MULDER QUAX, BINNENLAND. ALKMAAR. Kassiers en Commissionnairs in Effecten. ALKMAAR, Dijk 30. PURMEREND, Koemarkt 66. PLAATSELIJK N GEMENGD NIE Wie krijgt hier gelijk? De regeering, tie mannen van revolutie, tie mannen van haat en nijd tegen den godsdienst! Weg met die vraagteekens achter het neutrale (Nieuws van den Dag) Als de Kath. godsdienst kan worden af gehaald, dan zijn de heeren er hij. En tochde Katholieken blijven die (neutrale?) neen-an ti-clerical e courant lezen en steunen met hun geld! D« Koning. bevindt zich in de Engels dh-e haven Oi braltar. Hij is van plan naar Engeland te gaan en daar een buitenverblijf behdorende aan den hertog van Orleans, een broeder van zijne moeder, te betrekken. Alvorens het land te veriaten heeft hij een eigenhandig geschreven brief aan den minister-president gericht, waarin de mo narch schrijft, dat hij, door omstandigheden genoodzaakt zich in te schepen, aan zijn volk de verklaring wensdhte af te leggen dat hij zich niets te verwijten had, dat hij voortdurend voor het welzijn der Portugee zen geijverd en immer zijn plicht had ge daan. Altijd zou hij met hart en ziel Portugees blijven en hij hoopte dat ifoet land, begrijpend zijn gevoelens, hem eens recht zoiu laten wedervaren, Zijn vertrek Was geenszins een acte van afstand. Gemengde h u we 1 ij1 k e n. De „Voor hoede" bericht, dat de Bisschop van Haar lem verlangt, dat in de statuten der op te richten R. K. Middenstandsorganisaties; in zijn diocees Worde bepaald, dat allen, die een gemengde verkeering aangaan als lid der organisatie moeten worden geroyeerd en na tuurlijk niet als nieuw lid mogen aangeno- men worden. De Burgemeester van Haarlem. De N. Ct. verneemt uit goede bron, dat Jhr. Mr. J. W. O. Bore el van Hoogelanden in Maart 1911 het burgemeesterschap van Haarlem zal neerleggen, Hij zal dan juist 18 jaren burgemeester van Haarlem zijn ge weest. Pro testmeeting. Naar de „Msb." verneemt is door Ide Algern. R. K. Prop. Club te Rotterdam een groote protestm ee ting voorbereid tegen de rede van den bur gemeester van Rome, den heer Nathan, wel ke beleedigend was, ten opzichte van Z. H. den Paus. GEVESTIGDE PERSONEN. D. Waal, kiitenmaker, gek. van Oosthuisen, Wolfpad 5, n.h. I. Ent, huishoudster, Oo»thuiien, Wolfpad 5, Ev.Lutb. W. Viiier, Leeuwarden, Heldericheweg 26, n.b. P. J, M. Habich-Smjver, Helder, Kenn. park 6, n.h, 0. M. Latje*, dienstbode, Helder, Kenn. park 6. d.g. T. J. N. Erkamp, bakkerikn. Puimerend, Fnidsen 115, r.k. 0. Oompaan, kiatemaker, Ooithuiien, Ose;- dleitr. 24, n.b. J. Viller, dienstbode, Assen, Spoorstraat 53 n. h. C. Lonwe, bediende, Hage, Kinheimstr. 45, r. k. 0. H. M. Kos'.eri, wlnkeljnffr, 's Bosch, Baan. sloot 29, r. k. L. Koojj, slager (o) Helder, Hntgbronwerstr. 3, n. h. J. M. Gijsenberg, dienstbode, A'dam, Lsn- gestr. 22, n. h. J. Floris, boerenknecht, Heiloo, Omval 53, r. k. N. Carels, leerares Huish. school, A'dam, Mient 14, geen. H. Bulthuis, winkelbediende, Groenlo, Breed straat 29, geref, 0. Schrieken, Ondorp, Koningsweg 83, n. h. W. F. C. Rike, keliner, WageningeD, Marien- laan 3, rem. B. NQhof, Zutphen, Gashonderst. 21 n. h. J. Michel», stoker, A'dam, Stuartetr 3, r. k. J. KooQman, spoorbeambte, VelseD, Helder- sche weg 23, n. h J. de Jong, smid (o) Andijk, Landetr 19, n.h P. Hartenberg, arbeider, SQbekarspel, Over- diestr. 