen, niet meier dan drie; of vier. (HM.) ot i imaenMtaasa—i iiibb—ua—bmm—bw ALKMAAR. Drankbestrijding. Wy maken onxe lexers attent op de in dit nummer voorkomende advertentie, waarin mededeeling wordt ge daan, dat de WelEerw. Pater Borromaeua de Greeve a e. Dinsdag 11 Oct. des avonds 8 uur in bet lokaal >Dliigentia< xal spreken over: 'Het liefdewerk der drankbestrijding». De toegang is vrij, zoodat we verwachten, dat vele niet-leden van Kruisvecbond en Maria vereen, stelen opkomen om naar dexen bekenden spreker ta gaan luisteren. Een oude bekende van de justitie zoek. De officier van justitie te Rotterdam, verxoekt aanhouding van den voormaligen nitgever W. H. Broekbuis, thans voortvluchtig vermoedelijk naar Amerika. Bij beschikking van de rechtbank te Rotterdam is tegen hem rechtsingang verleend met last tot in structie en gevangenneming wegens oplichting voor enkele duizenden guldens van een vleeschhouwer, wien by beloof! had aan clientèle te helpen. Bezoek van den Commissaris der Koningin aan onze gemeente. Gisteren bracht de Oomm, der Koningin Mr. van Tienhoven een bexoek aan onxe gemeente. Z Esc. bexocht o a. de kaasmarkt. Aan ver schillende autoriteiten verleende by aud'ëitie o.a. aan het bestuur der Ambachtsschool. Spellelden. Zaterdag 1.1. werd te Behagen de laat ste les gegeven van den cursus ia het spel leider:. Zy werd bygewoond door den district schoolopziener, den heer C. v. Buysen te Alkmaar eu de arrond. schoolopzieners van TexelMevr. H. W. G. v. Rysens, van Hei der de heer Hr W. Brugmans en van Medembllkde heer Smits. De leider van dezen cursus was de heer De Waal van Medemblik. Een 49 tal onderwyzers en onderwyzeressen behaalden een diploma o.a. onxe stadgenoote Mej. D. V. Henneman, onderwyxeres aan de Zustersrchool alhier. De vliegweek. De eerst© da;g. De Alkmaarscbe vliegweek heeft zich flink ingezet, liever gezegd de Alkmaarsche vlie ger, Üe heer Léon Verstraeten, heeft zich den eersten dag n.l. Donderdag kranig ge houden en©ere wien eere toekomt het weer van den eersten dag* van de Alkmaar sche vliegweek heeft zich ook kranig gehou den, zoodat de Belgische aviateur niet min der 'dan 3 maal met zijn schip (toestel) zee,pardon lucht koos. Voorspelde de Donderdagmorgen niet veel goeds, ging de nevel omstreeks elf uur in fijne regen over, na den middag was het prachtig zomer(j o neen prachtig herfstweer men wil ook niet graag af soheid nemen van den zomer, vooral als er eiein-e vliegweek aanstaande is. Om 12 "uur t rok de commissie in open lan dauers met de muziek v. het stedelijk mu ziekcorps voorop v. het Wiaagpfein door Houttil Langestraat en Choorstraat-naar !ho tel „Toelast" Van den hr. de Vries, Waar onze aviateur werd begroet en met zijnen broeder Jean Verstraeten en zijnen mon teur (mecano) in een auto' stapte om bege leid door de muziek naar het terrein aan den Westerweg te rijden. Het is daar al een drukte van belang! Voor ontspanning is voldoende gezorgd, 't lijkt er Wel een ker mis, zelfs het hakvermaak en „het hoofd van jut" ontbreken niet. Honger en dorst behoeft men er niet te lijden, van alles is er te krijgen, er staan mooie groote tenten met welvoorziene buffetten, fruittenten, kios ken met chocolade en gebakjes voor de dames (en voor de heeren?) en andere met sigaren en sigaretten Voor de heeren (en voor de dames?) Het muziekkorps heeft plaatsgenomen in de tent, idie tijdens de land trouwfeesten op het Doelenveld stond. De „Hulde aan de Landbouw" heeft haar tijd gehad en heeft moeten plaats" maken voor „Hulde Verstraeten" (het woordje aan den ke