SPORT EN SPEL AGENDA. ALKMAAR. op hol tf.r navolging. zc-ndagssluiting apotheken. muziek ik den hout. Morgenmiddag van taflf 3 tot half 5 geeft het Stedelijk Muziekkorps,"directeur do heer H. A. Alaas een matinee. Het programma luidt als volgt: 1. iff Leipzig 1st Mesae Marsch f. von Blon. 3. Ouverture tot de oper» „Silvana" i Fnnfasi. -romanlique l Montagno. AMS'!'!'.-]1 r A M.SC: IE UEÜRS. Burgerlijks Stand r KaKI-MATA (uitreis) vertrok 17 Sept. van Terresleja, Afgehaald aan da schuit f 0.90 Thuisbezorgd f 0,20 hoog» R. It iVEREENIGlNGSGEBOUW „ST. V/ILLISRORD" Maartlag 22 Sept.: 8 uur I ;e den verg. voor tie laden van de Onderat'il. .Winterborg. Komt alien op, het is uw eigen belang. Dinsdag 23 Sept.: uur it. K. Volkszang. 8 uur .nfi.ué „Hulp in Nood". Woensdag 21 Sept.: 7 'uur Resluursverg.' R.K. Volksbond. 8 uur Bes tuui's raad-vergadering. 8 uur Lcdenverg. Fabriek:: rbeiders. 8 uur Unlw.-cursus Jongelings-vercen. „St. Joseph". 6 uur Rep. Meisjesbond „St. Agnes". Xaterdag 27 S-pt.: 0— 8uür Bureau v Advies, waar tevens gelegenheid bestaat tot hot vragen van inlichtingen over en bet in vullen van formulieren jnz. de Invali diteitswet. Het kantoor yaa den ^salarieerde is alle werkdagen geopend van 1 loc 3 uur, uitge zonderd des Zaterdags. R. M. MUZIEKCORPS. Organisaties, die nog gelden onder haar berusting hebben van aandeden jn bet fonds tot oprichting van het muziekcorps, wor den beleefd uitgenoodigd d<>ze gelden Zon- itagtBiddag te 12 uur aan liet voorloopig bestuur in het R. K. Vereenigiagsgebouiw te komen afdragen. KINDERVOEDING. T 00, Voorschoten. G. J. Kok n.h., D'ubhelebuurl De vereeniging voor Kindervoeding beefr H Groaingsn, opzichter. K. A. de Kan n-.fy, Onze Jijbiïffierende burgemeester. Op heden dan, is het 20 iaar geleden, dat .de heer O, Ripping benoemd werd tot burgemeester van Alkmaar, welke be noeming telkens werd gecontinueerd. Tot ons en ongetwijfeld tot wij mo gen wei zeggen: aller leedwezen zijn de toestanden zoo, dat de burgemeester aan dit feit iiever geen bijzondere aan dacht geschonken ziet. - Zijn gezondheid heeft den Ratsten tijd ernstig geleden en het is te begrijpen, dat een spoedige vol.edige rust zijn ge stel ten goede zal kunnen komen. Ofschoon alzoo weinig ruchtbaarheid werd gegeven aan d« gebeurtenis van de a-en dag en geen feestve'toon plaais heeft naar wij vernamen, heeft de heer Rip ping: zich aan alle openlijke hulde ont trokken, door zich vandaag builen dc stad ie begeven tw ijfelen wij er toch niet nan of zcei velen zullen vandaag toch, zij 't dart in meer bescheiden vorm, van hun bel: ngstel.'tng den jubll erende» bu gerva- «ïer doen blijken. Gaarne véreenigen wij' cm>s met hen, die hem hulde en da uk weten voor wat hij ut het belang der gemeente en gemeente- naren gedurende die twintig iaren heeft gedaan. Gisterenavond omstreeks 7 uur kwant ten paard, voor een veewagen gespannen, FB boRc-mfe vaart de Veerstraaf git net Hof over er. wilde zijn weg door de Mrgdaknestra.rt vervolgen. Mier werd zijn vaart evenwel gestuit door