16, n. h. T, Blokker, slager (o) Beemster, Varnebroek 49, n. b. H. M. O. Bakker, A'dam, Laat 134, r. k. H. P. M. van Gestel, Hilversum, Schermer- weg 60, r. k. VERTROKKEN PERSONEN. T. van Rijsens, verpleegster, Vierataten 1, Amsterdam, d. g. H. van Wageningen, Wilhelmlnalaan 4, Gro ningen, n. h. Li P. de Brnjjne, Emmastr. 101, Haarlem, n. h. A. Kniest, dienstbode, van Everdingenstr. 3, Hoorn, n. h. H. J. Maas, modiste, PaQglop 19, Hoorn, n.h. M. Peson, ais. hnishonding, Laat 81, Arnhem n. isr. -v M. Klaver, dienstbode, Verdronkenoord 46, N.Scbarwonde, r.k. T. Kaat, as*, hnishonding, Mient 1, Haarlem n. h. Hi M. A. Velseboer, sindent priester, Scher mer weg 40, Voorhout, r.k. G. Paarlberg, spoorwegarbeider, Liefdelaan 2, A.-Paulowna, n. h. Wed. K. Stapel, Spoorstr. 35, Drunen, n. h. tJ. Schouw, meubelmaker, Spoorstraat 29, Medemblik, geref. H. F. Ooppens, Verdronkenoord 92, Voorhont x, k, T. Butter, Kenn. straatweg 22, Drunen n.h. V. P. Kefleper, Laat 183, Voorhout, r. k. G. B. Bosch, Landstr. 26, A'dam, r. k. - B. Boot, Metlnsstr. 10, Texel, n. b. Wed. W. A, Uijleman, Stuartstr. 52 A'dam, n. h. 0. Stiemer, kantoorbediende, Langestr. 38, Arnhem, ev. Inth. A. J. R. Eisner, correipStationsweg 104, A'dam, geen. G. de Jong, sendelirig, Korenlaan 4, Zwolle, kerk van J. C. v. d. heiligen der laatste dagen. H. M. P. H. van Daelen, winkelbediende, Laat 114, Enkhnisen, r. k. A. G, J. Blaauw, Bergsrweg 20, Beverwijk r. k. A. Henkei, dienstbode, Westerhofje 32, Bloe- mendaai, n. b. P. van der Vliet Klant, werkster, Gr. Nieuw land 32, Bennebroek, n. h. KI. Koster, arbeider, Snaarmanslaan 79, On dorp, r. k. J SchoebaQ*, arbeider, Laat 179, Aldekerk (Dl) E.Lnth. G. Hopman, dienstbode, L.Ondorp 25, Zaan dam n. h. J. Admiraal, behanger, Lindenlaan 66, Bui- ■em r. k. G. J. M. E. Vos, modiste, Mient 14, Hoorn, geen. H. A. dé Wal, jur. student, Wilhelm, laan 23, A'dam, n. h. Wed. J. F. Temoog Ape), Wilhelm, laan 23, den Haag, E.Lnth. A. J. de Sonnaville, landbouwer, Langestr. 68, O. Niedorp, r. k. Verkortingen: n. h. Nederl. Hervormd, r. k. Roomsch Katholiek, d. g. Doopsge- sind 1. d. b. Leger des Hells, geref. Ge reformeerd. rem. Remonstrantsch. h. 1. Hersteld Lntberich. e.l. Evan gel, Lutherscb. n. i. Nederlandse!) Israëlitisch, w. h. Waalsch Hervormd, c. g. Christelijk Ge reformeerd, v. g, Vrije Gemeente. De vllegweek. De Alkmaarsche vliegweek is teneinde. Toen de aviateur Verstraeten Maandag half 5 „tot dank en tot afscheid", zoo-als hij- dat uit drukte, voor de laatste maal had gevlogen, had hij zijn 15en tocht achter den rug. Aan bewijzen van -enthousiasme heeft het den sympa.thieken vlieger ni-et ontbroken op den laatsten dag. Hij ont ving na de 1-e vlucht een bouquet van de verpleegden uit het oude mannen- en vrouwenhuis, -een v. de edhtgeno-oten der comité-leden. De heer de Groot sprak eenige woorden van waardeering, terwijl de hm Pluimgraaf namens de dames den heer V. toesprak. Toen V. zijn tweeden toch had gemaakt kwam de muziek hem tegemoet en werd hem door eenige sportbcworideraars -een krans aangeboden, Waarbij de heer Fortuin „den kranigen jongeman" en het Comité -een woord van hulide bracht. Die vlieger werd van het terrein op de schouders van