men er maar tussehen, dat is eenvoudig genoeg). De aviateur heeft zijn machine bekeken en 't duurt niet lang of zij wordt naar buiten gereden en even voor half 3 „door klieft" Monsieur Verstraeten het luchtruim Magnifique! Niette beschrijven! „Men moet 't eerst gezien hebben!" Hij vloog eerst naar het Westen, toen met ©en bocht naar het Oosten. Toen draaide hij en Vloog terug Ev'en later reed het toestel op zijn beide kleine wieletjes weer over het vlakke land. Het publiek w|as enthousiast en juich te den vliegman toe: Om ongeveer .half 4 steeg hij weder op, ook toen vloog hij in Westelijke richting tot de boerderij; keerde naar links en was na; 6 minuten weer terug: Te ongeveer half 5 .ondernam de sympa thieke Belg; wederom ©ene vlucht, die iets korter dan de tweede duurde maar mooier was dan deze, aangezien de vliegmachine meer zwenkingen maakte;. Hoogst voldaan keerde het publiek huis waarts. De t weed da;g: 't Is 9 uur, 't prachtigste weer, dat men maar verlangen kan. Dat zal weer een sue ces worden! De treinen, booten en trams voeren duizenden liefhebbers van de aller nieuwste sport d.w.z. liefhebbers om te zien niet om te beoefenen aan. Tegen den mid dag verandert hef Weer, de lucht betrekt, er waait' ©en stevige Oostenwind, die de vlaggen doet klapperen. LfflngS den WesterWeg, is het druk van voetgangers, fietsers en rijtuigen. Met beide soort vervoermiddelen behoeft men nietver legen te zijn, men is nog niet buiten de Hout of bijna elk huis biedt „gelegenheid tot berging van fietsen" en „tot stalling van paard en rijtuig". Teglen 2 uur i s 'de heer Verstraeten weder present, 't Is niet zeer vol op het terrein, we] aan de overzijde van ide Hoevervaart, w,aar het weder zwart staat van de men sdhen en Waar eveneens een miniatuur.ker mis wordt gehouiden, ook daar kan men zijn dorst laven en zijn honger stillen. Flet comité heeft besloten het terrein aan die zijde geheel af te sluiten. Ze heeft daar gelijk aan, want 'dat terrein is voor haar een leelijke concurrent. Er stonden gisteren daar meer dan op het vliegterrein zelf. De wind neemt niet af, maar wordt zoo nu en dan heviger- De heer Verstraeten heeft inmiddels zijn machine1 in de hangar geïnspecteerd. Kalmpjes gaat hij1 zijn cou rant „1 'Auto" zitten lezen loopt met de comitéleden heen en weer. 't Is drie uur, half 4 nog; is de wind niet verminderd, nog is de lucht dik. Eindelijk komt er leven in de brouwerij. De mecano vult de koperen reservoirs, het ©ene met benzine, het andere met olie. Een weinig tijds later wordt het groots toestel doja)r 4 inaln naar buiten gereden. Het publiek juicht. Toch heeft de aviateur nog; geen lust op te stijgen en loopt hij naar het einde van het terrein om ©ens beter van de wind sterkte op de hoogte, te komen. Een inter vie uw. Hij keert in de hangar terug en wij' knoopten toen een gesprek met hem aan. „Zal u reeds opstijgen?" is onze vraag. „Neen, mijnheer, dat zal nog: niet gaan jëH s te Vise! wind, 't is een onregelmatige wind, die wervelwinden zijn te gevaarlijk is het antwoord in hef Hollandsoh met een Vlaamsch accent. „Joia" merkt een buitenman op, die met de handen in de zak den aviateur stond te sta ren „je kenne je toestel nag wel an mekaar lijmen, maar je zelf niet. Dat most je nou nog urrus uitvinde je weer an mekaar te lijmen, as je gevallen was." Daar moest on ze Belg toch om lachen- Wij; vroegen Verstraeten of hij wel met wind vloog. „Wjnd kan me niet zoo erg hinderen, dat is zoo erg niet, maar die wlsrvlelwin den". „De lucht is te bewolkt" merkten wij op. „Ja, als het