De NIEUWE officieele bonnenlijst No. 1595 Zaterdag 7 Juli 1945 35e Jaargang RIJPER COURANT voor de Rijp, Graft, Noordeinde, Oost- en West-Graftdijk, Zuid en Noord Schermer, Beemster, Schermerhorn en Omstreken Abonnementsprijs 50 ets. per 3 maanden bij vooruitbet. franco per poaf f 2,40 per )aar plus Incasso-kosten Losse nummers 5 cent Drukkerij a. J. HOOGCARSPEL Verantwoordelijk Redacteur - Uitgever De Rijp Telef. 1 Advertentieprijs 10 cents per galjard regel bij abonnement reductie Inzenden tot Donderdagavond 0 Verschijnt wekelijks 106 125 gr. boter 107, R 22 eik 125 gr. suiker 108 1 tablet chocolade of 65 gr. ge broken chocolade 100 2 liter melk R 23 4 liter melk 110 2 kg. aardappelen van 8 tot en 14 Juli 1945 Officieele bonnenlijst voor het District Amsterdam De Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend, dat voor de periode van 8—14 juli uitsluitend voor het district Amsterdam de volgende bonnen geldig zijn verklaard. Dit district omvat de distributiekringen Amsterdam (met Diemen, Aalsmeer, Beemster, Edam, de Rijp, Landsmeer, Monnickendam, N. Amstel, Purmerend, Wormer. Wormerveer (met Assendelft) en Zaandam. Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van: geldig t/m 14 juli'45 101, 102, 117 res. elk 400 gr. brood 118 res. 900 gr biscuits R 21 250 gr, rijst of kindermeel 103 125 gr. vers vleeschof8oz.(224gr.) meat and vegetables 104, 119 res. elk 8 oz. (224 gr.) meat and vegetables 105 100 gr. vet Nog geldige bonnen! B 08 en C 08 (inlegvel) 8 liter melk. Ter toelichting op deze bonnenlijst wordt nog het volgende medegedeeldi De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van de voorraad bij de winkeliers; de keuze berust derhalve niet bij het publiek. Op de bonnen 103 zal zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd. Is dit niet mogelijk, dan wordt vleesch en groenten in blik verstrekt. Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die voor melk, mogen aan de winkeliers eerst bij aflevering der goederen worden afgegeven ongeoorloofde voorinlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aanleiding geven. Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren. Graan 101, 102, 117 res.. 118 res. Melk 109, R 23 Vleesch 103, 104, 119 res. Aardappelen 110 De verschillende artikelen zijn over het algemeen verkrijgbaar bij de nor male leveranciers. Hieronder volgt thans een overzicht, wanneer op de aangewezen bonnen gekocht kan worden. Vanaf Zaterdag 7 juli brood, biscuits, suiker, melk Vanaf Dinsdag 10 juli vleesch en vet Vanaf Woensdag 11 juli boter en aardappelen Vanaf Donderdag 12 juli kindermeel en cheeolade Met nadruk wordt er op gewezen, dat het de winkeliers verboden is, de goederen eerder af te leveren, dan hierboven is aangegeven. Van de winkeliers, die zich hieraan niet houden, zal de winkel gesloten worden. Zeep op oude bonnen Op de bonnen 34 en 50 kan alsnog tot en met 14 juli plm. 50 gr. zeep betrokken worden bij de door de distributiediensten aan te wijzen winkeliers, die nog over voorraad beschikken, resp. voor dit doel zijn herbevoorraad. Aflevering soep in blik Bij de aflevering van soep in blik op bon 83 dienen de winkeiiers de on derstaande bon waarde in acht te nemen: BHEDIKBE UFt TEN Zondag 8 Juli De Hijp NedHervormde Gem. 8 Avonds 7 uur Ds. W. A, Kastein Doopsgezinde Gem. s Avonds 7 uur Ds. Keuning Avondmaal Ev. Luthersohe Gem. geen dienst Geretorm. Gem. s Morgens 