dat is hu Hoq tnoyeUjk! No. 1594 Zaterdag 30 Juni 1945 35e Jaargang 63 R IJ P R voor de Rijp, Qraft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid en Noord Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per posf f 2,40 per jaar plus incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij G. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 6 uur Verschijnt wekelijks De belevenissen van de op 6 Februari 1945 gevangen genomen Rijpers. m. Zondags kregen we van de Amerikanen de geheele boerderij met inhoud. Zij vertelden er bij, dat we maar alles moesten slachten. Er was een kelder met 'n groote voorraad levensmiddelen, vooral vet en vleesch, ook veel blikgroenten van Nederlands fabrikaat. Er is die middag veel opgemaakt. Ook werd alle voorradige textiel verdeeld. Die zelfde middag zijn we in de richting Venlo op pad gegaan. De laatste nacht in het „Groote Derde Rijk" hebben we doorgebracht in een boerenkar, het was een ledikant voor acht personen. In Venlo werden we onthaald op echte thee en chocolade. De stad is heel erg beschadigd. Dinsdag 6 Maart zijn we door de Amerikanen naar Sittard gebracht, daar moesten we verzameld worden. Wij werden in een klooster ondergebracht. Alle nationali teiten waren daar vertegenwoordigd. Er kwamen dagelijks honderden binnen. Na een week zijn wij Rijpers naar Eindhoven vertrokken, en bij kennissen in huis gekomen. Het was een groot geluk weer in het huiselijk leven te worden opgenomen. Toen was het wachten op de bevrijding van het Noorden. Acht weken na dien kwam de capitulatie, en nu naar huis, als het konKees de Vries en lk besloten het te probeeren. Al zeer spoedig waren wij in Nijmegen als verstekeling in een geallieerde wagen de rivieren over. Het was voor ons een groot geluk, dat deze auto niet naar Kleef in Duitschland ging. Wij kwamen die zelfde dag nog in Arnhem, we overnachtten in een politiebureau. De volgende dag reden we met een Canadees mee naar Otterloo. Ook hebben we een marsch-dag gemaakt van 52 km. Na veel contröle-posten gepasseerd te zijn, bereikten we na 3 maanden het zoo verlangde dorp de Rijp. Naar puinhoopen en oorlogsmateriaal zijn wij niet meer nieuwsgierig. P. BEERS. In de oorlogsjaren hebben wij U geholpen Laat Uw drukwerk door ons verzorgen K eurige uitvoering bekend Drukkerij G. J. Hoogcarspel De Rijp PHEDIKBEUR TEN Zondag 1 Juli De Rijp Wed. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. geen dienst Ev. Duthersche Gem. s Avonds 1 uur Ds. Th. Scharten Jr Gereiorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uui Leesdienst Gralt Ned. Hervormde Gem. s namid. 2} uur Ds. W. A. Kastein Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Qraft s Morgens 10 uur Ds. Keuning O st-Qraftdyk geen dienst Ned. Hervormde Gem. Groot-Sohermer s Morgens 10 uur Ds. F. Bobeldijk Driehulzen s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Zuid-Sober mer geen dienst Beemster s Morgens 10 uur Ds. Doorenbos Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente s Morgens 10 uur Ds. W. A. Kastein Gereformeerde Kerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur Ds- R. Kooistra PLAATSELIJK NIEUWS DE RIJP. Ongelukkige val. Zaterdagmiddag jl. viel mew. van Oenen in haar wo ning van een trap. Zij bekwam daar bij een bekkenfractuur. Opname in een ziekenhuis was noodzakelijk, Typhus. Gepasseerde week wer den in een gezin in onze gemeente 2 typhus-gevallen geconstateerd. De patiënten zijn naar een ziekenhuis vervoerd. Om aan e.v. gevaren te ontkomen, raden we een ieder aan, niet te zwemmen of uw kinderen te laten zwemmen in de omgeving,en in geen geval water uit de slooten te gebrui ken voor welk doel dan ook. DE RIJP-GRAFT Verjaardag Prins Bernhard. Ter gelenheid van de verjaardag vanZKH Prins Bernhard werd op de open bare gebouwen en door vele inge zetenen de vlag uitgestoken. De le maal na 5 bezettingsjaren. In 5 jaar vergeet men geen ver jaardagen, al hebben de Duitschers dan ook geprobeerd de leden van het Koninklijk Huis te doen vergeten. Bijeenkomst van de „Vrienden van de Waarheid". Woensdag 27 Junij.1. belegde bovengenoemde groep 'n bij eenkomst in de zaal van de Eendracht. De bijeenkomst werd door 65 per sonen bezocht. Spreker was de hr H. Mans. De hr A. Blaauw, Noordeinde van Graft leidde deze bijeenkomst. De hrn Paul Geugjes, viool en Ru- dolf van der Veen zorgden voortref felijk voor muzikale afwisseling. De spreker, een vlot redenaar, trad naar voren. Hij zette op duidelijke wijze het programma van de vereen, uiteen, en besprak de toestanden in de oorlog; kort na de oorlog en de plannen voor de toekomst, zooals hij die zag. Hij had een aandachtig gehoor. Na de pauze stelden de hrn J. Le- guit, D. C. de Moes, A Leguit en T. Jongejan vragen, terwijl ook eenige schriftelijke vragen waren ingekomen. De hr P. Roemer dankte den spre ker en de hr Blaauw sloot deze bij eenkomst, daaraan toevoegende, dat spoedig een openbare vergadering gehouden zou worden, 40 personen hadden zich als lid opgegeven, deel de hij mede. BEEMSTER. Benoeming tot waarnemend Bur gemeester te Beets en Oudendijk. De hr J. Bouwman, adjunct-com mies ter gemeente-secretarie van de Beemster is met ingang van 19 Juni j.1. benoemd tot waarnemend burge meester te Beets en Oudendijk, tevens tot waarnemend secretaris van beide gemeenten. De 20e d.a.v. legde de hr Bouwman de voorgeschreven eden af in handen van den commissaris der Koningin in deze Provincie. De hr B. is reeds meer dan 20 jaren werkzaam ter gem. secr. te Beemster. Tijdens de bezetting werd de hr. Bouman als illegaal werker gearres teerd en gedurende 5 maanden in het concentratie-kamp te Amersfoort in gesloten. Gedurende de bezettingsjaren heeft de hr. B. veel werk verricht in het ondergrondsche verzet. SCHERMERHORN. 55-jarig huwelijksfeest. Ons allen welbekende krasse plaatsgenooten, Pieter Burges en Grietje Plevier her denken op Vrijdag 6 Juli a.s. de dag, waarop zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. Beiden verkeren nog in goede ge zondheid. Het zal hun op deze dag wel niet aan belangstelling ontbreken- Vanaf deze plaats onze felicitatie en opweg naar de volgende mijlpaal, het Diamanten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1