een der twee sfclaar staande paaltjes waartegen de wa gen opliep en waar liet paard gegrepen rrerd. Wonder boven wonder liep het ge- vt.I zonder ongelukken af. W; zeti to-: nog t e Zondags alle banket- te k' e.svv tikcis geopend, thans hebben de banketbakkers J. J. A. Netten, Apfklsteeg 1 en R ,L. Sehrettrs, Verdronkenoord 65 liet kloeke besluit genomen hun zaken op Zondag te sluiten. Dit is voorzeker een besluit, dat onze voile instemming ver- >dteiit en navoigenswaard is, Op a.s. Zondag 21 September zal de apotheek van den heer M. j. Schouten— Gele, Koorstraat 47 geopend zijn; de an- usre apotheken zijn gesloten van Zater dagavond 12 uur tot Zondagavond- '12 u. De apotheek d:e den Zondagsdienst heeft ia gedurende de geheele daaropvolgende week 's nachts geopend. De andere apothe ken zijn, behalve Zondags en op feestda gen. ook gesloten op werkdagen van des avonds 8 uur tot den volgenden morgen. 8 uur. GPU AVE DER GATE CI IISMUSI .ESSEN, 'n de week van 21 tot 28 September moet op stóool gefcend worden: Kleine leering (eerste en tweede jaar) 15de les Ideine. {'.Vteehismus.Mieldelleering 22ste les. 14echii»p eommunieleering 21ste en 22ste les, beid" naleerüigen 21ste en 22e te met kleine totters, In de week van 21 tot 28 September moet voet der. priester worden opgezegd: Kleine leering 14de les. Middellcering 21ste ie-*. Plechtigs co'mmunieleering 19de en 20ste les. Beide nnleeriugen 19de en 20ste les. GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Geopend op alle werkdagen, van des v.m. 0—11 uu!' cu bovendien des Maandagsavonds van 7—8 uur. Aangeboden: 1 baggerman, 5 bakkers, 3 Baulk werkers, 1 behanger en stoffeerder, 1 bloemist 2 boerenarbeiders, 10 grondwerkers, 2 ftm- tcorbedienden, 1 landbouwer, 1 lompensorteer- der, 1 loopknecht, 3 machinisten-stoker, 2 ma gazijnbedienden, 3 metselaars, 2 opperlieden, 5 pakhuisknechts, 2 reizigers, 1 revolverdraaieir, 1 smid, 1 stcenfcikloer, 1 stolker, 3 rigprenmakerj 1 tabaksbewerker, 3 timmerlieden, 2 tuinlieden^ 1 veedrijver, 1 vr viicr, en 59 losse werklieden. Gevraagd,: 1 behanger en stoffeerder, 2 kam toorhediendep, 4 losse werklieden, 8 incisola;:rw, 1 schilder, 1 smid, 6 timmerlieden pn 1 werk ster. AM. v: Weber, 8. „Mem Traurn" Walzer E. Waldteufel. 4. Air varié -sur l'opera „Les diamants de !a Couronne D(_ ,Auber. Solo voor olarinet door dan heer G. Nijenliuis. I. .„Vers l'avenir" Marclie-tnaliteire - Sam' Messing. 5, „Koel Ouverture F, Andrieu. gebrek aan borden, lepels en vorken: daarom verzocht het bestuur in een in dit nummer voorkomend-: advertentie al len, dia é!én of jmeer gebruikte borden, lepels of vorken aan de vereeaiging wil len afstaan, hiepvan bericht te willen zen don aan den penningmeester, dea heet* N. A a dries m a, Steijnstraat 71. VRAGEN 'EN VOORSTELLEN VAN SOCIALISTEN AAN DEN RAAD. Blijkens berichten aan de „Alkin. Crt." de S.D.-Raadsfractieschijnt nog niet te weten dat „Ons- Blad" ook een nieuiws blad is zijn van socialistische zijde de vulgepde scin-ii -:r: bij den Raad inge zonden: Een achrijVen van het Ëoo.