helder Weer is, heeft men in den regel ie;en meer jregelmatigen wind dan nu", zeihij. „Gisteren heeft U het bijzonder getrof fen" „O Ja, zeker, 't was gister uitstekend! Weer," 't kon niet beter." „Nu u heeft gisteren getoond, dat u de kunst uitstekend verstaat, 't W!an juisft de eerste dag. Dat heeft reclame gemaakt" merkten wij op. „En toch wilde ik Wel, dat 't stiller werd; wil u wel gjelooivfeh,' dat ik mij méér verveel als al die mensdhen"). „O, dat is niets,, wij kunnen morgen op dezelfde kaart terug op het terrein als er niet gevlogen wordt" zeide een omstander, „Ik heb liever, dat ik naar huis ga1 zonder dat ik vliegen gezien heb, dan dat u een ongeluk zou krijgen" merkte een ander op. „De lucht klaart in het Oosten op" zei den wij V. keek ©etis naar die zijde maar antwoordde niet. Wij vroegen den sympathie ken Belg naar het terrein. „O meneer", zei hij1, „het terrein is zeer mooi. Overal vlak naar alle kanten" „U heeft In Bergen op Zoom ook gevlogen?" „Ja, daar was het terrein Ook goed; maar niet zoo mooi 't Is hier in Holland mooi vlak Jn België „en Frankrijk is het iets anders met al die bergen," „U heeft in Bergen op Zoom ook over „de Schelde gevlogen. Ga;at U het niet „eens probeeren over onze Schelde, de zee" „O neen mijnheer, over die duinen daar is mij te ver". Wij \;roegen hem of hij al eens iets had gelezen van onzen jougsten aanstaanden vlieger Wester te Oterfeek. „Neen, meneer, wat is dat dan?" Wij vertelden den aviateur het een en ander over de plannen van zijln concur rent in speh. „Meneer, dat geloof ik niet. Weet u wel dat de uitvinder der eerste vliegmachine! twee jaren achtereen gestudeerd heeft en gezocht om het te vinden". Wij zeiden, dat de jonge vlieger zijn ma chine niet liet zien ien alles geheim hield. jjOch, meneer, dan is het niets. Men -kan gemakkelijk meenen door het lezen van boe ken iets te kunnen. Maar dat is altemaal theorie"-! De vlucht Juist kwam Jean Verstraeten zijn broe der waarschuwen. Wjji namen afscheid van den minzamer. voorbeeldig kalmen aviateur, die naar zijn toestel liep. Het zonnetje be gon even te schijnen. Eenige minuten later kwalmen de 4 mannen 'dj© de staart vasthou den, zij trapten kuilen in den grond om daarin met de voeten te liggen, teneinde tegenstand te hebben en gingen daarna, ter Wijl zij het toestel vasthielden met den rug op den grond liggen. De mecano komt met zijn oliebusje ypor den dag1 en spuit olie in de as van de mo tor. Verstraeten heeft plaatsgenomen in zijn toestel, opent het kraantje voor de ben zine-toevoer. Verschillende keeren draait de mecano- de beide tegenover elkander staan de houten vinnen dn de rondte. Hij! veegt de olie van de1 vinnen eens af, probeert nog eens en .eindelijk daar snort de v;in met zijn 1200 slagen in de minuut rond. Achter het toestel stormt het compleet, de jasjes van de mannen fladderen ihun om het lichaam. Men *waait bijna achter het toestel weg. V. probeert het groote stuur van varen even, daarna dat van achteren, waarop een groote 8 is geschilderd. Hij heeft zijn pet \ervangen door ©en ronde ijsmuts, die hij (Hep over de ooren haalt. Los laten de mannen, die daar in het gras liggen, op de kleine wictetjes huppelt het toestel een heel ■eind over Üe grond ©n daar gaat het toestel statig de lucht in eerst naar het Z. W. vaak hellend vervolgens keert hij naar het O. in de richting; van het terrein, dan. gaat hij weer terug i n ©ene sierlijke bocht en daalt spoedig boven het terrein neer. De wie len rollen weer over het grasveld. De mo tor staat tegelijk stil. Het publiek brengt