de -enthousiaste vrienden gedragen naar de feesttent.: Daarna sprak Mevr. van Gri-ethuijsen, de -echig-eno-ote van den commissaris van po liti-e, den aviateur i n het Fransch toe-. De hr. V. antwoordde in een kort speech je Waarin hij zeide ge-en spreker te zijn maar toch te willen spreken. Hij zeide, dat het volk hem -eer aandeed, maar dat hij toch niet meer dan zijn plicht had gedaan. Hij wias gekomen om te vliegen, welnu hij heeft gevlogen. Het bewijst, dat men zijn persoon sympathiek is. Spr. dankt dien voorz v. h. Comité het Comité, de dames -en heeren -en de oudjes voor jd-e bduquetten en schoone kransen, hij dankt allen, hij dankt het Alkmaarseh-e vo-lk. „Uit dankbaarheid en tot afscheid zal ik nog eenmaal vlie gen" aldus besloot' V, zijn speechje-, H-et publiek wilde hem van dé tent naar zijn machine dragen, doch V. verzette zich daartegen- Na den laatsten tocht begon de mecano onder toezicht van dien aviateur de vlieg machine uit -elkander te- nemen, het eerst werd de motor afgenomen ben-evens de schroefbladen, -daarna Werden de reservoirs losgeschroefd en vervolgens het toestel zelf Toen Ide heer Verstraeten in Ide auto- van het terrein wegreed werd hem nog eens hulde gebracht en o-p bet Ritsevoort en de Cho-orstraat stond weder het publiek in dichte rijen om van den vlieger afscheid te nemen. I>e hr. V, had gezegd: „tot Maandag avond wil „ik vrij blijven -en mijn gang „gaan, maar als alles goed afloopt, dan „wil ik graag rn-et de heeren -eten en drin' „ken en dan mag het wel wat laat wor den. Welnu daaraan zal het niet ontbroken heb ben. H-et Comité bereidde hem in hotel Toelast een diner, Waarbij -de led-en van het Comité de gastheeren waren. Het me nu bevatte niets dan nam-e-n aan de- vlieg machine, het vliegterrein, enz. herinnerende. Donderdag zal V. te Haarlem vliegen. Het terrein, het voetbalveld, is door hem goedgekeurd. Vervolgens heeft hij een en gagement te Rotterdam. De drukte v a n Zo- ndag, is ontzaggelijk geweest. Van heinde en ver re kwamen de mensdhen opdagen, van den Helder voeren niet minder dan 4 extra-b'oo ten. Aan het station Sdiagen Iwérd-en dien dag niet minder dan 468 retourkaart-en Alk maar afgegeven,' Het was alsof een legermacht oprukte naar -een vijandelijk doel; links en rechts van den Westerwég de voetgangers, eerst afzonderlijk of in groepjes van twee of drie later in be-el-e drommen. Daartusschen drongen als slangen de fietsen voortsuizend of met groote stuurmanskunst behendig la ve-er-end tussch-en auto's en rijtuigen, die vol of leeg af- -en aanrolden naar gelang ze ,,hun vrachtje" nog. op het terrein moes ten afleveren of -er weer voor de zooveelste maal op uittogen om in de stad bij.het station een nleuwie voorrraad vliegbewonder aars op te doen- Onafgebroken golfde die m-ensch-enstroom voort, vergezeld van een onmogelijk te defenjeeren geluid: een meii gelmoes van stemmen, voetengeschuifel, ge gons, -en gemor, Waar boven nit in allé toon aarden h-et gebei van honderden fietsen klo-nk. De Westerwieg, vooral de zijwieg naar het terrein, zag -er uit alsof er een stoom ploeg aan h-et wierk rwa's gewieest wa gensporen hier en daar wel een kwart me ter diep. Even voorbij h-et Isr. Kerkhof vertakte de stroom van menschen zich in tweeën de -eene ging recht door, de andere naar rechts om -een plaats te bemachtigen aan den -dijk langs de Hoejvlervaart. 