-dena. raads1- lid, den lieer O. Veen: Edelachtbare Da-mes en Heeren- Ondergeteekende zal not op prijs stelll n de volgende vraag te mitogen do-en: „Hoover is het voorstel betreffende- djr imxiering dor 8-urige winkelsluiting ge vorderd"* 1 Een schrijven ,van den heer W-estierlitof, met verzoek tot hetstellen der volgen de vnaag. nan B. en W. Wanneer mag van «w College praead- viaa worden verwacht op Tmijlu in Januari 1919 gedaan voorstel tot het invoeren van oen 7e en 8e leerjaar bij liet gtwep-n lager onderwijn?" Een schrijven van de soo-dem. raazte fiwofio, houdende het volgende voorstal „Ondergoteekenden, ladan ya.n Uwen Raad, hebben de eer voor te stellR-n- te be sluiten over te gima.n tot den houw van een aan all© eisehen des iii'cte voitdoend nieuw gemieentefijic 'adefeenhuiis, waarbij «en kli niek voor kinderziekten-, alles fnet ruim© gelegenheid voo-r kcstelooee behandeling v«m on- en mSnvenmogenden". SUBSI Dli-jN. Huihou(f- en Industrieschool. De Minister va® Onderwijs vraagt TOor 1930 1150} meer subsidie voor de indu strie- en hafchoadsohool ailhiei-, waarvoor de uitawtuï in liwlaal bedragen f25250, het prwiBcaool subsidie f1900, het meeatetijk subsidie f 60OX Het Raj'ks- --ubeiciie bodrnxren f 10350. Strafgevangen is Op de Jtaüötiebegïooting fe een bedrag i.ii tgetrokken- viotor den tra-uw van berg en wei-kolaatsen in cn bij de etrafgevan- gtajs- alhier, HEROPENING ALKMAARSOH WARENHUIS. Ongeveer M dagen geleden werd heb pand van het Alkmiaia-rsóh Warenhuis aan fie Liwagestraal gesloten, teneinde dit p-.- c te kdunen verbouwen. Nu in 14 dagen tijd» heeft dit pand, vooral wat d: in gang m«t f ie beide etalage.:-; betrei, c-: gnoote veia;Kt-3ring ondergaan. Hedenavond arastreeks 6 uur wordt dit paad hersvpond. De ét*laige-k asten ïij-h veel dieper ge worden. Zij hebben een diepte gekibgen van pinr. 4 nieter. Da deur is eveneene een 4(meter aabteraihgeplaatst, zoodat LJt geheel een prachtig mirrni portiek vormt. In do winkel zelf zijn de kanton ook ©enigszins anders ingeriolit. Een pnavht eleatrische installatie is aaogel^-d door het eleotrisoh installatie btfreau van G. L. l'aleari op de l.:iat De winkel baadt in een zee van licht, iedere kast is afzonderlijk; verlioht. t-er- •w Ijl de winkel op aieh zelf •'door «root» tampen verlicht wordt. Het geheel maakt een grootsch&n in druk. We moeten tenslotte vtoor de fraaie in richting deaer zaak aog een wooixl van waardeering richten tot dea architect, de heer Zaal, en. den aannemer, de heer v'as- binder, beiden te Alkmiaaiv Wij- vernamen nog, dat het pand aan do Achterst: «at mettertijd waf, de inrich ting van binnen betreft nok eem^s. ver andering iisl ondergaan. Het Alkmaarsch Warenhuis is dan zeker de mooiste en grootste zaak van Alsmaar. Alkmaar. VRIJE ZATERDAGMIDDAG AAN JONGENS EN VROUWEN OP FABRIEKEN EN WERKPLAATSEN. Overheden van bedrijlven worden er aan herinnerd dat van 1 ÉSept. af, een wetsbe paling is ingetreden waarbij het aan vrou wen en minderjarigen is ver'.odsn, in fa