den koenen vlieger hulde. Deze; heeft de menschén vooral die van buiten kwamen ondanks den stevigen wind toch niet teleurgesteld 't .Was den aviateur tegengevallen in de lucht. Hij had vee] last gehad van de wervelwinden, ver telde hij ons. Het publiek stroomde nu naar de stad om het vervoermiddel, waarmede zij gekomen waren, weer op te zoeken. De oude luidjes uit de Piusstidhting (12 oude mannen en 1 oude vrouw, waaronder er Waren van pl.m. 80 jaar) waren ook op het terrein. Flet Comité had hen uitgenoo digd'. Een Woord van lof daarvoor. Wat hebben de oudjes verbazend gestaan, toen zij daar „een mensdh zagen vliegen," De boertjes hadden hun kaas op ide markt er Voor laten staan om den vlieger te zien opstijgen én, toen de markt geëindigd was stonden er eien paar stapels op de eige naars te wachten die.... gevlogen waren. Toen Verstraeten gevlogen had, vlogen ze (altijd op hun beenen) naar ide stad, terug. Wie weet over hoe'n korten tijd ze naar de markt vliegen in eene heusche vlieg machine Om half 6 maalde 'de aviateur weder eene vludht, veel mooier dan de vorige, 't was inmiddels stiller -geworden. Zondag vliegt V. minstens 3 maal, aan vang 1 uur Het is der commissie te prij zen, dat zij niet, zooals er eerst sprake van 'was en de Alkm. Courant meldde; vóór den middag zal laten vliegen. (Zie de ad vertentie) Propaganda-vergaderln§van de Hanze. Donderdagavond 8 uur trad in het lokaal 'van den heer Mooy de voorz. van den Bond van R. K. Middenetanösvereenigiugen in het Biadom Haarlem, de heer J, A A< Verbeek uit Rotterdam ali «preker op. De vergadering werd geleid door den vice- voorz. den heer Th. van der Kley, die het welkom toeriep aan de vele vergaderden, in het byxonder aan den HoogEerw. Deken en den «preker van dezen avond In een glaahelder betoog zette «pr. niteen het nut voor de middenstander* om zich te organieeeren in den «tryd tegen de macht van het kapitaal en die van den arbeid- in casu de arbeiders - coöperaties. Spr. toont dnideiyk, gestaafd door feiten, Ban, waarom de middenstand zich in Kath. en niet in neutra'e vereenigingen dient te organieeeren. Vervolgens noemt by de voordeelen aan de toetreding tot lid van de Hanze verbonden alsultkeering by overiyden, informatie en incassobureau, bandelccureuseen, criedietbank en in de toekomstonderlinge brandverze kering, ziekenfonds, onderlinge glasverzeke ring, voorlichtingsdienst, arbeidsbeurs. Tegenover deze voordeelen staat een kleine financieele opoffering, n.l. de contributie die vosr Alkmaar bepaald is op f 3,— waarte genover staat f 0,20 presetiegeid by het bezoeken eener vergadering, zoodat per resto dit bedrag heel gering wordt. Het resultaat van den avond was bijzon der gunstig. Sprak de Bondavoorz. by hei begin zijner rede de hoop uit, dat een 25 4 30 nieuwe leden zich zonden aanmelden by het einde der verg. deelde de voort mede, dat 22 der aanwezigen aan de roep etem vau den spr. gehoor hadden gegeven zoodat we mogen spr. van >een flink succes. De weinige plaatsruimte noodzaakt one tot beknoptheid, in een volgend nummer hopen wy op deze vergadering terug te komen. PURMEREND. Kermis. Terwijl wij idit nederschrijven is men op straten en pleinen druk bezig met het opbouwen van kramen e!n tenten. De kermis belooft dit jaar zeer groot naar we reeds konden zien en verder vernamen be staat zij uit: Schouwburg, Caroussel, Rodel baan, Cake-Walk, Paardenspel, Bieignetskra men en verdere kleinere tenten en kramen Als men dan verder nagaat wat er in de ca fé's nog te doen is dan behoeft men er niet ovier te klagen dat