't Was daar -een drukte van belang, zo-oais de be woners van die afgelegen streek nog nim mer beleefd heblb-en. Tusschen al dat ge doe -en gescharrel scharrelen ide negoti-e- menschen hier de menigte lavend met bier, cider ennz. daar de hongerige spijzend! met fruit, koek, chocolade enz. -enz. De prent bri-efkaartenlui maken goede zaken. L-eo-n V-erstraéten gaat -er in als koek, vooral nu men Weet, dat -de vlieger ze met zijn naam wil teek-enen (Maandag zagen wij' nog hoe hij dood kalm in de feesttent aan -een tafeltje zat -en iedereen, die hem een ansicht met zijn portret bradht, het genoe gen deed ze te teeken-en). Plotseling weid het gedrang zoo groot op den -dijk, dat een kramer met tent en al te water weid geduwd -en een idéel' van zijn voorraad fruit in de diepte zag verdwijnen. Vooral toen -d-e vliegtochten ge -eindigd waren weid het gedrang ontzet tend, langzaam, heel langzaam voetje voor voetje ging de menigte vooruit -en kwam -er bewieiging. Een oogenblik was het aan den overweg bij -het spoor gevaarlijk. De bootn-en waren tijdig gesloten omdat er een trein in aan tocht was, zij die -er voor stonden werden steeds vooruit gedrongen Kinderen rakende in het gedrang, huilden, riepen o-m vader en moeder, vaders pakten hunne- kinderen en hielden ze op 'hunne schouders boven het vo-lk v ast, fietsen geraakten met de pedalen in -elkaar vast, moesten uit elkaar wo-rden getrokken en raakten stuk. 't Was in één woord ontzettend. Toen d-e trein gepasseerd was en de boom-en geopend ging h-et be ter. Tot laat in den avond was h-et druk in de stad. D-e vliegweek heeft het uit gaansseizo-en gesloten maar glans-rijk, het voorde-el voor Alkmaar is groot geweest. Eenige jaren geleden gaven wij eene der gelijke beschrijving van de eerste wedjren nen te Bergen en thans geen animo meer, een enkele wedren meer. Zou het zoo den vli-egwekeu ook gaan? D-e moderne mensch verlangt steeds naar i-efe ni-e-uwsj, maar hoe gauw is dat verlangen bevredigd; ho-e gajuW is hij van enthousiast kóud en onverschil lig geworden. D-e tijden veranderen! Ned. P. K. Volksbond. Zondagavond hield bovengenoemde afdeeling hare jaarver gadering op de bovenzaal van den heer Peperkamp. De voorsitter opende met gebed dese ver- gadering, waarna door den 2en secretaris de notulen werden geleien en goedgekeurd. Medegedeeld werd, dat de commissie •Eerbied in God* hnii< zich als onderaf- deeling haf afgescheiden, waarna door den 2en secretaris, den heer Lat, het jaar verslag werd geleien. Door den heer Lnt werd arn het einde van het verslag eene aansporing gedaan aan bestuur en leden om zooveel mogelijk samen te werken, opdat er meer dcor den Bond sou tot stand komen. (Applen») Daarna deed de penningmeester verslag omtrent den fioantieelen toestand, uit welk verslag bleek, dat de Bond a'tjjd nog een aardig bedrag op het spaarbankboekje besit, al werd er dit jaar een achteruitgarg van f 200 geconstateerd, dcor de uitgaven voor bet St. Nicolaasfeeat, bedevaart naar Heilo en lOnrige arbeidsdag meeting. Dit verslag oogstte eveneens applaus. Als bestnursledsn werden herkoten de heeren Baars, Brammer, Mr. Kraakman en Telleman. In plaats van den heer Kosters