brieken en werkplaatsen des gaterdag- middags na I (uur arbeid te. verrrieht en, be (koudons in bijzondere gevallen. DE STAATSLOTERIJ. Door een ongelukkig toeval is op Pag. 2 van hef Eerste E'ad inplaats van de Staats loterij de uiilotingslijst van de Tijdgeest onder het kopje „Staatsloterij" geplaatst. Belanghebbenden gelieven hiervan goe de nota te nemen. INGEKOMEN PERSONEN. W. A Veldkamp, n.h, St. Annasiraat 12, Arnhem, boekbinder. F. C. Laas r.k, Overdie- siraat 72, Amsterdam, winkelbed. J. F. de Hoijer r.k./n.h, TTieneowai 3, Amsterdam, mag. hed M. van der Kop n.i., VerdronkeDoord 9, Bergen, kóópman. J. Buis r.k., Oudegraeht 74, Helder, huish. G. A. M. Winkel r.k., Kanaal kade 31. Amsterdam. P. M. 'Kaandorp r.k., Jiweerenpad 5, Heiloo. H. Wt de Koning d.g„ I amoraaistraat 6, Amsterdam^ leeraar wisk. W. Oosterhuis nh., Vronwenstraat i, Avereest, ge vangen be A. J. Poeza, Vogelenzang 9, Zaan dam1. P. Q. Lips, Laat 83, .'.msterdam, strijk ster A. M. D. E. r.k, P Hendrikstraat 14, Venln, winkeljuffT. T. i. Mulder r.k, Koor- straat 35, BloemendaaJ, kant. bed. Di. Roucourt r.k., dabeljauwwmat 2, Obdara, dh. C. A. M. Schenner rk., Findsen 111, Boxtel, winkeljuffx P, Has n.h., Sciwrmerwcg 82, Hoogwoud, reizi ger. C. Siet rk., Uitenbusciislraat 36, Castri- cum. M. J. Hammerer r.k., K-mingsweg 20, Utr-cht, winkeljuffr. J. C van Dijk n.ti., Tous- saintstraat 11, Amsterdam, huishoudster. Wed. D. Pur-jer n.h., Iaat 103, Helder, hmshoad- sfer. J. Peunings n.h., Ritsevoort 25a, Vleddep, bloemist. O. Raves r.k., Kinheimstraal 41, bloe- mendaal, db'. ML E. Hart nh., Spoor^taat 34, Koedijk, dh. J. P/thuis, Egmonderstrafct 14, -imsterctam. G. H. Hoijtink n.h., Kanaalkade 11, Velsen, klerk H.1J.S,M. G. Klaver r.k. Laat, Nieuwlondcrsingel 78, Helder, klerk R. B. B. Heertjes n.h., Houttil 9, Schermerhorn, winkei- bedk-nde. P. A. van dei' Poll ah., Veil. Laud- süaat 19, Bergen. N. H- de Graat r.k. Koorstraat 41, 'Nijmegen, Rappersbed. P. Ver- sieegh rlc/n.h., Lamoraalsiraat 7, Amsteic&i ïnsp, spo'orw. E. Bur^raaf e.L, UitenboschitraaL 58, Am.-Uerdata hofeeester A.P. Wed. N. R. Raozeudaal r.k. Vogelenzang 22, Amsterdam. v^.,, u, - A. Veest», Langpataaat 63, Ensehedej. bal.ker. dijk 1, en Z. P. O.' 8. i'ti IIP. spelen: E. O. 2, rfoilan-T <tt» 4, Piurmerste h 2, D. W. V. 1, Q C. O. 2, V. V. Z_ 1, JteLniandia 2 en j Z. F. 0. 4. H A oravaitMeervogels 2, O. 5. V 2. j K V... V. 2, Q. S. C.'3, Wiriem E®-f gen 1, W. F, e b. S. D. E. 2, Zéru- f !»wü» Z. V. V. 4 en Z. F. C, 5 Di III B zijn ingedeeldAssendelft 2, O. S. V. 1, K. F, O, 3. Q C O 3. V A F. C.^2, V. V. F. a, V. VI Z 2. Zaian IS TL O: 44TA.X, K-saiers en C'omimssioünairs in IM^eclen, ALKMAAR SCÜAGEN NecL VVerk^ Sdiuld iLi<.M!