f f Firma J. LIHD, een HALSBAND van een Paard. Het MISBOEK TSiet die prijs, maa.r &e kwaliteit beslist. Zie TIMMERLIEDEN firma H. S. CLOECK. firma H. SJLOECR. Steunt de Kath. Pers i vai) een partij prima johannes koper, Een HUIS met ongeveer lO1/? snees GROND. """pakhui sknecht. ~ÏE KOOP of TE Onze opvatting van zaken doen is: Daarom hebben wij voor onze afd. KLEEDING NAAR MAAT" in het afgeloopen jaar meer dan 300 verschillende stoffen uit Engeland betrokken. Daarom hebben wij voor onze afd KINDERKLEEDING een contract afgesloten met een der voornaamste Engelsche fabrikanten voor Kinderkleeding, zoodat wij in 1913 met de beste huizen van ons land kunnen wedijveren. Daarom hebben wij de Werkplaatsen aan ons magazijn uitgebreid, een bekwaam leider aangesteld en zijn de Roshaarbewerking begonnen voor al onze goederen. GEMENGD NIEUWS. CORRESPONDENTIE. 401ste STAATSLOTERIJ. KEST ANDf1^ MARKTBERICHTEN ADVERTENTIEN. T HUIGBROUWERSTRAAT. 1 a 2 bekwame TIMMERLIEDEN, een Hinken Reparafenrsleerling een jongsten Kantoorbediende. een net kindermeisje. 120 pond PEULEN (Prins Hendrik) 40 pond DOPPERS (Prins Albert) een net CAFÉ, VERLOREN: een Gouden Ring, ÏÏVONfDE N A. J. J. KüHNE, R0TERSTRAAT. HI B. G G. Eönig, a', de verga leiin? Tan den van R K. Kiesvereenigla. ;td, te Alkmaar gehouden. i de orde verkiezing van v,ens periodieke aftreding Inel. Met bilna algemeene de 51) werd deze herko. r dankte de vergaderingI ge-ttlcU vertrouwen, en| tegen de belangen der zullen beVartigen. bea'unreledan de herren I B. Keet werden met reep/ herkozen LrJ'gden raar de R K.I aniglng voor de Tweedel pozen de beereu G. Dor-f en voor 4 afgevaardigden t SzP, Koemeeeter, P,| König. |ardigde en een plaatsver. I Prov. Bond van R K', I werden gekozen resp. del Jiüaig en R. de Moei ag werd gebruik gemaaktI Henneman, die zei de, dat I an een quitantle voor del ntiSn een lyst zal ma. Ider vooij zooveel kan tee jjn vermogen, oot te bijna 11 uur met vergs dering. IMMEN. |lg van het R. K. Oit.l »8t. Jozef», In het locaal) fWinder. de de verg. met gebed, zigen welkom en wenschti tra voor 1913 Gode beetea rlezing der no'ulen, welkt sen goedgekeurd erig jaarverslag van den lan, dat het ledental thaoi rekening en verantwoording Jneeeter. •slag van den penningm,| Jan 1913 in kas Igen aan contributie, donal f 506,90, f 35,-, f 43,30, tgekeerd aan zieken f 286,- f 11,30, totaal f 297,30, teen batig saldo van f 287,90 izien door de heeren N. door dezen in orde bel waren aan de orde 2 i der vorige vergbet eerste tot het vereenigings locaal, tageving aangenomen; het ek van den heer Jn. Dek eering, tengevolge van hel overkomen op 8 April orpen met 14 tegen 2 etem. i de orde verkiezing. Alil iter werd berkosen de heer| 16 van de 19 stemmen, r den heer P. Mors, die |rd gekozen de beer O. Dek- stemmen, ter wij! de aftre' e heeren J. Nuijen», 0, etselaar, werden herkenen en 17 «temmen. Al de Ei hunne benoeming aaa. rg, daar de rondvraag niete| ebtd gesloten weid, EEMSTEg. zomer van 1911 te B-ecm-l ie werd gevormd ter voor- het 3e Eeuwfeest hesjfak tnschelijkheid om een blij- |ig te stichten a.an de droog- Bieemster. De Commissie g, dat dit 'het best geschte- e stichting van een gebouw flut met b.v. de bustes vailf Van Os in den gevel. Na| lagingen werd besloten tel