Rijper Courant No. 1593 Zaterdag 23 Juni 1945 35e jrg voor de Rijp, Graft, Noordeinde, O.- en W.-Graftdijk, Zd. en Nd.Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets p. 3 mndn bij vooruitb. franco p. p. f 2.40 p. jaar plus incassokosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 ets. per galjard regel bij abonnement reductie Inzend, tot Donderd.avond Verschijnt wekelijks De huis-aan-huis collecte voor het Nederl. Volks Herstel in de gemeenten de Rijp en Graft met inbegrip van de opbrengst van de Cabaret-avond bedroeg totaal f 15.657,25. Een zeer mooi resultaat! PLAATSELIJK NIEUWS De Rijp. De Commissaris der Koningin in de Provincie Noordholland heeft ter voorziening in de vacature C. L. C. de Boer als Wethouder dezer gemeente be noemd de Heer J. Nat Dzn. alhier. Deze benoeming draagt een tijdelijk karakter en wel tot 't tijdstip, waarop de Gemeenteraad zelve zijn Wethouders weer kan benoemen. De Rijp. Geslaagd voor het toelatings-examen van het Conservatorium te A'dam, onze plaatsgenoot Hans P. Keuning. De Rijp. Ter gemeente-secretarie zijn wederom verkrijgbaar formulieren t.b.v. het aanvragen eener rijvergunning en registratie motorvoertuigen. Afscheidsfeest O.D. De Rijp. Op Donderdag 14 Juni had het afscheidsfeest der O(rde) D(ienst) plaat" in de feestelijk versierde zaal van Blokdijk. Spr. waren burg. C. A. van Staveren, na wiens rede het le en 6e couplet van het aloude Wilhelmus werden gezongen Pater van Baarsen, dehr. Van Keulen, distr.-commandant van de B.T., de hr. Sieswerda, Mej. j. Prikken en J. B. Sassen, pi. commandant Mevr. Sassen werd voor hartelijkheid bedankt met een plant. Na het officiëele gedeelte werd een broodtafel aangericht, waarna na afloop de gelegenheid werd gegeven tot dansen. De muziek werd verzorgd door den hr. Stevens met zijn band. Het was niet vroeg, of wèl vroeg, toen de laatste groep vertrok. Zij kunnen in hun herinnering op een goed geslaagde avond terug zien. De Rijp. De inundatie-deur is deze week uit de sluis gehaald. Niemand verlangt er naar de deur weder op deze plaats te zien. De RijpGraft. De zeer geslaagde cabaret-avond ten bate van het N.V.H. op Zaterdag 16 Juni jl. In de feestelijk met veel nationale kleuren en oranje ver sierde zaal van „De Eendracht" trad het cabaret-gezelschap „De Hoepla-petters", best. uit de heeren H. Oosterink, Beemster conferencier, J. van Dok, H. Eshuis, H. Keuning, K. de Jong en T. Visser Lz., de Rijp, belangeloos op, ten bate van bovengenoemd doel. De zaal was geheel gevuld met een vroolijk publiek. De hr. Oosterink opende en gaf 't woord aan den hr. Sieswerda, de voorz. van de commissie N.V.H. Spr. wees er op, dat er nu iets meer reden om feest te vieren is. Vele jongens zijn in onze gemeenten terug, nog enkelen waar wij niets van weten, laten we,hopen, dat ook zij spoedig in hun gezinnen weerkeeren. Aan het slot van zijn rede zongen de aanwezigen het le en 2e couplet van het Wilhelmus. Daarna traden de „Hoepla-petters" op. Het was een vlot programma, vol geest, geestigheid, humor en gijn, uitstekende imitatie, goede zang en leuke muziek. De scherpe zetten óver toestanden tijdens de bezettingsjaren, die nu geuit konden worden, waren prima, en sloegen zeer bij het publiek in. De lachsalvo's waren 'dan ook niet van de lucht. De stemmingsbarometer stéeg immer. Dhr Sieswerda dankte de jongelui namens allen, en hoopte hen spoedig weer te hooren. Daarna DANSEN. Ook dat was jarenlang voor ons verboden werk! De heer N. van der

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1