£K:ENO' Vari^e koeri 19 Sop B. J. Boer n.h., Fnirlsen 41, liergeu, slag^r. E. Bilars r.k., Voormeer 12, Haarlem. F. .1, Staa r.k., 2e Kabefstraat Ï2, Heijtlnnjsen. J. II. Bonfcliond gk., Gabeljaustraat 4, Amsterdam, leeraar Duitscla. M. Boon^Russriiruaiu, Kim-, heimslraat 33, Zaandam. E. J. Raaij; n.h-, Z^is 125, Varssevefdj db. N. de Flart n.h., StuarL- straat 29, Hoorn, ïaaskn. ït. Visser n.h. Spoor straat 36, Oude Niedorp, db. H. Levij n.i, Me- liusgraeht 8, Amersfoort. A. L. Bakker d.g. Spoorstraat 15, /JTexe], pk RJi.BR. G Schuil: r.k., Bierkade 13, H H Waard, reiziger. A. de Groot n.h., Emmastraat 3, Egruond aan Zee, '.b. P'. tl. den Dekker n.h, Voordam 11, terweg 73, Nieuwe Niedorp, ambt. R. v. A. N.-Amerika, schilder. R. T. de Cock n.h., Wes- Mj Keizer n.h., Stationsstraat 54, Amsterdam, 1.1. Machinist. A. H. Slrooper rjk, Veerstraat 10, Amsterdam, db. G. Pluijlaar g.k., N. P. Laan, "8, Hoorn, slager. B. J. Stifcvóort r.k.. Keizer straat 22, Sehagen, rigarenmaker. M. J. A. Jacobse r.k., Verdrog.l'enaord 61, Roermond.. K. Appel n.h., Kenneinerstraalweg 118, Anna Pbulowna. W. F. Ibink Meleubrink r.k., Emma straat 19, Belg. Congo, machinist. DE NIEUWE DIENSTREGELING VOOR DE TRAMSi, Den. 15den Se.plember j.L is etp de lijnen' AID maar, -Bergen aan Zee, AlkmaarEgmond aan. lee en Alkmaar SchooriTr-Schagefn een nieuwe Uenstregeling in werking getreden. o>Vor lijn iUkjpaarBraelf op Inngendijk is de dienA ook gewijzigd, doch dit D reeds met ingang van t September geschied.. Wij drukken deze dienstregelingen elders fa dit nnmmer ten gerieve van onze lezers at. Deze dienstregeling kan zonder bezwaar be- 1 vesiigd wórden op- de eerlijtls door ons ni!_« j-evea., regeling vrxir den. zomerdienst - 519 GEBOREN: 19 Sept. Hugoliaa Gerarda, d. v. Petrus Johannes Joseph Jonker en Henri/ tie Jose phine de Vries. OVERLEDEN: 19 Sept. Margarelha Johanna Koremteb 27 jaar. ingezondon stukken M. d. R. Mag ik' a foelc-efd verzoeken voor eenige plaatsruimte. Mijn doel hiermede is. e enigs zins beter op. de hoogte te komen met den woningnood. Toen ik mij voor eenige wcjten te Alk maar metterwoon vestigde, kon ik na we ken lang zoeken eene kamer in huur krij gen. onder die voorwaarden, dat, als de dochter ti.es huizes ging trouwen, ik de kamer weer moest verlaten. Volgens aan a Fan van kennissen Heb ik mij toen vervoegd bij" den heer O. j. Verkerk, de. zoo ris men inij mededeelde, aan de Huuroonitnissie verbonden is om de nieuwgebouwde vjonitrgen ie verburen. Men liet mij d ar een faunuier voor aan vrage teekenen en de rest zou ik wel ge waar worden. Toen echter de heer Verkerk bij mijne tegenwoord ge verhim.s er de huur kwam ophalen van de woning, die zij bewoont en hem- bekend werd, dat ik werkzaam was aan „Ons Bird" werd haar medege deeld, dat de woningen, waarom ik had verzocht, alleen disponibel waren voor amb temtren, schoolmeesters enz. Zou de heer Verkerk, die de weelde van het we.kmansleven zeer goed kent en die steeds tegen personaïitehen was, éie aan- de Staatsruif smulden, hier zijn belofte nakomen, den werkman steeds te helpen? Of zijn die woningen alleen daargesteld voor zijne partijgenoot?»? De keme.