dige gelden: bijeen te bren-l dichting van een gebouw,I icht voor het geven vaif ,nd- ion Tuinbouwkunde, niet| and bou w-H uislh o udk u nde, kken van onderwijs bestaai tns cursussen, die gegevei on,e schoollokalen, doel' stil zidh zeer behelpelnL Mei edadhteniis vdn mannen at Van Os nóet beter te kun door het bevorderen vat (ïibouwon'derwijs, dat meti' den grond, in 1612 droog Iroducttef te maken, e vroeg en verkreeg de nk| de heeren: Wj. O. Boreel van Hog£ lem, Th. S. Jatizen1 te Ha# B'. C. van Mierlen te B'iM Visser te S'dheveningen, 'kt devrouwi Van Merlen^MeV arswoude en de Erven O, Vas Visser verklaard^ e willen bijdragen- de s°'| g. pjer H.A. landbezit)- feesten achter den rug rfj ekeïiing heeft plaats geh®| issie zich met kracht toefej oering vam dit gedeelte val .pd- >ter bven. •Ingelanden van het hebben mode ©eini g" In hunne vergadert ,1. besloten zij een som vl!l st doel beschikbaar te stelfef even 'voorbeelden tot na#11] opwekken! Sleederma^ers, L&Aï, hoekBotereir. fkllsma&r. - Tol 2 2, Eigen Werkplaatsen aïB hot Magazijn. Slsedormakors, LAAT, hoek Boterstr. Alsmaar, - Tel. 212, Eigen Werkplaatsen ana het Mtwjfziji. HetWitteHuis GRAFT. Algemeene vergadering Van het ziekenfonds „Onderlinge huilp bij ziekte". Na opening door den voiorz., Ie. zing der 'notulen. De penningmeester 'deed hierna verslag van zijn gehouden beheer met een batig saldo van 'f 1989.25, tegen het vorige jaar met een saldo van f 1918.02. De rekening werd nagezien 'door de heeren P. Bruin en S. Orasboer en goedgekeurd. Hierna verkiezing van 3 bestuursleden wegens aftre- treding der heeren Visser, KvVadijk en Schuurman die Weder herkozen weiden mes-p, jnet 23, 22 en 24 stemmen. De bode J. Wijn werd bij acclamatie herbenoemd. Ingeko men waren 2 schrijven v.an het ziekenfonds „Vaarzorg." te Driehuizen om, aansluiting. De sear, had een schrijven daarheen ver zonden met een contract, zooals dat met du Rijp gesloten is-, doch dit schrijven liep op niets uit. Bij de rondvraag deed de hr. W„ Woestenburg het voorstel oni f6 uiitkee- iring in de week in pilaats van f 5 te ge ven, welk voorstel opi de volgende jaar vergadering zal behandeld Worden. De hr. P. Bruin deed het voorstel om nog meet begunstigers te zoeken, doch dit werd af gestemd. De 'heer Haas, penningm. deed naar aanleiding va,n het 12ya-jarig bestaan van het foinds in Apfil, het voorstel om dit feit in een vergadering feestelijk te herdenken, hetvyelk bij rondvraag werd aan genomen. Da heer Schuurman wilde naar aanleiding van hetzelfde feit, een gedrukt „memoiriatn" aan de beden en begunstigers ronddeelen, 't welk 'ook werd' aangenomen. Hierna volgde 'sluiting. netop^onda^ Brand to Zaandam. Zondagmiddag half twee ontitond er een fel uitslaande brand ia de fabriek >De Lelie», van de firma Pieter Schoen en Zoon, verf en blauwsel makers, steande in da Oostzjjde aan de Achternaam Men had nog jniit den tijd om uit het kantoor de boeken en de voornaamste be- scte'den en ook de brandkad te redden. Spoedig daarra sloegen de viammen, die inmiddels van de fabriek op bet kantoor waren overgeslagen, naar buiten. De fabriek, d e vier verdiepingen hoog is, i« geheel van steen gebouwd, terwijl de ramen van brandvrij glas voorzien waren. Daardoor duurde het tamelijk lang, vóór de vlammen uit