10 uur en s midd. 3.30 uur Leesdienst Grait Ned. Hervormde Gem. geen dienst Doopsgezinde Gem. Noordeinde van Graft geen dienst Oost-Gaftciyk s Morgens 10 uur Ds. Keuning Ned. Hervormde Gem. Groot-Sohermer geen dienst Driehuizen 'geen dienst Zuid-Schermer s Morgens 10 uur Ds. J. E. Loysen Beemster geen dienst (vacature Purmerend) Schermerhorn Ned. Herv. Gemeente geen dienst Gereformeerde Eerk s morgens 10 uur en s middags 3 uur cand. W. Schenk, van Zaandam Ingezonden mededeeling. De aandacht van belanghebben de wordt gevestigd op de aan 't gemeentehuis aangeplakte Wo ning verhuur-Verordening, vastge steld door den militairen com missaris voor het district Alkmaar (onder hetwelkvallen de gemeenten de Rijp en Graft), volgens welke het verboden is een woning of een gedeelte daarvan te verhuren of te verhuren. Overtreding wordt ten strengste gestraft. - Abonneert U op dit blad - 1 bon 83 1 bl. soep van 15 k 16 oz. 5 bonnen 83 4 blikken soep k 20 oz. DE RIJP Goed afgeloopen. Tom Spaarman Rz. geraakte Zondagmorgen j.l met zijn autoped en al in de Tuinbuurtsloot. 3 bonnen 83 2 blikken soep 24 oz 2 bonnen 83 1 bl. soep van 30 a 32 oz Tommy werd er spoedig door zijn oom T. Bouwman uitgehaald. Tooneel-nienws. Het gezelschap, dat altijd de vereeniging het Rijper Klein Too- neel vertegenwoordigde, heeft DE VERANDERDE NAAM Zooais de naam luidde boven de eerste zeven nummers na de oorlog, zoo zal het Rijper Nieuws-en Adver tentieblad thans in hetvervolg heeten RIJPER COURANT Bij onze registratie van goedgekeur de bladen werd ons dit verzoek door de betreffende commissie gedaan. Wij winnen hierdoor aan plaatsruimte. De uitgever. thans voor de komende kermis dagen In September het wel zeer bekende stuk „De Spooktrein" in studie genomen. BEEMSTER Moeder benoemd. Mw.Haker-Braak, van Abbekerk is met 1 Aug. a.s. benoemd tot moeder van het tehuis van ouden van dagen alhier. Ulo-fuif geslaagd. Vrijdagmiddag,-avond en -nacht vierde de Ulo feest. De oude tra ditie is opfeestelijke wijze hersteld. Aan het slot van het feest werd Wil Bruin, Noordeinde van Graft bedankt met een bos bloemen voor het vele werk, dat zij verricht had om de fuif te doen slagtn. Viering van de bevrijding. Woensdag en Donderdag j.l. herdacht de Beemster op waar dige wijze haar bevrijding. Woensttegmiddag werd onder grote belangstelling het gedenk teken voor de gevallen illegale strijders onthuld en aan de Ge meente overgedragen. Na afloop spraken in de Ned. Herv. Kerk Burgem. Ninaber over „Eenheid". De overige sprekers hadden tol onderwerp „Ons Parool is Trouw aan de Waarheid in Vrij Nederland". De heer M. Hemmer opende en sloot. De tweede feestdag werd geopend met een aubade aan den Burge meester door alle schoolkinderen van de Beemster Hierna werd de Viijheidsboom geplant. Verder sport en volksspelen, muziek en zang. En tot slot hel vreugdevuur. Een uitgebreid verslag hierover in het volgend nummer. Inname bonnen Zelfverzorgers 7e periode en na-inname 6e periode. Maandag 9 Juli, de Rijp 9.30—12 en 1.30—3 uur Dinsdag 10 juli, West Graftdijk 9.30—12 en 1.30—3 uur Woensdag 11 juli, Zuidervaart 9.30—12 en 1.30—3 uur Donderdag 12 juli, Akersloot 9.30—12 en 1.30—8 uur Vrijdag 13 Juli, Grootschermer 9.3012 en 1.303 uur Bij niet inlevering zullen strenge maatregelen worden genomen 1 Distributiekring De Rijp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Rijper Courant | 1945 | | pagina 1