-, de ik thans met 4 personen bewoon, is gemeubileerd met 3 ledikan ten. Overige ruimte, men kan geen stoel of- tafel plaatsen, is om zich ie behelpen. Die toestand schijnt den heer Verkerk voldoende te zijn. Zou men mij, geachte Redacte,w, niet beter kunnen inlichten, bij wien men zich te vervoegen heeft o:n een van d.e nieuw gebouwde woningen in iutur te bemachti gen? U dankzeggend voor de beschikbaarstel ling der plaatsruimte teeken ik UEd. dw. dnr. j. J. UMAN5. (Officiéél Heeft men zich tot het be- komen(?) van een woning te vervoegen bij hl et Bestuur der .Ver. voor Volkshuis vesting. Red.) VOETBAL, i CbUipetitie indeeling van den N. H. V. B. Gaven we .wiga week de rbc/ipetitiet- indeeling van de wostelijiè aadeeiing van. den N. V. B. nu willen wij' de aampeb'tie- indeeling van den NooidbotLands-:*, on voeti halbond publiceren. Do competitie bestaat uit 11 aldeelingen I, II, HI, en IV A en Bt adspiranten A. en B. cn de Heldersohe competitie. In IA. spelen de volgende vereenigingvttï Alomaria Vi-ctrix 2 Ooboord'a 1, Hol- la,ndia 3, V. A. F. O. 1, W. F. O 3, Zaanlandiai 1, en Z. 9. 0. 8. De lDaide-'T ng bevat de vereieniging-öa; Assendelft 1, Hoorn 1, Meerv'ogels 1, O. S! V. 1, Q O. O. 1, West-FrLia 2 en Z. V. V. 3. IIA bevat: Goahead 1, Kennemers .1, K. F. 0. 2, K. V. 1, Q S O 2 S. D. E. 1. V, V. U. 1, en W: F O 4 IV A bevat: sfendrtft 3, V. A. F. G. 3^ V. V-m U. 3, O, S-. 0 2, Zaandijk 2 en ZaiamlaDdia 4, terwijl IV Li ek: viodgen- d'e vereenigingen om.vat: HoL'andia 5, Hbllarmïa adsp., Htoorrr 2 Jong Avan- ti 1, en VvTost-Frisia 3. In- adspiranten-afdeelinê" A aijtai inge deeld: Z. V. V. adsp., W. F. C ad pF Z. F. 0. adsp., K. F. O adsp. e;r O S. V. adsp., terwijl in adspirantenafdeé ling R spelen: AssendeJft ads}-- Z, ,F. C. c., S. D. E. adsp., V. V U adsp, en K V. V. adsp., In de Heldersohe competitie zijn inge deeld: Helder 2, W. J. K. 1, Victoria 1, H. V. V. 1, Hélder 3, W. J. K. 2, Ovn- eordiai 2, Sparta| 1 en Victoria 2. Volgens de offieieele modeda&Jingien. van den N. H. V. B. zal zoo mb gelijk de competitie op Zondag 2ö September o.s. aanvangen. WAKNER EN HYLKEMA ".EDANKEN ALS LID VAN HET B.. Bi De TOorsitter van den N. V. B., de heer Warner, heeft, na 25-jaar voor den !»nd geijverd te hebben, zaja ontslag als bestuurslid en voorzitter bij' het bonds- buroan ingezonden. Ook de bekwame en fle volijverige bondsadminiatrateur de heer Hylkema gaat, na .1.4 jaren het ambt van secretaris- penningmeester vervuld te hebben, me,t 1 Novemhes* den bond verlaten om een be trekking hij de firma Manders, Zeeman en Dr».--te Amsterdam te aanvaarden. Wij' zien beiden pret leedw-ezen en slechts noode het Bondsbstnur r-*-; laten. HET WEDSTRIJDPROGRAMMA VOOR MORGEN. Westelijke Afdeeling. le klasse. DuF.O.Haarletai, J. K. G. Grpotmeijer U.V-.V.V.O.C., H A Meeimm Terwogt ritrickH.V.V., W. S. Baas.- -.JasA..F.C, W. Eijtaiers Jr. Spart»—Blauw Wit, ïnr. E. G v. Blisseliek'. H.F.C.—H.B.S. Overga ugsooimpetitie. W.F.O.Stormvogels, C. H. Vrugit. HermesV.V.A., H. II. van de Schalk j- Ooncordia—R;.,F.b., J. P. Allait. 't GooiSpartaan, M. Bos. V.U.O.—S.V.V., D Duif Jr Rcsenre ,1e klasse A. H.V.V. 2—H.F.O. 2 V.O.O. 2Sparta 2, B. Perquin. H.B.S. 2'Quick 2, M. D. Naar. Reserve le kiasae B. Haarlem 2Feijenoord 2, A. v. d. Aar Hercules 2—Ajaix 2. G. W. Dekking.. 