de fabriek zich naar buiten vertoonden Doch inwendig plantte het vuur zich voort, zoodat weldra de geheele fabriek in brand stond. Aan redden was gaan derken. De brandweerlieden de geheele brandweer was aanwezig deden hun uiterste beBt, doch hun arbeid had tegenover de vuur ree heel weinig eucces. De fabriek werd zoo goed sis geheel vernield. Alleen de machinekamer en de kelder bléven behouden, In den kelder waren de meest brandbare stoffen, zooals terpentijn en?, opgeslagen. Ook op bet terrein builen de fabriek lagen verscheidene vaten met brandbare stoffen opge«Iagen, Dezen liet men veiligheids halve in de Zaan rollen. Van de fabriek was door een haventje het groote graanpakhu's »De Oeres», van de firma J. Buys Wzgescheiden. Voor dit pakhuis, waarvan alle ruiten reeds gesprongen waren, bestond langen tijd gevaar, dat eerst week, toen van de fabriek de muren aan de zjjde van het pakhuis waren ingestort. De firma Buys lijdt geringe schade. De schade (fie de firma Schoen, ongeacht de itagnatie ia het bedrijf, lijdt, wordt op meer dan f 100,000 geschat De firma was verzekerd op Beurspolis. De stoomspuit vau de vrijwillige brand weer, die zich aan den voorkant van de fabriek had opgeste'd, werd zoodanig door de naar buiten slaande vlammen verrast, dat niet dan met groote moeite en torwiji het onderstel van de spuit reeds brandde, men er in slaagde de spuit in veiligheid te brengen, De heer M, de Wit, een der man schappen van da V. B. kreeg een vrij ernstige verwonding aan de band. Dank sfj de windrichting, die gauvaske'jjk noordooit en iater oost was en de weinige kracht daarvan, bletf de brat d fot de fabriek beperkt; een houten gebouwtje, dat tot schaft lokaal voor de werklieden diende, brandde gedeeltelijk uit. De omwonenden hebben alleen schade geleden aan hun tuinen, die tct operatiebasis der «puiten dienden. Te ongeveer 5 uur was m?n den brand mees'er Een groot aantal toeschouwe s sloeg het schouwspel van de Westzijde uit gade Op de Zaan hadden velen z'ch van een gced plaa'sjo verzekerd in een roeiscbuii je. T. B. H., Graft, het toelaat HOOGE PRIJZEN. 5a Klasse, 5e Lijet, No*. 3134, 4273, 4339, 6601, 7431, 9254' 10811, 16152, 20525, elk f 1000. Nos. 362, 1108, 2004, 3985, 7443, 16447 elk f 400. Nos 482, 4852, 8749, 11995 elk f 200. Nos. 295, 2719, 4668, 7062, 8280, 9409, 14221, 17134, 18975, 19245, 19301, 20341 elk f 100 iSUCMXAH; Geboren: 25 Jan. Jan, z. v. Hendrik Cornells van 't Veen en Trijntje Beeldman. 26 dito. Jan Jacobus, z. van Hermanus Sanders en Dina Koopman. Ondertrouwd: Gerrit Jan't Hoen, zadel maker, 19 j te Stad-Almelo, en Dina Geuke, z. b., 22 j., alhier. Jan Laurens Engel, broodbakker, 23 j., en Naalke Hak- voort, z. b., 21 j., laatstgen. onl. te Uik. Jacob Delver, 26 j., en Cornelia Mar- garetha Blei, z. b22 j., te Haarlem. Johannes Jacobus Jansen, boekbinder, 22 j., te Epe, onlangs alhier, en Stientje Rink, dienstbode, 31 j., te Brummen, onlangs te Zutphen. Overleden26 Jan. Engel Pieter Sjau- kes, 81 j. 27 dito. Femmetje Bakker, 29 j. Godfried Boudewijn Vasbinder, 71 j. ALKMAAR, 27 Ja?. Aangevoerd 12 Koeien en Ossen f 18", 375. 