Rijper Courant No. 1590 Zaterdag 2 Juni 1945 35e jrg voor de Rijp, Graft, Noordeinde, O.- en W.-Graftdijk, Zd. en Nd.Schermer, Beemster, Schermerhom en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets p. 3 mndn bij vooruitb. franco p. p. f 2.40 p. jaar plus incassokosten Losse nummers 5 cent Drukkerij 1A Advertentieprijs: G.j, i O ets. per galjard regel J. Hoogcarspel bij abonnement reductie r-\ n-- Ti li Inzend, tot Donderd. avond Ue Kljp lelet. 1Verschijnt wekelijks PLAATSELIJK NIEUWS DE RIJP. Pinkstert. „Argonauten". Ie Pinksterdag voeren de leden van de Kano- Vereen. „De Argonauten" onder gunstige weersomstandigheden, naar het Jisper- veld. Gevaren werd langs Spijkerboor door het N.H. Kanaal naar de Jispersluis, vervolgens in 't Jisperveld door de N. Gangsloot naar „De Merken". De vogelstand is in dit veld zeer uitgebreid, en ditmaal viel den leden bij de plas „De Merken" het geluk ten deel, om van zeer nabij, eenige „dans"plaat- sen van de Kemphaantjes te kunnen bekijken. Vooral voor de natuurliefhebbers viel hi§r veel van de schijngevechten van deze wondere vogels te genieten. Van deze plaats werd de tocht voortgezet door „De Merkenrif", over „'t Zwet" en „De Poel", daarna door de „Poelsluis" naar „De Zaan"waarna door de Knollendammervaart via Spijkerboor De Rijp als eindpunt van deze prachtige tocht werd bereikt. J. L. DE RIJP. Een Roode Kruis auto bracht Donderdag jl. in onze gemeente 39 pakjes, gevuld met kindermeel eg suiker voor babys, en 60 zakken met bloem en macaroni voor ondervoeden. Door B.S.ers werd deze gratis zending uitgereikt Terwijl door B.S.ers 4 Roode Kruis pakketten ZUIu HEl.PT NOORD bij de be- betreffende families konden worden afgegeven. Zoo helpe iedereen zooveel mogelijk. DE RIJP. Een hoeraatje van de aanwezigen op het Oosteinde gold Vrijdag morgen 'n „ondergedoken" NACO-bus, welke een proefrit maakte. Wanneer zal de dienst weer kunnen aanvangen!? DE RIJP. Men schrijft ons: Het Rijper Klein Tooneel heeft opgehouden te bestaan. De vereeniging is namelijk ontbonden. Bestuur en leden hebben als lid van genoemde vereeniging bedankt. Oorzaak hiervan is het feit, dat het Rijper Klein Tooneel zich destijds aangesloten had bij de z.g. Cultuurkamer. SPIJKERBOOR. Polders Starnmeer en Kamerhop. De Starnmeer ligt thans ook te drogen in de zon. Wat de Kamerhop betreft is de Technische Commissie D IV aan de Zuiddijk nabij het N.H. Kanaal Zaterdag 26 Mei jl. precies 11.58 beginnen te pompen en tot op 31 Mei is het waterpeil reeds 43 cm. gezakt. Men pompt dag en nacht door. De pomp is geheel „ondergronds" gefabriceerd en pas klaar gemaakt door de fa. Gebr. Klinkenberg te Wormerveer en kon dus zeer vlug en gemakkelijk geplaatst worden. De aandrijving der pomp geschiedt door middel van een trekker der fa Bruynzeel, welke op houtgas loopt. Het personeel der beide bovengenoemde firma's, dat aangesloten was en is bij de N.B.S., verrichtte en verricht hierbij zijn hulp. Ook voor déze werkers hebben we eerbied. Men kan thans reeds zien, dat de waterspiegel flink gezakt is en zeer spoedig zal dan ook deze polder,welke niet groot is, maar wel diep onder water stond, weer spoedig drogg komen te liggen. De boerderij van den heer J. Marrees is geheel verdwenen, terwijl de woningen van de heeren H. Bakker en H. Zweep veel schade hebben geleden. Schuren, loodsen, damhekken, e~nz. zijn weggeslagen. Burgerlijke stand Nadruk verboden DE RIJP. Geboren: Ina, d v J. L. de Swart en J. J. Stam. Arend, z v H. Roelofs en T. Klinkhamer. Ondertrouwd: Jan Oldenburg en Sjouwkje Cornelia Schenk. Overleden: Neeltje Hop, 80 j, wed. v T. Leegwater. Antje Hop, 71 j, wed. v S. Bas. Trijntje van Leijen, 75 j. wed. v. N. Kroone.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1