2e klasse B. Schoten— Z.V.V.,*S. Boekman, R.O.H.O.D.E., J Deerenberg E.D.O.Amstel, H. van 'Dol Jr. Z,F.C.Neerlandia H. Vuiik. Hollandia—Alom. Viotrix, J. Hsij'nsrt.. Reserve 2e klasse D. Ajax 3—W.FO. 2, B. Hakker Blauw Wit 3A.F.G 3, H. G. Poogaaxi 3e klasse E. Q.S.O.—D.W.S., Jb Bakker HelderN.O.S., J. H. O. Wcber Steeds Voorva&ris—H.B.O., ,L. de Beer. PlurmerêfceijnH.S.V., J. A. van Gemerden. •3e klasse F. Bloemendal!Watergraafsmeer, M. EEnre. SwifbE.V.C, H. jJ. van Wielink. EfF.0—Wcst-Frisia, W,tS. Haktoff. VT.S.VRap-hias, J. P. Faassen. KORFBAL. Het programma, van Zondag a'.s. Westelijke afdeeling. HA. PurmerendB E.P. Jong Holland; Amsterdam: D.E.D. IID.V.D. II B. Ameterdam: p.E.V. IIDJXV II: AnimoAvantï. 0 iet rts' »- i i. 4 V iel. 1916 4 r id. 19x7 id. 1918 Nederi. lnd.i 1atc s 5 w id. -.ij-) Oostenrijk Jaa./'^h s 7' SiH 8sH 94 «7 I°3 74 2QK 9S- /■H Kft 71 8xH 8514 94 9SH «3 H ijU/f 19 20)/ Sa 9^; /o li Ruslanri: Urecousoi.. i33a n id. Kotliscailü ^Consols) 4 n - id'. Hop** ifc Co. 1889/90 n Iw-R^. Dombrcwa 5 n Brazijiö Fuuei. Loau. 2 AiiiBteitlam 19x0 4. j. Rotterdam 19,1s. v iioll. xjz. öpoor.vcg'Mij. 5 StaaB-bpoorwe •.wncL Amsterdamse!ïD Bank Hail. Bank v. iU.-Amenka vau ÜJai>EJtf< Aand Loinpania Mere, i^endaa Cuü. Mij. d. V Ofisleaiandeu f laiv.Je!-v. r itiam ger'. nfi' lgdei-.toaaisc.a i^p. rvaiul. Ni'!, ui j. iiandeisban m.-tl vjgcohsol Hoü» Petrol, .r nd. Kodiuk:. -oiroJ.-Mjj. I itipatcrdara Ruiubsi DcLt-BataYia Amstepdaiir Del? Brtooeki Tabalc r Deli Mn, Medaii RoUcrdam Utli bcncmbah tLouaau Amerikalijn Hoiiaudschc btoombooL-rVIij. J ava-Cmna-J apani ij n Kon. rhoil* LRoyJ Kon. Ned. btoornb.-Mlj. Kon. Pajieivaart n Ned. bcaeepvaari Lrnie Rotterd. Lloyd btoomY.-Mij. Nedriiland Comm. Int. -.filcrc. Marine ret. id. CorniL. Ateliasbn Loycr.a Denv" v» n Kansas City botithes» fref. id. Com ut Missouri Kansas Fexas ja Pret Nat. Kailw. oi Mexico «,'ömm. öoutneru Pacific Souihera Raib» p Union Pacific v American Car PoundrT' n U. b» bteels Anaconda Coppei .'lef. Hiue- Lcat ier Er heerschte een echte Zaterdagsiemmnig" met zeea einig zaken.^ Koninklijke in navolging van New-York wat' lager. S; hepen onveranderd. Tabakken en Rubbers eeu weinig in react e. Amerika prijshoudend Ons fmaatieel WeekovarzHs^t wor .t op aanTiaag De kiadlrea die ter plechtige. Commu nie zich voorbereide» worden verzocht ten 1'2 ure in de Kerk aanwezig te zijn. "St .Josefkerk. Zo. half 8 en 9 uur de stihe H.H. .Missen, halt 11 öe" rioogtnis voor de kv. 'cn o-verl. leden der Broederschap van O. L. Vrouw ter Nood, half 7 Lot met ge beden en gez. tel eere van O. L. Vr. t. N. Deze week, schoonmaak der kerk, de H. H. Missen allee» te 7 uur en half 8, geen Cat en g'sen Lof. jfaRdsl en Markt ALKMAAR, 20- oept B o We r prijs: ho.ig-' f (te markt 1155, uiiddelmairkL «.5% laag- We ïnarkt f 1.45, aanvoer 1542 kop. Eieren: Kip- f 15—f16, eend- f 14 ptc iOO stuks. .20 Sept I 3IT V 1' 3m 1 a8o 2Ü0. •/J7 S ■/o 2200/^t ^ax. ^74 2.7a 33" j 330 7M 773. 