Rijper Courant Indrukwekkend défilé voor het historisch raadhuis te de Rijp No. 1589 Zaterdag 26 Mei 1945 35e jrg voor de Rijp, Graft, Noordeinde, O.- en W.-Graftdijk, Zd. en Nd.Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets p. 3 mndn bij vooruitb. franco p. p. f 2.40 p. jaar plus incassokosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs: 10 ets. per galjard regel bij abonnement reductie Inzend, tot Donderd.avond Verschijnt wekelijks De Dam geheel bezet met enthousiaste betoogers, die dank brachten voor de herwonnen vrijheid van ons land De heeren Sieswerda en Burgemeester van Staveren sprekers op deze plechtige gedenkdag Na afloop van de herdenkingsplechtigheid nabij Noordeinde van Graft op Dinsdagmiddag 15 Mei jl., waarover wij in het vorige nummer van dit blad het .verslag opnamen, stelden zich, nabij het fraaie raadhuis te Graft de navolgende groepen op: 2 groepen NBSers, onder aanvoering van commandant Jan Visser Lz.; het muziekkorps „Kunst na Arbeid"; Burgemeester van Staveren; het Comité: (zie vorige nr); de kinderen met het personeel van de Openb. Lagere School en de RK. Parochiale School St. Jozeph; de verbonden V.V. A.V.V. en R.E.O.; de gymnastiekverg. „BATO"; de R.K. Tooneelverg. „Benedictus XV"; de Zangverg. „Voorwaarts"; het R.K. Kerkkoor; en de groep van het vroegere illegale blad „De Waarheid". Onder het spelen van pittige marschen werd door Graft en de Rijp gemarcheerd. Hierna werd onder leiding van de agenten van politie Boerema en Visser de stoet voor het oude raadhuis van de Rijp opgesteld, de vele toeschouwers daaromheen geschaard. De NBSers in de blauwe overall-uniform stonden op de treden van de trap. Op het bordes burgemeester van Staveren en de leden van de plaatselijke onder- grondsche verzetsbeweging, de heeren C. Sieswerda (hoofd), pater $an Baarsen, J. B. Sassen (plaatsel. commandant), S. Schermerhorn en Jv. G. Wegdam; en de dames mevr. Sieswerda en mevr. van Staveren. Het was vanaf het bordes een imposant gezicht, die vele menschen met hun vlaggen en vaandels. Een indrukwekkend oogenblik, waaruit de verbondenheid van ÉÉN volk sprak, ondanks haar vele schakeeringen. VRIJ NEDERLAND met aan het hoofd een begaafde Vorstin. Het aloude Wilhelmus werd door het muziekkorps ingezet en door de menigte meegezongen. Het R.K. Kerkkoor zong daarna. De heer C. Sieswerda nam het woord, en zei o.m.De 4e Mei hoorden we, dat Nederland bevrijd was. Het Rood, Wit en Blauw en Oranje werd de vol gende morgen uitgestoken. Er is echter geen aanleiding voor te veel uit bundigheid. Met diep bewogen stem wees spr. op het leed, dat duizenden nog te veel drukt. In deze 5 jaren van onderdrukking werd een geest van verzet, een geest van saamhoorigheid gekweekt. Werkende in de ondergrondsche heeft spr. bemerkt, dat deze allen NEDERLANDER waren, met één gedachte: de onder drukker MOET verdreven. In de jaren, dat er veel verantwoordelijkheid noodig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1