Rijper Courant WillemWoestenburg en Laurentius Beumer herdacht No. 1588 Zaterdag 19 Mei 1945 35e jrg voor de Rijp, Graft, Noordeinde, O.- en W.-Graftdijk, Zd. en Nd.Schermer, Beemster en Omstreken HERDENKINOSN XJMMEFl Vele honderden defileerden langs de plek, waar zij gedood werden Dinsdag 15 Mei jl. vond onder zeer groote belangstelling de plechtige her denking plaats op de plek aan de Noordeïndermeerdijk nabij Noordeinde van Graft, waar Willem Woestenburg en Lau Beumer bij hun poging over't water twee geallieerde vliegeniers te helpen ontvluchten, te vroeg opgemerkt, en door Duitschers na een hevige worsteling ter plaatse doodgeschoten werden. Twee vol ijverige harde werkers van de ondergrondsche verzetsbeweging hadden hun leven verloren voor de vrijheid van ons ALLEN, om ons te bevrijden van den gehaten indringer, die ons voor altijd had willen knechten. De jongens hebben niet vergeefs gewerkt, wij zijn, mede door de ondergrondsche, B E V R IJ D. Voorafgegaan door de NBSers in hun blauwe overall-uniform onder aan voering van hun commandant Jan Visser Lz., gevolgd door de Commissie: de heeren C. Sieswerda (hoofd verzetsb.) pater van Baarsen (verz.b.), J. Dalenberg, J. C. Duin, J. Chr. Heijnis, J. de Lange, P. Mul, J. B. Sassen (plaatsel. comm. verz.b.) S. Schermerhorn (verz.bew.) en J. G. Wegdam (verz.b.) en Burgemeester C. A. van Staveren; de beide families; de verbonden sportvereenigingen R.E.O. en A.V.V., waarvan de jonge mannen lid waren; en het R.K. Kerkkoor, bereikte de stoet, kransen en takken met zich voerende, te 3 uur de plaats der plech tigheid. Een groot blank houten kruis duidde de plek aan, waar zij stierven. Bij aankomst bleek reeds een kranslegging plaats gevonden te hebben, nl. van het illegale blad „De Waarheid", thans Communistisch Dagblad. Dat was. jammer. Het symbool van EENHEID van ALLE Nederlanders tijdens de bezet ting ware beter gedemonstreerd geweest, indien zij zich aangesloten hadden. Het kan toch niet de bedoeling geweest zijn expres apart te zijn. Op dit oogen- blik paste geen afscheiding.Willem en Lau vielen toch voor ons ALLER vrijmaking Het voert ons te ver, de sprekers: t.w.het hoofd der verzetsbeweging ter plaatse, de heer C. Sieswerda; Pater van Baarsen, Burgemeester van Staveren, J. Dekker voor A.V.V. en R.E.O.en den K(raak)P(loeg) Commandant van het District Waterland van de ondergrondsche, Tonneman, uit Hoorn, op de voet te volgen en het gesprokene weer te geven. Zij, die met hen samengewerkt hebben in het gevaarlijke, steeds met de dood of ontvoering bedreigde werk, getuigden in warme, gloedvolle woorden van hun dapperheid, waarvoor zij hen dankten. Herinnert u zich de aanslagen op distributiebureaux, het weghalen van bevolkings registers, het vervoer van wapens? Dat was een deel van het werk, waaraan beide jongens meededen. Het noodlot achterhaalde hen bij genoemde daad. Na de sprekers zong het R.K. Kerkkoor onder leiding van den heer Jan Tel, uit Edam, het lied: „Ecco quomode moritur". Dit lied werd gevoelvol gezongen. Aan de voet van het kruis werden kransen en takken neergelegd namens de Ondergrondsche; Gemeenten de Rijp en Graft; A.V.V. en R.E.O. en „Floralia". De heer Sieswerda dankte voor aller aanwezigheid. De heer G. de Jong dankte namens beide families voor de indrukwekkende plechtigheid aan hun overleden zoons bewezen. Een onvergetelijke indruk waren allen rijker. Abonnementsprijs 50 ets p. 3 mndn bij vooruitb. franco p. p. f 2.40 p. jaar plus incassokosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp Telef. 1 bij abonnement reductie Inzend, tot Donderd.avond Verschijnt wekelijks Advertentieprijs 10 ets. per galjard regel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1