werd de beer E Bosman gekozen. De ge kozenen namen buone benoeming san. De voorzitter richtte het woord tot den afgetreden secretaris en bedankte hem voor de vele werkzaamheden die bi) vanaf de oprichting van den Bond aan de afdeeling had bewezen. Verder werd den heer Kosters nog door den heer Bak en later door den heer Opdam hnlde gebracht, daar zj) hem had den leeren kennen als een man op zijn post. Medegedeeld werd, dat de heeren Mühren en Lnt bedankten als bestuu'sleden en er in de volgende vergadering weder een ver kiezing zal moeten plaats hebben. Bjj de rondvraag wijst de heer Bu-kuak op de Retraite, die voor de leden van den Volksbond zal gehouden worden. Hg zou gaarne willen, dat die leden, welke er gaarne aan zonden deelnemen, dcch wie de finan- tiën terughielden, hiervoor in de gelegenheid werden gesteld door de afd. Het bestuur zou dit voorstel in overwe ging nemen, waarna de vergadering met ge bed werd gesloten. Belasten zich met den aan- en verkoop van EFFECTEN. Sluiten PROLON GATIES. Nemen gelden in DEPOSITO. Verleenen CREDIETEN in REKE NING COURANT, op Hypotheek tegen BORGSTELLING of andere zekerheid Wiegelen COUPONS, CHEQUES en VREEMD BANKPAPIER, INCASSEEREN en verschaffen WISSELS op Binnen- en Buitenland. Plaatsen en bezorgen op BILLIJKE voorwaarden gelden op le Hypotheek. Belasten zioh voorts met ALLE BANKZAKEN. Kantoor te SchapenDONDERDAGS van 9-12 uur, Café „de Roode Leeuw" van den heer C. HUIBERTS, aan het Marktplein. Kantoor te Hoorn; ZATERDAGS van 9—1 uur, Café „deZaad. markt" van Mej. de Wed G MA ASSEN. Liefdewerk der R. K. Drankbestrijding. Voor een goed bezette zaal hield) |dé WelEerW. Pater Borrom-eus de Greeve daar toe uitgenoodigd door KruisVerbonri -en Ma riavéreqniging zijn aangekondigde rede over bovengenoemd onderwierp en verkla ren wij reeds vo-o-raf, we hebben genoten van h-et heerlijk betoog, keurig gestyleerd, glashelder en boeiend, en de wegsleepen de welsprekendheid van den g-evierden spre k-er. Na -een kort welkomstwoord van d-en vo-orz. tot de aanwezigen, Waaro-ndjer We verschillende eerw. heeren geestelijken op merkten, -en leen korte uiteenzetting van het doel dezer vergadering, betrad de eerw. spr. onder applaus het podium. Spr. verklaart gaarne aan de uitnoodi ging te hebben gehoor gegeven en acht dit eene- eer, omdat hij daardoor mag! me dewerk-en d-e drankellende, door Mgr. Eg ger genoemd, de „brandende wonde in het mystieke lichaam van Jezus Christus!" te lenigen. Spr. noemt h-et a-leobo&mie een vijand sluw, machtig en w r e e d. Wreed, hij trekt do-o-r d-e- Maatschij.; langs ruinen van lichamen, zielen en huis gezinnen. Een tyran langs weenende vro-uwen, ker mende kinderen. Machtig -en telt zijn burchten bij dui zenden, beeft tot bon-dgenooten de mafch -ten der Sarde en zetelt in het hart des volks. Ee n sl uwaard -die spottend dien be k-er overreikt en doet als dé leeuW dïe eerst zijn prooi verdooft, en daarna maakt tot slaaf. Dat is de vijand in een paar trekken.; W ij z ij n onkundig. Spottere zijn tal rijk, maar geen enkele brochure wordt door ben gelezen, ons volk, is moeilijk te be keeren, onze Maatschij1. is blind en gelijk aan een stom, doof en blind kinjd, alleen volharding kan hier verbetering brengen. Daarom is spr. gekomen om de Kath. drank