22 vette Kalveren f 40 a 1 6, per Ned. pond 0.90a 1,10 ct., 38 nucht. Kalveren f 8b 22 per stuk, magere Schapen f a 33 vette idem f 20a 32.410 vette Varkens 56 a 58 ct. p. Nad. pond, 34 mag. idem f 18 a 27. PURMISHEKD, 2s Jan. Aangevoerd 319 Runderen, waaronder 169 vattt f 9.70 0.88 p. K.G. prijshoudend, matig, 150 melk- en geldekoeien f '50 a 320 prijshoudend matig, 10 stieren, 53 vette kalveren (0 95 a 1.15, p. K.G., handel matig 371 nucht.idem f 16 a 32, matig, 32 paarden, 1228 schapen i 20.— a 32—, lammeren faprijshoudend, matig, 345 vette varken» 54 a 68 at. p, K.G... handel vlug, 84 magere id, f 22.— a 40.—. stug, 162 biggen f 10.a 16 stug. 30 manden Peren f I.a 1.40. 70 mnd. Appelen f2.00 a 2.50. ganzen f 0.— a 0.Zwanen f 0. a f 0.— Kleine fabriekskaai f 35.klaine boerenkaas f 32.60 Middelbare f Commissie f Aangeroerd 59 stapels, 771 Kilo boter f 1.65 a 1.70 par kilo. Kipzieren 1 5.a 5 60, esndan dito f 0.— a 0,— per 100 ztukz. NIEUW-LEVEN (Station Noord-Scharwonda). 25 J n. Rcode kool le f 9.50 a f 10. 2e f 8,— a 9.kleinere 1 1.50 a 7. Gele kool le f 10,25 a 11.—, 2e t 9.a 9.50 kleinere f 1.80 a 8.75, Deensche wit'e f 4 25 a 4 50. 2e f 3.50 a 3 76 kl. f 1 49 a f 3 Uien f 0.60 a 0.75. 27 Jan Roode kool la f 9.75 a 10.Se t 8.25 a 9.—, kleinere f I.60S a f 7,50. Gele kool le f 1\E0 a 11 50, 2e f 9.50 a 10—klei nere f2.—ga 9.— Dsenjche witte f4.50 a 6.—, 2e f 3.75 a 4.— kl. f 1.50 a 3.—. Uien f 0.70 a f 0.80 BROEK OP LANGEMDIJK. 25 Jan.bloemkool f 0.a f 0. 0 2a soort f .0 .0. 62400 rooda kool f 2.a 9.50. 6760 witte kool f2a 3.60. 241CO gein f 2.20 9 30 443 baal wo?t»len f 0.44 a 0.55. 235 bari uien f 0.60 a 0.76. 0 waggon biet f —.0. 27 Jan. 0bloemkool f 0.a f 0. 000 2e soort i 0.— a f 0,18500 roode kool f 2.— a 8.—. 2800 gaal f 2.20 a 11 40, 4310 witte f 2.a 3.60 80 baal Wortelen f 0.50 a f 0.— boz Rbabarbsr f sak aardappelen f 0.a 0.—. -p. slaboonon f 0.a o.0 bieten f —.0 a 0.—, baal nep f 0.— a 0.—. 172 baal uien f 0.60 a 0.80. 0 wagon biet f Zoodra de ruimte l7©op sdvertesUën en abonnement©n op „Ons SI ad" gelieve men zich te vervoegen tot de navolgende Agenten: Akersloot: Th. Bater. Assendelft: D. J. Mijnen. Beemster: P Smit, Oosthuizerweg. Bergen: W. J. v. d. Steen. Burgerbrug: D, de Lange. Castricum: J J. Rcb. Egmonden: M. Butter, Igm a.d. Hoef. Graft: G. Woestenburg Cz Harenkarspel, Oude en Nieuwe Nie- dorp: C Jong, Zijdewind. Heemskerk: J. Eloes. Heer Hugowaard: P. Potveer. Heiloo: -J. de Zeeuw. Krommenie: W. .T. van Straten. Langedijlcen: Prop. Club; adres: Jao. Groen Az., Zuid Seharwoude. Limmen: J, Duikersioot. Obdam: J. v. Leeuwen, brievengaarder Oudorp: F, Kunst. Purmerend: J M. Bleekemoien. De Rijp: G. Woestenburg Cz. Schagen: J. B Brammer. Schermer: N Smit (Omval). Schermerhorn: C. P. Smit. Schoorl: Jb. Zwagerman. Uitgeest: J. P. Impink. Ursem: Job. Oud. Warmenhuizen, Kalverdijk en Tuitjen- horn: H. Schouten, Warraeahuizen. Worm erP Maas e» P. Bart. Wor meneer: R. K. Propagandaclub Zijpe: JN" Tesselaar, ('t Zand) B3 -UK- Pen 2den Pcbtuïri a.s. hepdn T onze geliefde Ouders, T M. Wagemaker f en J Wagemaker-van der Meulen, hunne 25-jarige Ecbtvereeniging 3|t te herdenken. Hunne dankbare kinderen, st i ALI. 1 I CATRIEN. 1 Behagen^ Jan. 1913. 1 Receptie van 1 2'/, uur. jj[ KI KB ri»!*!