80 85 253- l vo# x6S i68 332 :iJ7 j 227.' S°2 1 502 fi 8 6 273 343 639 64Q 4ÓO- 460 32a 335 345 auSr. 1, 20& •z6s 250 2993/4 vrr t 3°» 3.I1 35**0' 35* H 62 174 173 -H IX Jg "W 20 20 a cJ't 21; 54 r *3 101/ j 108% —*u 26 ii 13sH 137 143 ï431A' 1 no /a IXJO 157 139 139 September. bclm8psifjöio§8fi KERKLIJSTEN. H. Laureniius. Zo. Half 7 kw. voor 8 en 9 uur de stille H.H. Missen te Half 11 <ie Hoog mis. Collecte voor de St. Jo-zefschool. Te hah 1 en 1 uur Katechismus, te 3 uur Bijbel en Liturgie. Te 6 uur BroedetscHaps- lof met predikatie waarna Congregatie v. d. H. Aloysius. Ma. om| 7 uur Congregatie der Meisjes. Di. half 8 Congregatie der Mannen. Wo. hal f8 Congregatie der Vrouwen. Do. en 'Vr. om' 7 uur Lof. Vr. oirf* 6 uur biedhthaonen vo-ar onze jeugdige communie, te 6 uur moeten de meisjes komen biechten van de kering v. d. WelEerw. heer Kap. B. Hosman, voor wie Ja. om! 7 uur algem. H. Com. Za. van 4—6 en van half 7—9 uur gelegenheid om te, biechten. Tusschen 4 en 6 uur moeten de meisjes komen biech ten van de le naleering. Ma. om 9 uur gez. maandstond voor mej. Elisabeth Francisca de Vriesvan La tum. Wol Vergadering v. "d. Zelatrices v. h- h. Hart. Wol Half 11 te Heiloo gezongen H. Mis tot intentie v. 'HL Kruisverbond en v. d. Mariavereerfging. St Dominicus. Zo. 21 Sept Na den middag om 2 uur Catedbismuts, 3 uur !cie Vespers, 5 uur Con gregatie voor de afd. mannen en om K. 7 voor de afd. jongelingen der H. Fam. Ma. nam van 5—7 uur g.eL om te biech ten. Di. 2de der 15 Dinsdagen ter eere van St. Dominicus, om 9 uur gez. dienst, des avonds 7 uur Lof met gebeden. Wo. onder de H. Mis van half 8 ootn- municeeren der kinderen die die 2 laatste jaren hunne plechtige Communie diedea des avonids 7 uur Congregatie. Vr. en Za. des avonds 7 uur trif. Do. a.s. Visitatie door den ZeerEerw1. Heer Deken. STY. Mil. NEDERLAND. BATJAN (uipeis), fertrak 17 S«pt, van Por JAN EIETE'RS-Z. CO-EN (thuisreis) vsrtrolr 15 Sept. van Sahang. ORANJE (thuisreis) pas-socsrofc-18 Sept.. Oueal. sant. PRINS DER NEDE1UAN.DEN (tlunareis) vertrok 19 Sept. \am Algiers. KON. NEDERL. S'IDOMB. MU. MARS vertrok 19 September van Amsterdam naar Bordeaux. EUTERPE arriveerde 19 September ran Bor deaux te Amsterdam. 8 TELLUS arriveerde 19 September van Midd, Zee te Amsferdam. KON. HOLL. LLOYD'. RIJNLAND (uitreis) 3-ertro-k 13 September van Las Palmas. ROTT. LLOYD. 8 DF.f T (thuisreis) vertrok 17^ September va» Gibraltar. MEN ADO arriveerde 16 September van Rota, terdam' te Batavia. I KON. WEST-IND. MAILDIENST. STEL-LA vertrok 15 September van Puerto Plata naar Amsterdam. STV. MIJ. OCEAAN. i HELEN US van Java naar Amsterdam! nas»' seerde 13 Sept. perim. Advertentiën Isite® Tori. QROOTE BRAND WAARDE. GERING ASCHGEHALTB. Septemberprjjs voorloopig: par 100 stuks. Sljjters «o Bskkers wbet. Groots overeen t» Afheks e echieden a/h Gebouw BROED" aan de Oudegraeni iet* I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Ons Blad : katholiek nieuwsblad voor N-H | 1919 | | pagina 6