vv-eerideieën rond te sprenkelen als wijwa ter. Spr. treft h-et go-ed, d-e opkomst js bevredigend en geestig merkt hij op, mo ge de bewondering voor de hoog-e vluch ten van den vlieger, thans overslaan in geestdrift voor het hooge- geestelijke Spr. wil ook een riem steken onder het hart on zer propagandisten. Hij maakt zich ge-en illusies, doch hoopt dat a 11 -e n zullen waardeleren het Werk der Kath. drankbestrijding en enkelen pok ■een stac verder gaan. De verwijten omtrent minder Waardigheid der Kath. gaat spr. voorbij om vervolgens de Kath. Drankbestrijd. te schetsen als een liefdewerk bij uitstek. Men heeft in naam der liefde gevraagd goud en offers -en spr. ziet -die liefde op -een berg, hare dienaren zendend naar de tropen, de gasthuizen de pestlijders, en me laatsoh-en, wijst op -een H. Elisabeth, H. Vincentius en de ontelbare offers der liefdé, maar vraagt dan o-o-k te gedenken: H-et liefdewerk -der Kath drank bestrijding. Hij beroept zich o-p Chris tus die sprak h-et „Miserior super turb'am" „ik heb medelijden met d-e schare", en v-ervolgenso ok had, medelijden met detreu renden, de zieken -en zondaren, zooals büjkt bij de lijkbaar v. Nairn, dë genezing der zie ken -en zijn |r-edding van Magdal-ena;.; Christus noemt zich zelf -een herder; de Kath. o-p zijn voorbeeld hebben ook mede lijden gehad en spr. Wijst o-p onze- Wees huizen, onze zusterkens der armen, wij had den m-ededoogen m-et d-e treurenden, sticht ten onze hospitalen -en zonden onze bes te meisjes als ziekenzusters/' naar de meest af gelegen zolderkamers, om te waken bij de zieken. Voor de zondaren stichtten !wij o-nze te Jiuiiijen voor gevallen meisj-es ien zonden onze priesters naar de verste streken Wij" hebben de naastenliefde dus goied begrepen, laten wij dan ook medelijden hebben m-et de slachtoffers dier drank: huisvaders; tr-eu rende moeders, d-e teringlijders en tubercu lozen door den Idrank. Wij moeten terug voeren de zondaren uit Ide bezwangerde at mosfeer in de reine lucht der onthouding.. Geeft goud met volle handen maar ook vo-or h-et liefdewerk .der drankbestrijding, dat een der schoonste is. De slachtoffers zijn ni-et alleen de dronk aards, -die ons land 22.000 telt, dei paar honderd die sterven aan delerium, de paar duizend krankzinnigen, maar de talloos ve len daartusschen, dat vrouwen en kinder geween, dat alcoholisme in alle standen, ook in de salons der rijken. De dro-nk-enschap is slechts' ieen centime ter der el Van smart die Kath. drankbestrij ding wil lenigen.- Drankbestrijding is een liefdewerk, niet alleen o-m den alcoholist, maar ook om de tallooze die medelijden en waarvan spr. voorbeelden aanhaalt. Na een korte pauze schetst spr. de kath, drankbestrijding als een schu,tsiengel der armenzorg. Door Kath. wordt enorm gegefven, in Den Haag kwam men in één jaar f 30.000 te^ kort, 6000 liefd. instellingen gaven 19 millioen, laten wij middelen beramen het getal armen te beperken, want er staat niet geschreven dat -er zooi veel armen mo-etpn. zijn. Er wordt geklaagd over werk lc-oseihd, laten wij den drank werkeloos ma. ken, die de groote oorzaak der armoede is. Drankbestrijding, is ook onmisbaar bij het liefdewerk der verwaarloosde jeugd, Want in 9 der 10 ge-vallen wordt de jeugd uit huis gejaagd door den