er de andere week niets te doen is en gelooven we als ieder een boterham veidient men niet ontevre den behoeft te zijn. Speciaal verwijzen Wij onze lezers en lezeressen naar H. H. Adverteerders in het nummer van heden. Wij hevelen deze adres sen ten zeerste bij het geachte publiek aan. Even wenscheu wij nog stil te staan bij de uitvoeringen welke de Commissie tot het geven van Gepaste Vermakelijkheden wederom in „Die Dode" heeft georgani seerd. Direct toen wij de advertentie in handen kregen kwamen wjj tot de conclusie dat men dit jaar in één woord kosten nog; moeite heeft gespaard. Woensdag en Don derdagavond specialiteiten onder Directie van de heeren Soesman en Zwaaf. Wje herin nert zich nog niet hun „Naar het Zangers feest, O! Cfaefke is getrouwd enz: Dat bei de avonden recht gezellig zullen zijn daar is hunne naam waarborg voor, tevens de ver dere specialiteiten van den 'eersten rang, waaronder vooral uitmunten Leo Meiarihinis onovertroffen gedachte lezers; Chailton and Marien Englisch sang, dance en musical duiet. Vrijdagavond opvoering van het beroem de tooneelspd Oud Heidelberg waarin Mevr Caroline van Dommelen als gast de hooid rol van Kathie vervult. Waar een actrice als deze bijgestaan door acteurs aisi Jan Buderman Jacques Siuijters enz. dit stuk zul lens pelen, lijdt het geen twijfel of Oud- Heidelberg zal beslist met groot succesi ten gehoore worden gebracht. Zaterdagmiddag De Kleine Load als geknipt voor een ma tinee wijl dit stuk zoowel grooten als klei nen tot bet einde boeit. De titelrol hierin wordt vervuld door de 12-j,arige jonge jui frouw C. Kinsbergen. Zondagavond einde lijk opvoering van het succesvolle blijspel P;apa het Kamerlid. Dit geestige blijspel trekt overal overvolle zalen men geniet van het begin tot het einden De titelrol hierin wordt vervuld door den heer J. Buderman, De Tooineelvoorstellingen staan onder dezelfde directie van Sol. J, Kinsbergen en Jacques Siuijters- Jc. Zooals men dus ziet zeiden wij niet te veel dat kosten nog moeite zijn gespaard en gelooven wij dat de voorstellin gen druk moeten worden bezocht wil de Commissie niet voor ©en finautieel tekort ko men te istaan. Wij weten tevenwiel dat de laat ste jaren telkens meerdere bezoekers komen en verwachten beslist dat dit jaar het be zoek van dat van de vorige jaren verre zal overtreffen. Alkmaar. GEBOREN6 Oct. Johannes, x, v. Pieter Duits en Betje Brugman. 6 dito Fronkje Jacobs, d. v, Antonie Hendericus de Hem en Elisabeth Plantinga. 7 dito. Oorneli» Anthonius Joseph, 1. v Henrlcus Josaphm Oaarie en Maria Catharina Peperkamp. ONDERTROUWD: 6 Oct. Gysbeatm Jo hannes Willebrordus Goes en Henries Ooi' nelfa Uitjes. Arnoldus van der Hooï, wedn. van Grietje Blom en Elisabeth Vine'. Willem Stepbanu* Prins te Behagen en Antje Overdyk alhier. Hendrik Tbeodoor Jonk- hout en Anna van der Vlugt. GETROUWD: 6 Oct. Jan Willem Wiese en Tryntje Benjamin, Evert Spoelder e» Geertje Hofman. OVERLEDEN; 5 Oct Oornelis van Leer- sum, 86 jaar. 6 dito. Aagje Terluin, wed. Gerrit Hof, 40 jaar. ALKMAAR, 7 Oct. Aangevoerd 356 stapels, wegende 175412 k,8- FabriekskaasKleine kaas f 31,50. BoerenkaasKleine kaas f 33,50, commies" f 33,50, middelbare f 31,60 S Oct. 1909. Aangevoerd367 stapels wegende 19769 E O, FabriekskaasKleine kaas f BoerenkaasKleine kaas 29,50com>0' sie 30,00middelbare 30,50. ALKMAAR, 7 Oct. Aangevoerd4315 Hectoliters als: tarwe f",°' a 8.10 H.L. Rogge (nieuwe) f 5,50 a 6,65. H.L. Gerst f 0,— a 0,-, id. Cbev. i 5,36 6,Haver f 3,a 3,60, Paardeboonen f W' a 7,Bruine id. f 11,a 14,Citroen w- f 15.a 17,Duiven id. f9,a O,--- Witte id. f 17,a 18,Karweizaad !