¥k¥k9H>5- B 1 Februari a s. hopen onze dier bare Broeder en Zuster R. DE MOEL ea D. DE MOEL—BLAUW, hunne 25-jarige Echtvereeni ging te herdenken. Hunne Broeders en Zusters, Noord-Sobarwouda. JOH. DE MOEL. J. DE MOELDübbedd. Kerkbuurt. N. KIEPT. G. KIEPT—Asjes, Alkmaar. J. PLEITER, P. ROBEEK. J. ROBEEK—de Moel. Tuitjenhorn, Januari 1913. -a 1 1 T 1 T S -UK- HOS-BK -KK- -KK- -KK- B i Op den 9en Februari a 0. hopen ij T onze geliefde Ouders i D. PATER f i CATH. VAM SCHAGEN, hunne 40-jarige Echtvereeni- i ging te herdenken. Hunne dankbare Kinderen, li Alkmaar. Jb. PATER, f M. PATER—Konijn. 1 Soorabajja, N. PATER. 3jt Alkmaar. Jn. PATER 1 Alkmaar, Januari 1913. G. A. PATER Hosman. a-*K- ~*K—*K~3K;-*K*K~-*K-a Opruiming Schoenen. Tot onze diepe droefheid over leed zaeht en kalm, na eeu lang durig, doch geduldig lijden, ua voorzien te zijn van de H.H. Sacra menten der stervenden, onze ge liefde Echtgenoot, Vader, Behuwd en Grootvader in den ouderdom van 71 jaar. Uit aller naam, Wed. J. KOPER—Schuit G. KOPER. A, KOPER—Lieftinö en Kinderen. Ha. KOPER. P. KOPER. Heemskerk, 24 Jan. 1913. Ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen hartelijken dank aan allen, die hem hebben geholpen bij het ongeval te 't Veld (Oude Niedorp), op Vrijdag 24 Januari 1.1. J. P. BOTMAN er Eohtgenoote. Heer Hugowaard, Jan. 1913. Terstond gevraagd een MELK- KNECHT, voor noodhulp tot 1 Mei, tegen hoog loon, bjj G. BIJWAARD, Pfahdorf bij Goch, Duitschland. Gevraagd, wegens huwelijk v. d. tegen- woordigen, een flinke STALKNECHT, met kost en inwoning. Flink loon. Adres W. MOOIJ, Gulden Vlies", Alkmaar. Gevraagd: een R. K. KINDER MEISJE. AdresKoorstraat 24. Gevraagd een gevorderd TIMM3E- M&NSLEEBLISa, R K., 16 k 17 jaar, inwonend, loon naar bekwaamheid, bij C. SCHOT VANGER, timmerman en wagenmaker te Schaorldam. gTevraagd zoo spoedig mogelijk een u BOESlM&BEIDEa, vrij huur en 100 roeden tuin. Adres C. HUIBERTS, Hoofddorp, Haarlemmermeer. KH evraagd een BOEREN- en BOUWBSS- u ENECHT, om direct in dienst te treden. Franco brieven lett. D, bureau van „Ons Blad", VlTegens huwelijk wordt gevraagd een EUISaOÏÏOSDEB, liefst boven 30 jaar, R. K., bij een vader en zoon, tegen half Maart of 1 April. Adres H. ROO SENDAAL, 't Waarland, Harenkarspel. TE KOOP: Aan hetzelfde adres een VAST WERKMAN gevraagd,bijK.KRUIJER te Heer Hugowaard. gevraagd, bij A. WIJTE te Obdam. Terstond gevraagd: bij J. KAMP, Heer Hugowaard. Aan een pakhuis hier ter stede kan een flink persoon geplaatst worden. Aanbiedingen met opgaaf van leeftijd aan het bureau dezer courant onder lett. B. Firma GEBRs. SLUIJTER, Oude gracht 183, vraagt en /bevraagd tegen hoog loon een R. E. U TWEEDE SLAGERSKNECHT, bij CORN. NIELEN, Krommenie. bevraagd om terstond in dienst te treden een bekwaam SMIDS KNECHT, bg de Wed. P. VAN LEEUWEN, te Limmen. GEVRAAGD: Te bevragen bureau „Ons Blad." TE KOOP aangeboden ook bij mindere hoeveelheden, kg SIMON BROESEN, Landbouwer, Ursem. welk een burgerbestaan oplevert, met gewaarborgde Vergunning, mag ook zijn met eenig WEILAND. Pr. br. lett. IJ, bureau van „Ons Biad." van binnen gemerkt Ch. L,, tusschen Heemskerk en Limmen. Tegen beloc° ning terug te bezorgen bij C. STUIP- BERGEN, R. K. Boekhandel, Caetrienm. Terug te bekomen tegen advertentie- kosten bg A. STOOP, (Slootgaard), Harenkarspel. volgens den ritus der Domini canen is voorradig in den boek handel van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1913 | | pagina 3