drank De baldadige straatjeugd o-nzer dagen, diep bedorven, altijd weer dezelfde oorzaak Wel nu als wij die verwaarloosde- jeugd, in on ze gestichten opgenomen, weer terugzenden in de maatschij. moeten Wij hen meéege ven het schild der drankbestrijding, anders is zij reddeloos verloren. Met pakkende beelden licht spr. dit toe, o-m ten slotte d-e drankbestrijding te sahet sen als steun Voorr de soc. Acti-e, sinds de katho-liek-en door den bazuinstoot uit het Vaticaan werden opgeschrikt. Voor al de ho-ogere stand-en hebben dien plicht van meedoen. Zonder drankbestrijding zal rne-er loon, kcr ter werktijd minder baten, allerlei brochii res worden verspreid, maar hoeveel ge lezen en is het dan wonder dat o-p ont wikkelingsavo-nden en Soc. W-eek zij die er moesten komen-, wegblijven? Spr. weerlegt de opmerking „dlalt het vo-lk niets heeft dan een borrel" en loochent dit, maar zou dit zoo zijn, dan moeten wij -dat diepn-eerliggend volk opheffen. Spr. kent hoogere genoegens lief de voor het huisgezin en ontwikkeling des harten, maar ware dit niet zoo, dan nog zou spr. zeggen„W-eg m-et d-e-n borrel.'1 Tenslotte: Drankbestrijding is -een liefde werk omdat zij o-nmiddi-elijk voert tot god sd ie n s tig leven. Spr. wit niet twisten of en hoelang men met of zon der drank het leven kan verlengen enz., maar herinnert aan de redevoering van kard, Merci-er, drankbestrijders als Mgrs; Egger, Ireland, -en Kard. Manning, terwijl ook ons N-ederlandsdh Episcopaat, en de drie laat ste Pausen hun sympathie uitspraken en toonden voor het Werk der kath. drank bestrijding, getuige ook het laatste Eucharis tisdi congres, waarom dit alles, omdat het hier geldt -een katholiek belang. D-e grootste ellefSde wordt veroorzaakt, niet door -enkele dronkaards, maar' de tal loozen, die v-erhit ido-or den alcohol, de eerste schrede zetten o-p den weg- der zon dei n de tempels di-er zonde binnentraden te-eken-end zich m-et h-et vloekwater des al- COh'O-liS.; Met -een verwijzing naar Portugal vraagt spr. dat -een revolutie worde ontketend te gen Koning Alcohol, dan gaat het Kruis omhoog wordt de koningin der matigheid ten tro-on verheven en de godsdienstige gedachte ontwikkeld. Spr. vraagt een offer te brengen ter Jief de Gods, spotten is zoo- gemakkelijk, dat ieder m-et zijn invloed medewerke voor het heerlijk doel. M-et -een prachtig beeld eindigt spr. zjja magistraal betoog onder langdurige- gees' driftige toejuichingen roept: -de voorz. de beer C. W. K-eijsper hem geen afscheid maar hartelijk tot weerziens toe-. Hij vraagt dens teun voor het werk der Kath. drank bestrijding en sluit de vergadering, ons on I der den indruk latend van hét machtig u'ei sprekend woord, waarvan bovenstaand K sume sleohts -een flauw beeld vermag te I geven, B, Feest der Mannen-Congregatie. Nth wg vernemen »1 het Octoberfeest der maD' nen Congregatie van de H. Familie, dat gewoonlijk op ongeveer denselfden dato» gevierd wordt en in de laatste twee ja*r plaats had op 25' en 24 October, dit ja*11 gehouden worden op Zondag 23 October. Nadere bysonderheden worden meegedeeld in de vergadering van a.s. Zondag 16 Oct- Pen sio-en. Bij Kon. besluit is aan dei' heer J. v. d. Berg, sergeant aan de Ca dettenschool alhier, eén pensioen ten h£ drage van f393 toegekend. PI