-■' a 12,75, Mosterdzaad Rood f 21,60 a 24,-i Geel id. f 12,a Kanariezaad f Erwten Groene f 13,a 22,Gran*1 id. f 14,50 a 22,—, id. Vale f 16,- a 1W»' Blauwmaanzaad f a ALKMAAR, 8 Oct. r Aangevoerd 13 Paarden f 50 a 000,38 Koe# en Ossen 60 a 330, 79 nucht. Kalveren 1 a 25,—, 368 magere Schapen f 16,— a 30, 5? mag. Varkena f 18,— a 34,—, 196 a 17,20 Bokken en 8(00, 2 kl. Bokjes f ,0a 70 a 80 ct., Kipeieren i 5,25 a i __0 a 0,Lammeren f SCHAGEN, 6 Oc Aangevoerd paarden f en ossen f a do 130 geldekoeien f140 a 250, 14 345, 40 kalfkoeien f 170 a 3 f 100 a 140, nuchtere kalve rammen f a 110 mag a 21, 400 vette id. f 22 a 32,50 a —0 lammeren f a en geiten f 0,a 0, 6 mage a 17, 26 vette id. per K.G. 57 biggen f 14 a 17,—, 50 konijnen 150 kippen f 0,50 a f 1 50, 0 z boter f 1,50 a 1,60, 2000 kipe 5 50, Eendeneieren f I ASSENDELFT, 7 O Aangevoerd 315 koppen boter 2100 Kipeieren per 100 f 5.a f men f a f La s f 0 korf biggen f kaasjes f 0.per stuk. NIEUW LEVEN", Station 1 5 Oct. Aangevoerd Roede f 3.10 a f 3.50. 2e soort f 2.75 f 1,70 a f 2.—. Gele kool le si 2e soort f 2.25 a 2.60. kleinere witte kool 2.40 a 3.50. Uien f f 3.50 a 3.60. 6 Oct. Aangevoerd Roode 3,75 a 4,20 2e soort f 3.25 a f 1.40 a 2.70. Gele kool le soo 2e soort f f 2.25 a 2.50. kleine: Witte kool 1.70 a 3.—. Uien Nep f 3.20 a 3.60. 7 Oct. Aangevoerd Roode f 3.70 a 4.—. 2e soort f 3.— a f i.a 2.70. Gele kool le soo 2e soort f 2.40 a 2.60. kleinere Witte Kool 1.70 a 3.10. Uie Nep f 3.20 a 3.50. BROEK OP LANGfih 4 Oct. zak aardappele 67 baal nep f 3.— a 3.60. 32 a 1.90. 40 baal wortelen f0.55 5 Oct. 8000 bos wortelen 18500 bloemkool f 3,—a 6 80 2de soort f 1.a 1.60. 62500 a 4.50 per honderd. 22000 gele f 2.a 4.20000 30 zak aardappelen f 1.10 kleine aardappelen a 1. 3,a 3.50. 222 baal uienJ 0 slaboonen f 0.— a0.—pi Aug. 0.— a o.—. 6 Oct. 9800 bloemkool 3. 2de soort bloemkool 1.50 a 2.—. telen 0.a 0.—. 43600 roode 17300 geel 2,— a 3.50. 82 Zak aardappelen f 1.10 i kleine a 15 baal 3.50. 154 baal uien 1.60 a 1.75. f 0— a 0.—. 7 Oct. 22600 bloemkool 2,- 2e soort 1.60 a 1.80, 26000 witte 0 bos wortelen f 0,a 0, f 2.a 4.14000 gele f 2.50 AFSLAGVEREENIG ,Beemster, Purmerend en 5, en 'm7 Oct. zak as a f 0.per zak. 66 zak sla 1,35 per zak.Snijboone per duizend. 0 zak tuinboonen per zak. 76 peren f 1.45 a 3. appelen f 1.40 a 4.90 per mand mers f 0,per honderd. 0- middel f 0.a f 0.Basterd Qrof fijn f 0.a 0.Fijn fij 1043 bloemkool f 3.a 8.50 roode kool f 0.a 0. a 0..perhonderd. 612 mand a 0,62 per mand. 0 bos and honderd bos. 2620 bieten f 0.55 krop sla f 0.cent per hondei peterselie f 0,per honderd bo: f 0 per honderd bos. 4 a 0,per '/s H.L. Katholieke Krit Vergadering op Woensdag 8 uur precies, ten huize v« Proot, Langestraat. Onderwerp Kardinaal Me Spreker De ZeerEerw. Pe de Greeve, van Vorden. N.B. De leden hebben het ductle van één dame of hee: meekaarten verkrijgbaar by a f 025. St. Joseph Clu Zondag 9 Oct. 1910 >St. (collectebeurten). 71/. uur Singel No. Comm. dienst ®V» uur Laat Comm. dienst 10 uur Singel 101/» uur Laat I—i 3-4 5-1 II- 13 17- Geboren: OORNELIS ANTONII zoon van HENRICUS J. CA en MARIA C. CAARLS— Alkmaar, 7 Oct. 1910 GIJSBERTU8 J. W en HENRICA C. Uil Receptie25 October, Baanstraat 18. Alkmaar, 6 Oot. 1910. 30,0ü. Bigg«« Heden overleed zacb na een kortstondige z; zien van de H H. S der stervenden, onze ge genoote en Moeder in den ouderdom van 6 maanden. NICO MO ei Ondorp, 6 October 191

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1910 | | pagina 2