ui m ve e. e nz. De PI ging „Aves" heeft besloten 15 Januari 1911 de achtste toonstelling te houden van „jjnen, duiven, zwanen, ganz Wen, fazanten en gereeds cl Brand. Hedenmiddag V jiet bed-denmagazijn van de aan de Hekelstraat brand ui zijn, gelegen bove-n den v dikke rookwolken -en weldra men- M-et ijlings toegeschotei ge buren len Ide politie met dc gelukte ffflet den bran-d te brandspuit, die inmiddels v en plaats had gevat op de S hoefde g-een water t-e gev O p h o 1. Dezen morgen ]os paard, dat even van ei afgespannenbij de Dubbele Het dier liep in volle vaai sloot op. Bij dc Hoogstraat stilstand gebracht. SCHAGEN. Het perceel van den hei onderbands gekocht door den De lessen op 't Jo lijn begonnen met 18 leerlin SCHOORL. M e 1 k p r ij z e n. Alhier z maand Augustus onderstaand taald: Aan Üe kaasfabriek te Gro-ej rijp f4.52 en te Schoorldam Lifer.| PURMEREND. Pensioen verleend. Aar| ven der Wonde, onderwgser elbier is een pensioen verleei aatr den heer P. Bean ten bedre Najaars veemarkt. Zond gevoerd 1538 runderen, vo: Maandag 3079 tegen 3570 h Prgsen boog, handel matig werd aangekocht door Franse kooplieden. Kalfkoeien f 200 koeien t 150 a 230, Hokkel! 165, Graskalveren f 45 a 85. 't ZAND. Uitslag der Maandag gehouc 10 paarden namen hieraan Elect dei'y Z Davidson, Hoo W Stadegaard. 2a pr. Vroolijl beryder P. de Wit 3e pr. Se Anna Paulowna polder, berijd 4e pr. Olerriewondiena, D. S Paulowna polder, bsrgder Stat UITGEEST. Benoemd is tot onder w 0. L. school te Wateringen 1 alhier. Tuinbouwwintercusus. sullen de lessen aanvangen, hebben sich hiervoor aangei tot deelname kan alsnog gesc secr. den heer J. Schoehnys, EGMOND AAN DE I De heer J. H. v. d. Steen is benoemt lot tijdelijk on ie Openbare Lagere school albie BROEK OP LANGE Groe nt e n v-erze ndi np plaats alhier, zijn gedurende d 116 wagonladingen gro-enten totaal verzonden wagons bedra Pensioen verleend. Aar Swaanswijk, onder wij seres aan Broek op Langendyk is een f 152.— verleend. CASTRICUM. Weer vier vluchtelingen. bericht syn er uit het kranks »Dnin en Boech< weer 4 patië Binnen 8 dagen syn nu ree- ontvlucht, waarvan een vror Werd teruggebracht. In verb'and m-etd-e ve - zaak te Hoorn deelt het „N. de, dat B. die zich sinds D strafgevangenis te Alkmaar streng wordt geo-bs-erveeiid, Wordt dat zijn geestvermogens Auto-o ngeluk. Tussche i en Lisse is diezer dagen een Amsterdam, een zekere heer auto aangereden, met het dro bij is overleden. Ontzettend. Bij het sta plaatsje Lornes (departement ren sneltrein een geheel gezi Twee kind-eren speelden op de trein aankwam. De- oudie en wilden Ide kleinen redden, ei overreden-.,' D-e bek-end e wond- „prof." De Haas, aan den Leiden, wordt in de laatste d Er sulveilleert voeg diens won kara" een rijksveldwachter, -d der pati-enten noteert en hun ook geld voor de visite h-ebbi hoe ze zijn behandeld. Dit moet. geschieden op ambtenaar van het O. M. sche kantongerecht en in verb; een paar sterfgevallen in den VaJi patjenten van den „pre ke de aandacht schijnen te h ken in de geneeskundige wei Nog prachtige aardb-c groote bijzonderheid kan wof deeld, dat door Metzelaar, won steeg te Haarlem nog prachtj Ma de groentenmarkt zjjn g-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1910 | | pagina 2